ࡱ> Tbdfhjlrspq~Y !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FI_1U=Workbook _SX_DB_CUR _10001 ɀ\p. Ba= -B0=830=> 8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1QTahoma1xArial1Calibri1Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri18Calibri18Calibri1Calibri11Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri18Calibri1Calibri18Calibri1Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1Calibri18Calibri18Calibri1@Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1 Calibri1h8Cambria1<Calibri1Calibri1Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1Calibri11Calibri11Calibri1Calibri1Calibri1@Calibri1@5Calibri17Calibri1Calibri1 Calibri1<Calibri15Calibri1Calibri1Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1Calibri11Calibri1@Calibri17Calibri17Calibri1Calibri1Calibri18Calibri1@Calibri1Calibri1@Calibri1<Calibri11Calibri1@Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1Tahoma11Calibri1Calibri11Calibri1& Courier New1& Courier New1Calibri14Calibri1Calibri1<Calibri1 Calibri/#,##0"@.";\-#,##0"@."9#,##0"@.";[Red]\-#,##0"@.";#,##0.00"@.";\-#,##0.00"@."E #,##0.00"@.";[Red]\-#,##0.00"@."k*3_-* #,##0"@."_-;\-* #,##0"@."_-;_-* "-""@."_-;_-@_-k)3_-* #,##0_@_._-;\-* #,##0_@_._-;_-* "-"_@_._-;_-@_-{,;_-* #,##0.00"@."_-;\-* #,##0.00"@."_-;_-* "-"??"@."_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00_@_._-;\-* #,##0.00_@_._-;_-* "-"??_@_._-;_-@_-#"0";"0";"5B"5"AB8=0";"AB8=0";">6L")":;";":;";"K:;"Y*[$ -2]\ ###,000_);[Red]\([$ -2]\ ###,000\) 0.0% 0.000000 #,##0.00.0;[$-FC19]d\ mmmm\ yyyy\ "3." mmm/yyyy #,##0.000 #,##0.0000 #,##0.00000 #,##0.000000 #,##0.0000000#,##0.00000000#,##0.000000000#,##0.0000000000#,##0.00000000000#,##0.000000000000#,##0.0000000000000=_-* #,##0.000_@_._-;\-* #,##0.000_@_._-;_-* "-"??_@_._-;_-@_-w9_-* #,##0.0_@_._-;\-* #,##0.0_@_._-;_-* "-"??_@_._-;_-@_- 0.0000000 0.00000 0.0000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2  3 4  5 6 0, 0* 7 P 8 P 9 9 : a> ; ff < = > ? @ 0  0 A ` B 0+ 0) C   1 X1 1 X< P P     D8 P 0`  *Z0UU *Z0UP +Z0UP E*ZUP 1*ZxUP1 1*ZxUP< 0UU@ @ 0UU@ @ 1xUU1 1xUU< P( 0UU@ @ "Z0UP 1X( F G 8UU@ @ 0 0 p 0UU@ @ Dx P Dx p 1xUP1 H! pUU@ @ P p *Z0P *Z0QU *Z0U@ 8   A A `   `  $ $ $ $ $ $  $ $ " @ @ "0@ @ I J# 0"<@ @ P : *Z0U J 1 x@ @ 1x@ @ 1 x@ @ 1 x@ @ > *ZpQ@ *Zp @  P X X 1 1 K1\ K1 L1\ K1< K1| :1 0 M N :8 N8 8 : D O O*Z8UU O O 1xUP< D8 1xUP5 1x5 GX PX QX QX 0U@@ R8Uw S8Uw EZUP Z0UP R8w S8w T8w U 1x@ @ , 1+x@ @ [ "p@ @ )Z0UP 0@@ R<w S8w R8w S8Uw R8Uw 8 R|w 0UU@ @ : X4    " "T # " # 6 K \ \"\ "T3 D3 D3 :"\3  4UU@ @ "Z4UP  < 4` 4   \    5 6  D1 D4 : \ "T4 S 1x@ @ , :"x P P< 1*Zx @ < 1"x< 1"x1 a" p p x : X P1 p3  $ (0`;*ZxUU 1 X 1 X  D8 1 x "4@ @ 1 x 1 x> 0"|@ @ "t@ @ O X ;*Zx :x `< `1 : b" @ c H A` A d"8@ @ e"8@ @ :1\ NX L1 f1 L1<` K1<` a1 a1<` K K1|` F8 L1< ;*Zx< 4` 8PU @ Z8UP P 0`  4 R<p R<p p` Nx` 1xU` 1 Dx` D8` D8` R<g : x` 4 :1<` 0` N8` 1xUe < Dx` _|g 1xUe 1 D8` R|g S8g 14` p` p` R8Ug <` L1|` :1|` :x :x Ix g X h X i X g X i X "0@@ "0 @ Dx@ @ D"8@ D"8@ @  @1 : x`4 1xUP P 1xUU X [ H1 "4 1x@ @ "0@ "p "P "p* 1x@@ 1x@ 1x @ 1x "p@@ "x@ "x @ 1*x@@ > 1*x@ > 1*x @ > 1"x@@ > 1"x@ > 1"x @ > 1"x@ @ 1"x@ @ , 1"x@@ , 1"x@ , 1"x @ , : 8 :! 0UU@ @ 0U@@ 0U@ pU@@ pU@ pPU @ 0U@@ 0U@ 0PU @  r t x@ @ :"x :"x :"x * :# x@@ x @  "<@ @ d"<@ @ e"<@ @ ||Y}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}A} ._-;ef0.0_}A} ._-;ef0.0_}A} ._-;ef0.0_}A} ._-;ef0.0_}A} ._-;ef0.0_}A} ._-;ef 0.0_}A} ._-;L0.0_}A} ._-;L0.0_}A} ._-;L0.0_}A} ._-;L0.0_}A} ._-;L0.0_}A} ._-;L 0.0_}A} ._-;230.0_}A} ._-;230.0_}A} ._-;230.0_}A} ._-;230.0_}A} ._-;230.0_}A}! ._-;23 0.0_}A}" ._-;0.0_}A}# ._-;0.0_}A}$ ._-;0.0_}A}% ._-;0.0_}A}& ._-;0.0_}A}' ._-; 0.0_}}( ??v._-;̙0.0__-* @_._ --@_ }}) ???._-;0.0_???_-* ???@_._ ???--@_ ???}}* }._-;0.0__-* @_._ --@_ }(}+ ._-;}(}, ._-;}-}- ._-;}-}. ._-;}A}/ ._-;0.0_}A}0 ._-;?0.0_}A}1 ._-;230.0_}-}2 ._-;}U}3 ._-;0.0__-* }}4 ._-;0.0_???_-* ???@_._ ???--@_ ???}-}5 ._-;}A}6 e._-;0.0_}(}7 ._-;}A}8 ._-;0.0_}-}9 ._-;}}: ._-;0.0__-* @_._ --@_ }-}; ._-;}A}< }._-;0.0_}-}= ._-;}-}> ._-;}-}? ._-;}A}@ a._-;0.0_}-}A ._-;}-}B ._-;}A}C ._-;0.0_}A}D ._-;0.0_}-}E ._-;}-}F ._-;}-}G ._-;}-}H ._-;}-}I ._-;}-}J ._-;}-}K ._-;}-}L ._-;}}M}-}N ._-;}-}O ._-;}-}P ._-;}-}Q ._-;}}}R ._-;0.0__-* @_._ --@_}i}S ._-;0.0_ _-* @_._}i}T ._-;0.0_ _-* @_._}d}U ._-;0. _- @_}}}V ._-;0. _- @_._ --@_}}}W ._-;0. _- @_._ --@_}A}X ._-;0. }A}Y ._-;0. }}Z ._-;0. _- @_._ --@_ }}[ ._-;0. _- @_._ --@_ }-}\ ._-;}A}] ._-;0. }A}^ ._-;0. }i}_ ._-;0. _- @_._}A}` ._-;0. }-}a ._-;}-}b ._-;}A}c ._-;0. }-}d ._-;}-}e ._-;}-}f ._-;}A}g ._-;0. }}h}-}i ._-;}}j}-}k ._-;}}}l ._-;0. _- @_._ --@_}-}m ._-;}A}n ._-;0. }-}o ._-;}-}p ._-;}U}q ._-;0. _- }i}r ._-;0. _- @_._}U}s ._-;0. _- }-}u ._-;}-}v ._-;}-}w ._-;}-}x ._-;}-}y ._-;}-}z ._-;}-}{ ._-;}-}| ._-;}-}} ._-;}-}~ ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}A} ._-;ef0. }-} ._-;}i} ._-;0. _- @_._}-} ._-;}A} ._-;0. }A} ._-;0. }A} ._-;0. }A} ._-;230. }U} ._-;ef0. _- }U} ._-;ef0. _- }A} ._-;ef0. }A} ._-;ef0. }A} ._-;ef0. }-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} 4._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}}}-} ._-;}}} ._-;0. _- @_._ --@_}-} ._-;}-} ._-;}}} ._-;0. _- @_._ --@_}}}}} ._-; 0. _- @_._ --@_}-} ._-;}A} ._-; 0. }-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}A} ._-;0. }x} ._-;0._- @_ --}}} ._-;0._- @_ --@_}d} ._-;0. _- @_}i} ._-;0. _- @_ }P} ._-;0._-}U} ._-;0._- }U} `._-;0._- }}} ._-;0._- @_ --@_}x} ._-;0._- @_ --}d}._-;0. _- @_}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}A} ._-;L0. }-} ._-;}d} ._-;LL0._-@_}i} ._-;L0._-@_ }-} ._-;}(} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}A} ._-;ef0.}A} ._-;ef 0.}A} ._-;ef0.}A} ._-;ef0.}-} ._-;}(} ._-;}A} ._-;0.}A} ._-;0.}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}A} ._-;L0.}U} ._-;L0. _-}U} ._-;L0. _-}}} ._-;0._- @_ --@_}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}A} ._-;0.}-} ._-;}A} ._-;0.}A} ._-;230.}A} ._-;L0.}A} ._-;0.}-} ._-;}A} ._-;0.}i} ._-;0. _- @_ }-} ._-;}P} ._-;0._-}U} ._-;0._-}P} ._-;0._-}}} ._-;0._- @_ --@_}x} ._-;0._- @_ --}-} ._-;}d} ._-;L0._-@_}A} ._-;0.}A} ._-;23 0.}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}A} ._-;0.}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}(} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}A} ._-;0.}A} ._-;0.}A} ._-;0.}A} ._-;0.}A} ._-;0.}-} ._-;}A} ._-;0.}i} ._-;0. _- @_ }-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}(} ._-;}(} ._-;}A} ._-;230.}A} ._-;23 0.}A} ._-;0.}A} ._-;23 0.}A} ._-;0.}-} ._-;}-} 4._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}-}! ._-;}-}" ._-;}-}# ._-;}-}$ ._-;}-}% ._-;}-}& ._-;}-}' ._-;}-}( ._-;}-}) ._-;}-}* ._-;}}+}},}-}- ._-;}-}. ._-;}A}/ ._-;0.}A}0 ._-;0.}-}1 ._-;}}2}P}3 ._-;0._-}i}4 ._-;0. _- @_ }A}5 ._-;23 0.}-}6 ._-;}-}7 ._-;}P}8 `._-;3 0._-}-}9 ._-;}-}: ._-;}i}; ._-;0. _- @_ }-}< ._-;}-}= ._-;}-}> ._-;}A}? ._-;0.}-}@ ._-;}-}A ._-;}-}B ._-;}d}C ._-;230._-@_}d}D ._-;230._-@_}A}G ._-;230.}A}H ._-;L0.}-}I ._-;}A}J ._-;P0.}A}K ._-;0.}U}L ._-;0. _-}A}M ._-;0.}A}N ._-;0.}-}O P._-;}-}P ._-;}-}Q ._-;}-}R ._-;}-}S ._-;}A}T ._-;0.}A}U ._-;0.}-}V ._-;}-}W ._-;}-}X ._-;}}Y ._-;0._-@_ --@_ }A}Z ._-;0.}A}[ ._-;0.}-}\ ._-;}}]}A}^ ._-;0.}-}_ ._-;}A}` ._-;230.}A}a ._-;230.}A}b ._-;0.}A}c ._-;0.}-}d ._-;}-}e ._-;}A}f ._-;ef0.}A}g ._-;0.}A}h ._-;0.}-}i ._-;}-}j P._-;}-}k ._-;}-}l ._-;}-}m ._-;}-}n ._-;}-}o ._-;}-}p ._-;}-}q ._-;}-}r ._-;}-}s ._-;}}t}-}u ._-;}-}v ._-;}-}w P._-;}-}x P._-;}-}y ._-;}-}z ._-;}-}{ ._-;}-}| ._-;}A}} ._-;0.}-}~ ._-;}A} ._-;0.}i} ._-;0. _- @_ }A} ._-;0.}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}<} ._-;0.}<} ._-;0.}-} ._-;}-} ._-;}i} ._-;0. _- @_ }}}}}}}<} ._-;0.}A} ._-;23 0.}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}}} ._-;0._- @_ --@_}}}P} ._-;230._-}}} ._-;0._- @_ --@_}}}P} ._-;L0._-}A} ._-;0.}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}d} ._-;0. _- @_}-} ._-;}-} ._-;}-} ._-;}A} ._-;230. }A} ._-;230. }A} ._-;230. }A} ._-;P0. }-} ._-;}-}P-;}A} P-;0. }-}-;}-} -;}-} -;}}}}}}}A} -;0. }U} -;23 0. _- }i} -;0. _- @_ }-} -;}}} -;0. _- @_ --@_}-} -;}A} -;0. }-} -;}A} -;0. }-} -;}A} -;230. }A} -;L0. }A} -;ef0. }A} -;0. }A} -;0. }A} -;0. }A} -;0. }A} -;0. }A} -;0. }A} -;0. }A} -;230. }A} -;230. }A} -;230. }A} -;230. }A} -;230. }A} -;230. }A} -;0. }A} -;L0. }A} -;L0. }A} -;L0. }A} -;L0. }-} -;}-} -;}A} -;0. }A} -;0. }A} -;0. }A} -;0. }A} -;0. }A} -;0. }A} -;0. }A} -;0. }A} -;0. }-} -;}-} -;}A} -;0. }A} -;230. }A} -;L0. }A} -;ef0. }-} -;}-} -;}-} -;}-} -;}-} -;}-} -;}-} -; 20% - :F5=B1M 20% - :F5=B1 ef % 20% - :F5=B2M" 20% - :F5=B2 ef % 20% - :F5=B3M& 20% - :F5=B3 ef % 20% - :F5=B4M* 20% - :F5=B4 ef % 20% - :F5=B5M. 20% - :F5=B5 ef % 20% - :F5=B6M2 20% - :F5=B6 ef % 40% - :F5=B1M 40% - :F5=B1 L % 40% - :F5=B2M# 40% - :F5=B2 L湸 % 40% - :F5=B3M' 40% - :F5=B3 L % 40% - :F5=B4M+ 40% - :F5=B4 L % 40% - :F5=B5M/ 40% - :F5=B5 L % 40% - :F5=B6M3 40% - :F5=B6 Lմ % 60% - :F5=B1M 60% - :F5=B1 23 % 60% - :F5=B2M$ 60% - :F5=B2 23ٗ % 60% - :F5=B3M( 60% - :F5=B3 23֚ % 60% - :F5=B4M, 60% - :F5=B4 23 % 60% - :F5=B5M0 60% - :F5=B5 23 %! 60% - :F5=B6M4 60% - :F5=B6 23 %":F5=B1A:F5=B1 O %#:F5=B2A!:F5=B2 PM %$:F5=B3A%:F5=B3 Y %%:F5=B4A):F5=B4 d %&:F5=B5A-:F5=B5 K %':F5=B6A1:F5=B6 F %(2>4 u2>4 ̙ ??v% )K2>4uK2>4 ???%????????? ???* KG8A;5=85 KG8A;5=85 }% +8 8?5@AAK;:0 , 8?5@AAK;:0 2< 8?5@AAK;:0 2 -&5=56=K9.. 5=56=K9 [0]/ 03>;>2>: 1K 03>;>2>: 1 I}%O0 03>;>2>: 2K 03>;>2>: 2 I}%?1 03>;>2>: 3K 03>;>2>: 3 I}%232 03>;>2>: 4= 03>;>2>: 4 I}% 3B>3KB>3 %OO)4>=B@>;L=0O OG59:0>=B@>;L=0O OG59:0 %????????? ???50720=8570720=85 I}%6 59B@0;L=K9I 59B@0;L=K9 e%51KG=K9 %7 T B:@K202H0OAO 38?5@AAK;:0 8;>E>9?;>E>9 %9 >OA=5=8595 >OA=5=85 %: @8<5G0=85n @8<5G0=85 ;* @>F5=B=K9%<!2O70==0O OG59:0U!2O70==0O OG59:0 }%-="5:AB ?@54C?@5645=8OO "5:AB ?@54C?@5645=8O %>* $8=0=A>2K9?2$8=0=A>2K9 [0]@%>@>H89A%>@>H89 a%XTableStyleMedium9PivotStyleLight16 Q9IDocuments and Settings4<8=8AB@0B>@Local SettingsTemporary Internet FilesContent.IE55P3O2Q9O[5AB=8:%20;8:284=>AB8%20-%20IV:22011[1].xls]K1>@:0d d dd',C@d dd dQ; Documents and Settings4<8=8AB@0B>@Local SettingsTemporary Internet FilesContent.IE53YTPEA27[5AB=8:%20;8:284=>AB8%20-%202012%20I:2[1].xls]0==K5d dddZ@d dd dQQ Documents and Settings4<8=8AB@0B>@Local SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5MB8YQ1W3[5AB=8:%20;8:284=>AB8%20-%202012%20I%20:2%2017.04[1].xls]0==K5d ddd]:@d dd dQQ ?ADocuments and Settings4<8=8AB@0B>@Local SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5MB8YQ1W3[5AB=8:%20;8:284=>AB8%20-%202012%20I%20:2%2017.04[1].xls]0==K5d dddWZ:@d dd dQQ Documents and Settings4<8=8AB@0B>@Local SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5MB8YQ1W3[5AB=8:%20;8:284=>AB8%20-%202012%20I%20:2%2017.04[1].xls]0==K5d ddd&HD<@d dd d`=0;870==K5 X Mcap K1>@:0Vt AB>G=8:8 _xlfn.SUMIFS! ;"? ! ;! ; mark1:^secid< ;  ; GX $ .z:br:!ud5n N:nF:!ud5n PNG IHDRcmgsRGB pHYsnu>tEXtSoftwareMicrosoft Office5q9IDATx^]|nރ$B+썠 U몳uU?n-:jUQQEQEސd=}B.a_oy8by!;pz[ik[rK}zwъL&1Y "iiV!#ڿݙѼDxd'F%qY@pͲJ֔UvͫkH٬I=)%y%>AHʵ6QnmO>=(f1[t' M+WːHþB/.~Hh? n,9U" *tIV 9+m\1D-gyS{yN|5k5_L"!$9|[x QZQ-bRFr\B"!g$Z+:ݘQЫTыk#UnV~H"?Y?V&ƈ l1[ٹSW+:X֗lAch/":ϓEl 12).VI9`1NS1g5.xx^\WNmc7("aP HBm$H?J>*xbE99TwO3bc*cY0s$v@.[EZzU G=)eDņA൬jh@G?'ʬDMJA0aP̐ĖJx~bB%sMNaa] r/ (c]!} jǏJ@R5x5O@RpEq7=&h<_%FFFy&D&iH"7t%B @~ 2/^{X%Bԭ:gVbY+ELCX"42;'вH3 Ampfcz<zqY;ڪ8T!KhonwZ[;bzhAu `ݑa2&FSE Cn}L2ϕ>A=c"l7Hgr~)WИ YJq2&ЈDĠ@EHjnmva@~vd_dbZMKb&Jْ+?,X~*+eԳ͕Urs@V QFDEJ 44Jbm~V^wY]*a:׀jº{6F!ҊRRdG baE̪2|LމZPQ蠊^k u8xf'確zC]6q'H7݀AA}baӚG0I$;%$D"GDT4ɟm` M@%g:?5Un>T°$`#_E}0F 2U%zu^Y 3@7FMDeE-HIZԐP䙲 -P] 7HQnE+VBJ-&FD3dxA49ʂaC$#^2pr>|Iɐ]Fv64H+OI;;%YFrDmV|6WTHNM6ԉ2dE 4-T h,l{V NڐYf26$%:' m3 bP8|HǞ` $|WP,yw V:Ʃ$r_a')(ԌR+mJ'%<~{|{D(c+bi#f.~+Ef,^8"!%i!:+wiT`ۚ"3!g7緫˺"H+/QgF9`Tm{jD 5e&030mdcyܰbl(*$޼|)@>IM?O/\@t@;R+v[6ё wR[FVȷ`ܕ%׃n1L%7H8拿3@ {UkC$w a<(W$m @>b6DU7H~ (Jq[tp&GRсEux?]֙pUɾTI%H euo}vz!A9@Wɖ2](Tmo/k#A Rw䣹dlLt;Pm!a-+w(d,m\;L _Zm 24"ܮ"HegYf>6_#y Pw*auԂaQ-|lfeS7:b 0 sưkٗ+erV% 턂}rRAg3@뵶 ۶I aXgl"|_Ν6"aj QbP 2΁P+d#Q2>&jf)NZEe*;-%̤d9ش5AL۱\m؇+F-wT6:$@1<6Z~;j$l(ৎ Ayen8t5EY9rU Fh/%Ooڪ/Ta\7$]cJ8jgO0>gpHu8% kI&jA#fц$F_N"V&@L`7[DPkU`ZpFJ2~ʗ@KJ.,ٰNb#[fWheAeWZ BlWwlpWzvD9Wץ9Ӏ^4llʙpdOA:lM7!ԩapkTd e=Pö N.o/^5A;myzpXĐ`D?o*J1b* Vks 2ʺ ޽vL0+jg[w*1/22 3 j={Q@# @?F^ 6U8WҧXs4v4v">_|iΠo+a'=ю)"ƀl$DwF]9q&ԑS'#B WҮ*PpMCzl^ mj (U'BCv`}V,qjn ]"U(ؖHʿ ΋wrj5[ݶ)&иJ·$=z&ŀN!ˋKe9TN 6 lck` up,G!̍]@f YIŸ 4:G4un*{j%LZ-f8m%B5 l;*3r57r0JWwpZci*JCކsD吱AJկ`̲K?a/Jr4aܠ *3P7U FQ:)J RYX)pmooE?EOn50m8 e^hI @0 w(Λ/j/m*5_5xgכv;Vɢ:)37HN5&K 5݆t00C3Pis_9&|×AY[neǫd4\+[@]G-%!0!$8=a "Ģw@ u Q.f4ơc`J-1p_MCe3kr`25o #>(鼧E| 0/a0Or 62=*"ҵk\lĩJ}إADaۍҍ+w(oP=֝&LohtF6MbvaqzIjko(ћ Ѥ^vn@R-ʛm]Ev#pw?lDx2jH>Mj_mJ b;SwDk#xIM9){23vWn+KG8q骢 ֑鰷c9p ۑ'jDۆl\.q6lһ#jAb `'>;%K4b`6~T*:sE{N3?롐Fsj͞'B}DnxW 7"ЃTxOM䈞1 4pp|+KK~P{}AT` r0Q2ϛѸNDȒJ :ۧM!G_R~ͬ{ZO7puEd:idZCw/-D C'(GC'ֈwH?7ml_ўD'"O5n< ucTDA*(k O?sQ@młs_L -n\FEJIX-c]*>39!X#9%.Fނ#̕,-K3 hxbO"sqPϩ [u)bdhw`T -tX;3bL3۞lYmfHfs" 9('@wHL >jAٴY՗M1u6:;z/y`=0S_e44‘0܌nD80/d8(z҃6]v 5JKaq\{ƴq`Jyӎ$I Txў¶T{c sZr2 +cII8JEt*&&L<"p P283ˡ'~}P}ki ӢR}&B#PFv@Ushb 212ٜ[*)WcdA%_u]MXS!;RI(ަ'N x&1T@҃h{vc*lTC$M{uXz/^*0?b)f1 4 zU dL1c2t,YRP o3U*`IC2/!I5 ~aĊXܺ!6;GF}:2d, תX#=@KMd=+[q;Ԕ66z(oOK|Lj11ұ! -[T;+‡12EA n$_gfF& j󴧌2&$ kD#u.Ak:{~^>YZOo8HeȄo0eb=GHOKL"f+3]k7TITJ"*{H;t!UF 5z{}:{8S!yb__ܱG\(>6*Z.\-0Зv@ 'UzTW4,»!'C'-# _o)t(7ȋ1s`ש)LJ :sʨ1 SΝ5:q8pW>=S08A9>tPf'F&@c˔Ir9Bjk{ MF$ HNħK9 !hyi"sY΅אqO hJ}9}$r{ ߚ5C!ܮ]cutuxJ޾ %Ud4J6bW?:$/٣tW˿<|_J{xsU.CñXƪ=z=zLdubL]Tt>◥Dp:Rw׬JӦމz׭H=Ư?"5DžHsgfJ:ezA=ӊ[--@ 9c4KY!}*n]d`c}85@*%Wܕ6 o1"d`l҂ Ȍ ߳\Kp0u*T'f,?vKR$:4G}~O >N#~}9ΕyDkpP n19c6HOݍ$Mf- nxLM'%{v픆W*fd40Tr/=D3 g%ѽ?xlwG7Dxtf46^W8;YNBlK3lϻ&ꥭL,9bsUBTCdfoZ ׎~^{ܽ4*[iz'1LQ3ʗxE~ASH/!Ӎ{i}d/o l: I7K\G fV׌2?#/z[BK <\MNރ=H'4g~-Z,K5#pS@a{{$Rb>VL(+$6S|OQV%;ePWy0Ѹ+ݞnװ|!p wAbe^ c.~AR &Q?֒푽/^"9 |mҼ3i9Ol)*SL$eVY"#>6z7ꭌw=wS׵Jo+sYpliX2hҏv MU&JWK] dr|*x.~Vթr ۉ 7=JyodkJ00%r$'+_kDGɕgMG;fXϝK?W,T8AzsI{98&jS߂XSUrӓHDX̟X>H=h$wJ )(q5>O Z,_YfȔ;/9QR"[dc"TQ\\\qtNss{n/$X b/^ZLm_.dhp&AYT]y4"tp~3 /uvq ? -An`$`${%Xu<oϓ1 J0=؂6Ox_=AAu .FY7g{#O /=Z.!Ql Ͼ Y)w Pm=It!Mմd_M HsiGA>` -2ڙ 4fye鲍rgfTn ۤA:)L3"%롞~~|N`gݭ1-Muel?Wg皚[BN'+wI6fˬ1i]6VC&dz0Wh jbw0KBTieavCh#&JpɆ jcC/aOYE\%|ǩqI ūeЖpV7 6 g>I`OfC =s ?u>TKN+}U@ȁCPX6 S'..q^WrnYkؖ+@~9P_b3JEϼDBe׆/=shU]Wmɕ1d.kQl`9h_\!OA2D)Fdd^aޮX⥳lClS c!s(*m!RSacVlr Vwqj\zG9R3&ʗdvY`rl性018; WaK1z%AIB(fHAp jRB;2:/g?OMFz>WsjZ m8fNPDh#m:px:"B]U1.&?i h8a]4Z@qGq$B~f`}Uc'<2ڗr_t*-8-CǹEƼ^ZRj@P^zRA>} - Mo!%T36&&.L~/}Z7Nų:@=% o~A]%R;پB,M;G/QZCJIO+P@r^y鼩h*|qa0 A ٷCLLt8Jᢏ@qɪ=2$%N.c_ !Q0K4P;wy3D1P.BQ>F"K "p*wC`Tkohaf^qZ͐Dt[Bڂ~[!&]٣]3e^O Ɵ;cqҿ–6#'Wl +%Z}v)=%Yt.*vŭ u͌BDGMmrV ;̭;m9 'k`"l <1n} R`铇: *b{iQ<3R}*BBp0anȒ\8E2-9! V 7+vIɦ ﯏LBr fha bneM:Jj|Fbipz~[2 ! LOBp{'*`J~ *d]hkmmh_RZW!Ū*-WG)]&OwVٹxf$_,sN /hKrtJQr%݁wѽ az8 qeP-rJ x6/z6TԨ̎ @‚3=x\ō!Cז A.i|6AlΝ/}ލы7)s7tμԍ ?p)"0Tqv #UHM?9G n(NtӳjBՂ(.;m[n GcWz ,Cs>aȎUg5O`'LrgTF܎ fY!3M?R>C/W#Oh+|̺sZtOO#"dɩoNmJ.6 r+Q# #a@7ƾy›ςt 8VQQ˅4-B&&' '^8Q3pncqL2̦:nxw7,9.U!1q"S.r$ h_`a]K(ͨ l.--k$0Dکa޷c]dV6”4ăq0171q dOFSyd*lzڣX$hv8bjOGXG/G"@$l~bd_=W]2\zS:(^:쯟$!yS!7-~۸c1s$FGX 0k Ğ ^#QZg8f&hqEH[ ŻAkJÊ$`L1;o:+~$46nF YCij?O19-O9kzL(;_$ 3ZZ 7p𤄞7xvtx8@ÜLo&@'L 8$FͧS=a`%xCB =KZ7H@G7KÆ\_^q1^;צ+-|cph,JNoDث>|ơi+wҒmđ3D" ! NYJk:1Ե9iDm /*`^$S >ZjKP( wOC$6j8 't*m[gmjDx?GЉ7Bxa{#Ha|߸*r*|{SK#yO춖եyi}/D_BwIENDB`3 A@@  SPO'>;=K9 CE>4 :><?0=88 A ?C1;8G=>3> @K=:0@>3@0<<K 45?>78B0@=KE @0A?8A>:0?CA: ?@>3@0<<K @0A?8A>:!25@BK20=85 ?@>3@0<<K @0A?8A>: 0AH8@5=85 ?@>3@0<<K @0A?8A>:"A?>;L7>20=85 CA;C3 <0@:5B<59:5@>209< <0@:5B<59:5@0B:07 >B CA;C3 <0@:5B<59:5@0 ?>78B82=>5 =530B82=>520@B0;!7<5=5=85 ?0@0<5B@>2 F5==KE 1C<03+B@0A;LIV 2010I 2011;0= "#"$0:B "!8=5@38O" ""!"I 07.10.2010, =B5@D0:A: !8=5@38O 2 @0<:0E SPO @07<5AB8;0 0:F88. ><?0=8O =0<5@5=0 8A?>;L7>20BL ?>;CG5==K5 A@54AB20 4;O 48=0<8G=>3> @>AB0 =0 @K=:5 0;:>3>;L=>9 ?@>4C:F88 >AA88 8 CA8;5=8O A2>8E @K=>G=KE ?>78F89. @><5 B>3>, @0AH8@5=85 8=25AB>@A:>9 107K 8 C25;8G5=85 free float 4>;6=> ?@825AB8 : ?>2KH5=8N ;8:284=>AB8 0:F89 :><?0=88.  "!54L<>9 >=B8=5=B"SCOHSCON 13.10.2010, =B5@D0:A: ;5:A0=4@ 0=042>@>2 =0<5@5= :>=A>;848@>20BL 100% 0:F89 "!5<5@:8", 2 @57C;LB0B5 G53> 55 1C<038 ?5@5AB0=CB >1@0I0BLAO =0 18@60E. S 28.10.2010, =B5@D0:A: 4C<05B >1 C25;8G5=88 ;8:284=>AB8 A2>8E 0:F89 70 AG5B SPO IBS Group Holding Ltd%=D>@<0F8>==K5 B5E=>;>3888/>=A0;B8=3 "0=: >A:2K" 10.11.2010, =B5@D0:A: 7<5=5=8O 2 ?@028B5;LAB25 >A:2K 8 3>AC40@AB25==0O ?@>3@0<<0 ?@820B870F88 ?>2KH0NB 25@>OB=>ABL E>BO 1K G0AB8G=>9 ?@820B870F88 10=:0 2 A@54=5A@>G=>9 ?5@A?5:B825. >A;54AB28O MB>3> 4;O <8=>@8B0@852 1C4CB 7028A5BL >B ?0@0<5B@>2 8 D>@<K ?@>4068 ?0:5B0 3>@>40, ?@>4060 0:F89 =0 @K=:5, :>B>@0O <>3;0 1K ?@825AB8 : ?>2KH5=8N 8E ;8:284=>AB8, 1K;0 1K >G5=L ?>78B82=>9. # "C710AA:0O ">?;82=0O ><?0=8O" 26.10.2010, =B5@D0:A: <5@8:0=A:0O Genesis Asset Management AB0;0 >4=8< 87 :@C?=59H8E <8=>@8B0@=KE 0:F8>=5@>2 "C710AA:0O B>?;82=0O :><?0=8O". >;O Genesis AM 2 :><?0=88 2K@>A;0 A 3,45% 4> 5,39% >1K:=>25==KE 0:F89. Mail.ru Group "'"" "07?@><"j 21.01.2011, =B5@D0:A: FESCO C65 70O2;O;0, GB>, ?@8>1@5B0O 12,5% 0:F89 ""@0=A:>=B59=5@0", @0AAG8BK205B C25;8G8BL A2>N 4>;N 4> :>=B@>;L=>9. 4=0:> :><?0=8O =5 E>G5B A:C?0BL 0:F88 =0 @K=:5 8 =5 45;05B MB>3>, "GB>1K =5 A2O7K20BL ;8:284=>ABL. A;8 3>AC40@AB2> @5H8B ?@820B878@>20BL <5=LH89 ?0:5B, G5< =C6=> FESCO 4;O :>=B@>;O, 3@C??0 <>65B ?@>40BL A2>9 ?0:5B 0:F89.  " >AB5;5:><" "!15@10=: >AA88" "$! -!" "$0@<AB0=40@B"X5 Retail Group ">:A" ">;NA >;>B>"; 09.02.2011, =B5@D0:A: ">;NA >;>B>" ?;0=8@C5B : ;5BC ?>;CG8BL ;8AB8=3 2 >=4>=5 'B>1K ?>;CG8BL ?@5<80;L=K9 ;8AB8=3 =0 LSE, ">;NAC" =5>1E>48<> 4>25AB8 free float 4> 25% A =K=5H=8E >:>;> 20%. ><?0=8O @0AA<0B@8205B 2>7<>6=>ABL ?@>4068 5,6% A2>8E :2078:07=0G59A:8E 0:F89 =0 >B:@KB>< @K=:5 4;O C25;8G5=8O free float.  0=: " 21.02.2011, =B5@D0:A: RGI =5 A<>65B ?>;CG8BL ;8AB8=3 =0 3;02=>< @K=:5 LSE, ?>:0 =5 C25;8G8BAO free float. >A;5 B>3>, :0: Prosperity Capital Management ?@8>1@5;0 5,64% 0:F89 RGI (>1 MB>< 1K;> >1JO2;5=> 2 O=20@5), free float A>:@0B8;AO 4> 19,9%. 0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBKMMBMLKOH MAGN5DB5307>20O >B@0A;L 29.03.2011, =B5@D0:A: $545@0;L=0O A5B520O :><?0=8O ($!) 7025@H8;0 ;8AB8=3 GDR =0 >=4>=A:>9 18@65. 0 AG5B =53> $! @0AAG8BK205B C25;8G8BL ;8:284=>ABL A2>8E 1C<03 ?5@54 ?@54AB>OI59 ?@820B870F859 4,11% 0:F89. SYNG8I520O ?@><KH;5==>ABL>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABLKBTKMTSIMTSS&25B=0O <5B0;;C@38ORUALRRUALCHEP'5@=0O <5B0;;C@38O0H8=>AB@>5=85RTKMKSGRPLZLVTBRSBERPHSTGAZP -=5@35B8:0FEES5DB5A5@28A=0O >B@0A;L ""@0=A>=B59=5@"a>;CG5=85 ;8AB8=30 / 2:;NG5=85 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: / ?>2KH5=85 C@>2=O A?8A:0 - =0 18@65 2 $g>;CG5=85 ;8AB8=30 / 2:;NG5=85 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: / ?>2KH5=85 C@>2=O A?8A:0 - =0 18@65 70 @C156><!?;8B =><8=0;0 0:F89 / !>:@0I5=85 G8A;0 0:F89, ?@8E>4OI8EAO =0 >4=C 45?>78B0@=CN @0A?8A:C / #<5=LH5=85 @07<5@0 <8=8<0;L=>3> ;>B0 0:F89 =0 18@65>=A>;840F8O =><8=0;0 0:F89 / #25;8G5=85 G8A;0 0:F89, ?@8E>4OI8EAO =0 >4=C 45?>78B0@=CN @0A?8A:C / #25;8G5=85 @07<5@0 <8=8<0;L=>3> ;>B0 0:F89 =0 18@65;8O=85 =0 ;8:284=>ABL<A>1KB85, ?>B5=F80;L=> C25;8G820NI55 ;8:284=>ABL F5==KE 1C<038A>1KB85, ?>B5=F80;L=> A=860NI55 ;8:284=>ABL F5==KE 1C<03 !CBL A>1KB8O>1. 19.01.2011, =B5@D0:A: free-float X5 Retail Group 2 2010 3>4C C25;8G8;AO A 27% 4> 30,3%. A=>20B5;8 "OB5@>G:8" A< >:@0B8;8 A2>N 4>;N 2 :><?0=88 =0 3,3 ?@>F5=B=>3> ?C=:B0 (@0=55 8< ?@8=04;560;> 23,1% 2 :><?0=88). >;8G5AB2> 0:F89 %5 2 A2>1>4=>< >1@0I5=88 <>3;> 1KBL C25;8G5=> 70 AG5B ?@>4068 ?0:5B0 >4=>3> 87 >A=>20B5;59 "OB5@>G:8" =4@5O >30G520, :>B>@K9 ?@>40; ?@8=04;5602H85 5<C 0:F88 %5, => =5 CB>G=8;, 1K; ;8 ?@>40= 25AL ?0:5B F5;8:><. . >30G52C ?@8=04;560;> >:>;> 11% 0:F89. 13.01.2011, =B5@D0:A: =0G0;5 D52@0;O 2010 3>40 Artio International Equity Fund 8 Artio International Equity Fund II 2 A>2>:C?=>AB8 2;045;8 0:F8O<8 8 45?>78B0@=K<8 @0A?8A:0<8 "$0@<AB0=40@B0" =0 2,1% :0?8B0;0, =0 :>=5F 0?@5;O - C65 ?>GB8 3,2%, =0 :>=5F 8N;O - 4-5%. 023CAB5->:BO1@5, A>3;0A=> >BG5BC Artio, AC<<0@=K9 ?0:5B 42CE D>=4>2 2K@>A 4> 4,97%. -B> A>>B25BAB2C5B ?@8<5@=> 10% >B >1I53> >1J5<0 free float "$0@<AB0=40@B0". "! TNBP/ TNBPP7>@?>@0B82=0O @5AB@C:BC@870F8O, 254CI0O : A=865=8N MCap3 24.03.2011, =B5@D0:A: !15@10=: <>65B @07<5AB8BL 2 D>@<5 @0A?8A>: 4> 15% free float (GB> A>>B25BAB2C5B ?>@O4:0 6% >B >1I53> >1J5<0 0:F89) 8;8 4> $4,7 <;@4. - 4>AB0B>G=K9 C@>25=L 4;O B>3>, GB>1K 4>AB83=CBL =5>1E>48<>3> C@>2=O C25;8G5=8O ;8:284=>AB8 ?@>3@0<<K @0A?8A>:. 23.03.2011, =B5@D0:A: !15@10=: =0G0; ?5@2K9 MB0? 2K?CA:0 45?>78B0@=KE @0A?8A>:. 025@H8BL B5E=8G5A:>5 A>3;0A>20=85 ?@>F5AA0 :>=25@B0F88 G0AB8 A2>8E ACI5AB2CNI8E 0:F89 2 45?>78B0@=K5 @0A?8A:8 !15@10=: ?;0=8@C5B 4> :>=F0 8N=O. !15@10=: =0455BAO =0 ACI5AB25==>5 C25;8G5=85 ;8:284=>AB8 A2>8E 0:F89 [@>4060 G0AB8 0:F89 >A=>2=K<8 0:F8>=5@0<8 / :07=0G59A:8E 0:F89 =0 2B>@8G=>< @K=:5 (157 SPO);0= LT$0:B / ;0= / ;0= LT TNBPG/ TNBPPG 03.12.2010, =B5@D0:A: 1K:=>25==K5 8 ?@828;538@>20==K5 0:F88 ""-BP %>;48=30" (TNBP) 4>?CI5=K : B>@30< =0 18@60E 8 "! 2 ?@>F5AA5 >1@0I5=8O 157 ?@>E>645=8O ?@>F54C@K ;8AB8=30 >0G0;> >1@0I5=8O F5==KE 1C<03 =0 18@65, 157 ?>;CG5=8O ;8AB8=30!#E>4 M<8B5=B0 A 18@652>9 ?;>I04:8N8AB8=38 =0 18@60E / >B8@>20;L=K5 A?8A:8 / >?>;=8B5;L=K5 18@652K5 ?;>I04:8 " #!" e 12.11.2010, =B5@D0:A: !>25B 48@5:B>@>2 " CA;" ?@8=O; @5H5=85 A>:@0B8BL @07<5@ <8=8<0;L=>3> ;>B0 0:F89, 4>?CI5==>3> : B>@30< =0 >=:>=3A:>9 D>=4>2>9 18@65, 2 6 @07 - 4> 1 BKA. HBC:. 7<5=5=8O 2ABC?OB 2 A8;C 13 45:01@O. #<5=LH5=85 @07<5@0 <8=8<0;L=>3> ;>B0 ?@8720=> >15A?5G8BL 40;L=59H55 ?>2KH5=85 ;8:284=>AB8 0:F89 :><?0=88 8 @0AH8@8BL 107C 8=25AB>@>2.  ZY71?RGIEDCLTRKNFIVE-MAIL>1./?@. 18.02.2011, =B5@D0:A: Free float 0:F89 " ?>A;5 7025@H5=8O A45;:8 ?> @07<5I5=8N 10%-=>3> ?0:5B0 0:F89 C25;8G8;AO A 14,5% 4> 24,5%. 7 14,5% 0:F89, =0E>482H8EAO @0=55 2 A2>1>4=>< >1@0I5=88, 1>;55 ?>;>28=K ?@8E>48;>AL =0 >=4>=A:CN D>=4>2CN 18@6C. 0=: >68405B C25;8G5=8O free float =0 LSE 1>;55 G5< 2 420 @070. >;LH5 ?>;>28=K 0:F89 " 2 E>45 SPO ?@8>1@5;8 52@>?59A:85 8=25AB>@K, >:>;> 20% - 0<5@8:0=A:85, >AB0;L=>5 - 8=25AB>@K 87 788 8 !. @8 MB>< 1>;55 50% @07<5I5==KE 0:F89 " ?>;CG8;8 D>=4K A 4;8==K< 3>@87>=B>< 8=25AB8@>20=8O, >:>;> 30% - AC25@5==K5 D>=4K 1;03>A>AB>O=8O 8 AB@0B538G5A:85 8=25AB>@K. 0 8=25AB>@>2 87 >AA88 ?@8H;>AL >:>;> 15% >1J5<0 @07<5I5=8O. @C?=59H8< CG0AB=8:>< A45;:8 AB0; @>AA89A:89 187=5A<5=, G;5= !>25B0 $545@0F88 >B 035AB0=0 !C;59<0= 5@8<>2, :>B>@K9 2;>68; 2 0:F88 2B>@>3> ?> 25;8G8=5 @>AA89A:>3> 10=:0 $500 <;=. AE>4O 87 F5=K @07<5I5=8O, B0:0O AC<<0 A>>B25BAB2C5B ?0:5BC 2 @07<5@5 >:>;> 1,5% 0:F89. @><5 B>3>, :@C?=K<8 <8=>@8B0@8O<8 " AB0;8 0<5@8:0=A:89 8=25AB8F8>==K9 D>=4 TPG Capital (?@8>1@5; 0:F88 " =0 $100 <;=) 8 8B0;LO=A:0O D8=0=A>20O 3@C??0 Generali ($400 <;=). A45;:5 ?@8=O; CG0AB85 B0:65, 2 G0AB=>AB8, :8B09A:89 CIC, :C?82H89 0:F88 =0 $100 <;=. / !" !". !!/, # , %!"!B@0=0#:@08=0 "!"" !""MSTTGDR >AA8O=D@0AB@C:BC@=>5 AB@>8B5;LAB2>"8? F5==KE 1C<03 "8@>=>2A:89 E;51>?@>4C:B"3@>E>;48=3 "20=30@4" 03.02.2011, =B5@D0:A: 3@>E>;48=3 "20=30@4", :@C?=59H89 ?@>872>48B5;L O8F 8 O8G=KE ?@>4C:B>2 =0 #:@08=5, <>65B ?@8=OBL @5H5=85 > ?@>2545=88 2 2011 3>4C 2B>@8G=>3> @07<5I5=8O (SPO) ?>@O4:0 10% 0:F89.AVGR 14.02.2011, =B5@D0:A: Kazakhmys ?@>4>;68B @0AA<>B@5=85 2>?@>A0 2B>@8G=>3> ;8AB8=30 =0 >=:>=3A:>9 D>=4>2>9 18@65 A 2>7<>6=< K< @07<5I5=85< =>2KE 0:F89 4;O ?>445@6:8 ;8:284=>AB8, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88.KAZ070E<KA /Kazakhmys plcTAER "%>;48=3 !"?@.SEMZ "@C??0 ! "!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=BLSRG! " !" !" "! %" ROST "03=8B"">@3>2;OMGNTOGK1OGKA ""DIODUNAC " ""PRTK 21.02.2011, RTS: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "" 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "", 2 :>B>@>< >=8 =0E>48;8AL A 27.04.2010. ^ 30.11.2010, RTS: :F88 ?5@52545=K 87 2=5A?8A>G=>3> (A 01.11.2010) 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "". 17.11.2010, RTS: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1" 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "-2", 2 :>B>@>< >=8 =0E>48;8AL A 31.07.2009 19.10.2011, RTS: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-2" 87 :>B8@>20;L=>3> A?0A:0 "", 2 :>B>@>< >=8 =0E>48;8AL A 04.08.2008 " ">@8;LA:89 =8:5;L"GMKNM 11.03.2011, RTS: >B:07 >B CA;C3 <0@:5B-<59:5@>2 (@>:5@A:89 4>< " +" ) " " >A=5DBL"ROSN "!C@3CB=5DB5307"SNGS  31.03.2011, =B5@D0:A: >AA89A:85 45?>78B0@=K5 @0A?8A:8 ( ) " CA;0" A 1 0?@5;O ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "" 1-3> C@>2=O $ 87 A?8A:0 "". 28.03.2011, RTS, MMVB: :F88 " ?5@2545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "" 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "", 2 :>B>@>< >=8 =0E>48;8AL A 07.05.20103.F 23.03.2011, MMVB: :F88 "@0=A0M@> ?5@2545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: ""E 22.03.2011, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@2545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: ""_ 10.03.2011, MMVB: @828;538@>20==K5 0:F88 %>;48=30 ! ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1"F 15.02.2011, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "" e 09.02.2011, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1" 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "" g 21.01.2011, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1" 87 :>B8@>20;L=>3> A?0A:0 "-2"F 29.12.10, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1"F 27.12.10, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1"q 25.10.2010, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-2" C65 G5@57 G5BK@5 <5AOF0 ?>A;5 @07<5I5=8OF 25.10.2010, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: " GMKNII 2011Y565:20@B0;L=K9 <>=8B>@8=3 A>1KB89, 2;8ONI8E =0 ;8:284=>ABL 0:F89 / 45?>78B0@=KE @0A?8A>: A@>AA89A:8E :><?0=89 8 8=>AB@0==KE :><?0=89 A @>AA89A:8<8 0:B820<8p 11.03.2011, RTS: ><?0=8O >B:070;0AL >B CA;C3 <0@:5B-<59:5@>2 (!" &  8 @>:5@A:89 4>< " +" )L 11.03.2011, RTS: >B:07 >B CA;C3 <0@:5B-<59:5@0 (@>:5@A:89 4>< " +" ) MRKH 16.12.2010, =B5@D0:A: >AA89A:85 45?>78B0@=K5 @0A?8A:8 "!15@10=: >AA88", C4>AB>25@ONI85 ?@02> A>1AB25==>AB8 =0 >1K:=>25==K5 0:F88 UC Rusal, 16 45:01@O 2010 3>40 ?>;CG8;8 ;8AB8=3 =0 "! 8 .MHP#A;C38 4;O 187=5A0a 15.10.2010, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 87 B5:CI53> :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "" 2 A?8A>: "1".$0@<0F52B8:0/8>B5E=>;>388\A:;NG5=85 87 ;8AB8=30 / 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 / ?>=865=85 C@>2=O A?8A:0 - =0 18@65 2 $bA:;NG5=85 87 ;8AB8=30 / 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 / ?>=865=85 C@>2=O A?8A:0 - =0 18@65 70 @C156><S;0AA8D8:0F8O B8?0 A>1KB8O ?> E0@0:B5@C 2;8O=8O =0 C@>25=L ;8:284=>AB8 F5==KE 1C<03 1I89 8B>3>;8G5AB2> =530B82=KE A>1KB89>;8G5AB2> ?>78B82=KE A>1KB89 A53> A>1KB89B@0A;L >78B82=KE A>1KB89530B82=KE A>1KB89 7<5=5=8O =0 D>=5 ?@54. :20@B0;0,A?>;L7>20=85 CA;C3 <0@:5B<59:5@>2 (?>78B82)58AB8=38 / >B8@>20;L=K5 A?8A:8 / >?.18@68 (?>78B82))@>3@0<<K 45?>78B0@=KE @0A?8A>: (?>78B82)+7<5=5=85 ?0@0<5B@>2 F5==KE 1C<03 (?>78B82),A?>;L7>20=85 CA;C3 <0@:5B<59:5@>2 (=530B82)58AB8=38 / >B8@>20;L=K5 A?8A:8 / >?.18@68 (=530B82))@>3@0<<K 45?>78B0@=KE @0A?8A>: (=530B82)+7<5=5=85 ?0@0<5B@>2 F5==KE 1C<03 (=530B82) "8? A>1KB8O*>;O ?>78B82=KE A>1KB89 >B >1I53> 8E G8A;0E"8? 87<5=5=8O :>;8G5AB20 F5==KE 1C<03 2 A2>1>4=>< >1@0I5=88 (?>78B82)E"8? 87<5=5=8O :>;8G5AB20 F5==KE 1C<03 2 A2>1>4=>< >1@0I5=88 (=530B82)ADRSBER01_ 30.06.2011, =B5@D0:A: >=4>=A:0O D>=4>20O 18@60 (LSE) >4>1@8;0 4>?CA: : B>@30< ADR !15@10=:0 ( "!: SBER) =0 B>@3>2>9 ?;0BD>@<5 International Ord< er Book. 0G0;> B>@3>2 >68405BAO 1 8N;O, A>>1I8; !15@10=:. 0A?8A:0< ?@8A2>5= ISIN US80585Y3080 8 B8:5@ SBER. @8 MB>< ADR =5 2:;NG0NBAO 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: #?@02;5=8O 5;8:>1@8B0=88 ?> ;8AB8=3C. 0=55 A>>1I0;>AL, GB> 29 8N=O @0A?8A:8 !15@10=:0 1K;8 4>?CI5=K : B>@30< =0 $@0=:DC@BA:>9 18@65. ><8AA8O ?> F5==K< 1C<030< 8 18@60< !( (SEC) 70@538AB@8@>20;0 ?@>3@0<<C ADR ?5@2>3> C@>2=O !15@10=:0 8 70O28;0 > 2ABC?;5=88 MB>3> @5H5=8O 2 A8;C A 27 8N=O 2011 3>40. 05.04.2011, =B5@D0:A: " >AB5;5:><" ( "!: RTKM), 7025@H82H55 ?@8A>548=5=85 2>AL<8 4>G5@=8E :><?0=89 "!2O7L8=25AB0", @07@010BK205B AB@0B538N @0728B8O 187=5A0, :>B>@CN ?;0=8@C5B 2 <05 ?@54AB028BL =0 CB25@645=85 A>25B0 48@5:B>@>2. @57C;LB0B5 >1J548=5=8O 0:B82>2 1C4CB >?B8<878@>20=K :0?2;>65=8O, >?5@0F8>==K5 70B@0BK, CAB@0=5=0 :>=:C@5=F8O <564C " >AB5;5:><><" 8 , >68405B B>?-<5=5465@. "0:65 C;CGH0BAO 2>7<>6=>AB8 ?> ?@82;5G5=8N D8=0=A>2KE @5AC@A>2, ?>2KA8BAO ;8:284=>ABL 0:F89. " CA3@M9= %>;48=3"RUGR 21.04.2011, =B5@D0:A: !>25BK 48@5:B>@>2 "-2" ( "!: OGKB) 8 "-6" ( "!: OGKF) =0 70>G=KE 70A540=8OE 25 0?@5;O CB25@4OB ?>25AB:8 A>1@0=89 0:F8>=5@>2, =0 :>B>@K5, 2 G0AB=>AB8, 1C45B 2K=5A5= 2>?@>A > A;8O=88 42CE ?>4:>=B@>;L=KE "07?@><C" (GAZP) M=5@3>:><?0=89. !>25BK 48@5:B>@>2 B0:65 CB25@4OB F5=C 2K:C?0 0:F89 C 0:F8>=5@>2, =5 A>3;0A=KE A @5>@30=870F859, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=8OE -2 8 -6. !;8O=85 ?;0=8@C5BAO >ACI5AB28BL ?CB5< :>=25@B0F88 0:F89 -6 2 0:F88 -2. >MDD8F85=BK :>=25@B0F88 B0:65 1C4CB CB25@645=K 25 0?@5;O. <5AB5 A B5< >= >B<5B8;, GB> >1J548=5==>9 :><?0=88, =025@=>5, ?>B@51C5BAO ?@>2>48BL @5;8AB8=3 0:F89 =0 LSE. 26.04.2011, =B5@D0:A: @54A540B5;L A>25B0 48@5:B>@>2 En+ Group (>A=>2=>9 0:F8>=5@ " CA;") 0B0=8M;L >BH8;L4 AG8B05B, GB> 2 B5G5=85 3>40-?>;CB>@0 free float " CA;0" <>65B C25;8G8BLAO 4> 25% 70 AG5B ?@>4068 4>;8 SUAL Partners. ":F88 " CA;0" A59G0A A45@6820NBAO (2 A2>5< @>AB5 - $), 2 G0AB=>AB8, =87:>9 ;8:284=>ABLN 8 free float =865 10%. :F8>=5@K SUAL, 2>7<>6=>, =5 4>;3>A@>G=K5 8=25AB>@K 2 " CA;5", 8 5ABL 25@>OB=>ABL, GB> G5@57 3>4-?>;B>@0 free float :><?0=88 4>AB83=5B 25%", - 70O28; . >BH8;L4, A;>20 :>B>@>3> F8B8@C5B Bloomberg. @54AB028B5;L !#0 >?@>25@3 CB25@645=85 > B><, GB> :><?0=8O =5 O2;O5BAO 4>;3>A@>G=K< 8=25AB>@><, 8 70O28;, GB> =8:0:8E ?5@53>2>@>2 > ?@>4065 4>;8 2 " CA;5" =5 2545BAO. " CA;" ?@>25; IPO 2 >=:>=35, @07<5AB82 10,8% 0:F89, >4=0:> @50;L=K9 free float <5=LH5, B0: :0: 7=0G8B5;L=CN G0ABL >B >1I53> >1J5<0 2K:C?8;8 ":@05C3>;L=K5" 8=25AB>@K (2 8E G8A;5 8 D>=4 . >BH8;L40). 3 27.04.2011, =B5@D0:A: ":@>=" ( "!: AKRN) =5 8A:;NG05B 2>7<>6=>AB8 @50;870F88 0:F89 "#@0;:0;8O" ( "!: URKA), :>B>@K5 <>65B ?>;CG8BL 2 @57C;LB0B5 :>=25@B0F88 ACI5AB2CNI53> C :><?0=88 ?0:5B0 0:F89 "!8;L28=8B0", =0 @K=:5, A>>1I8; ?@54A540B5;L A>25B0 48@5:B>@>2 ":@>=0" ;5:A0=4@ >?>2 =0 B5;5:>=D5@5=F88. "#@0;:0;89"URKA "@0=A?>@BNMTP3 28.04.2011, =B5@D0:A: $ "! A 30 0?@5;O ?5@52>48B >1K:=>25==K5 0:F88 ">2>@>AA89A:89 <>@A:>9 B>@3>2K9 ?>@B" ( "!: NMTP) (") 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "" 2 :0B53>@8N "2=5A?8A>G=KE" F5==KE 1C<03, 4>?CI5==KE : B>@30< 157 ?@>E>645=8O ?@>F54C@K ;8AB8=30, ?> ?@>AL15 :><?0=88, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 ". 28.04.2011, =B5@D0:A: MHP S.A., E>;48=3>20O :><?0=8O :@C?=>9 C:@08=A:>9 03@>?@><KH;5==>9 3@C??K "8@>=>2A:89 E;51>?@>4C:B" (%), <>65B ?@>40BL @0=55 2K:C?;5==K5 =0 @K=:5 3;>10;L=K5 45?>78B0@=K5 @0A?8A:8 (GDR), >1J5< :>B>@KE A>AB02;O5B 4> 3% 2A5E 2K?CI5==KE GDR. 0: 3>2>@8BAO 2 18@652>< A>>1I5=88 :><?0=88, @5H5=85 > B0:>9 ?>B5=F80;L=>9 ?@>4065 4;O ?>2KH5=8O ;8:284=>AB8 1C<03 :><?0=88 27 0?@5;O CB25@48;> A>1@0=85 0:F8>=5@>2 MHP. GDR <>3CB 1KBL @50;87>20=K 2 B5G5=85 3 ;5B. ALRS "-4"OGK4OGKD 17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. "0:, 25A "#0" ( "!: LKOH) 2 AB@C:BC@5 Russia Standard Index C25;8G5= =0 0,95 ?@>F5=B=>3> ?C=:B0 (?.?.) - 4> 12,26% ">;8<5B0;;"PMTL4 ">2>;8?5F:89 <5B0;;C@38G5A:89 :><18=0B" () NLMK ""-"NOTKNVTK ""0B=5DBL" "5G5;">1MTLR "-3"OGKCPIKKRBCM 17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI< @5H8;0 =5 2:;NG0BL 0:F88 " >AB5;5:><" ( "!: RTKM) 2 A2>8 8=45:AK A 1 8N=O, >B:0702H8AL >B 0=>=A8@>20==KE 2 <0@B5 ?;0=>2. MSCI A>G;0 =5>1E>48<K< 4>640BLAO >:>=G0B5;L=KE 8B>3>2 :>=A>;840F88 :><?0=89 A2O78 =0 1075 " >AB5;5:><0", 3>2>@8BAO 2 55 A>>1I5=88. 24.05.2011, =B5@D0:A: -!-%>;48=3, :>=B@>;8@CNI89 G5BK@5 ", =0G8=05B ?@>F5AA :>=A>;840F88 M=5@3>0:B82>2 =0 1075 ""-9" ( "!: TGKI). 0: A>>1I8;0 ?@5AA-A;C610 -!, 4;O MB>9 F5;8 "-9 2> 2B>@>< ?>;C3>488 2011 3>40 @07<5AB8B 4>?>;=8B5;L=CN M<8AA8N 0:F89. :F8>=5@K 35=5@8@CNI8E :><?0=89 E>;48=30 ( ""-5" ( "!: TGKE), ""-6" ( "!: TGKF), ">;6A:0O "" ( "!: TGKG) ) A<>3CB >1<5=OBL A2>8 F5==K5 1C<038 =0 4>?>;=8B5;L=K5 0:F88 "-9.  ""-9"TGKIO 26.05.2011, =B5@D0:A: 525;>?5@ "B:@KBK5 8=25AB8F88" ( "!: OPIN), >A=>20==K9 "=B5@@>A><" 8 2 ?@>F5AA5 @0745;0 0:B82>2 1K2H8E ?0@B=5@>2 ?> E>;48=3C 4>AB02H89AO "=M:A8<C" 8E08;0 @>E>@>20, =0<5@5= ?@>25AB8 SPO 2 2012 3>4C. ?;0=0E :><?0=88 =0 ?@5AA-:>=D5@5=F88 2 G5B25@3 @0AA:070; 3;020 "=M:A8<0", ?@54A540B5;L A>25B0 48@5:B>@>2 "0" <8B@89 07C<>2. 5B0;8 ?@54AB>OI53> @07<5I5=8O >= =5 ?@825;. " 5GL > <564C=0@>4=>< ;8AB8=35 8 2KE>45 =0 >4=C 87 <564C=0@>4=KE 18@6", - 4>1028; 3;020 :><?0=88 @B5<89 @K;>2. > 8B>30< SPO :><?0=8O ?;0=8@C5B ?@840BL 1>;LHCN ;8:284=>ABL A2>8< 0:F8O< 8 "A45;0BL 8E 20;NB>9 4;O ?@8>1@5B5=8O =>2KE >1J5:B>2 =542868<>AB8", A:070; . 07C<>2. "" ?;0=8@C5B ?>78F8>=8@>20BL A51O :0: "?;0BD>@<C 4;O :>=A>;840F88 >B@0A;8" 8 >@85=B8@C5BAO =0 1C4CI55 ?@8>1@5B5=85 2KA>:>:;0AA=KE >1J5:B>2 =542868<>AB8, >B<5B8; >=. OPIN& "B:@KBK5 8=25AB8F88" / "" 29.06.2011, B5@$!: :F88 Kazakhmys Plc ?@>H;8 ?@>F54C@C ;8AB8=30 =0 >=:>=3A:>9 D>=4>2>9 18@65. "@C??0 Kazakhmys A>>1I05B >1 CA?5H=>< @07<5I5=88 >1K:=>25==KE 0:F89 =0 >A=>2=>9 ?;>I04:5 >=:>=3A:>9 D>=4>2>9 18@68. 8AB8=3 >ACI5AB2;5= 157 4>?>;=8B5;L=>9 M<8AA88 8;8 ?@>4068 0:F89, => 3@C??0 @0AA<0B@8205B 2>7<>6=>ABL 2K?CA:0 =>2KE 0:F89 =0 3>=:>=3A:>< @K=:5 A F5;LN ?>445@60=8O ;8:284=>AB8 2 1C4CI5<", - 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 3@C??K.  " #!" 01.06.2011, =B5@D0:A: 107C @0AG5B0 8=45:A0 "!, :>B>@0O 1C45B 459AB2>20BL 2 ?5@8>4 A 16 8N=O ?> 15 A5=BO1@O, 2>94CB >1K:=>25==K5 0:F88 " >AB5;5:><" ( "!: RTKM)SVAV 01.06.2011, =B5@D0:A: 107C @0AG5B0 8=45:A0 "!, :>B>@0O 1C45B 459AB2>20BL 2 ?5@8>4 A 16 8N=O ?> 15 A5=BO1@O, 2>94CB @>AA89A:85 45?>78B0@=K5 @0A?8A:8 ( ) =0 0:F88 " CA;0".  =0 0:F88 " CA;0" 1C4CB B0:65 2:;NG5=K 2 A>AB02 >B@0A;52>3> 8=45:A0 "! 5B0;;K 8 4>1KG0. 01.06.2011, =B5@D0:A: =>2K9 A>AB02 8=45:A0 0:F89 A> A@54=8< 8 =0G0;L=K< C@>2=5< :0?8B0;870F88 - 8=45:A0 "!-2 - 2>94CB >1K:=>25==K5 0:F88 ">AM=5@3>" ( "!: MSNG) ">AM=5@3>"MSNG 01.06.2011, =B5@D0:A: =>2K9 A>AB02 8=45:A0 0:F89 A> A@54=8< 8 =0G0;L=K< C@>2=5< :0?8B0;870F88 - 8=45:A0 "!-2 - 2>94CB >1K:=>25==K5 0:F88 "-3" ( "!: OGKC)& 01.06.2011, =B5@D0:A: @828;538@>20==K5 0:F88 " 0=:" =5 2>94CB 2 =>2K9 A>AB02 8=45:A0 "!-2 2 A2O78 A ?;0=0<8 M<8B5=B0 :>=25@B8@>20BL ?@828;538@>20==K5 0:F88 2 >1K:=>25==K5. 1K:=>25==K5 0:F88 0=:0 ( "!: MBWB) 8A:;NG0NBAO B0:65 87 A>AB020 8=45:A0 "! !818@L 8 8=45:A0 "! $8=0=AK. " 0=:"A 07.06.2011, =B5@D0:A: :F88 "#@0;:0;89" ( "!: URKA) 2:;NG5=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "" =0 , 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. 8@60 ?@8=O;0 A>>B25BAB2CNI55 @5H5=85 3 8N=O. -B> @5H5=85 >7=0G05B, GB> :><?0=8O ?@>H;0 2A5 =5>1E>48<K5 ?@>25@:8 8 A>>B25BAB2C5B 2A5< B@51>20=8O< ;8AB8=30 =0 , >B<5G05BAO 2 A>>1I5=88. 20.06.2011, =B5@D0:A: CA;" @5H8; =5 ?@>E>48BL ;8AB8=3 =0 D>=4>2>9 18@65 ">@>=B>, ?>2KH5=8O ;8:284=>AB8 A2>8E 0:F89 1C45B 4>1820BLAO 4@C38<8 A?>A>10<8, A>>1I8; 2 8=B5@2LN "=B5@D0:AC" ?5@2K9 70<35=48@5:B>@0 :><?0=88 ;048A;02 !>;>2L52. YUZL 27.06.2011, RTS: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A <0@:5B-<59:5@>< >1    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~>:070=88 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (B:@KB>5 0:F8>=5@=>5 >1I5AB2> =25AB8F8>==0O D8@<0 "") ARMD " " "0=: "" 09.06.2011, =B5@D0:A: ;020 "07?@>< =5DB8" ( "!: SIBN) ;5:A0=4@ N:>2 =0<5@5= C25;8G820BL A2>9 ?0:5B 0:F89< 2 :><?0=88. "/ A59G0A O2;ONAL 0:F8>=5@>< 8 =0<5@5= C25;8G820BL A2>9 ?0:5B 0:F89 2 "07?@>< =5DB8", - A:070; .N:>2, 2KABC?0O =0 3>4>2>< A>1@0=88 0:F8>=5@>2 2 G5B25@3 2 >A:25. >765 3;020 "07?@>< =5DB8" CB>G=8; 6C@=0;8AB0<, GB> =0<5@5= C42>8BL A2>N 4>;N 2 B5G5=85 1;8609H8E <5AOF52, ?>:C?0O 0:F88 =0 @K=:5."! "07?@>< =5DBL"SIBN 20.05.2011, =B5@D0:A: "%>;48=3 !" >1@0B8;>AL 2 $545@0;L=CN A;C61C ?> D8=0=A>2K< @K=:0< ($!$ ) A ?@>AL1>9 @07@5H8BL >1@0I5=85 70 @C156>< 10 <;@4 260 <;= 438 BKA. 496 >1K:=>25==KE 8 518 <;= 787 BKA. 346 ?@828;538@>20==KE 0:F89. 0: A>>1I8;8 2 ?@5AA-A;C615 "%>;48=3 !", >1@0I5=85 A2O70=> A =0<5@5=85< @0AH8@8BL ?@>3@0<<C 45?>78B0@=KE @0A?8A>:. =0AB>OI55 2@5<O 2 >B=>H5=88 0:F89 E>;48=30 459AB2C5B @07@5H5=85 $!$ =0 >1@0I5=85 >1K:=>25==KE 8 ?@828;538@>20==KE 0:F89 70 ?@545;0<8 $ 2 >1J5<5 >:>;> 0,2% >B CAB02=>3> :0?8B0;0. !59G0A "%>;48=3 !" ?;0=8@C5B ?>;CG8BL @07@5H5=85 =0 >@30=870F8N >1@0I5=8O 70 @C156>< 4> 25% 0:F89 :064>9 :0B53>@88. 0: A>>1I0;>AL, B5E;8AB8=3 "%>;48=30 !" =0 LSE <>65B A>AB>OBLAO IV :20@B0;5 2011 3>40. "@C??0 ><?0=89 " " " ""-BP %>;48=3" "! !" 30.06.2011, =B5@D0:A: >4>2>5 A>1@0=85 0:F8>=5@>2 " " !" ( "!: ALRS) >4>1@8;> 4>?M<8AA8N ?CB5< 4@>1;5=8O 0:F89, 2 E>45 :>B>@>9 =><8=0; >1K:=>25==KE 0:F89 :><?0=88 1C45B A=865= 2 27 BKA. @07, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 0;<07>4>1K20NI59 :><?0=88. 4=0 >1K:=>25==0O 0:F8O " !" =><8=0;>< 13 BKA. 502,5 @C1;O :>=25@B8@C5BAO 2 27 BKA. 5 >1K:=>25==KE 0:F89 =><8=0;L=>9 AB>8<>ABLN 0,5 @C1;O :0640O. -<8AA8O ?@54?>;0305B 2K?CA: 7 <;@4 364 <;= 965 BKA. 630 >1K:=>25==KE 0:F89. ">;>68B5;L=K9 MDD5:B >B 4@>1;5=8O 0:F89 4;O 0:F8>=5@>2 8 :><?0=88 70:;NG05BAO 2 ?>2KH5=88 ;8:284=>AB8 8, A;54>20B5;L=>, 8=25AB8F8>==>9 ?@82;5:0B5;L=>AB8 0:F89, GB> ?@54?>;0305B @>AB 8E @K=>G=>9 AB>8<>AB8", - >B<5G05B " !". #AB02=K9 :0?8B0; " !" 2 8B>35 =5 87<5=8BAO, A>AB0282 3 <;@4 682 <;= 482 BKA. 815 @C1;59, => 1C45B @0745;5= =0 7 <;@4 364 <;= 965 BKA. 630 >1K:=>25==KE 0:F89. :F8>=5@K B0:65 >4>1@8;8 2>7<>6=>ABL @07<5I5=8O 4>?>;=8B5;L=> 2 <;@4 62 <;= 155 BKA. 810 >1K:=>25==KE 0:F89.  "" !- " " !" () PHORDIXY1 """ (>2>@>AA89A:89 <>@A:>9 B>@3>2K9 ?>@B)( ".6C@0;7>;>B> @C??0 ><?0=89" (.) ""  -!"IUESIRAO 01.06.2011, =B5@D0:A: 1K:=>25==K5 0:F88 "03=8B" ( "!: MGNT) 8A:;NG0NBAO 87 8=45:A0 "!-2 2 A2O78 A B5<, GB> 8E :0?8B0;870F8O ?@52KA8;0 C@>25=L, CAB0=>2;5==K9 4;O MB>3> 8=45:A0. TATN/ TATNP RU14TATN3006/ RU14TATN3014 "-2"OGKBMRKHP>EDC (Eurasia Drilling Company) / (C@>20O :><?0=8O 2@078O)/ "&"" (&5=B@ <564C=0@>4=>9 B>@3>2;8 >A:2K)4 "" (1J548=5==0O 0280AB@>8B5;L=0O :>@?>@0F8O)G-1 / "5@20O 35=5@8@CNI0O :><?0=8O >?B>2>3> @K=:0 M;5:B@>M=5@388"$ "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0" PKBA/ PKBAPSBER034 "" (03=8B>3>@A:89 <5B0;;C@38G5A:89 :><18=0B) 11.05.2011, =B5@D0:A: !>25B 48@5:B>@>2 "$>A3@>" =0 70A540=88 6 <0O ?@8=O; @5H5=85 @07<5AB8BL 4>?>;=8B5;L=CN M<8AA8N >1K:=>25==KE 0:F89 4;O :>=25@B0F88 2 =8E ?@828;538@>20==KE 0:F89 B8?0 "1", 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 "$>A3@>". ><?0=8O ?@>2545B :>=25@B0F8N 1,764 <;= "?@5D>2" B8?0 "1" =><8=0;>< 25 @C1;59 :0640O 2 B0:>5 65 :>;8G5AB2> >1K:=>25==KE 0:F89 A 0=0;>38G=K< =><8=0;><. :F88 1C4CB :>=25@B8@>20=K =0 7-9 45=L A 40BK 3>AC40@AB25==>9 @538AB@0F88 4>?>;=8B5;L=>3> 2K?CA:0 >1K:=>25==KE 0:F89. 28.04.2011, =B5@D0:A: !>25B 48@5:B>@>2 "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0" ( "!: PKBA) (!0=:B-5B5@1C@3) ?@8=O; @5H5=85 > ?@>2545=88 buy back, 3>2>@8BAO 2 ?@5AA-@5;875 :><?0=88. &5=0 ?@8>1@5B5=8O - 1,407 BKA. @C1;59 70 >4=C 8<5==CN >1K:=>25==CN 0:F8N 8 1,286 BKA. @C1;59 70 >4=C 8<5==CN ?@828;538@>20==CN 0:F8N B8?0 "". >;8G5AB2> ?@8>1@5B05<KE 1C<03 - 4> 7 <;= 585,73 BKA. >1K:=>25==KE 8 4> 616,329 BKA. ?@828;538@>20==KE 0:F89. @57C;LB0B5 CAB0=>2;5==0O >1I0O AC<<0 2K:C?;5==KE 0:F89 <>65B A>AB028BL 4> 5% >B 0:F8>=5@=>3> :0?8B0;0 :><?0=88, 0 <0:A8<0;L=0O AC<<0 45=56=KE A@54AB2 4;O 2K:C?0 - 4> 11,5 <;@4 @C1;59. "!>G5B0=85 ?@><56CB>G=>3> 482845=40 8 2K:C?0 0:F89 O2;O5BAO H8@>:> @0A?@>AB@0=5==>9 <564C=0@>4=>9 ?@0:< B8:>9 8 ?>78B82=> 2>A?@8=8<05BAO <564C=0@>4=K<8 8=25AB>@0<8. !>25B 48@5:B>@>2 ?>;0305B, GB> B0:>5 A>G5B0=85 ?@><56CB>G=>3> 482845=40 8 2K:C?0 0:F89 ?> F5=5 A ?@5<859 : @K=>G=>9 >B25G05B 8=B5@5A0< 0:F8>=5@>2", - >B<5G05BAO 2 8=D>@<0F88. 10.06.2011, RTS: " ">@8;LA:89 =8:5;L" ( "!: GMKN) 2 E>45 2B>@>9 AB0488 buyback 2K:C?8;> =0 @K=:5 F5==K5 1C<038 =0 AC<<C >:>;> ?>;>28=K 70O2;5==>3> >1J5<0 (A>AB02;O; $1,2 <;@4), 70O28; 35=48@5:B>@ :><?0=88 ;048<8@ !B@60;:>2A:89 2 8=B5@2LN Bloomberg. ":>;> ?>;>28=K >1J5<0 2K:C?;5=>", - A:070; .!B@60;:>2A:89. > @K=>G=K< F5=0< =0 <><5=B >1JO2;5=8O buyback (5 0?@5;O) $1,2 <;@4 A>>B25BAB2>20;8 >:>;> 2,3% 0:F89 ">@=8:5;O". "0:8< >1@07><, 4>G:0 ">@=8:5;O", Corbiere Holdings, :>B>@0O =0 ?5@2>< MB0?5 buyback ?@8>1@5;0 6,85% 0:F89 (70 $3,29 <;@4), <>3;0 4>25AB8 A2>N 4>;N 4> 8%, 4>:C?82 >:>;> 1,15% 0:F89. 0: 8 =0 ?5@2>< MB0?5, 2K:C?0NBAO :0: 0:F88, B0: 8 ADR ">@=8:5;O". ADR />1. "@>B>=-"PRPM 22.04.2011, =B5@D0:A: :F8>=5@K "@>B>=-" ( "!: PRPM) (5@<L) =0 3>4>2>< A>1@0=88 21 0?@5;O ?@8=O;8 @5H5=85 C25;8G8BL CAB02=K9 :0?8B0; >1I5AB20 ?CB5< :>=25@B0F88 @07<5I5==KE 0:F89 2 0:F88 1>;LH59 =><8=0;L=>9 AB>8<>AB8, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. !>3;0A=> A>>1I5=8N, 294 <;= 34,284 BKA. >1K:=>25==KE 0:F89 >1I5AB20 =><8=0;>< 1,97 @C1;O ?;0=8@C5BAO :>=25@B8@>20BL 2 0:F88 B>9 65 :0B53>@88 =><8=0;>< 5,4 @C1;O 70 AG5B 4>102>G=>3> :0?8B0;0 >1I5AB20. 0=55 A>>1I0;>AL, GB> $!$ 2 D52@0;5 2011 3>40 70@538AB@8@>20;0 >BG5B >1 8B>30E 2K?CA:0 >1K:=>25==KE 0:F89 "@>B>=-". ><?0=8O :>=25@B8@>20;0 294 <;= 34 BKA. 284 >1K:=>25==K5 0:F88 =><8=0;>< 1 @C1;L 2 1C<038 =><8=0;>< 1,97 @C1;O 8 CAB02=K9 :0?8B0; 4>AB83 579 <;= 247 BKA. 539,48 @C1;O. "0:8< >1@07><, ?>A;5 >G5@54=>9 :>=25@B0F88 CAB02=K9 :0?8B0; 2>7@0AB5B 2 2,7 @070 - 4> 1 <;@4 587 <;= 785 BKA. 133,6 @C1;O. ?@5AA-A;C615 "@>B>=-" "=B5@D0:AC" @0=55 A>>1I0;8, GB> :><?0=8O ?;0=8@C5B ?>2KH0BL CAB02=K9 :0?8B0; 2 =5A:>;L:> MB0?>2, >4=0:> =5 =0720;8 F5;L 53> C25;8G5=8O."!^ 20.04.2011, =B5@D0:A: !5<LO 60AB8A @07<5AB8;0 =0 $ 8 "! 32 <;= ?@828;538@>20==KE 0:F89 "5G5;0" ( "!: MTLR) ?> F5=5 $16,5, 3>2>@8BAO 2 ?@5AA-@5;875 :><?0=88. "0:8< >1@07><, ?@>4025F ?>;CG8B >B ?@>4068 "?@5D>2" $528 <;=. > 2B>@=8: 25G5@>< :>;8G5AB2> @07<5I05<KE ?@828;538@>20==KE 0:F89 "5G5;0" 1K;> C25;8G5=> =0 4 <;= HBC: - 4> 30 <;= 0:F89. B>3>2K9 >1J5< @07<5I5=8O >:070;AO 5I5 =0 2 <;= F5==KE 1C<03 1>;LH5. "0:8< >1@07><, 2 A>1AB25==>AB8 A5<L8 60AB8A >AB05BAO 26,3 <;= ?@828;538@>20==KE 0:F89 "5G5;0" (19% "?@5D>2"). =25AB>@K, ?@8=O2H85 CG0AB85 2 @07<5I5=88, ?>;CG0B 482845=4K 70 2010 3>4. =59B@0;L=>5 /K:C? G0AB8 0:F89 A @K=:0 M<8B5=B>< (buy-back)4>=A>;840F8O :@C?=>3> ?0:5B0 8=25AB>@>< / <5=5465@><;A>1KB85, =5 2;8ONI55 =0?@O<CN =0 ;8:284=>ABL F5==KE 1C<03, 3=> E0@0:B5@87CNI55 CA8;8O M<8B5=B0 2 40==>9 >1;0AB8 10.06.2011, RTS: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A <0@:5B-<59:5@>< >1 >:070=88 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (" ( /) ") MDMB)7<5=5=85 ?@8ACBAB28O 2 D>=4>2KE 8=45:A0E 01.06.2011, =B5@D0:A: 1K:=>25==K5 0:F88 "!>;;5@A" ( "!: SVAV) 8A:;NG0NBAO 87 8=45:A0 "!, ?>A:>;L:C :><?0=8O E0@0:B5@87C5BAO =08<5=LH8< C@>2=5< :0?8B0;870F88, @0AAG8B0==>9 A CG5B>< free-float.#:@08=0 (N:A5<1C@3)0@H02A:0O D>=4>20O 18@60AB>G=8:8 8=D>@<0F88:!http://www.gpw.pl/lista_spolek_ene7<5=5=85 :>;8G5AB20 F5==KE 1C<03 2 A2>1>4=>< >1@0I5=88 (@50;L=>9 25;8G8=K free-float), ?> :0B53>@8O<"5;5:><<C=8:0F886http://www.offering.ru/market/placement/lastplacement/F M=:8=3 -<8B5=B>2 IPO/SPO/PO (2011) =0 >A=>25 >1I53> >1J5<0 @07<5I5=8O=5H=55 4;O M<8B5=B0 A>1KB85!>1KB85 ?> 8=8F80B825 M<8B5=B0Y 17.05.2011, =B5@D0:A: 8=45:A MSCI Russia IMI 2:;NG5=K 0:F88 " -" >A:20" (0,07%). j 17.05.2011, =B5@D0:A: 8=45:A MSCI Russia IMI 2:;NG5=K 0:F88 "@C??K :><?0=89 " ( "!: PIKK) (0,21%) ` 17.05.2011, =B5@D0:A: 8=45:A MSCI Russia IMI 2:;NG5=K 0:F88 "-3" ( "!: OGKC) (0,23%) \ 17.05.2011, =B5@D0:A: 8=45:A MSCI Russia IMI 2:;NG5=K 0:F88 ">AB>B@5AB0" (25A - 0,26%) 17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. 1K:=>25==K5 0:F88 "%>;48=30 !", < ?>O2;5=85 :>B>@KE 2 8=45:A5 ?@>3=>78@>20;8 0=0;8B8:8, 2 Russia Standard Index =5 2:;NG5=K. T -<8B5=B (=0720=85 2 >A=>2=>< ?> 25@A88 , 5A;8 0:F88 M<8B5=B0 B>@3CNBAO =0 18@65)5480$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F88 17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. @828;538@>20==K5 0:F88 "5G5;0" ( "!: MTLR)", ?>O2;5=85 :>B>@KE 2 8=45:A5 ?@>3=>78@>20;8 0=0;8B8:8, 2 Russia Standard Index =5 2:;NG5=K. 17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. 57=0G8B5;L=> - =0 0,02-0,03 ?.?. - A=87OBAO 25A0 0:F89 " ( "!: VTBR) 17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. 57=0G8B5;L=> - =0 0,02-0,03 ?.?. - A=87OBAO 25A0 0:F89 ""0B=5DB8" ( "!: TATN) 17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. 57=0G8B5;L=> - =0 0,02-0,03 ?.?. - A=87OBAO 25A0 0:F89 ""!" ( "!: MTSS) 17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. 57=0G8B5;L=> - =0 0,02-0,03 ?.?. - A=87OBAO 25A0 0:F89 ""-0" ( "!: NVTK) 17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5.5A 0:F89 !15@10=:0 $ ( "!: SBER) - =0 0,07 ?.?., 4> 10,81%. 17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. 5A 0:F89 "07?@><0" ( "!: GAZP) A=878BAO =0 0,18 ?.?. - 4> 29,63% 17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. !=865= 25A 2 8=45:A5 ">2>;8?5F:>3> <5B0;;C@38G5A:>3> :><18=0B0" ( "!: NLMK) () - =0 0,33 ?.?., 4> 0,89%. 17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. !=865= 25A 2 8=45:A5 ">@=8:5;O" ( "!: GMKN) - =0 0,92 ?.?., 4> 5,27% 17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. "0:, 25A "#@0;:0;8O" ( "!: URKA) 2 AB@C:BC@5 Russia Standard Index C25;8G5= =0 0,29 ?.?., 4> 2,41%. 17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. "0:, 25A ">;8<5B0;;0" ( "!: PMTL) 2 AB@C:BC@5 Russia Standard Index C25;8G5= =0 0,42 ?.?., 4> 1,13% 17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI 8A:;NG8;0 0:F88 "-4" ( "!: OGKD). B>38 ?>;C3>4>2>3> ?5@5A<>B@0 8=45:A>2 MSCI >1JO28;0 2 =>GL A ?>=545;L=8:0 =0 2B>@=8:. 5A 0:F89 -4 A>AB02;O; 0,51%. 17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI 2:;NG8;0 2 A>AB02 Russia Standard Index 0:F88 "@C??0 ! " ( "!: LSRG). B>38 ?>;C3>4>2>3> ?5@5A<>B@0 8=45:A>2 MSCI >1JO28;0 2 =>GL A ?>=545;L=8:0 =0 2B>@=8:. 5A 0:F89 3@C??K ! 2 8=45:A5 A>AB028B 0,57%.  "$>A3@>"w>@?>@0B82=0O @5AB@C:BC@870F8O, 254CI0O : @>ABC MCap / >=25@B0F8O 0:F89 8=KE B8?>2 2 =081>;55 ;8:284=CN 0:F8N M<8B5=B0 >AA8O (BVI)'http://www.micex.ru/markets/stock/today'>A:>2A:0O <5610=:>2A:0O 20;NB=0O 18@60$>=4>20O 18@60 "!>=4>=A:0O D>=4>20O 18@60"5@<8=0; @50;-B09< =>2>AB59 035=BAB20 "=B5@D0:A" - :@C?=59H59 8=D>@<0F8>==>9 A;C61K 2 >AA88, 070EAB0=5, 5;>@CAA88, 75@109460=5 8 =0 #:@08=5.http://new.ifx.ruhttp://www.rts.ruA 21.04.2011, =B5@D0:A: The Bank of New York Mellon C<5=LH05B 2 420 @070 A>>B=>H5=85 0:F89 "07?@><0" : 53> ADR. 7<5=5=85 2 ?@>3@0<<5 ADR ?@54CA<0B@8205B A=865=85 :>;8G5AB20 0:F89 =0 >4=C ADR "07?@><0" - A G5BK@5E 4> 42CE. ! 28 0?@5;O (?>A;5 =545;L=>9 ?0C7K, A2O70==>9 A ?@>F54C@>9 4@>1;5=8O) 8=25AB>@K A=>20 A<>3CB :>=25@B8@>20BL 0:F88 "07?@><0" 2 @0A?8A:8. 0: ?>;030NB 2 :><?0=88, MB> ?>72>;8B A45;0BL ADR "07?@><0" 4>ABC?=K<8 4;O 1>;55 H8@>:>3> :@C30 8=25AB>@>2, ?>2KA8BL ;8:284=>ABL @0A?8A>:, 8 2 8B>35 - A?>A>1AB2>20BL 4>;3>A@>G=><C @>ABC @K=>G=>9 AB>8<>AB8 :><?0=88. 14.04.2011, =B5@D0:A: "@<040" ( "!: ARMD) ?@8ABC?8;> : @07<5I5=8N 2,4 <;= 0:F89 4>?M<8AA88 ?> F5=5 $13, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. "0:8< >1@07><, >1I89 >1J5< @07<5I5=8O <>65B A>AB028BL $31,2 <;=. =0G0;5 0?@5;O "@<040" A>>1I0;0 > =0<5@5=88 ?@>2545=8O SPO =0 18@60E 8 "!. "@<040" ?;0=8@>20;0 ?@54;>68BL 8=25AB>@0< 4> 2,4 <;= >1K:=>25==KE 0:F89 4>?M<8AA88, 0 B0:65 600 BKA. 1C<03 =0<5@5=K 1K;8 ?@>40BL ACI5AB2CNI85 0:F8>=5@K - ;5:A59 C7>2:8= 8 Arsenal Advisor BVI. 12.05.11, A09B M<8B5=B0: 0 8 "! =0G0;8AL B>@38 0:F8O<8 4>?>;=8B5;L=>3> 2K?CA:0 @<040 >A:20, 12 <0O 2011 3. ><?0=8O @<040 (, "!: ARMD) A>>1I05B > 4>?CA:5< : B>@30< =0 D>=4>2KE 18@60E 8 "! 0:F89 4>?>;=8B5;L=>3> 2K?CA:0 @<040 (3>AC40@AB25==K9 @538AB@0F8>==K9 =><5@ 1-01-10670-A-002D >B 27.05.2010) 2 :>;8G5AB25 2 399 997 HBC:. 0 , 0:F88 4>?>;=8B5;L=>3> 2K?CA:0 2 ?>;=>< >1J5<5 1K;8 2:;NG5=K 2 >B8@>20;L=K9 A?8A>: A 11 <0O 2011 3>40. 0 "!, 0:F88 4>?>;=8B5;L=>3> 2K?CA:0, B0:65 2 ?>;=>< >1J5<5, 4>?CI5=K : B>@30< A 28 0?@5;O 2011 3>40. #254><;5=85 >1 8B>30E 4>?>;=8B5;L=>3> 2K?CA:0 F5==KE 1C<03 @<040 1K;> ?@54AB02;5=> :><?0=859 2 @538AB@8@CNI89 >@30= 26 0?@5;O 2011 3>40. K?CA: A>45@68B 2 399 997 >1K:=>25==KE 1574>:C<5=B0@=KE 0:F89, @07<5I5==KE ?> >B:@KB>9 ?>4?8A:5 2 ?5@8>4 A 14 ?> 25 0?@5;O 2011 3>40. 1I55 :>;8G5AB2> >1K:=>25==KE 0:F89 @<040 4> @538AB@0F88 2K?CA:0 A>AB02;O;> 12 000 000 0:F89, ?>A;5 @538AB@0F88 - 14 399 997 0:F89. 1J5< 4>?>;=8B5;L=>3> 2K?CA:0 A>AB028; ?@81;878B5;L=> 16,7% >B @07<5@0 C25;8G5==>3> CAB02=>3> :0?8B0;0 :><?0=88. ">@38 0:F8O<8 @<040 =0 "! 254CBAO ?>4 548=K< B8:5@>< ARMD. 0 , >A=>2=>9 2K?CA: B>@3C5BAO ?>4 B8:5@>< ARMD, 4>?>;=8B5;L=K9 2K?CA: ARMD002D. A=>2=>9 8 4>?>;=8B5;L=K9 2K?CA:8 =0 ?@54?>;>68B5;L=> 1C4CB >1J548=5=K ?>4 >1I8< B8:5@>< ARMD 4> :>=F0 8N;O 2011 3>40. #A?5H=>5 7025@H5=85 4>?>;=8B5;L=>9 M<8AA88 (SPO) 7=0<5=C5B 5I5 >48= 206=K9 MB0? 2 AB@0B538G5A:>< @0728B88 =0H59 :><?0=88. @<040 70=8<05B ;848@CNI85 ?>78F88 2 8=4CAB@88, @072820NI59AO AB@5<8B5;L=K<8 B5<?0<8. ><?0=8O 8<55B 7=0G8B5;L=CN 8AB>@8N CA?5H=KE ?@8>1@5B5=89 4@C38E 83@>:>2 =0 @K=:5 8 ?@>4>;68B @50;87>2K20BL =>2K5 2>7<>6=>AB8 2 A53<5=B0E @07@01>B:8 ?@>3@0<<=>3> >15A?5G5=8O 8 "-CA;C3, :>B>@K5 1C4CB A?>A>1AB2>20BL A>740=8N AB>8<>AB8 4;O =0H8E 0:F8>=5@>2, ?@>:><<5=B8@>20; A>1KB85 ;5:A59 C7>2:8=, ?@54A540B5;L A>25B0 48@5:B>@>2 @<04K. >=B0:B 4;O 8=25AB>@>2: <8B@89 'C@A8= "5;: +7 (495) 797-6020, e-mail: IR@armd.ru Web: www.armd.ru#Rhttp://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-home.html] 04.04.2011, =B5@D0:A: >G5@=OO :><?0=8O " ">@8;LA:89 =8:5;L" - Corbiere Holdings Limited - 7025@H8;0 buy-back 0:F89 . Corbiere 2A53> ?@8>1@5;0 13 <;= 67 BKA. 302 0:F88 (6,85% CAB02=>3> :0?8B0;0) 2 D>@<5 >1K:=>25==KE 0:F89 8 45?>78B0@=KE @0A?8A>:. ><?0=8O =5 2K1@0;0 ;8<8B =0 buy-back, :>B>@K9 A>AB02;O; 13 <;= 888 BKA. 889 0:F89 (>:>;> 7,28% CAB02=>3> :0?8B0;0). 24.12.2010, =B5@D0:A: " ">@8;LA:89 =8:5;L" ( "!: GMKN) @0AA<0B@8205B 2>7<>6=>ABL buy-back =0 $4,5 <;@4. K:C? 0:F89, :0: ?8H5B 3075B0, ?@54CA<0B@8205BAO 2 @0<:0E ?@>3@0<<K ?>2KH5=8O :0?8B0;870F88 , :>B>@CN 2 G5B25@3 @0AA<>B@5;> ?@02;5=85 :><?0=88. 0 ?5@2>< MB0?5 ">@=8:5;L" <>65B ?@>25AB8 byback =0 AC<<C 4> $3 <;@4 A ?@5<859 10-15% : @K=:C (>:>;> 7% 0:F89), =0 2B>@>< - 5I5 $1,5 <;@4. 0 G0ABL 1C<03 <>3CB 1KBL 2K?CI5=K 45@820B82K 4;O ?>2KH5=8O ;8:284=>AB8 ">@=8:5;O". 05.03.2011, =B5@D0:A: "!8=5@38O" @07<5AB8;0 100% 0:F89 4>?>;=8B5;L=>3> 2K?CA:0 >1J5<>< 6,75 <;= HBC:. :F88 @07<5I0;8AL A 1 D52@0;O ?> 4 <0@B0. 11.04.2011, =B5@D0:A: Sword Enterprises Ltd >A=>20B5;O 8 >A=>2=>3> 2;045;LF0 "!8=5@38O" ;5:A0=4@0 5G5B8=0 C25;8G8;0 4>;N 2 :><?0=88 4> 13,95% A 2,65%. 0=55 :><?0=8O A>>1I8;0 > A=865=88 4>;8 Synexec Securities, B0:65 ?@8=04;560I59 .5G5B8=C, 4> 13,98% A 18,97%. 0: A>>1I0;>AL, 31 <0@B0 $545@0;L=0O A;C610 ?> D8=0=A>2K< @K=:0< ($!$ ) 70@538AB@8@>20;0 >BG5B >1 8B>30E @07<5I5=8O 4>?>;=8B5;L=KE 0:F89 "!8=5@38O". ! 1 D52@0;O ?> 4 <0@B0 :><?0=8O @07<5AB8;0 6 <;= 750 BKA. 0:F89 =><8=0;>< 100 @C1;59 ?> F5=5 $44 70 F5==CN 1C<03C. > 8B>30< 4>?M<8AA88 "!8=5@38O" ?@82;5:;0 $297 <;=. :F8>=5@K :><?0=88 2K:C?8;8 1,237 <;= 0:F89 =0 $54,4 <;= ?> ?@58<CI5AB25==><C ?@02C. > >B:@KB>9 ?>4?8A:5 :><?0=8O @50;87>20;0 5,513 <;= 0:F89. 0 ?@>H;>9 =545;5 .5G5B8= A>>1I8;, GB> ?>A;5 SPO =0 4>;N AB@0B538G5A:8E 0:F8>=5@>2 ?@8E>48BAO >:>;> 44% 0:F89, =0 :07=0G59A:85 0:F88 - 14,5%, free float A>AB02;O5B 21%. 4 "!>D@8=A:89 M:A?5@8<5=B0;L=>-<5E0=8G5A:89 702>4"@C??0 8:A8070EAB0= (5;8:>1@8B0=8O) >AA8O (>@<0=4A:85 >AB@>20)$@0=:DC@BA:0O D>=4>20O 18@60Ahttp://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/en/kir/gdb_navigation/lc >AA8O (AB@>2 M=) >AA8O (09<0=>2K >AB@>20)^:><?0=89 87 >AA88, 8=>AB@0==< KE :><?0=89 A @>AA89A:8<8 0:B820<8, :><?0=89 #:@08=K 8 070EAB0=0+8AB8=38 / >B8@>20;L=K5 A?8A:8 / 4>?.18@68WTCM #4>1@5=8OB>3"8?>;8G5AB2> ?> ?>;N "8?-<8B5=B17<5=5=85 :>;8G5AB20 0:F89 2 A2>1>4=>< >1@0I5=88 "8:5@K 0:F897$ &+ "!" !& + !"'!AB>G=8:: =B5@D0:A 87=5A !5@28A%1J5< ?@>3@0<<K 45?>78B0@=KE @0A?8A>:P>;8G5AB2> 8=8F80B82 M<8B5=B0 / A>1KB89, ?>78B82=> 2;8ONI8E =0 ;8:284=>ABL 0:F89P>;8G5AB2> 8=8F80B82 M<8B5=B0 / A>1KB89, =530B82=> 2;8ONI8E =0 ;8:284=>ABL 0:F89 21.07.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc. A 25 8N;O 8A:;NG05B 0:F88 ">;NA >;>B>" ( "!: PLZL) 87 107K @0AG5B>2 A2>8E 3;>10;L=KE 8=45:A>2, A>>1I8;0 MSCI. 0: A>>1I0;>AL @0=55, ">;NA" A59G0A ?@>2>48B A45;:C >1@0B=>3> ?>3;>I5=8O (reverse takeover, RTO) A> A2>59 "4>G:>9" KazakhGold. @57C;LB0B5 A45;:8 free float ">;NA0" A>:@0I05BAO ?@8<5@=> 4> 11%. 0@538AB@8@>20==0O =0 >.65@A8 KazakhGold <5=O5B =0720=85 =0 Polyus Gold International, :0: >68405BAO, 55 GDR =0G=CB >1@0I0BLAO =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65 26 8N;O. 7-70 @57:>3> A>:@0I5=8O free float @>AA89A:85 0:F88 ">;NA0" A 1 8N;O 2K2545=K 87 107 @0AG5B0 8=45:A>2 "!, 87 8=45:A>2 >=8 1C4CB 8A:;NG5=K 25 8N;O. Z 20.07.2011, =B5@D0:A: "%>;48=3 !" 87<5=8;> :>MDD8F85=B >1<5=0 3;>10;L=KE 45?>78B0@=KE @0A?8A>: 8 ;>:0;L=KE 0:F89: A 27 8N;O 2011 3>40 4;O 2K?CA:0 >4=>9 GDR 1C45B 45?>=8@>20BLAO 200 ;>:0;L=KE 0:F89 :><?0=88 2<5AB> 400 0:F89 @0=55, A>>1I8;0 ?@5AA-A;C610 :><?0=88. 7<5=5=85 ?@>2>48BAO ?> 2A5< ACI5AB2CNI8< 45?>78B0@=K< ?@>3@0<<0< E>;48=30. III 2011 05.07.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc C25;8G8;0 25A "#@0;:0;8O" ( "!: URKA) 2 8=45:A0E 4> 4,31% 4> 2,7%, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 8=45:A=>9 :><?0=88. 7<5=5=8O 2ABC?OB 2 A8;C ?> 8B>30< 70:@KB8O B>@3>2 6 8N;O. MSCI ?5@5A<>B@5;0 2 AB>@>=C C25;8G5=8O :>;8G5AB2> 2K?CI5==KE 0:F89 8 free float "#@0;:0;8O" 2 A2O78 A ?@8A>548=5=85< "!8;L28=8B0". > >F5=:5 MSCI, :>;8G5AB2> 0:F89 "#@0;:0;8O" 2>7@>A;> 4> 3,1 <;@4 HBC:, 0 4>;O 0:F89 2 A2>1>4=>< >1@0I5=88 (foreign inclusion factor) - 4> 0,45 A 0,40. > 8B>30< 70:@KB8O B>@3>2 2 ?>=545;L=8: 8 A CG5B>< :>@@5:B8@>2:8 :>;8G5AB20 0:F89 8 free float, 25A 0:F89 ?> ?@>-D>@<0 C25;8G5= 4> 4,31% A 2,70%. 5A0 4@C38E 0:F89, 2E>4OI8E 2 8=45:A, 1C4CB ?@>?>@F8>=0;L=> A>:@0I5=K. W 18.05.2011, =B5@D0:A: "=B5@ -!" ( "!: IRAO) @07<5AB8;> 6 B@;= 822 <;@4 972 <;= 629 BKA. 771 0:F89 2 @0<:0E 4>?M<8AA88 4;O :>=A>;840F88 0:B82>2 >B@0A;8. "0:8< >1@07><, @07<5I5=> 49,44% >1I53> >1J5<0 2K?CA:0 (13,8 B@;= 0:F89) =0 AC<<C 365 <;@4 @C1;59. &5=0 @07<5I5=8O A>AB02;O;0 0,0535 @C1;O 70 1C<03C. @57C;LB0B5 @07<5I5=8O CAB02=K9 :0?8B0; "=B5@ " C25;8G8;AO 2 2,36 @070 - A =K=5H=8E 2 B@;= 893 <;@4 027 <;= 370 BKA. 229 >1K:=>25==KE 0:F89 4> 9,716 B@;= 1C<03 =><8=0;>< 0,02809767 @C1;O :0640O. 1I89 @07<5@ CAB02=>3> :0?8B0;0 :><?0=88 A>AB028; 272 <;@4 996 <;= 961 BKA. 720 @C1;59.'$ 01.08.2011, =B5@D0:A:":@>=" ( "!: AKRN) ?@>4>;605B 87102;OBLAO >B ?5@5:@5AB=>3> 2;045=8O 0:F8O<8. 0: 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 ":@>=0", 53> 4>G5@=OO :><?0=8O ">@>3>1C6" ( "!: DGBZ) A=878;0 4>;N 2;045=8O 2 ":@>=" A 1,29% 4> 1,15%. A=>20=85< 4;O >BGC645=8O 0:F8O O2;O5BAO "A>3;0H5=85 >1 >:070=88 1@>:5@A:8E CA;C3 =0 @K=:0E F5==KE 1C<03", 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88. 0=55 A>>1I0;>AL, GB> ":@>=" =0<5@5= CAB@0=8BL ?5@5:@5AB=>5 2;045=85 0:F8O<8 <564C ":@>=><" 8 ">@>3>1C65<". ><?0=8O C65 >1JO2;O;0 >D5@BK =0 2K:C? A2>8E 0:F89. @54?>;030;>AL, GB> ?@54JO2;5==K5 : 2K:C?C 0:F88 1C4CB ?@8>1@5B0BLAO ":@>=><", 0 70B5< ">@>3>1C6" @50;87C5B =0 @K=>: B0:>5 65 :>;8G5AB2> 0:F89 ":@>=0", =0E>4OI8EAO =0 53> 10;0=A5. @57C;LB0B5 40==>9 >?5@0F88 :>;8G5AB2> 0:F89 2 A2>1>4=>< >1@0I5=88 =5 87<5=8BAO, 8 ;8:284=>ABL 0:F89 =5 ?>AB@0405B. > =0G0;0 2K:C?0 ">@>3>1C6" 2;045; 8,7% 0:F89 A2>59 <0B5@8=A:>9 :><?0=88.  ">@>3>1C6" DGBZ/ DGBZP 04.08.2011, =B5@D0:A: <5@8:0=A:0O 8=25AB:><?0=8O T. Rowe Price AB0;0 :@C?=59H8< ?>@BD5;L=K< 8=25AB>@>< 8=B5@=5B-E>;48=30 Mail.ru Group. $>=40< ?>4 C?@02;5=85< T. Rowe Price Associates 8 T. Rowe Price International =0 :>=5F II :20@B0;0 2011 3>40 2 AC<<5 ?@8=04;560;> 2,08% CAB02=>3> :0?8B0;0 Mail.ru, A2845B5;L< AB2CNB <0B5@80;K 45?>78B0@8O Bank of New York Mellon. K=>G=0O AB>8<>ABL 4>;8 T. Rowe =0 >BG5B=CN 40BC - >:>;> $150 <;=. A=>2=0O G0ABL MB>3> ?0:5B0 - 1,6% - 1K;0 ?@8>1@5B5=0 2> II :20@B0;5. GDR 8=B5@=5B-E>;48=30 @0A?@545;5=K A@548 D>=4>2 T Rowe Price Growth Stock Fund, T Rowe Price International Discovery Fund 8 T Rowe Price Emerging Europe & Mediterranean Fund. K=5H=OO 4>;O T. Rowe A>>B25BAB2C5B 4,69% >1K:=>25==KE 0:F89 8 0,14% 3>;>A>2.  05.08.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc. A ?OB=8FK ?5@525;0 0:F88 "=B5@ -!" ( "!: IRAO) 87 A53<5=B0 Mid Cap (:><?0=88 A> A@54=59 :0?8B0;870F859) 2 8=45:AK A53<5=B0 Large Cap (:><?0=88 A 1>;LH>9 :0?8B0;870F859). 4=>2@5<5==> 25A 0:F89 "=B5@ " 2 @>AA89A:>< 8=45:A5 MSCI Russia Standard C25;8G8205BAO A 0,42% 4> 0,62%. -B8 @5H5=8O ?@8=OBK ?>A;5 7025@H5=8O ?@>F54C@K @07<5I5=8O 4>?>;=8B5;L=>3> 2K?CA:0 0:F89 "=B5@ " 4;O :>=A>;840F88 M=5@3>0:B82>2. "" 0?8B0;" >F5=8205B ?@8B>: A@54AB2 8=45:A=KE D>=4>2 2 0:F88 "=B5@ " 2 @57C;LB0B5 C25;8G5=8O 25A0 2 >1J5<5 $24 <;=, 0 B0:65 4> $70 <;= >B 0:B82=> C?@02;O5<KE D>=4>2, :>B>@K5 8<5NB 2 :0G5AB25 MB0;>==KE 8=45:AK 87 A5<59AB20 MSCI.  $ "!8AB5<0"AFKCA 05.08.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc. 2 E>45 ?>;C3>4>2>3> ?5@5A<>B@0 8=45:A>2 <>65B A:>@@5:B8@>20BL 2 AB>@>=C C25;8G5=8O free float $ "!8AB5<0" ( "!: AFKS), GB> ?@82545B : C25;8G5=8N 25A0 0:F89 :><?0=88 2 8=45:A5 MSCI Russia, ?>;030NB 0=0;8B8:8 "" 0?8B0;0". 57C;LB0BK @510;0=A8@>2:8 8=45:A>2 1C4CB >?C1;8:>20=K 2 =>GL =0 17 023CAB0 ?> <>A:>2A:><C 2@5<5=8 8 2ABC?OB 2 A8;C A 1 A5=BO1@O. !>3;0A=> 40==K< "!8AB5<K", 55 free float A>AB02;O5B 24,2%, >B<5G0NB 0=0;8B8:8. "!;54>20B5;L=>, <K 2848< >A=>20=8O 4;O B>3>, GB>1K MSCI ?>2KA8;0 >F5=:C free float A 20% 4> 25%. -B> C25;8G8;> 1K 25A 0:F89 2 8=45:A5 A 0,87% 4> 1,15% 8 ?@825;> 1K : ?@8B>:C 2 0:F88 $24 <;= >B 8=45:A=KE D>=4>2 8 $94 <;= - >B D>=4>2 A 0:B82=>9 8=25AB8F8>==>9 AB@0B53859, 8A?>;L7CNI8E 8=45:AK MSCI 2 :0G5AB25 MB0;>=0", - 3>2>@8BAO 2 A?5F80;L=>< >BG5B5 "" 0?8B0;0". > <=5=8N 0=0;8B8:>2, C25;8G5=85 25A0 0:F89 "!8AB5<K" 1C45B 548=AB25==K< 87<5=5=85< 2 8=45:A5, ?><8<> 2:;NG5=8O 2 =53> 0:F89 >1J548=5==>3> " >AB5;5:><0" ( "!: RTKM), :>B>@>5 MSCI ?>4B25@48;0 2 :>=F5 8N;O. A:;NG5=89 87 A>AB020 8=45:A0 0=0;8B8:8 =5 >6840NB.  09.08.2011, =B5@D0:A: $>=4>20O 18@60 ?5@525;0 >1K:=>25==K5 0:F88 ">@8;LA:>3> =8:5;O" 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 1 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: 2 2B>@>3> C@>2=O, A>>1I8; M<8B5=B 2> 2B>@=8:. 8@60 ?>4B25@48;0, GB> A ?>=545;L=8:0 ?5@525;0 0:F88 ">@=8:5;O" ( "!: GMKN) 2 A?8A>: 2, >4=0:> >B:070;0AL =0720BL ?@8G8=K B0:>3> @5H5=8O. 0 A>>1I8;8, GB> ?@8=O;8 @5H5=85 > ?5@52>45 0:F89 ">@=8:5;O" ?> 70O2;5=8N M<8B5=B0. @8 MB>< =5 >?C1;8:>20;0 C254><;5=85 > ?5@52>45 0:F89 =0 A2>5< A09B5, :0: >=0 MB> 45;05B >1KG=>. @><5 B>3>, "! ?5@525;0 0:F88 ">@8;LA:>3> =8:5;O" 87 A?8A:0 2 A?8A>: 2B>@>3> C@>2=O. !0< ">@=8:5;L" >1JOA=O5B 2KE>4 87 A?8A:0 1 =0 3@O4CI8< >1J548=5=85< 18@6 8 "!. " C=8D8F8@C5B ;8AB8=38 =0 18@60E 8 "! 2 ?@54425@88 8E >1J548=5=8O", - 70O28;8 2 ?@5AA-A;C615 ">@=8:5;O", =0?><=82, GB> =0 "! 1C<038 ">@=8:5;O" B>@3CNBAO 2 :>B8@>20;L=>< A?8A:5 "" 2B>@>3> C@>2=O.  " 0A?04A:0O"RASP 16.08.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc. <>65B 8A:;NG8BL 87 8=45:A>2 0:F88 " 0A?04A:>9" 2 A2O78 A =54>AB0B>G=K< 4;O =0E>645=8O 2 8=45:A5 @07<5@>< free float, ?>;0305B 0=0;8B8: " 5=5AA0=A 0?8B0;" 20=5A 30=8AO=. 57C;LB0BK @510;0=A8@>2:8 8=45:A>2 1C4CB >?C1;8:>20=K 2 =>GL =0 17 023CAB0 ?> <>A:>2A:><C 2@5<5=8 8 2ABC?OB 2 A8;C A 1 A5=BO1@O. >BG5B5 " 5=5AA0=A0" 3>2>@8BAO, GB> free float factor " 0A?04A:>9" >F5=8205BAO 2 20%, 0 :0?8B0;870F8O free float A>AB02;O5B $749 <;=. 8=8<0;L=>5 7=0G5=85 :0?8B0;870F88 0:F89 2 >1@0I5=88 4;O :><?0=89, 2E>4OI8E 2 8=45:AK MSCI, A>AB02;O5B $898 <;=. "0:8< >1@07><, ?> MB><C ?0@0<5B@C " 0A?04A:0O" ( "!: RASP) =5 A>>B25BAB2C5B B@51>20=8O< MSCI. 5A " 0A?04A:>9" 2 8=45:A5 MSCI EMEA A>AB02;O5B 0,11%, 2 8=45:A5 MSCI Russia - 0,30%. A:;NG5=85 87 =8E <>65B ?@825AB8 : >BB>:C A@54AB2 87 0:F89 :><?0=88 2 @07<5@5 $198,2 <;=, 2 B>< G8A;5 >B 8=45:A=KE D>=4>2 - $18 <;=. < w 17.08.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc. A 1 A5=BO1@O 2:;NG8;0 2 8=45:A MSCI Russia 0:F88 " >AB5;5:><0" ( "!: RTKM) A 25A>< 3%. w 22.08.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc. A 1 A5=BO1@O 2:;NG8;0 2 8=45:A MSCI Russia 0:F88 " >AB5;5:><0" ( "!: RTKM) A 25A>< 3%. Y 22.08.2011, =B5@D0:A: ">;8<5B0;;" ( "!: PMTL) =0=O;> Deutsche Bank AG, Morgan Stanley 8 HSBC Holdings Plc >@30=870B>@0<8 ?>;CG5=8O ?@5<80;L=>3> ;8AB8=30 =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65, A>>1I8;> 035=BAB2> Bloomberg A> AAK;:>9 =0 =5=0720==K5 8AB>G=8:8. > 8E 40==K<, ">;8<5B0;;" E>B5; 1K ?>;CG8BL ?@5<80;L=K9 ;8AB8=3 2 >=4>=5 4> :>=F0 3>40.  26.08.2011, =B5@D0:A: $545@0;L=0O A;C610 ?> D8=0=A>2K< @K=:0< ($!$ ) 70@538AB@8@>20;0 2K?CA: 8 ?@>A?5:B 4>?M<8AA88 0:F89 " " !" ( "!: ALRS), :>B>@K5 2K?CA:0NBAO 2 E>45 :>=25@B0F88 2 1C<038 <5=LH53> =><8=0;0, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 $!$ . " !" ?@>2>48B A?;8B 0:F89 2 A>G5B0=88 1 : 27 BKAOG0< 2 F5;OE ?>2KH5=8O ;8:284=>AB8 ?5@54 2>7<>6=K< IPO. E>45 4>?M<8AA88 " !" 2K?CAB8B 7 <;@4 364 <;= 965 BKA. 630 =>2KE 0:F89. 1I89 >1J5< 2K?CA:0 A>AB02;O5B 3 <;@4 682 <;= 482 BKA. 815 =>2KE 0:F89 =><8=0;>< 0,5 @C1;O. @57C;LB0B5 4@>1;5=8O >4=0 0:F8O " !" =><8=0;>< 13 BKA. 502,5 @C1;O :>=25@B8@C5BAO 2 27 BKA. 5 0:F89 :><?0=88 =><8=0;L=>9 AB>8<>ABLN 0,5 @C1;O.  26.08.2011, =B5@D0:A: $545@0;L=0O A;C610 ?> D8=0=A>2K< @K=:0< ($!$ ) 2 G5B25@3 @07@5H8;0 >1@0I5=85 70 ?@545;0<8 $ 157 <;= 586 BKA. 376 >1K:=>25==KE 8<5==KE 1574>:C<5=B0@=KE 0:F89 "#@0;:0;89" ( "!: URKA) (3.5@57=8:8, 5@<A:89 :@09), A>>1I05BAO 2 ?@5AA-@5;875 $!$ . #AB02=K9 :0?8B0; >1I5AB20 @0745;5= =0 3 <;@4 94 <;= 637 BKA. 905 0:F89 =><8=0;>< 0,5 @C1;O. 0=55 "#@0;:0;89" 8<5; @07@5H5=85 $!$ =0 >1@0I5=85 70 ?@545;0<8 $ 616 <;= 73 BKA. 100 0:F89, GB> A>AB02;O5B 19,9% CAB02=>3> :0?8B0;0 :><?0=88. "0:8< >1@07><, >1I89 >1J5< @07@5H5==KE : >1@0I5=8N 70 @C156>< 0:F89 C25;8G8205BAO 4> 773 <;= 659,476 BKA. 0:F89, GB> A>AB02;O5B 25% CAB02=>3> :0?8B0;0. 0: >B<5B8; 35=5@0;L=K9 48@5:B>@ "#@0;:0;8O" ;048A;02 0C<35@B=5@, GL8 A;>20 ?@82>4OBAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88, "<K =0455<AO, GB> C25;8G5=85 ?@>3@0<<K GDR 4> 25% >B CAB02=>3> :0?8B0;0, 0 B0:65 ?>AB>O==K5 <5@K, =0?@02;5==K5 =0 C;CGH5=85 ?@>7@0G=>AB8 8 :>@?>@0B82=>3> C?@02;5=8O 2 :><?0=88, 1C4CB A?>A>1AB2>20BL ?>2KH5=8N ;8:284=>AB8 F5==KE 1C<03 :><?0=88 8 55 8=25AB8F8>==>9 ?@82;5:0B5;L=>AB8". 0=55 A>>1I0;>AL, GB> 2 :>=F5 8N=O 2011 3>40 ?>A;5 7025@H5=8O >1J548=5=8O "#@0;:0;8O" A "!8;L28=8B" ( "!: SILV) 3;>10;L=K5 45?>78B0@=K5 @0A?8A:8 (GDR) "#@0;:0;89" 1K;8 2=>2L 4>?CI5=K : B>@30< =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65 (LSE). >1@0I5=8N 4>?CI5=K 618 <;= 927,581 BKA. GDR, :0640O 87 :>B>@KE M:2820;5=B0 5 >1K:=>25==K< 0:F8O< :><?0=88. >2K9 ;8AB8=3 GDR ?>;CG5= 2<5AB> ;8AB8=30 424,878 <;= @0A?8A>:, >1@0I02H8EAO 4> >1J548=5=8O. M 30.08.2011, =B5@D0:A: :F88 >1J548=5==>9 :><?0=88 " CA;", :>B>@K5 B>@3CNBAO =0 D>=4>2>9 18@65 >=:>=30, 2:;NG5=K 2 420 =>2KE 8=45:A0, 70?CA: :>B>@KE =0<5G5= =0 5 A5=BO1@O, A>>1I8;0 :><?0=8O. C<038 0;N<8=852>9 :><?0=88 2>H;8 2 8=45:A Hang Seng Foreign Companies Composite Index (HSFCCI) 8 Hang Seng Global Composite Index (HSGCI). : 31.08.2011, =B5@D0:A: Polyus Gold =0?@028;0 <8=>@8B0@8O< ">;NA 7>;>B0" ( "!: PLZL) ?@54;>65=85 > 2K:C?5 0:F89 ?> F5=5 1900 @C1;59 70 HBC:C. -B> =0 7% 2KH5 @K=>G=>9 F5=K 1C<03 =0 <><5=B >1JO2;5=8O >D5@BK, ?>AG8B0; 0=0;8B8: Unicredit Securities 0@0B 018B>2. >A;5 ?C1;8:0F88 A>>1I5=8O 0:F88 ">;NA 7>;>B0" =0 ?>4>@>60;8 =0 4,5% - ?>GB8 4> 1850 @C1;59, : 70:@KB8N B>@3>2 @>AB A>AB028; 2,8% ?@8 @>AB5 8=45:A0 18@68 =0 0,12%. A;8 : 2K:C?C 1C4CB ?@54JO2;5=K 2A5 1C<038 <8=>@8B0@852, Polyus Gold <>65B ?>B@0B8BL =0 0:F88 "4>G:8" ?@8<5@=> $1,1 <;@4. (">;>B0O >D5@B0")  06.09.2011, =B5@D0:A: :F8>=5@K "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0" ( "!: PKBA) =0 2=5>G5@54=>< A>1@0=88, :>B>@>5 ?@>H;> 2 70>G=>9 D>@<5 1 A5=BO1@O, ?@8=O;8 @5H5=85 :>=25@B8@>20BL ?@828;538@>20==K5 0:F88 :><?0=88 2 >1K:=>25==K5, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 ?@5AA-A;C61K . @>F5AA :>=25@B0F88 <>65B 70=OBL >:>;> ?>;C3>40. #AB02=K9 :0?8B0; :><?0=88 A>AB02;O5B 164 <;= 41,164 BKA. @C1;59, >= @0745;5= =0 151 <;= 714,59< 4 BKA. >1K:=>25==KE 8 12 <;= 326,57 BKA. ?@828;538@>20==KE 0:F89. ><8=0; 0:F89 >1>8E B8?>2 @02=O5BAO 1 @C1;L.  08.09.2011, =B5@D0:A: 8?@A:0O Armolink Ltd, ?@8=04;560I0O >A=>2=><C 15=5D8F80@C "5G5;0" 3>@N N78=C, 2 E>45 G0AB=>9 A45;:8 ?@8>1@5;0 0,66% 0:F89 3@C??K, 3>2>@8BAO 2 55 <0B5@80;0E. 0B0 A45;:8 =5 C:070=0, A:070=> ;8HL, GB> >=0 A>AB>O;0AL 2 ?>A;54=85 420 <5AOF0. @57C;LB0B5 A>2>:C?=0O 15=5D8F80@=0O 4>;O .N78=0 2 "5G5;5" 2K@>A;0 A 66,76% 4> 67,42%. AE>4O 87 B5:CI8E :>B8@>2>: =0 NYSE, @K=>G=0O AB>8<>ABL ?0:5B0, :C?;5==>3> Armolink, A>AB02;O5B $48 <;=. .N78= =0?@O<CN 2;0455B B>;L:> 0,05% "5G5;0", >AB0;L=>5 - G5@57 :><?0=88 Calridge (38,74%), Bellasis (15,42%), Armolink (1,65%), Actiondeal (4,84%), Cyberwood (6,73%). :>;> 20% 0:F89, B> 5ABL GCBL <5=55 B@5B8 >B ?0:5B0 .N78=0, 70;>65=K. >;CG0B5;8 70;>3>2 =5 @0A:@K20NBAO, @0=55 "5G5;" ( "!: MTLR) =07K20; A@548 =8E " ( "!: VTBR), Raiffeisen Zentralbank Osterreich 8 "#@0;A81" ( "!: USBN). 0 ?>A;54=85 <5AOFK @07<5@ 70;>65==>3> AB@C:BC@0<8 .N78=0 ?0:5B0 =5A:>;L:> C25;8G8;AO - ?> A>AB>O=8N =0 <09 >= @02=O;AO 17,7%.  19.09.2011, =B5@D0:A: "" >;3>2>9 F5=B@" ?@8>1@5;> 46,48% 0:F89 0=:0 >A:2K C ". "0:8< >1@07><, " =0G0; @50;870F8N ?;0=0 A0=0F88 0=:0 >A:2K, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 ". @C??0 " ?>-?@56=5<C @0AAG8BK205B C25;8G8BL A2>N 4>;N 2 0=:5 >A:2K 4> =5 <5=55 75% : :>=FC A5=BO1@O. w 20.09.2011, =B5@D0:A: 48= 87 >A=>20B5;59 Mail.ru Group .@89 8;L=5@ ?@>405B G0ABL A2>53> ?0:5B0 :><?0=88 =0 AC<<C 4> $60,7 <;=, A>>1I8;> 035=BAB2> Bloomberg. AE>4O 87 B5:CI8E :>B8@>2>: ($36,24 70 GDR) =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65 (LSE), $60,7 <;= AB>8B ?0:5B 2 @07<5@5 1,675 <;= @0A?8A>:, GB> M:2820;5=B=> 0,8% 2K?CI5==KE 0:F89 Mail.ru Group. 0: A>>1I0;>AL, 2 0?@5;5 2011 3>40 0:F8>=5@K Mail.ru Group, 2 B>< G8A;5 >A=>20B5;8 :><?0=88 8 55 <5=5465@K, 0 B0:65 Tiger Global @07<5AB8;8 =0 @K=:5 4> 13 <;= 864 BKA. 705 GDR =0 0:F88 :><?0=88 ?> $32,5 70 HBC:C. @>40205<K9 ?0:5B A>>B25BAB2C5B 6,65% 2K?CI5==KE 0:F89 8 0,46% 3>;>A>2. 9 28.06.2011, =B5@D0:A: !>25B 48@5:B>@>2 " CA3@M9= %>;48=3" CB25@48; @5H5=85 > 4@>1;5=88 0:F89, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. 0: A>>1I0;>AL, 429 840 >1K:=>25==KE 8<5==KE 0:F89 =><8=0;L=>9 AB>8<>ABLN 100 @C1;59 :0640O :>=25@B8@CNBAO 2 42 984 000 0:F89 =><8=0;L=>9 AB>8<>ABLN 1 @C1;L :0640O. 0: 70O2;O;8 @0=55 "=B5@D0:AC" 2 :><?0=88, MB> A45;0=> 4;O ?>2KH5=8O ;8:284=>AB8 0:F89 . 5H5=85 > 4@>1;5=88 0:F89 1K;> ?@8=OB> =0 2=5>G5@54=>< A>1@0=88 0:F8>=5@>2 :><?0=88 2 <05.$545@0;L=0O A;C610 ?> D8=0=A>2K< @K=:0< 70@538AB@8@>20;0 2K?CA: >1K:=>25==KE 0:F89 " CA3@M9= %>;48=3", @07<5I05<KE ?CB5< :>=25@B0F88 42CE 8;8 1>;55 0:F89 2 >4=C 0:F8N B>9 65 :0B53>@88, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 $!$ . 1J5< 2K?CA:0 A>AB02;O5B 42 984 000 F5==KE 1C<03 =><8=0;>< 1 @C1;L :0640O. K?CA:C ?@8A2>5= 3>AC40@AB25==K9 =><5@ 1-02-50043-H. &%N 26.09.2011, =B5@D0:A: " >AB5;5:><" 23 A5=BO1@O ?>40;> 2 $!$ 70O2;5=85 =0 >@30=870F8N >1@0I5=8O 70 ?@545;0<8 $ ?@828;538@>20==KE 0:F89. 0O2;5=85 ?>40=> 2 >B=>H5=88 60 <;= 707 BKA. "?@5D>2", A>>1I8;0 :><?0=8O 2 ?>=545;L=8:. @30=870B>@ ?@>3@0<<K 45?>78B0@=KE @0A?8A>: =0 0:F88 " >AB5;5:><0" - JPMorgan, 18@6520O ?;>I04:0 - LSE.  29.09.2011, =B5@D0:A: >4@>1=K5 CA;>28O buyback " ">@8;LA:89 =8:5;L" ( "!: GMKN), >?C1;8:>20==K5 2 A@54C ?>:C?0NI59 "4>G:>9", Norilsk Nickel Investments Ltd (NN Investments), ?@840;8 0:F8O< ">@=8:5;O" ?>78B82=CN 48=0<8:C, =52840==CN 4;O ?@>A540NI53> @K=:0. > 8B>30< B>@3>2 0:F88 ">@=8:5;O" =0 ?>4>@>60;8 =0 7,8% ?@8 >1I5< ?045=88 8=45:A0 =0 0,2%. 5;> 2 B><, GB> ">@=8:5;L" 1C45B ?>;=>ABLN 2K:C?0BL <8=>@8B0@=K5 ?0:5BK ?> 100 0:F89 8;8 1 BKA. ADR, (70O2:8 A2KH5 100 0:F89 - =0 ?@>?>@F8>=0;L=>9 >A=>25, 8AE>4O 87 >1I53> >1J5<0 70O2>:). -B0 >?F8O <>65B >15A?5G8BL <8=>@8B0@8O< A25@E4>E>4K - ?>:C?0O A59G0A 0:F88 ?> $220, <>6=> 1C45B 2 B5G5=85 <5AOF0 ?@>40BL 8E ?> $306, ?>;CG82 ?>GB8 40%-=CN ?@81K;L. 5 30.09.2011, =B5@D0:A: @C??0 " :>=A>;848@>20;0 80,57% 0:F89 0=:0 >A:2K, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 ". ?@5AA-@5;875 :@548B=>9 >@30=870F88 3>2>@8BAO, GB> 0:F88 0=:0 >A< :2K C <8=>@8B0@=KE 0:F8>=5@>2 ?@8>1@5;> "" >;3>2>9 F5=B@". 0=55 2 G5B25@3 ?5@2K9 70<5AB8B5;L 35=5@0;L=>3> 48@5:B>@0 ! 0;5@89 8@>H=8:>2 A>>1I8; 035=BAB2C "=B5@D0:A-$", GB> ! C65 ?>;CG8;> 4>:C<5=BK > B><, GB> 3@C??0 " C25;8G8;0 4>;N 2 0=:5 >A:2K. !B@C:BC@K 8B0;8O .ACD>20 ?>;=>ABLN ?@>40;8 " ?0:5B 0:F89 2 0=:5 >A:2K, A>>1I8; 6C@=0;8AB0< 8AB>G=8:, 7=0:><K9 A A8BC0F859.  05.04.2011, =B5@D0:A: & $ ?>445@68205B @07<5I5=85 ADR !15@10=:0 4> ?@820B870F88 & $ ?>445@68205B @07<5I5=85 0<5@8:0=A:8E 45?>78B0@=KE @0A?8A>: (ADR) !15@10=:0 $ ( "!: SBER) 4> ?@820B870F88 7,6%-=>3> 3>A?0:5B0 0:F89, A>>1I8; ?@54A540B5;L 0=:0 >AA88 !5@359 3=0BL52. '$ 09.11.2010, =B5@D0:A: IBS Group 7025@H8;0 ?5@52>4 GDR, B>@3CNI8EAO =0 $@0=:DC@BA:>9 D>=4>2>9 18@65, 2 A5:B>@ @53C;8@C5<>3> @K=:0. IBS >68405B, GB> ;8AB8=3 2 A5:B>@5 Regulated Market C25;8G8B ;8:284=>ABL 1C<03, ?>2KA8B ?@>7@0G=>ABL 8 ?>72>;8B ?@82;5GL =>2KE 8=AB8BCF8>=0;L=KE 8=25AB>@>2 &%C 08.12.2010, =B5@D0:A: WTI Trading Limited - AB@C:BC@0 >A=>2=>3> 0:F8>=5@0 C:@08=A:>9 03@>?@><KH;5==>9 3@C??K "8@>=>2A:89 E;51>?@>4C:B" (%) .@8O >AN:0 - 2 A@54C @07<5AB8;0 10 <;= 0:F89 2 D>@<5 3;>10;L=KE 45?>78B0@=KE @0A?8A>: (GDR) MHP S.A. =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65 (LSE), E>;48=3>2>9 :><?0=88 3@C??K. > @57C;LB0B0< B@0=70:F88, 0 B0:65 A CG5B>< ?>;=>3> 8A?>;=5=8O >?F8>=0 4>;O ..>AN:0 2 MHP S.A. A=878BAO ?>GB8 4> 65%.> 8B>30< @07<5I5=8O 4>;O 0:F89 :><?0=88 2 A2>1>4=>< >1@0I5=88 C25;8G8BAO ?>GB8 =0 50%, GB> 2 8B>35 4>;6=> ?>2KA8BL ;8:284=>ABL 45?>78B0@=KE @0A?8A>:. &%[ 03.02.2011, =B5@D0:A: "! 2:;NG8;0 >1K:=>25==K5 0:F88 ">:A" 2 :>B8@>20;L=K9 ;8AB "" '$ 19.01.2011, =B5@D0:A: :>;8G5AB2> 0:F89 =0 >4=C ADR 1C45B A=865=> A G5BK@5E 4> 42CE. -B> ?>72>;8B A45;0BL ADR "07?@><0" 4>ABC?=K<8 4;O 1>;55 H8@>:>3> :@C30 8=25AB>@>2, ?>2KA8BL ;8:284=>ABL @0A?8A>:.'$0 14.03.2011, =B5@D0:A: 87:0O ;8:284=>ABL 0:F89 '" ?@54AB02;O5B A>1>9 >?@545;5==K5 @8A:8 ?@8 8E ?>:C?:5, => 0=0;8B8:8 >6840NB, GB> :><?0=8O 2A5 65 2>7>1=>28B SPO, >B;>65==>5 2 =0G0;5 D52@0;O B5:CI53> 3>40 87-70 =51;03>?@8OB=>9 @K=>G=>9 :>=JN=:BC@K. 13.01.2011, =B5@D0:A: 07<5I5=85 =0 >=4>=A:>9 ?;>I04:5 - MB> A;54CNI89 H03 2 @0728B88 :><?0=88, 53> F5;L - ?@82;5GL =>2KE 0:F8>=5@>2, C25;8G8BL ;8:284=>ABL B>@3C5<KE 0:F89 8 A=878BL 4>;3>2CN =03@C7:C. ;0=8@C5BAO, GB> 2 E>45 IPO 8=25AB>@0< 1C4CB ?@54;>65=K :0: =>2K5, B0: 8 ACI5AB2CNI85 0:F88, 8 GDR =0 =8E.'$ 25.03.2011, =B5@D0:A: Free float " >AB5;5:><0" ?>A;5 @5>@30=870F88 A>AB028B ?@O4:0 43%. ;O ?>2KH5=8O ;8:284=>AB8 :><?0=8O ?;0=8@>20;0 2 <05-8N=5 ?@>25AB8 ;8AB8=3 =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65 (LSE), >4=0:>, A:>@55 2A53>, =5 CA?55B MB>3> A45;0BL. 28.01.2011, =B5@D0:A: >AB5;5:>< ?;0=8@C5B ;8AB8=3 =0 LSE 2 <05-8N=5. &5;L - ?>2KA8BL ;8:284=>ABL 0:F89. " >AB5;5:><" =5 ?;0=8@C5B ?@>4020BL =0 18@65 =8 4>?>;=8B5;L=K5 0:F88, =8 1C<038, 2K:C?;5==K5 C <8=>@8B0@852, =5 A>3;0A=KE A @5D>@<>9.'$Z 31.01.2011, =B5@D0:A: 5=48@5:B>@ 8 >A=>2=>9 0:F8>=5@ EDC ;5:A0=4@ 60?0@8475 ?@>40; 8 <;= 0:F89 :><?0=88 (5,4% :0?8B0;0). >;O 187=5A<5=0 A=878;0AL 4> 37%. :F88 ?@>4020;8AL =0 18@65 2 D>@<5 GDR ?> $30 70 @0A?8A:C. 25 ?@8G8=K ?@>4068 4>;8: C25;8G8BL ;8:284=>ABL B>@3CNI8EAO =0 18@65 1C<03 8 =0@0AB8BL ?0:5B, =0E>4OI89AO 2 A2>1>4=>< >1@0I5=88'$ "% "# %"URCH 31.08.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A " 5=5AA0=A @>:5@" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 02.07.2008) 01.07.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A "@>:5@A:89 4>< "" +"" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 18.04.2008) HYDR 17.08.2011, =B5@D0:A: 8=45:A=0O :><?0=8O A>>1I8;0 >1 8A:;NG5=88 "-3" ( "!: OGKC) 87 8=45:A0 MSCI Russia Small Cap, :>B>@K9, >4=0:>, @54:> 8A?>;L7C5BAO 2 :0G5AB25 MB0;>=0, ?>MB><C MB> 87<5=5=85 =5 A;8H:>< 7=0G8B5;L=>. 17.08.2011, =B5@D0:A: 8=45:A=0O :><?0=8O A>>1I8;0 >1 8A:;NG5=88 ">AB>B@5AB0" 87 8=45:A0 MSCI Russia Small Cap, :>B>@K9, >4=0:>, @54:> 8A?>;L7C5BAO 2 :0G5AB25 MB0;>=0, ?>MB><C MB> 87<5=5=85 =5 A;8H:>< 7=0G8B5;L=>. 17.08.2011, =B5@D0:A: 8=45:A=0O :><?0=8O A>>< 1I8;0 >1 8A:;NG5=88 ":@>=0" ( "!: AKRN) 87 8=45:A0 MSCI Russia Small Cap, :>B>@K9, >4=0:>, @54:> 8A?>;L7C5BAO 2 :0G5AB25 MB0;>=0, ?>MB><C MB> 87<5=5=85 =5 A;8H:>< 7=0G8B5;L=>. AKRN ":@>="+%8<8G5A:0O 8 =5DB5E8<8G5A:0O ?@><KH;5==>ABL 05.09.2011, =B5@D0:A: :F88 ">;NA >;>B>" ( "!: PLZL) 1C4CB ?5@52545=K 87 :>B8@>20;L=KE A?8A:>2 "" D>=4>2KE 18@6 "! 8 2> 2=518@652K5 A?8A:8, A>>1I8;0 :><?0=8O. 7<5=5=8O =0 "! 2ABC?OB 2 A8;C A 6 A5=BO1@O, =0 - A 7 A5=BO1@O. W:;NG5=85 F5==KE 1C<03 2 D>=4>2K9 8=45:A (8=45:AK) / ?>2KH5=85 25A0 2 AB@C:BC@5 8=45:A0cA:;NG5=85 F5==KE 1C<03 87 D>=4>2>3> 8=45:A0 (8=45:A>2) />B:07 /?>=865=85 25A0 2 AB@C:BC@5 8=45:A0 17.08.2011, =B5@D0:A: MSCI C25;8G8;0 25A 0:F89 "$! -!" ( "!: FEES) - =0 0,03 ?@>F5=B=>3> ?C=:B0 2 A2O78 A ?5@5>F5=:>9 :>;8G5AB20 2K?CI5==KE 0:F89 :><?0=89. "5?5@L 25A $! 2 MSCI Russia @025= - 1,52% 17.08.2011, =B5@D0:A: MSCI C25;8G8;0 25A 0:F89 " CA84@>" ( "!: HYDR) - =0 0,01 ?@>F5=B=>3> ?C=:B0 2 A2O78 A ?5@5>F5=:>9 :>;8G5AB20 2K?CI5==KE 0:F89 :><?0=89. "5?5@L 25A " CA84@>" 2 MSCI Russia @025= 1,96%  20.09.2011, =B5@D0:A: ?>A;54=NN ?OB=8FC GDR !15@10=:0 2K@>A;8 2 F5=5 =0 A>>1I5=88 > B><, GB> CG0AB=8:8 @K=:0 1>;LH5 =5 A<>3CB :>=25@B8@>20BL A2>8 >1K:=>25==K5 0:F88 10=:0, B> 5ABL 2;045;LF0< GDR 1K; >AB02;5= B>;L:> >4=>AB>@>==89 20@80=B :>=25@B0F88. =0;8B8:8 @K=:0 A>G;8, GB> ?@5<8O 2 >F5=:5 GDR !15@10=:0 : 53> ;>:0;L=K< 0:F8O< =5 <>65B 1KBL 7=0G8B5;L=>9, ?>MB><C 55 ?>2KH5=85 4> 7% =0 <><5=B 70:@KB8O 2 ?OB=8FC O2;O5BAO =5CAB>9G82K< ?>:070B5;5<. L?>:070=K B>;L:> M<8B5=BK A 1>;55 G5< >4=8< ?>78B82=K< / =530B82=K< A>1KB85< @?>4AG8BK205BAO =0@0AB0NI8< 8B>3><, 70 2A5 @0AA<>B@5==K5 :20@B0;KF B@0A;52>5 @0A?@545;5=85 A>1KB89, 2;8ONI8E =0 ;8:284=>ABL F5==KE 1C<03 (J !>45@60B5;L=>5 @0A?@545;5=85 A>1KB89, 2;8ONI8E =0 ;8:284=>ABL F5==KE 1C<03$(4 =B5=A82=>ABL A>1KB89, 2;8ONI8E =0 ;8:284=>ABL 0:F89(>2>5-0>OMZZ ?B5:83686APTK 7>=B8=5=B 5=M=5@3>LSNG >@H 0>KOGK 0>! ! !8=5@3. 0>SYNG " 0> !!81MRKS' 0>CHMK>A-! 0>MSSB#-# 0>UUAZ"-13TGK135;>= 0>BELO- 0>DVEC ! #@MRKU !>;MRKV"-6TGKF C71" 0>204@0TGKD >7@>64-0>VZRZ C710AM=@3KZBN ! @.! 0>BSPB ! &MRKP 0>FESH-6 0>OGK6 >A"! 0>MSSV"-9 '5@:87-0>GCHE$>@BC<TGKJ " !- 0> " 0>AVAZ-2 0>OGK2KMAZ ! &5=B@MRKC 280AB 0>% 0>NKNC.2845>MVID "@0=A 0>TRCN"-1TGKA 0H-=@3 0>BEGY .6C71. 0>UKUZ 5@E=5A0;4VSMO "@@54 0>TCBN" 0>@0A=-!KRSG'" 0>"VTGK CAP_TOTALW_FACTOR FREE_FLOATSECSNAMETICKER-1 ao >AB>B@5AB-3 0> 0>! 0> !8;0H8=KSILM:@>=M@>D;>BAFLT 0A?04A:0O-5 0>OGKE 0>VSMZ" 0>TRMK-!MSRS +>A-=5@3> @:-=5@3>IRGZ $0@<AB0=4 %>; ! 0>MRKH =B5@ 0> >A10=: 0>ROSB -. >AA8O5G5; 0>MAGN 0=:>A:2K 0;B8:0 0>PKBA >;8<5B0;; !8AB5<0 0> 03=8B 0> "0B=DB 30>TATN"!-0> >AB5; -0> $! -! 0> CA84@>!52!B-0>CHMF 0> #@:0;89-0> 07?@=5DBL" 0>!C@3=D37 >20BM: 0> "- 0>TNBP >@8:#!15@10=: >A=5DBL  0> <;@4.4>;;0@>2@C1;59 0?8B0;870F8O"5:CI89 :C@A @C1/4>;;Dhttp://www.micex.ru/marketdata/indices/shares/capital#&index=MICEXLC 2KA>:0O :0? AB0=40@B :0? 107>20O :0?0B53>@8O :0?8B0;870F88 <;@4.@C1 Large-capMid-cap Small-capMAIL-LN&5=0 0:F89, USD!>;8G5AB2> 0:F89 2 >1@0I5=88, HB.05.09.2011, =B5@D0:A: :F88 ">;NA >;>B>" ( "!: PLZL) 1C4CB ?5@52545=K 87 :>B8@>20;L=KE A?8A:>2 "" D>=4>2KE 18@6 "! 8 2> 2=518@652K5 A?8A:8, A>>1I8;0 :><?0=8O. 7<5=5=8O =0 "! 2ABC?OB 2 A8;C A 6 A5=BO1@O, =0 - A 7 A5=BO1@O. 31.08.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A " 5=5AA0=A @>:5@" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 02.07.2008)10.06.2011, RTS: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A <0@:5B-<59:5@>< >1 >:070=88 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (" ( /) ")31.03.2011, =B5@D0:A: >AA89A:85 45?>78B0@=K5 @0A?8A:8 ( ) " CA;0" A 1 0?@5;O ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "" 1-3> C@>2=O $ 87 A?8A:0 "".E22.03.2011, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@2545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: ""21.02.2011, =B5@D0:A: RGI =5 A<>65B ?>;CG8BL ;8AB8=3 =0< 3;02=>< @K=:5 LSE, ?>:0 =5 C25;8G8BAO free float. >A;5 B>3>, :0: Prosperity Capital Management ?@8>1@5;0 5,64% 0:F89 RGI (>1 MB>< 1K;> >1JO2;5=> 2 O=20@5), free float A>:@0B8;AO 4> 19,9%.g21.01.2011, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1" 87 :>B8@>20;L=>3> A?0A:0 "-2"16.12.2010, =B5@D0:A: >AA89A:85 45?>78B0@=K5 @0A?8A:8 "!15@10=: >AA88", C4>AB>25@ONI85 ?@02> A>1AB25==>AB8 =0 >1K:=>25==K5 0:F88 UC Rusal, 16 45:01@O 2010 3>40 ?>;CG8;8 ;8AB8=3 =0 "! 8 .^30.11.2010, RTS: :F88 ?5@52545=K 87 2=5A?8A>G=>3> (A 01.11.2010) 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "".q25.10.2010, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-2" C65 G5@57 G5BK@5 <5AOF0 ?>A;5 @07<5I5=8O19.10.2011, RTS: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-2" 87 :>B8@>20;L=>3> A?0A:0 "", 2 :>B>@>< >=8 =0E>48;8AL A 04.08.2008POLG-LNhttps://www.thomsonone.comU070 40==KE Thomson One for IR - DC=40<5=B0;L=0O 8=D>@<0F8O ?> M<8B5=B0< 8 8=25AB>@0<3http://www.polyusgold.ru/news/shareholders/646/692/*http://corp.mail.ru/IR/shareholder_capitalEDCL-LN?http://www.eurasiadrilling.com/annual-general-meeting-2011.htmlZY71 / IBSG-XERGI International!http://www.mhp.com.ua/ru/node/31/)http://stocks.investfunds.ru/stocks/1111/Mega-cap Micro-cap,0B0 >F5=:8 MCapMCap, <;@4.@C1 "8:5@ - "8:5@ - "! "8:5@ - =0;878@C5< 8;8 =5B(?CAB>)g>;8G5AB2> ?> ?>;N -<8B5=B (=0720=85 2 >A=>2=>< ?> 25@A88 , 5A;8 0:F88 M<8B5=B0 B>@3CNBAO =0 18@65) =0O =0F8>=0;L=0O 18@60*GB_KZMSGZPFY (ADR 157 ;8AB8=30)3$0:B =0;8G8O F5==KE 1C<03 8/8;8 ;8AB8=30 70 @C156><=>AB@0==>9 18@68OGZPYMNOD PIK / 70ZFMTLMBT TATN PHOR LIPHST LIZ 10.03.2011, MMVB: 1K:=>25==K5 0:F88 %>;48=30 ! ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1") AFKS"8:5@ - =0O =0F8>=0;L=0O 18@60!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL">;L:> 2=CB@5==85 1C<038B>3>:w:B82=>ABL M<8B5=B>2 2 @01>B5 ?> ?>2KH5=8N ;8:284=>AB8, 2 7028A8<>AB8 >B =0;8G8O F5==KE 1C<03 8/8;8 ;8AB8=30 70 @C156><a:B82=>ABL M<8B5=B>2 2 @01>B5 ?> ?>2KH5=8N ;8:284=>AB8, 2 7028A8<>AB8 >B :0B53>@88 :0?8B0;870F88 --<8B5=BK A 8=>AB@0==K<8 1C<030<8 / ;8AB8=30<8*-<8B5=BK, 8<5NI85 B>;L:> 2=CB@5==85 1C<038"5@8>4: 2A5 @0AA<>B@5==K5 :20@B0;Ko -<8B5=BK-;845@K 8 0CBA0945@K A B>G:8 7@5=8O CA8;89 ?> ?>2KH5=8N ;8:284=>AB8 A2>8E 0:F89 / 45?>78B0@=KE @0A?8A>:(T-<8B5=B (=0720=85 2 >A=>2=>< ?> 25@A88 , 5A;8 0:F88 M<8B5=B0 B>@3CNBAO =0 18@65)0L11.03.2011, RTS: >B:07 >B CA;C3 <0@:5B-<59:5@0 (@>:5@A:89 4>< " +" )29.09.2011, =B5@D0:A: >4@>1=K5 CA;>28O buyback " ">@8;LA:89 =8:5;L" ( "!: GMKN), >?C1;8:>20==K5 2 A@54C ?>:C?0NI59 "4>G:>9", Norilsk Nickel Investments Ltd (NN Investments), ?@840;8 0:F8O< ">@=8:5;O" ?>78B82=CN 48=0<8:C, =52840==CN 4;O ?@>A540Np11.03.2011, RTS: ><?0=8O >B:070;0AL >B CA;C3 <0@:5B-<59:5@>2 (!" &  8 @>:5@A:89 4>< " +" )M11.03.2011, RTS: >B:07 >B CA;C3 <0@:5B-<59:5@>2 (@>:5@A:89 4>< " +" )04.04.2011, =B5@D0:A: >G5@=OO :><?0=8O " ">@8;LA:89 =8:5;L" - Corbiere Holdings Limited - 7025@H8;0 buy-back 0:F89 . Corbiere 2A53> ?@8>1@5;0 13 <;= 67 BKA. 302 0:F88 (6,85% CAB02=>3> :0?8B0;0) 2 D>@<5 >1K:=>25==KE 0:F89 8 45?>78B0@=KE @0A?8A09.08.2011, =B5@D0:A: $>=4>20O 18@60 ?5@525;0 >1K:=>25==K5 0:F88 ">@8;LA:>3> =8:5;O" 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 1 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: 2 2B>@>3> C@>2=O, A>>1I8; M<8B5=B 2> 2B>@=8:. 8@60 ?>4B25@48;0, GB> A ?>=545;L=8:0 ?5@525;0 0:F88 ">@=8:5;O" 04.08.2011, =B5@D0:A: <5@8:0=A:0O 8=25AB:><?0=8O T. Rowe Price AB0;0 :@C?=59H8< ?>@BD5;L=K< 8=25AB>@>< 8=B5@=5B-E>;48=30 Mail.ru Group. $>=40< ?>4 C?@02;5=85< T. Rowe Price Associates 8 T. Rowe Price International =0 :>=5F II :20@B0;0 2011 3>40 2 AC<<5 28.04.2011, =B5@D0:A: !>25B 48@5:B>@>2 "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0" ( "!: PKBA) (!0=:B-5B5@1C@3) ?@8=O; @5H5=85 > ?@>2545=88 buy back, 3>2>@8BAO 2 ?@5AA-@5;875 :><?0=88. &5=0 ?@8>1@5B5=8O - 1,407 BKA. @C1;59 70 >4=C 8<5==CN >1K:=>25==CN 0:F8N 8 10.06.2011, RTS: " ">@8;LA:89 =8:5;L" ( "!: GMKN) 2 E>45 2B>@>9 AB0488 buyback 2K:C?8;> =0 @K=:5 F5==K5 1C<038 =0 AC<<C >:>;> ?>;>28=K 70O2;5==>3> >1J5<0 (A>AB02;O; $1,2 <;@4), 70O28; 35=48@5:B>@ :><?0=88 ;048<8@ !B@60;:>2A:89 2 8=B5@2LN Bloomber27.06.2011, RTS: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A <0@:5B-<59:5@>< >1 >:070=88< CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (B:@KB>5 0:F8>=5@=>5 >1I5AB2> =25AB8F8>==0O D8@<0 "")08.09.2011, =B5@D0:A: 8?@A:0O Armolink Ltd, ?@8=04;560I0O >A=>2=><C 15=5D8F80@C "5G5;0" 3>@N N78=C, 2 E>45 G0AB=>9 A45;:8 ?@8>1@5;0 0,66% 0:F89 3@C??K, 3>2>@8BAO 2 55 <0B5@80;0E. 0B0 A45;:8 =5 C:070=0, A:070=> ;8HL, GB> >=0 A>AB>O;0AL 2 ?>A;54=85 4231.08.2011, =B5@D0:A: Polyus Gold =0?@028;0 <8=>@8B0@8O< ">;NA 7>;>B0" ( "!: PLZL) ?@54;>65=85 > 2K:C?5 0:F89 ?> F5=5 1900 @C1;59 70 HBC:C. -B> =0 7% 2KH5 @K=>G=>9 F5=K 1C<03 =0 <><5=B >1JO2;5=8O >D5@BK, ?>AG8B0; 0=0;8B8: Unicredit Securities 0@0B 01813.01.2011, =B5@D0:A: =0G0;5 D52@0;O 2010 3>40 Artio International Equity Fund 8 Artio International Equity Fund II 2 A>2>:C?=>AB8 2;045;8 0:F8O<8 8 45?>78B0@=K<8 @0A?8A:0<8 "$0@<AB0=40@B0" =0 2,1% :0?8B0;0, =0 :>=5F 0?@5;O - C65 ?>GB8 3,2%, =0 :>=5F 828.04.2011, =B5@D0:A: $ "! A 30 0?@5;O ?5@52>48B >1K:=>25==K5 0:F88 ">2>@>AA89A:89 <>@A:>9 B>@3>2K9 ?>@B" ( "!: NMTP) (") 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "" 2 :0B53>@8N "2=5A?8A>G=KE" F5==KE 1C<03, 4>?CI5==KE : B>@30< 157 ?@>E>645=8O ?@>F54C@K ;8AB8=21.01.2011, =B5@D0:A: FESCO C65 70O2;O;0, GB>, ?@8>1@5B0O 12,5% 0:F89 ""@0=A:>=B59=5@0", @0AAG8BK205B C25;8G8BL A2>N 4>;N 4> :>=B@>;L=>9. 4=0:> :><?0=8O =5 E>G5B A:C?0BL 0:F88 =0 @K=:5 8 =5 45;05B MB>3>, "GB>1K =5 A2O7K20BL ;8:284=>ABL. A;8 3>AC40@AB2>20.09.2011, =B5@D0:A: ?>A;54=NN ?OB=8FC GDR !15@10=:0 2K@>A;8 2 F5=5 =0 A>>1I5=88 > B><, GB> CG0AB=8:8 @K=:0 1>;LH5 =5 A<>3CB :>=25@B8@>20BL A2>8 >1K:=>25==K5 0:F88 10=:0, B> 5ABL 2;045;LF0< GDR 1K; >AB02;5= B>;L:> >4=>AB>@>==89 20@80=B :>=25@B0F88. =26.08.2011, =B5@D0:A: $545@0;L=0O A;C610 ?> D8=0=A>2K< @K=:0< ($!$ ) 2 G5B25@3 @07@5H8;0 >1@0I5=85 70 ?@545;0<8 $ 157 <;= 586 BKA. 376 >1K:=>25==KE 8<5==KE 1574>:C<5=B0@=KE 0:F89 "#@0;:0;89" ( "!: URKA) (3.5@57=8:8, 5@<A:89 :@09), A>>1I05BAO 2 ?@520.09.2011, =B5@D0:A: 48= 87 >A=>20B5;59 Mail.ru Group .@89 8;L=5@ ?@>405B G0ABL A2>53> ?0:5B0 :><?0=88 =0 AC<<C 4> $60,7 <;=, A>>1I8;> 035=BAB2> Bloomberg. AE>4O 87 B5:CI8E :>B8@>2>: ($36,24 70 GDR) =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65 (LSE), $60,7 <;= AB>8Ba15.10.2010, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 87 B5:CI53> :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "" 2 A?8A>: "1".09.11.2010, =B5@D0:A: IBS Group 7025@H8;0 ?5@52>4 GDR, B>@3CNI8EAO =0 $@0=:DC@BA:>9 D>=4>2>9 18@65, 2 A5:B>@ @53C;8@C5<>3> @K=:0. IBS >68405B, GB> ;8AB8=3 2 A5:B>@5 Regulated Market C25;8G8B ;8:284=>ABL 1C<03, ?>2KA8B ?@>7@0G=>ABL 8 ?>72>;8B ?@82;5GL =>212.11.2010, =B5@D0:A: !>25B 48@5:B>@>2 " CA;" ?@8=O; @5H5=85 A>:@0B8BL @07<5@ <8=8<0;L=>3> ;>B0 0:F89, 4>?CI5==>3> : B>@30< =0 >=:>=3A:>9 D>=4>2>9 18@65, 2 6 @07 - 4> 1 BKA. HBC:. 7<5=5=8O 2ABC?OB 2 A8;C 13 45:01@O. #<5=LH5=85 @07<5@0 <8=8<0;L=>3> 17.11.2010, RTS: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1" 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "-2", 2 :>B>@>< >=8 =0E>48;8AL A 31.07.200908.12.2010, =B5@D0:A: WTI Trading Limited - AB@C:BC@0 >A=>2=>3> 0:F8>=5@0 C:@08=A:>9 03@>?@><KH;5==>9 3@C??K "8@>=>2A:89 E;51>?@>4C:B" (%) .@8O >AN:0 - 2 A@54C @07<5AB8;0 10 <;= 0:F89 2 D>@<5 3;>10;L=KE 45?>78B0@=KE @0A?8A>: (GDR) MHP S.A. =0 >=4>=AF29.12.10, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1" 19.01.2011, =B5@D0:A: free-float X5 Retail Group 2 2010 3>4C C25;8G8;AO A 27% 4> 30,3%. A=>20B5;8 "OB5@>G:8" A>:@0B8;8 A2>N 4>;N 2 :><?0=88 =0 3,3 ?@>F5=B=>3> ?C=:B0 (@0=55 8< ?@8=04;560;> 23,1% 2 :><?0=88). >;8G5AB2> 0:F89 %5 2 A2>1>4=>< >1@0I5=88 <30.06.2011, =B5@D0:A: >=4>=A:0O D>=4>20O 18@60 (LSE) >4>1@8;0 4>?CA: : B>@30< ADR !15@10=:0 ( "!: SBER) =0 B>@3>2>9 ?;0BD>@<5 International Order Book. 0G0;> B>@3>2 >68405BAO 1 8N;O, A>>1I8; !15@10=:. 0A?8A:0< ?@8A2>5= ISIN US80585Y3080 8 B8:5@ SBER. 29.06.2011, B5@$!: :F88 Kazakhmys Plc ?@>H;8 ?@>F54C@C ;8AB8=30 =0 >=:>=3A:>9 D>=4>2>9 18@65. "@C??0 Kazakhmys A>>1I05B >1 CA?5H=>< @07<5I5=88 >1K:=>25==KE 0:F89 =0 >A=>2=>9 ?;>I04:5 >=:>=3A:>9 D>=4>2>9 18@68. 8AB8=3 >ACI5AB2;5= 157 4>?>;=8B5;L=>07.06.2011, =B5@D0:A: :F88 "#@0;:0;89" ( "!: URKA) 2:;NG5=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "" =0 , 3>2>@8BA< O 2 A>>1I5=88 :><?0=88. 8@60 ?@8=O;0 A>>B25BAB2CNI55 @5H5=85 3 8N=O. -B> @5H5=85 >7=0G05B, GB> :><?0=8O ?@>H;0 2A5 =5>1E>48<K5 ?@>25@:8 8 A>>B2511.05.2011, =B5@D0:A: !>25B 48@5:B>@>2 "$>A3@>" =0 70A540=88 6 <0O ?@8=O; @5H5=85 @07<5AB8BL 4>?>;=8B5;L=CN M<8AA8N >1K:=>25==KE 0:F89 4;O :>=25@B0F88 2 =8E ?@828;538@>20==KE 0:F89 B8?0 "1", 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 "$>A3@>". ><?0=8O ?@>2545B :>=25@21.04.2011, =B5@D0:A: The Bank of New York Mellon C<5=LH05B 2 420 @070 A>>B=>H5=85 0:F89 "07?@><0" : 53> ADR. 7<5=5=85 2 ?@>3@0<<5 ADR ?@54CA<0B@8205B A=865=85 :>;8G5AB20 0:F89 =0 >4=C ADR "07?@><0" - A G5BK@5E 4> 42CE. ! 28 0?@5;O (?>A;5 =545;L=>9 ?020.04.2011, =B5@D0:A: !5<LO 60AB8A @07<5AB8;0 =0 $ 8 "! 32 <;= ?@828;538@>20==KE 0:F89 "5G5;0" ( "!: MTLR) ?> F5=5 $16,5, 3>2>@8BAO 2 ?@5AA-@5;875 :><?0=88. "0:8< >1@07><, ?@>4025F ?>;CG8B >B ?@>4068 "?@5D>2" $528 <;=. > 2B>@=8: 25G5@>< :>;8G5A05.04.2011, =B5@D0:A: " >AB5;5:><" ( "!: RTKM), 7025@H82H55 ?@8A>548=5=85 2>AL<8 4>G5@=8E :><?0=89 "!2O7L8=25AB0", @07@010BK205B AB@0B538N @0728B8O 187=5A0, :>B>@CN ?;0=8@C5B 2 <05 ?@54AB028BL =0 CB25@645=85 A>25B0 48@5:B>@>2. @57C;LB0B5 >1J548=5=831.01.2011, =B5@D0:A: 5=48@5:B>@ 8 >A=>2=>9 0:F8>=5@ EDC ;5:A0=4@ 60?0@8475 ?@>40; 8 <;= 0:F89 :><?0=88 (5,4% :0?8B0;0). >;O 187=5A<5=0 A=878;0AL 4> 37%. :F88 ?@>4020;8AL =0 18@65 2 D>@<5 GDR ?> $30 70 @0A?8A:C. 25 ?@8G8=K ?@>4068 4>;8: C25;8G8BL e09.02.2011, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1" 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 ""F15.02.2011, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: ""18.02.2011, =B5@D0:A: Free float 0:F89 " ?>A;5 7025@H5=8O A45;:8 ?> @07<5I5=8N 10%-=>3> ?0:5B0 0:F89 C25;8G8;AO A 14,5% 4> 24,5%. 7 14,5% 0:F89, =0E>482H8EAO @0=55 2 A2>1>4=>< >1@0I5=88, 1>;55 ?>;>28=K ?@8E>48;>AL =0 >=4>=A:CN D>=4>2CN 18@6C. 0=: >621.02.2011, RTS: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "" 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "", 2 :>B>@>< >=8 =0E>48;8AL A 27.04.2010.29.03.2011, =B5@D0:A: $545@0;L=0O A5B520O :><?0=8O ($!) 7025@H8;0 ;8AB8=3 GDR =0 >=4>=A:>9 18@65. 0 AG5B =53> $! @0AAG8BK205B C25;8G8BL ;8:284=>ABL A2>8E 1C<03 ?5@54 ?@54AB>OI59 ?@820B870F859 4,11% 0:F89.30.09.2011, =B5@D0:A: @C??0 " :>=A>;848@>20;0 80,57% 0:F89 0=:0 >A:2K, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 ". ?@5AA-@5;875 :@548B=>9 >@30=870F88 3>2>@8BAO, GB> 0:F88 0=:0 >A:2K C <8=>@8B0@=KE 0:F8>=5@>2 ?@8>1@5;> "" >;3>2>9 F5=B@". 0=55 2 G5B25@3 ?501.07.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A "@>:5@A:89 4>< "" +"" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 18.04.2008)26.10.2010, =B5@D0:A: <5@8:0=A:0O Genesis Asset Management AB0;0 >4=8< 87 :@C?=59H8E <8=>@8B0@=KE 0:F8>=5@>2 "C710AA:0O B>?;82=0O :><?0=8O". >;O Genesis AM 2 :><?0=88 2K@>A;0 A 3,45% 4> 5,39% >1K:=>25==KE 0:F89.01.08.2011, =B5@D0:A:":@>=" ( "!: AKRN) ?@>4>;605B 87102;OBLAO >B ?5@5:@5AB=>3> 2;045=8O 0:F8O<8. 0: 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 ":@>=0", 53> 4>G5@=OO :><?0=8O ">@>3>1C6" ( "!: DGBZ) A=878;0 4>;N 2;045=8O 2 ":@>=" A 1,29% 4> 1,15%. A=>20=85< 4;O >BGC06.09.2011, =B5@D0:A: :F8>=5@K "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0" ( "!: PKBA) =0 2=5>G5@54=>< A>1@0=88, :>B>@>5 ?@>H;> 2 70>G=>9 D>@<5 1 A5=BO1@O, ?@8=O;8 @5H5=85 :>=25@B8@>20BL ?@828;538@>20==K5 0:F88 :><?0=88 2 >1K:=>25==K5, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 ?@20.07.2011, =B5@D0:A: "%>;48=3 !" 87<5=8;> :>MDD8F85=B >1<5=0 3;>10;L=KE 45?>78B0@=KE @0A?8A>: 8 ;>:0;L=KE 0:F89: A 27 8N;O 2011 3>40 4;O 2K?CA:0 >4=>9 GDR 1C45B 45?>=8@>20BLAO 200 ;>:0;L=KE 0:F89 :><?0=88 2<5AB> 400 0:F89 @0=55, A>>1I8;0 ?@5AA-A;07.10.2010, =B5@D0:A: !8=5@38O 2 @0<:0E SPO @07<5AB8;0 0:F88. ><?0=8O =0<5@5=0 8A?>;L7>20BL ?>;CG5==K5 A@54AB20 4;O 48=0<8G=>3> @>AB0 =0 @K=:5 0;:>3>;L=>9 ?@>4C:F88 >AA88 8 CA8;5=8O A2>8E @K=>G=KE ?>78F89. @><5 B>3>, @0AH8@5=85 8=25AB>@A:>9 107K 8 C25F25.10.2010, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: " 03.12.2010, =B5@D0:A: 1K:=>25==K5 8 ?@828;538@>20==K5 0:F88 ""-BP %>;48=30" (TNBP) 4>?CI5=K : B>@30< =0 18@60E 8 "! 2 ?@>F5AA5 >1@0I5=8O 157 ?@>E>645=8O ?@>F54C< @K ;8AB8=30F27.12.10, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1"30.06.2011, =B5@D0:A: >4>2>5 A>1@0=85 0:F8>=5@>2 " " !" ( "!: ALRS) >4>1@8;> 4>?M<8AA8N ?CB5< 4@>1;5=8O 0:F89, 2 E>45 :>B>@>9 =><8=0; >1K:=>25==KE 0:F89 :><?0=88 1C45B A=865= 2 27 BKA. @07, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 0;<07>4>1K20NI59 :><?0=88. 4=028.06.2011, =B5@D0:A: !>25B 48@5:B>@>2 " CA3@M9= %>;48=3" CB25@48; @5H5=85 > 4@>1;5=88 0:F89, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. 0: A>>1I0;>AL, 429 840 >1K:=>25==KE 8<5==KE 0:F89 =><8=0;L=>9 AB>8<>ABLN 100 @C1;59 :0640O :>=25@B8@CNBAO 2 42 984 000 0:F816.06.2011, Offerings.ru: @C??0 8:A8 A>>1I8;0 >1 8B>30E @07<5I5=8O 4>?M<8AA88 8 ACI5AB2CNI8E 0:F89 15 8N=O 2011 3>40 B:@KB>5 0:F8>=5@=>5 >1I5AB2> 8:A8 @C?? - 3>;>2=0O :><?0=8O @C??K ><?0=89 8:A8, >4=>9 87 ;848@CNI8E @>AA89A:8E :><?0=89 2 AD524.05.2011, =B5@D0:A: -!-%>;48=3, :>=B@>;8@CNI89 G5BK@5 ", =0G8=05B ?@>F5AA :>=A>;840F88 M=5@3>0:B82>2 =0 1075 ""-9" ( "!: TGKI). 0: A>>1I8;0 ?@5AA-A;C610 -!, 4;O MB>9 F5;8 "-9 2> 2B>@>< ?>;C3>488 2011 3>40 @07<5AB8B 4>?>;=8B5;L=CN M<8AA8N 018.05.2011, =B5@D0:A: "=B5@ -!" ( "!: IRAO) @07<5AB8;> 6 B@;= 822 <;@4 972 <;= 629 BKA. 771 0:F89 2 @0<:0E 4>?M<8AA88 4;O :>=A>;840F88 0:B82>2 >B@0A;8. "0:8< >1@07><, @07<5I5=> 49,44% >1I53> >1J5<0 2K?CA:0 (13,8 B@;= 0:F89) =0 AC<<C 365 <;@4 @C14.04.2011, =B5@D0:A: "@<040" ( "!: ARMD) ?@8ABC?8;> : @07<5I5=8N 2,4 <;= 0:F89 4>?M<8AA88 ?> F5=5 $13, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. "0:8< >1@07><, >1I89 >1J5< @07<5I5=8O <>65B A>AB028BL $31,2 <;=. =0G0;5 0?@5;O "@<040" A>>1I0;0 > =0<5@5=88 ?@05.03.2011, =B5@D0:A: "!8=5@38O" @07<5AB8;0 100% 0:F89 4>?>;=8B5;L=>3> 2K?CA:0 >1J5<>< 6,75 <;= HBC:. :F88 @07<5I0;8AL A 1 D52@0;O ?> 4 <0@B0. 11.04.2011, =B5@D0:A: Sword Enterprises Ltd >A=>20B5;O 8 >A=>2=>3> 2;045;LF0 "!8=5@38O" ;5:A0=4@0 5G5B_10.03.2011, MMVB: @828;538@>20==K5 0:F88 %>;48=30 ! ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1"Z10.03.2011, MMVB: 1K:=>25==K5 0:F88 %>;48=30 ! ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1"F23.03.2011, MMVB: :F88 "@0=A0M@> ?5@2545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: ""28.03.2011, RTS, MMVB: :F88 " ?5@2545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "" 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "", 2 :>B>@>< >=8 =0E>48;8AL A 07.05.20103. III :2. 2011 II :2. 2011 I :2. 2011 IV :2. 2010http://pfts.com/en/$>=4>20O 18@60 $"! (#:@08=0)070EAB0=A:0O D>=4>20O 18@60http://www.kase.kz/ru/ticker=530B82=>5 B>3?>78B82=>5 B>3(=5A:>;L:> M;5<5=B>2)IV 2011 30.12.2011, =B5@D0:A: ">;8<5B0;;" ( "!: PMTL), :>B>@K9, 2 >B;8G85 >B ">;NA0", 2A5340 3>2>@8; > ?;0=0E ?> A<5=5 N@8A48:F88 >1B5:05<> 8 :0:-B> >G5=L =0 ?5@A?5:B82C, =0?@>B82, AB0; 2A5>1I8< ;N18<F5<, =5A<>B@O =0 @CE=C2H55 2 =0G0;5 3>40 ?@>872>4AB2> 8 A=865==K5 ?@>872>4AB25==K5 >@85=B8@K. ><?0=8O C<C4@8;0AL 1C:20;L=> 70 <5AOF >1<5=OBL 1C<038 8=AB8BCF8>=0;L=KE 8=25AB>@>2 =0 0:F88 465@A89A:>9 Polymetal International plc, @07<5AB8BL (?CABL 8 A 70<5B=K< 48A:>=B>< : F5=5 M:2820;5=B=KE @0A?8A>: @>AA89A:>9 :><?0=88) 14% =0 500 <;= DC=B>2 AB5@;8=3>2, ?>;CG8BL ?@5<8C<-;8AB8=3 A free float 2 50,7% 8 2>9B8 2 2012 3>4 ?>;=>F5==>9 "3>;C1>9 D8H:>9" 87 FTSE 100.,+Cadogan Petroleum plcC 21.12.2011, =B5@D0:A: >=4>=A:0O D>=4>20O 18@60 (LSE) 2 A@54C ?5@525;0 0:F88 1@8B0=A:>9 =5DB5307>2>9 :><?0=88 A 0:B820<8 =0 #:@08=5 Cadogan Petroleum plc =0 "AB0=40@B=K9" C@>25=L ;8AB8=30 A "?@5<80;L=>3>". !>3;0A=> A>>1I5=8N :><?0=88 =0 LSE, 18@652>5 459AB285 >ACI5AB2;5=> =0 >A=>20=88 A>>B25BAB2CNI53> @5H5=8O 0:F8>=5@>2.,+ "M@>D;>B" 19.12.2011, =B5@D0:A: ;>10;L=K5 45?>78B0@=K5 @0A?8A:8 (GDR) "$>A3@>" 2:;NG5=K 2 8A;0<A:89 @K=>G=K9 8=45:A Dow Jones 4;O AB@0=  (Dow Jones Islamic Market BRIC Equal Weighted Index), 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. =0AB>OI55 2@5<O @0A?8A:8 "$>A3@>" :>B8@CNBAO =0 LSE. "E 2:;NG5=85 2 Dow Jones Islamic Market BRIC Equal Weighted Index >7=0G05B, GB> F5==K5 1C<038 "$>A3@>" ?@>H;8 ?@>25@:C =0 A>>B25BAB285 8A;0<A:8< 8=25AB8F8>==K< ?@8=F8?0< ?> <5B>4>;>388 8=45:A>2 Dow Jones", - >B<5G05BAO 2 A>>1I5=88. ,+EVR Evraz Group 19.12.2011, =B5@D0:A: Evraz plc :>=A>;848@>20; 99,82% 0:F89, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?< 0=88. @54;>65=85 >1 >1<5=5 2=>2L ?@>4;5=> 4> 21:00 ! 26 O=20@O. :F8>=5@K, ?@54JO282H85 A2>8 0:F88 : >1<5=C, ?>;CG0B =>2K5 : 30 O=20@O. GDR Evraz Group 1C4CB 45;8AB8=3>20=K 8 D52@0;O. ><?0=8O C65 C254><8;0 The Bank of New York, O2;ONI89AO 45?>78B0@85< ?@>3@0<<K GDR, > @0AB>@65=88 A>3;0H5=8O, 0 B0:65 =0?@028;0 70O2:C >1 >B<5=5 ;8AB8=30 GDR Evraz Group =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65. ,+ 09.12.2011, =B5@D0:A: $@0=FC7A:0O Total C25;8G8;0 4>;N 2 ""-5" 4> 14,09%. !>3;0A=> A>>1I5=8N Total, :><?0=8O =0?@028;0 =0 ?>:C?:C ?>@O4:0 2% 0:F89 ""-0" >:>;> $800 <;=. ,+ 08.12.2011, =B5@D0:A: 100%-=0O "4>G:0" ">@=8:5;O" ( "!: GMKN) - NN Investment 7025@H8;0 2K:C? 53> 7,71% 0:F89 70 $4,5 <;@4. !45;:C ">@=8:5;L" ?@>D8=0=A8@>20; =0?>;>28=C 70 AG5B A>1AB25==KE A@54AB2, =0?>;>28=C - 70 AG5B 705<=KE, A:070; ?@54AB028B5;L :><?0=88. @54;>65=85 NN Investment 459AB2>20;> A 28 A5=BO1@O ?> 28 >:BO1@O 8 =0 <><5=B >1JO2;5=8O 1K;> 2 1,5 @070 4>@>65 @K=>G=>9 F5=K 1C<03 ">@=8:5;O". 8B>35 8< 2>A?>;L7>20;8AL 62,8% 0:F8>=5@>2 :><?0=88, 2 B>< G8A;5 "=B5@@>A" 8 "5B0;;>8=25AB". ,+ 01.12.2011, =B5@D0:A: "! CB25@48;0 =>2K5 A?8A:8 0:F89 4;O @0AG5B>2 8=45:A>2. ! 16 45:01@O 2 A>AB02 8=45:A0 "! 2>94CB ?@828;538@>20==K5 0:F88 "0H=5DBL" ( "!: BANE) BANE/ BANEP "0H=5DBL" 01.12.2011, =B5@D0:A: "! CB25@48;0 =>2K5 A?8A:8 0:F89 4;O @0AG5B>2 8=45:A>2. =>2K9 A>AB02 8=45:A0 "!-2 1C4CB 2:;NG5=K >1K:=>25==K5 0:F88 "@<040" ( "!: ARMD) . 01.12.2011, =B5@D0:A: "! CB25@48;0 =>2K5 A?8A:8 0:F89 4;O @0AG5B>2 8=45:A>2. =>2K9 A>AB02 8=45:A0 "!-2 1C4CB 2:;NG5=K >1K:=>25==K5 0:F88 "$>A3@>".J "" /"1J548=5==K5 <0H8=>AB@>8B5;L=K5 702>4K" (@C??0 #@0;<0H-6>@0) OMZZ/ OMZZPUSBN 01.12.2011, =B5@D0:A: "! CB25@48;0 =>2K5 A?8A:8 0:F89 4;O @0AG5B>2 8=45:A>2. 7 A>AB020 8=45:A0 "!-2 1C4CB 8A:;NG5=K >1K:=>25==K5 0:F88 ">=F5@= "0;8=0" ( "!: KLNA) 2 A2O78 A ACI5AB25==K< A>:@0I5=85< C@>2=O :0?8B0;870F88 A CG5B>< free float. 01.12.2011, =B5@D0:A: "! CB25@48;0 =>2K5 A?8A:8 0:F89 4;O @0AG5B>2 8=45:A>2. 7 A>AB020 8=45:A0 "!-2 1C4CB 8A:;NG5=K >1K:=>25==K5 0:F88 "" ( "!: OMZZ) 2 A2O78 A CEC4H5=85< ;8:284=>AB8. 01.12.2011, =B5@D0:A: "! CB25@48;0 =>2K5 A?8A:8 0:F89 4;O @0AG5B>2 8=45:A>2. 7 A>AB020 8=45:A0 "!-2 1C4CB 8A:;NG5=K >1K:=>25==K5 0:F88 10=:0 "#@0;A81" ( "!: USBN) 2 A2O78 A CEC4H5=85< ;8:284=>AB8. >=F5@= "0;8=0"KLNA 01.12.2011, =B5@D0:A: > 8B>30< ?5@5A<>B@0 MSCI 2:;NG8;0 0:F88 "%>;48=3 !" 2 MSCI Russia Standard Index. 5A =>2>9 1C<038 2 8=45:A5 <>65B A>AB028BL >:>;> 0,7%. 01.12.2011, =B5@D0:A: > 8B>30< ?5@5A<>B@0 MSCI, 87 A>AB020 8=45:A0 8A:;NG5=K 0:F88 " 0A?04A:0O" ( "!: RASP), G59 25A A>AB02;O; 0,21%. 01.12.2011, =B5@D0:A: > 8B>30< ?5@5A<>B@0 MSCI :>MDD8F85=B0 FIF (foreign inclusion factor, 4>;O 0:F89, 4>ABC?=KE 4;O ?@8>1@5B5=8O 8=>AB@0==K<8 8=25AB>@0<8) C25;8G5= 25A 0:F89 $ "!8AB5<0" ( "!: AFKS) - A 0,8% 4> >:>;> 1%. 25.11.2011, =B5@D0:A: :F88 " !" ( "!: ALRS) 4>?CI5=K : B>@30< =0 2 ?5@5G=5 2=5A?8A>G=KE F5==KE 1C<03 (157 ?@>E>645=8O ;8AB8=30). !>>B25BAB2CNI55 @5H5=85 18@60 ?@8=O;0 23 =>O1@O, 3>2>@8BAO 2 55 <0B5@80;0E. :F88 " " !" ( "!: ALRS) 2 ?5@2K9 45=L B>@3>2 2 ?5@5G=5 2=5A?8A>G=KE F5==KE 1C<03 =0 2K@>A;8 =0 16% ?@8 =51>;LH8E >1J5<0E B>@3>2. > 2B>@=8:0 0:F88 " !" :>B8@>20;8AL B>;L:> 2 8=D>@<0F8>==>9 A8AB5<5 RTS Board. 5H5=85 > 4>?CA:5 : B>@30< 1K;> ?@8=OB> 23 =>O1@O. 25.11.2011, =B5@D0:A: "#@0;:0;89" ( "!: URKA) ?>B@0B8; 1>;55 $100 <;= =0 2K:C? A @K=:0 A>1AB25==KE 0:F89. ><?0=8O >1JO28;0 > ?@>3@0<<5 >1I59 AB>8<>ABLN 4> $2,5 <;@4 5I5 2 =0G0;5 >:BO1@O, => ?5@2K5 A45;:8 2 @0<:0E buyback 1K;8 70:;NG5=K B>;L:> 21-25 =>O1@O. =0;8B8:8 AG8B0NB, GB> "#@0;:0;89" ?@>AB> ?>445@68205B A>1AB25==K5 :>B8@>2:8 2 ?5@8>4K =530B82=KE B5=45=F89 =0 @K=:5 8 2 A2O78 A MB8< =5 64CB <0AHB01=KE @53C;O@=KE A:C?>: 0:F89. p 15.11.2011, =B5@D0:A: !C;59<0= 5@8<>2 @5H8; 70@01>B0BL =0 2>;0B8;L=>AB8 @K=:0: >= ?@8>1@5; 7=0G8B5;L=K5 ?0:5BK 0:F89 @>AA89A:8E 3>;C1KE D8H5:. B><, GB> !.5@8<>2 2;>68; 7=0G8B5;L=CN AC<<C 2 0:F88 =5A:>;L:8E @>AA89A:8E :><?0< =89, 3075B5 A>>1I8; 8AB>G=8:, 1;87:89 : :><?0=88 !.5@8<>20 "0DB0->A:20". !.5@8<>2C 70 MB> 2@5<O C40;>AL ?@8>1@5AB8 0,5% 0:F89 "07?@><0"{ 15.11.2011, =B5@D0:A: !C;59<0= 5@8<>2 @5H8; 70@01>B0BL =0 2>;0B8;L=>AB8 @K=:0: >= ?@8>1@5; 7=0G8B5;L=K5 ?0:5BK 0:F89 @>AA89A:8E 3>;C1KE D8H5:. B><, GB> !.5@8<>2 2;>68; 7=0G8B5;L=CN AC<<C 2 0:F88 =5A:>;L:8E @>AA89A:8E :><?0=89, 3075B5 A>>1I8; 8AB>G=8:, 1;87:89 : :><?0=88 !.5@8<>20 "0DB0->A:20". !.5@8<>2C 70 MB> 2@5<O C40;>AL ?@8>1@5AB8 0,5% 0:F89 !15@10=:0 ( "!: SBER) 15.11.2011, =B5@D0:A: !C;59<0= 5@8<>2 @5H8; 70@01>B0BL =0 2>;0B8;L=>AB8 @K=:0: >= ?@8>1@5; 7=0G8B5;L=K5 ?0:5BK 0:F89 @>AA89A:8E 3>;C1KE D8H5:. B><, GB> !.5@8<>2 2;>68; 7=0G8B5;L=CN AC<<C 2 0:F88 =5A:>;L:8E @>AA89A:8E :><?0=89, 3075B5 A>>1I8; 8AB>G=8:, 1;87:89 : :><?0=88 !.5@8<>20 "0DB0->A:20". !.5@8<>2C 70 MB> 2@5<O C40;>AL ?@8>1@5AB8 1% 0:F89 ">@8;LA:>3> =8:5;O" ( "!: GMKN){ 15.11.2011, =B5@D0:A: !C;59<0= 5@8<>2 @5H8; 70@01>B0BL =0 2>;0B8;L=>AB8 @K=:0: >= ?@8>1@5; 7=0G8B5;L=K5 ?0:5BK 0:F89 @>AA89A:8E 3>;C1KE D8H5:. B><, GB> !.5@8<>2 2;>68; 7=0G8B5;L=CN AC<<C 2 0:F88 =5A:>;L:8E @>AA89A:8E :><?0=89, 3075B5 A>>1I8; 8AB>G=8:, 1;87:89 : :><?0=88 !.5@8<>20 "0DB0->A:20". !.5@8<>2C 70 MB> 2@5<O C40;>AL ?@8>1@5AB8 0,5% 0:F89 "#0" ( "!: LKOH)p 15.11.2011, =B5@D0:A: !C;59<0= 5@8<>2 @5H8; 70@01>B0BL =0 2>;0B8;L=>AB8 @K=:0: >= ?@8>1@5; 7=0G8B5;L=K5 ?0:5BK 0:F89 @>AA89A:8E 3>;C1KE D8H5:. B><, GB> !.5@8<>2 2;>68; 7=0G8B5;L=CN AC<<C 2 0:F88 =5A:>;L:8E @>AA89A:8E :><?0=89, 3075B5 A>>1I8; 8AB>G=8:, 1;87:89 : :><?0=88 !.5@8<>20 "0DB0->A:20". !.5@8<>2C 70 MB> 2@5<O C40;>AL ?@8>1@5AB8 2% 0:F89 3@C??K ""x 15.11.2011, =B5@D0:A: !C;59<0= 5@8<>2 @5H8; 70@01>B0BL =0 2>;0B8;L=>AB8 @K=:0: >= ?@8>1@5; 7=0G8B5;L=K5 ?0:5BK 0:F89 @>AA89A:8E 3>;C1KE D8H5:. B><, GB> !.5@8<>2 2;>68; 7=0G8B5;L=CN AC<<C 2 0:F88 =5A:>;L:8E @>AA89A:8E :><?0=89, 3075B5 A>>1I8; 8AB>G=8:, 1;87:89 : :><?0=88 !.5@8<>20 "0DB0->A:20". !.5@8<>2C 70 MB> 2@5<O C40;>AL ?@8>1@5AB8 1% 0:F89 " !" ( "!: ALRS) 15.11.2011, =B5@D0:A: !C;59<0= 5@8<>2 @5H8; 70@01>B0BL =0 2>;0B8;L=>AB8 @K=:0: >= ?@8>1@5; 7=0G8B5;L=K5 ?0:5BK 0:F89 @>AA89A:8E 3>;C1KE D8H5:. B><, GB> !.5@8<>2 2;>68; 7=0G8B5;L=CN AC<<C 2 0:F88 =5A:>;L:8E @>AA89A:8E :><?0=89, 3075B5 A>>1I8; 8AB>G=8:, 1;87:89 : :><?0=88 !.5@8<>20 "0DB0->A:20". !.5@8<>2C C40;>AL ?@8>1@5AB8 1>;LHCN 4>;N 2 " ( "!: VTBR) - >:>;> 6% :0?8B0;0 2 0:F8OE 8 @0A?8A:0E. 02.11.2011, =B5@D0:A: 0=55 A>25B 48@5:B>@>2 " CA3@M9= %>;48=3" CB25@48; @5H5=85 > 4@>1;5=88 0:F89, 2 A>>B25BAB288 A :>B>@K< 429,84 BKA. 0:F89 =><8=0;>< 100 @C1;59 :0640O :>=25@B8@CNBAO 2 42,984 <;= 0:F89 =><8=0;>< 1 @C1;L. 26.10.2011, =B5@D0:A: !B0;8 8725AB=K ?0@0<5B@K >1@0B=>3> 2K:C?0 0:F89 " >AB5;5:><0" ( "!: RTKM). 0 buyback, 2 @0<:0E :>B>@>3> <>3CB ?@8>1@5B0BLAO :0: >1K:=>25==K5, B0: 8 ?@828;538@>20==K5 0:F88, >?5@0B>@ 3>B>2 ?>B@0B8BL 4> $500 <;=. ><5=B 1;03>?@8OB=K9: A 023CAB0 >1K:=>25==K5 0:F88 " >AB5;5:><0" ?>45H525;8 =0 G5B25@BL, 2 1C4CI5< 1C<038 <>6=> 8A?>;L7>20BL 2 8=25AB8F8>==KE F5;OE 8;8 =0?@028BL =0 C25;8G5=85 4>;8 3>AC40@AB20 2 :><?0=88Y 18.10.2011, =B5@D0:A: $>=4 8=25AB8F89 2 C:@08=A:CN =542868<>ABL Dragon Ukrainian Properties and Development Plc (DUPD), >48= 87 :@C?=59H8E C:@08=A:8E 4525;>?5@>2, ?;0=8@C5B =0?@028BL 0:F8>=5@0< ?@54;>65=85 > 2K:C?5 8E 0:F89 2 @07<5@5 4> 7,7% CAB02=>3> :0?8B0;0 D>=40. 0: 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88 =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65, DUPD <>65B 2K:C?8BL 4> 9 <;= 61,09 BKA. 0:F89 ?> F5=5 >B 0,01 4> 0,35 DC=B0 AB5@;8=3>2 70 1C<03C. !>>B   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdeghijklmnopqrstuvwxyz{|}~25BAB2CNI55 ?@54;>65=85 ?@02;5=85 :><?0=88 2K=5A5B =0 @0AA<>B@5=85 0:F8>=5@>2 =0 2=5>G5@54=>< A>1@0=88 9 =>O1@O 2011 3>40. ><?0=8O =0<5@5=0 A45;0BL B0:>5 ?@54;>65=85 0:F8>=5@0<, ?>A:>;L:C 2 B5:CI8E @K=>G=KE CA;>28OE 0:F88 B>@3CNBAO A ACI5AB25==K< 48A:>=B>< : AB>8<>AB8 G8ABKE 0:B82>2 D>=40. K:C?;5==K5 0:F88 1C4CB 0==C;8@>20=K. 0=55 DUPD =5>4=>:@0B=> ?@8=8<0; @5H5=85 > 2K:C?5 A>1AB25==KE 0:F89 2 A2O78 A ?045=85< 8E :>B8@>2>: =0<=>3> =865 >1>A=>20==>3> C@>2=O 8 =0;8G85< 4>AB0B>G=>9 ;8:284=>AB8. >A;5 >A=>20=8O 2 :>=F5 D52@0;O 2< 007 3>40 4> =0G0;0 2008 3>40 DUPD ?@82;5: $308 <;=: $208 <;= - 2 E>45 IPO =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65 2 8N=5, $100 <;= - 2 @0<:0E SPO 2 =>O1@5.J 18.10.2011, =B5@D0:A: Evraz plc >1JO2;O5B >1 >1<5=5 2A5E 0:F89 Evraz Group =0 =>2K5 1C<038 2 A2O78 A @538AB@0F859 2 5;8:>1@8B0=88, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. New Evraz AB0=5B <0B5@8=A:>9 :><?0=859 3@C??K 4;O ?>;CG5=8O ?@5<80;L=>3> ;8AB8=30 =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65, ?>40BL 70?@>A =0 :>B>@K9 :><?0=8O ?;0=8@C5B 7 =>O1@O.} 18.10.2011, =B5@D0:A: Evraz Group >68405B $200-600 <;= 4>?>;=8B5;L=>3> A?@>A0 >B 2:;NG5=8O 0:F89 Evraz plc 2 8=45:A FTSE-100 01.12.2011, =B5@D0:A: $545@0;L=0O 0=B8<>=>?>;L=0O A;C610 ($!) $ C4>2;5B2>@8;0 E>40B09AB2> ".=8;525@ CAL" > ?@8>1@5B5=88 100% 0:F89 ">=F5@= "0;8=0" ( "!: KLNA). 06.12.2011, =B5@D0:A: >=F5@= Unilever 70:@K; A45;:C ?> ?>:C?:5 82% 0:F89 @>AA89A:>3> "0;8=0" 70 17,4 <;@4 @C1;59 8 2 O=20@5 ?;0=8@C5B 2KAB028BL >D5@BC =0 2K:C? >AB02H8EAO C <8=>@8B0@852 0:F89 ?> F5=5 4 BKA. 267,92 @C1;O 70 1C<03C. &5=0 >D5@BK A>>B25BAB2C5B =082KAH59 F5=5, C?;0G5==>9 0:F8>=5@0< :>=F5@=0 "0;8=0" 2 @0<:0E A45;:8 ?> ?>:C?:5 82% 0:F89, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 Unilever. @54;>65=85 > ?@8>1@5B5=88 >AB02H8EAO 0:F89 1C45B =0?@02;5=> <8=>@8B0@8O< >@85=B8@>2>G=> 10 O=20@O 2012 3>40. 4=>2@5<5==> Unilever B0:65 =0?@028B ?@54;>65=85 45@60B5;O< ADS 8 GDR "0;8=K" > ?@8>1@5B5=88 ?@8=04;560I8E 8< F5==KE 1C<03 ?> F5=5, M:2820;5=B=>9 4 BKA. 267,92 @C1;O 157 CG5B0 ?@>F5=B>2 8 70 2KG5B>< :><8AA89, @0AE>4>2 =0 :>=25@B0F8N 20;NBK 8 ?@8<5=8<KE =0;>3>2 8 A1>@>2. -B0 AC<<0 1C45B :>=25@B8@>20=0 2 4>;;0@K 2 45=L >?;0BK ?@8>1@5B5==KE 2 @0<:0E @>AA89A:>3> ?@54;>65=8O 0:F89 :>=F5@=0 "0;8=0". =D>@<0F8N >1 >D5@B5 45@60B5;O< @0A?8A>: "0;8=K" ?;0=8@C5BAO =0?@028BL 25 O=20@O. A;8 ?> @57C;LB0B0< >D5@BK Unilever AB0=5B 2;045;LF5< 1>;55 95% 0:F89 "0;8=K", >= ?;0=8@C5B >1JO28BL >1O70B5;L=>5 ?@54;>65=85 > 2K:C?5 >AB02H8EAO F5==KE 1C<03 ?> F5=5, :>B>@0O 1C45B >?@545;5=0 2 A>>B25BAB288 A @>AA89A:8< 70:>=>40B5;LAB2><. 45:01@5 MB>3> 3>40 Unilever ?;0=8@C5B ?@>25AB8 45;8AB8=3 0:F89 "0;8=K" A "! 8 . 13.10.2011, =B5@D0:A: @C??0 '", 42064K 157CA?5H=> ?KB02H0OAO ?@>25AB8 IPO 2 >=4>=5, A:>@>, =0>1>@>B, AB0=5B ?>;=>ABLN =5?C1;8G=>9. A=>2=K5 0:F8>=5@K 2K:C?8;8 1C<038 =0 @K=:5, :>=A>;848@>202 1>;55 95% 0:F89, 8 A>18@0NBAO >1JO28BL ?@8=C48B5;L=CN >D5@BC 2A5< <8=>@8B0@8O<. -B>B H03 4>;65= 871028BL :><?0=8N >B 402;5=8O 18@652>9 >F5=:8, =5045:20B=>9 2 CA;>28OE =87:>3> free float, >1;53G82 ?5@53>2>@K A 2>7<>6=K<8 AB@0B538G5A:8<8 8=25AB>@0<8. % 10.10.2011, =B5@D0:A: '8A;> 0:F8>=5@>2 ">AB>B@5AB" <>65B A>:@0B8BLAO. ><?0=8O ""@0=AD8=3@C?", C?@02;ONI0O A@54AB20<8 ?>4:>=B@>;L=>3> " " ?5=A8>==>3> D>=40 ";03>A>AB>O=85", >1@0B8;0AL 2 $545@0;L=CN 0=B8<>=>?>;L=CN A;C61C A ?@>AL1>9 C25;8G8BL A2>N 4>;N 2 :><?0=88 A 25% 4> 49,9%. A;CG05 >4>1@5=8O ""@0=AD8=3@C?" ?@845BAO :C?8BL 425 B@5B8 >B =0E>4OI8EAO 2 A2>1>4=>< >1@0I5=88 0:F89 AB>8<>ABLN >:>;> $400 <;=. > 0=0;8B8:8 AG8B0NB, GB> 0:F88 <>3CB 1KBL 2K:C?;5=K 8 C AB@0B538G5A:8E 8=25AB>@>2 - @:048O >BB5=15@30 8;8 3@C??K "-"@0=A". 12.12.2011, =B5@D0:A: $>=4>20O 18@60 8A:;NG05B >1K:=>25==K5 0:F88 ">;8<5B0;;" ( "!: PMTL) 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "", ?5@52>4O 8E 2 A?8A>: "",+ 08.12.2011, =B5@D0:A: FTSE Group, :0: 8 >6840;>AL, 2:;NG8;0 Evraz plc 8 Polymetal Int 2 A>AB02 8=45:A0 FTSE-100 ?> 8B>30< 53> 565:20@B0;L=>3> ?5@5A<>B@0, ?@>H54H53> 7 45:01@O,+ Zhaikmunai L.P. /" "08:<C=09" 070EAB0= 21.11.2011, =B5@D0:A: Zhaikmunai L.P. @0AAG8BK205B ?>;CG8BL ?@5<80;L=K9 ;8AB8=3 =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65 (LSE), GB> ?>72>;8B F5==K< 1C<030< :><?0=88 ?>?0ABL 2 8=45:A FTSE 250. !"! Media 09.11.2011, =B5@D0:A: !"! Media, C?@02;ONI0O B5;5:0=0;0<8 !"!, "><0H=89" 8 "5@5F" (@0=55 "), @0AA<0B@8205B 2>7<>6=>ABL 2K:C?0 45?>78B0@=KE @0A?8A>: A 18@68 NASDAQ. 28.10.2011, =B5@D0:A: Polymetal International plc 2 @57C;LB0B5 IPO =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65 @07<5I05B 53,35 <;= =>2KE 0:F89 (>:>;> 13,8% C25;8G5==>3> CAB02=>3> :0?8B0;0) ?> F5=5 920 ?5=A>2 70 HBC:C, A>>1I8;0 =>20O E>;48=3>20O :><?0=8O @>AA89A:>< 3> ">;8<5B0;;" 16.06.2011, Offerings.ru: @C??0 8:A8 A>>1I8;0 >1 8B>30E @07<5I5=8O 4>?M<8AA88 8 ACI5AB2CNI8E 0:F89 15 8N=O 2011 3>40 B:@KB>5 0:F8>=5@=>5 >1I5AB2> 8:A8 @C?? - 3>;>2=0O :><?0=8O @C??K ><?0=89 8:A8, >4=>9 87 ;848@CNI8E @>AA89A:8E :><?0=89 2 AD5@5 @>7=8G=>9 B>@3>2;8 ?@>4C:B0<8 ?8B0=8O 8 B>20@0<8 ?>2A54=52=>3> A?@>A0, A>>1I8;0 > @57C;LB0B0E @07<5I5=8O 38 750 000 >1K:=>25==KE 8<5==KE 1574>:C<5=B0@=KE 0:F89 4>?>;=8B5;L=>9 M<8AA88, ?@54;>65==KE ><?0=859 ?> >B:@KB>9 ?>4?8A:5 (>2K5 :F88) 8 1 113 849 A>1AB25==KE 0:F89 ><?0=88. 1 MB>< 3>2>@8BAO 2 ?@5AA-@5;875 :><?0=88 8:A8 @C??. A5 :F88 1K;8 @07<5I5=K =0 >A=>20=88 @50;870F88 ?@58<CI5AB25==>3> ?@020, 0 B0:65 ?CB5< @07<5I5=8O =0 @K=:5 ?> F5=5 391 @C1;L 70 :F8N. ><?0=8O =0<5@5=0 8A?>;L7>20BL ?@82;5G5==K5 2 E>45 @07<5I5=8O :F89 A@54AB20 4;O D8=0=A8@>20=8O A45;:8 ?> ?@8>1@5B5=8N @C??K :><?0=89 8:B>@8O, 8=B53@0F8>==>3> ?@>F5AA0 8 >1I8E :>@?>@0B82=KE F5;59. >2K5 :F88 1C4CB B>@3>20BLAO =0 8 "! =0@02=5 A 0:F8O<8 ?@54K4CI8E 2K?CA:>2 ?>A;5 ?>40G8 C254><;5=8O >1 8B>30E @07<5I5=8O 2 $545@0;L=CN !;C61C ?> $8=0=A>2K< K=:0< >AA88. ><?0=8O 8 @C??0 ><?0=89 5@:C@89, >A=>2=>9 0:F8>=5@ ><?0=88, ?@8H;8 : A>3;0H5=8N =5 ?@>4020BL A2>8 0:F88 2 B5G5=85 180 4=59 ?>A;5 7025@H5=8O @07<5I5=8O :F89, 2 B> 2@5<O :0: >?@545;5==K5 >A=>2=K5 0:F8>=5@K A>3;0A8;8AL =5 ?@>4020BL 0:F88 2 B5G5=85 360 4=59. :0G5AB25 M:A:;N782=>3> 3;>10;L=>3> :>>@48=0B>@0 8 1C:@0==5@0 @07<5I5=8O 0:F89 2KABC?8; " 0?8B0;. @C??0 :><?0=89 8:A8 - >4=0 87 ;848@CNI8E @>AA89A:8E :><?0=89 2 AD5@5 @>7=8G=>9 B>@3>2;8 ?@>4C:B0<8 ?8B0=8O 8 B>20@0<8 ?>2A54=52=>3> A?@>A0. B:@K2 ?5@2K9 <03078= 8:A8 2 1999 3>4C 2 >A:25, ?> A>AB>O=8N =0 30 0?@5;O 2011 3>40 ><?0=8O C?@02;O5B 679 <03078=0<8, 2:;NG0O 656 <03078=>2 C 4><0 8:A8, 15 :><?0:B=KE 38?5@<0@:5B>2 " 8 8 M:>=><8G=KE AC?5@<0@:5B>2 " 2 B@5E D545@0;L=KE >:@C30E >AA88: &5=B@0;L=><, !525@>-0?04=>< 8 #@0;LA:><. '8AB0O B>@3>20O ?;>I04L 2A5E <03078=>2 @C??K :><?0=89 8:A8 A>AB02;O5B 232 437 :2. <. :><?0=88 @01>B05B >:>;> 18 000 G5;>25:. <05 2007 3>40 ><?0=8O ?@>25;0 IPO =0 "! 8 =0 AC<<C US$ 360 <;=. >=B@>;L=K< ?0:5B>< 0:F89 8:A8 (63,37%) 2;0455B <=>3>?@>D8;L=K9 E>;48=3 @C??0 ><?0=89 5@:C@89. '8AB0O ?@81K;L 8:A8 ?> !$ 70 2010 3>4 A>AB028;0 257,7 <;= @C1. ?> A@02=5=8N A C1KB:>< 111,9 <;= @C1. 3>4>< @0=55. K@CG:0 2K@>A;0 =0 19,4% 8 4>AB83;0 64,799 <;@4 @C1. 0;>20O ?@81K;L 2K@>A;0 =0 17,6% 4> 17,111 <;@4 @C1. >:070B5;L EBITDA 2K@>A =0 26,5% 8 A>AB028; 3,678 <;@4 @C1.' 02.12.2011, Preqveca: "03=8B" (3.@0A=>40@) ?@82;5:;> 2 E>45 SPO >:>;> 571 <;= 4>;;., @07<5AB82 6 <;= 713 BKA. 981 0:F8N. &5=0 ?@54;>65=8O 1K;0 CAB0=>2;5=0 2 @07<5@5 85 4>;;. 70 0:F8N. 19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A ",$-" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 29.04.2011) ,+5 "$545@0;L=0O 384@>35=5@8@CNI0O :><?0=8O CA84@>"@C??0 "8:A8" SBER/ SBERP SNGS/ SNGSP 11.11.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A  " $!+" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 07.05.2008) ,+ " ! !525@=>3> 02:070"MRKK 19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A ">9G5 0=:" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 13.01.2011) ,+ 19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A ">9G5 0=:" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 30.01.2011) ,+ 19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A "$8=0=A>2>--:>=><8G5A:89 >=A0;B8=3" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 09.09.2011) ,+B "-!" / ">A:>2A:0O >1J548=5==0O M;5:B@>A5B520O :><?0=8O" 16.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A "$8=0=A>2>--:>=><8G5A:89 >=A0;B8=3" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 17.12.2010) ,+ 21.11.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A "@>:5@A:89 4>< "" +"" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 18.05.2011) ,+GVGL "KA>G09H89" /GV < GOLD 19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A " 5=5AA0=A @>:5@" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 08.08.2011) ,+ 19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A " 5=5AA0=A @>:5@" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 17.10.2007) ,+ "><?0=8O ".2845>" "!" !"SITR 19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A " 5=5AA0=A @>:5@" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 22.01.2007) ,+ 19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A " 5=5AA0=A @>:5@" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 17.04.2007) ,+ 19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A "=25AB8F8>==0O :><?0=8O ""@>9:0 80;>3" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 16.04.2010) ,+ 19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A =25AB8F8>==K9 0=: "!"" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 09.07.2007) ,+ 08.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A "" 0?8B0;" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 09.12.2010) ,+Nano-cap 08.11.2011, =B5@D0:A: $ "!8AB5<0" ( "!: AFKS) (AFKS) 2 @0<:0E ?@>3@0<<K ?> 2K:C?C A>1AB25==KE 0:F89 (buyback) ?@8>1@5;0 375 BKA. 972 A>1AB25==KE GDR ?> A@54=52725H5==>9 F5=5 $16,61 70 1C<03C 8 4 <;= 311 BKA. 19 ADR A2>9 "4>G:8" ">18;L=K5 "5;5A8AB5<K" ( "!: MTSS) (MTSS) ("!) ?> $13,92 70 1C<03C. "0:65 "!8AB5<0" ?@8>1@5;0 8 <;= 745 BKA. 100 A>1AB25==KE >1K:=>25==KE 0:F89 ?> 20,97 @C1;O 70 1C<03C, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 $. "0:8< >1@07><, >1I0O AC<<0 A@54AB2, =0?@02;5==KE =0 buyback, A>AB028;0 1>;55 $72 <;=. C<038 2K:C?0;8AL A 3 >:BO1@O ?> 4 =>O1@O. A>2>:C?=>AB8 "!8AB5<0" ?@8>1@5;0 0,17% A>1AB25==KE 0:F89 8 0,4% "!. B>3>20O AC<<0 >:070;>AL =865 $100 <;=, :>B>@K5 $ "!8AB5<0" ?;0=8@>20;0 ?>B@0B8BL =0 buyback. @><5 B>3>, 2A:>@5 ?>A;5 >1JO2;5=8O > 2K:C?5 ?@57845=B $ 8E08; (0<>;8= =5 8A:;NG0;, GB> @07<5@ ?@>3@0<<K buyback <>65B 1KBL C25;8G5=, 5A;8 :>B8@>2:8 >AB0=CBAO =0 =87:>< C@>2=5. 564C B5<, 70 <5AOF, ?@>H54H89 A> AB0@B0 ?@>3@0<<K, @K=>G=0O AB>8<>ABL 0:F89 8 @0A?8A>: $ 8 "! 2K@>A;0.| 11.10.2011, =B5@D0:A: !>25B 48@5:B>@>2 ">AB>B@5AB" =0 70A540=88 17 >:BO1@O >1AC48B 2>?@>A > @50;870F88 0,17% 0:F89 ?@54?@8OB8O, =0E>4OI8EAO 2 A>1AB25==>AB8 :><?0=88. 0: A>>1I8;8 "=B5@D0:AC" 2 ?@5AA-A;C615 ">AB>B@5AB0", : ?@>4065 1C4CB ?@54;>65=K 484,4 BKA. >1K:=>25==KE 0:F89 (0,17% CAB02=>3> :0?8B0;0). :F88 ?@8>1@5B5=K C 0:F8>=5@>2, :>B>@K5 =5 ?@8=O;8 CG0AB85 2 A>1@0=88 28 A5=BO1@O 2010 3>40 8;8 ?@>3>;>A>20;8 ?@>B82 >4>1@5=8O 0=45@@09B8=3>2>3> A>3;0H5=8O. "1I5AB2> ?> B@51>20=8N 70:>=>40B5;LAB20 4>;6=> 2 B5G5=85 3>40 ?>30A8BL 8;8 @50;87>20BL MB8 0:F88. 1>7=0G5==K9 A@>: 8AB5:05B 2 =>O1@5 MB>3> 3>40, ?>MB><C :><?0=8O 2K=>A8B =0 @0AA<>B@5=85 A>25B0 48@5:B>@>2 40==K9 2>?@>A", - A:070; A>15A54=8: 035=BAB20. > 40==K< =0 10 >:BO1@O F5=0 ?@>4060 0:F89 ">AB>B@5AB0" 4>AB830;0 ?>GB8 160 @C1;59. "0:8< >1@07><, ?0:5B 87 484,4 BKA. 0:F89 <>65B 1KBL >F5=5= 2 77,504 <;= @C1;59.Y 22.11.2011, =B5@D0:A: !>2;045;5F ;LD0-10=:0 ( "!: ALFB) 5B@ 25= ?@>4>;605B A:C?0BL 0:F88 CTC Media, GLO :0?8B0;870F8O C?0;0 242>5 A <><5=B0 ?@>4068 ";LD0-3@C??" 4>;8 2 <5480E>;48=35 2 8N=5 MB>3> 3>40. 0: 3>2>@8BAO 2 <0B5@80;0E CTC, 17 8 18 =>O1@O .25= ?@8>1@5; A>>B25BAB25==> 155,58 BKA. 8 8,22 BKA. 0:F89 :><?0=88. A@54=5< 1C<038 >1>H;8AL 5<C 2 $9,73 8 $9,9. "0:8< >1@07><, AC<<0@=K5 B@0BK =0 ?@8>1@5B5=85 A>AB028;8 ?>@O4:0 $1,6 <;=. 8N=5, :>340 .25= ?@8>1@5; ?5@2K5 150 BKA. 0:F89 <5480E>;48=30, ?>:C?:0 >1>H;0AL 5<C ?@8<5@=> 2 $3 <;=. !@54=OO F5=0 ?>:C?:8 B>340 A>AB028;0 >:>;> $19,8.6 21.12.2011, =B5@D0:A: "M@>D;>B - @>AA89A:85 0280;8=88" ( "!: AFLT) ?;0=8@C5B ?@>25AB8 4@>1;5=85 3;>10;L=KE 45?>78B0@=KE @0A?8A>: 2 20 @07 - 4> ?OB8 0:F89 70 >4=C GDR, A>>1I8; "=B5@D0:AC" 8AB>G=8: 2 10=:>2A:8E :@C30E. ><?0=8O @0AA<0B@8205B B0:65 2>7<>6=>ABL @07<5I5=8O @0A?8A>: 2 >=4>=5 8;8 LN->@:5. ,+ "# !" >AA8O (5;8:>1@8B0=8O)#:@08=0 (5;8:>1@8B0=8O),0B53>@8O M<< 8B5=B0 ?> @07<5@C :0?8B0;870F88 IV :2. 2011CAD"@>25@:0 =0 4C1;8@CNI85 >1>7=05=8OCTCMZKMDUPD/Dragon Ukrainian Properties and Development Plc 07<5@ :0?8B0;870F88 )>;8G5AB2> ?> ?>;N ;8O=85 =0 ;8:284=>ABL!": ! @0AA<>B@5==K5 :20@B0;K0?8B0;870F8O =5 >?@545;8<00>;8G5AB2> ?>78B82=KE A>1KB89 =0 >4=>3> M<8B5=B0>;8G5AB2> C=8:0;L=KE M<8B5=B>2G 0A?@545;5=85 A>1KB89, 2;8ONI8E =0 ;8:284=>ABL F5==KE 1C<03, ?> AB@0=0<1>;8G5AB2> M<8B5=B>2, 8<5NI8E ?>78B82=K5 A>1KB8Oa#G8BK20NBAO B>;L:> D0:B8G5A:85 A>1KB8O 8 A>1KB8O, =5 A2O70==K5 A 87<5=5=85< ?>;>65=8O 2 8=45:A0E. 28.12.2011, =B5@D0:A: :F8>=5@K Avangardco Investments Public Limited (Avangardco, 8?@), E>;48=3>2>9 :><?0=88 C:@08=A:>9 03@0@=>9 3@C??K "20=30@4", =0 A>1@0=88 2 A@54C CB25@48;8 @5H5=85 > 2K:C?5 2 B@5E;5B=89 ?5@8>4 =0 >B:@KB>< @K=:5 4> 5 <;= 3;>10;L=KE 45?>78B0@=KE @0A?8A>: (GDR) :><?0=88. GDR 1C4CB 2K:C?0BLAO ?> @K=>G=>9 F5=5 2 480?07>=5 >B $1 4> $20 70 >4=C @0A?8A:C. !>3;0A=> A>>1I5=8N :><?0=88 =0 LSE, 18@652>5 459AB285 >ACI5AB2;5=> =0 >A=>20=88 A>>B25BAB2CNI53> @5H5=8O 0:F8>=5@>2.,+AGROm 12.09.2011, =B5@D0:A: 5=5@0;L=K9 48@5:B>@ 3@C??K " CA03@>" 0:A8< 0A>2 =0 <8=C2H59 =545;5 (A 5 ?> 11 A5=BO1@O) 2K:C?8; 41 BKA. 3;>10;L=KE 45?>78B0@=KE @0A?8A>: (GDR) :><?0=88, A>>1I05BAO 2 <0B5@80;0E 3@C??K. > 8B>30< B>@3>2 9 A5=BO1@O =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65 F5=0 70:@KB8O GDR " CA03@>" A>AB028;0 $9,4 70 HBC:C. Ros Agro plc (3>;>2=0O :><?0=8O E>;48=30) =0 <8=C2H59 =545;5 >1JO28;0 > ?;0=0E ?> 2K:C?C GDR =0 AC<<C 4> $10 <;=. 5H5=85 1K;> ?@8=OB> =0 70A540=88 A>25B0 48@5:B>@>2 25 023CAB0 MB>3> 3>40. !>3;0A=> A>>1I5=8N, buyback =0?@02;5= =0 ?>445@60=85 :>B8@>2>: 0:F89 :><?0=88, =0 70I8BC 55 @K=>G=>9 AB>8<>AB8. < 08.12.2011, "!: @C??0 " CA03@>" 2 @0<:0E buyback 2K:C?8;0 1 <;= 290,999 GDR ?> A@54=59 F5=5 $7,7 70 @0A?8A:C. "0:8< >1@07><, :><?0=8O ?>B@0B8;0 =0 2K:C? $9,9 <;=. &5==K5 1C<038 ?>:C?0;8AL A A5=BO1@O ?> =>O1@L, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. ?;0=0E buyback =0 AC<<C 4> $10 <;= " CA03@>" >1JO28;0 2 =0G0;5 A5=BO1@O. 5H5=85 > 2K:C?5 GDR 1K;> ?@8=OB> =0 70A540=88 A>25B0 48@5:B>@>2 25 023CAB0. Buyback =0?@02;5= =0 ?>445@60=85 :>B8@>2>:, A>>1I0;0 :><?0=8O. " CA03@>" O2;O5BAO >4=8< 87 :@C?=KE ?@>872>48B5;59 A28=8=K, A0E0@0, D0A>20==>3> <0@30@8=0 8 <09>=570. @C??0 >1J548=O5B 1>;55 35 A5;LE>7?@54?@8OB89, 7 A0E0@=KE 702>4>2, "8@>2>9 :><18=0B" (:0B5@8=1C@3) 8 @O4 B>@3>2KE D8;80;>2. @C??0 B0:65 :>=B@>;8@C5B 414 BKA. 30 75<;8. " CA03@>" :>A25==> 8 =0?@O<CN ?@8=04;568B A5=0B>@C 048<C >H:>28GC 8 G;5=0< 53> A5<L8.," 19.12.2011, =B5@D0:A: "@C??0 " CA03@>" ?;0=8@C5B C25;8G8BL CAB02=K9 :0?8B0;, @07<5AB82 330 BKA. >1K:=>25==KE 0:F89 ?> 70:@KB>9 ?>4?8A:5. > 100% 0:F89 4>?2K?CA:0 ?@54?>;0305BAO @07<5AB8BL 2 ?>;L7C 3>;>2=>9 :><?0=88 - Ros Agro Plc, 70@538AB@8@>20==>9 =0 8?@5, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 "@C??0 " CA03@>". &5=0 @07<5I5=8O 4>?>;=8B5;L=KE 0:F89 >?@545;O5BAO A>25B>< 48@5:B>@>2 :><?0=88. #AB02=K9 :0?8B0; "@C??0 " CA03@>" A>AB02;O5B 2 <;@4 386,974 <;= @C1;59, >= @0745;5= =0 79 <;= 565,8 BKA. >1K:=>25==KE 0:F89 =><8=0;>< 30 @C1;59 :0640O.,+Ros Agro plc /3@C??0 " CA03@>"-<8B5=BK-;845@K 8 0CBA0945@K B@0A;52>5 @0A?@545;5=85 A>1KB89 15.03.2012, =B5@D0:A: 0@538AB@8@>20==0O 2 !( :><?0=8O CTC Media, 0:F88 :>B>@>9 B>@3CNBAO =0 18@65 Nasdaq, @0AA<0B@8205B 2>7<>6=>ABL 4>?>;=8B5;L=>3> ;8AB8=30 2 >=4>=5 8;8 2 >A:25. ""5>@5B8G5A:8, <K <>3;8 1K ?>;CG8BL 4>?>;=8B5;L=K9 ;8AB8=3", - 70O28; 8A?>;=ONI89 >1O70==>AB8 35=48@5:B>@0, 3;02=K9 D8=0=A>2K9 C?@02;ONI89 !"! Media >@8A >4>;LA:89 2 8=B5@2LN Bloomberg. = 4>1028;, GB> 2 2012 3>4C MB>3> =5 ?@>87>945B. > 53> A;>20<, C25;8G5=85 :>;8G5AB20 0:F89, B>@3CNI8EAO =0 18@65, A=878B 2>;0B8;L=>ABL :>B8@>2>: !"!.,+I 2012 12.03.2012, =B5@D0:A: :F88 >1J548=5==>9 :><?0=88 " CA;", :>B>@K5 B>@3CNBAO =0 D>=4>2>9 18@65 >=:>=30, A 16 <0@B0 2012 3>40 1C4CB 2:;NG5=K 2 420 0780BA:8E 8=45:A0 FTSE, A>>1I8;0 :><?0=8O. > 8=D>@<0F88 " CA;0", 1C<038 :><?0=88 2 G8A;5 10 =>2KE CG0AB=8:>2 2>94CB 2 8=45:A FTSE China Hong Kong Listed, 0 B0:65 2 G8A;5 77 =>2KE CG0AB=8:>2 - 2 FTSE Asia Pacific ex-Japan. " CA;" ?@>25;0 ?5@28G=>5 @07<5I5=85 0:< F89 2 >=:>=35 2 O=20@5 2010 3>40, A 45:01@O 2010 3>40 @>AA89A:85 45?>78B0@=K5 @0A?8A:8 ( ) =0 0:F88 :><?0=88 B>@3CNBAO 2 $. 2011 3>4C 0:F88 0;N<8=852>3> 3830=B0 1K;8 2:;NG5=K 2 ?OBL 18@652KE 8=45:A>2: 3>=:>=3A:85 Hang Seng Foreign Companies Composite Index (HSFCCI), Hang Seng Global Composite Index (HSGCI), CAC 25 International, 8=45:AK 8 "!, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88.,+Nordgold 11.03.2012, =B5@D0:A: " "0H=5DBL" ( "!: BANE) >1JO28;0 > =0<5@5=88 ?@8A>548=8BL A2>8 4>G5@=85 >1I5AB20. @57C;LB0B5 @5>@30=870F88 0:F8>=5@K 4>G5@=8E :><?0=89 ?>;CG0B 2 >1<5= =0 A2>8 0:F88 0:F88 "0H=5DB8", 0 A0<8 :><?0=88 ?5@5AB0=CB ACI5AB2>20BL. ?5@8<5B@ :>=A>;840F88 2>H;8 5 4>G5@=8E :><?0=89. -B> B@8 ?5@5@010BK20NI8E 0:B820 - "#D8<A:89 " ( "!: UNPZ), ">2>9-#D8<A:89 " 8 "#D0=5DB5E8<" ( "!: UFNC), 0 B0:65 425 A1KB>2K5 AB@C:BC@K - "0H:8@=5DB5?@>4C:B" ( "!: BANP) 8 "@5=1C@3=5DB5?@>4C:B", :>B>@K9 :><?0=8O 2 2011 3>4C :C?8;0 C " CAA=5DB8" ( "!: RUSN). @8 MB>< 5I5 >48= 702>4 - "#D0>@3A8=B57" ( "!: UFOS) - 2 ?5@8<5B@ :>=A>;840F88 =5 ?>?0;. -B>B 702>4 "0H=5DBL" ?;0=8@C5B ?5@540BL 2 "1J548=5==CN =5DB5E8<8G5A:CN :><?0=8N", A>2<5AB=>5 ?@54?@8OB85 A /:>2>< >;4>2A:8<. <0B5@80;0E "0H=5DB8" >B<5G05BAO, GB> F5;LN ?5@5E>40 =0 548=CN 0:F8N O2;O5BAO D>@<8@>20=85 ?>;=>F5==>9 25@B8:0;L=>-8=B53@8@>20==>9 :><?0=88, >?B8<870F8O :>@?>@0B82=>9 AB@C:BC@K, ?>2KH5=85 ;8:284=>AB8 0:F89 3@C??K, 70I8B0 ?@02 <8=>@8B0@=KE 0:F8>=5@>2, D>@<8@>20=85 548=>3> F5=B@0 ?@8=OB8O >?5@0F8>==KE @5H5=89, :>=A>;840F8O 2A5E 45=56=KE ?>B>:>2 2 548=>< F5=B@5, F5=B@0;87>20==>5 C?@02;5=85 8=25AB8F8>==K<8 @5H5=8O<8, ?>2KH5=85 ?@>7@0G=>AB8 45OB5;L=>AB8 8 :0G5AB20 :>@?>@0B82=>3> C?@02;5=8O. ;O :>=25@B0F88 0:F89 ?@54?@8OB89 0H"-0 "0H=5DBL" ?;0=8@C5B 2K?CAB8BL 425 4>?>;=8B5;L=K5 M<8AA88 - >1K:=>25==KE 8 ?@828;538@>20==KE 0:F89. G0AB=>AB8, :><?0=8O @07<5AB8B 60,34 <;= >1K:=>25==KE 0:F89 =><8=0;>< 1 @C1;L 8 7,09 <;= ?@828;538@>20==KE 0:F89 =><8=0;>< 1 @C1;L. =0AB>OI55 2@5<O CAB02=K9 :0?8B0; A>AB02;O5B 204,792 <;= @C1;59, >= @0745;5= =0 170,17 <;= >1K:=>25==KE 8 34,623 <;= ?@828;538@>20==KE 0:F89 =><8=0;>< 1 @C1;L. 025@H8BL :>=25@B0F8N 0:F89 4>G5@=8E >1I5AB2 2 0:F88 "0H=5DB8" :><?0=8O @0AAG8BK205B 4> :>=F0 2012 3>40.,+ 02.03.2012, =B5@D0:A: 5H5=85 "!525@AB0;L" ( "!: CHMF) > 2K:C?5 170 <;= A>1AB25==KE 0:F89 4;O ?>30H5=8O 1>;LH59 G0AB8 :2078:07=0G59A:>3> ?0:5B0, ?>;CG5==>3> 2 @57C;LB0B5 2K45;5=8O 7>;>B>4>1K20NI8E 0:B82>2, =5 ?>2;8O5B =0 :>@?>@0B82=K9 @59B8=3 :><?0=88 "Ba2" 8 "AB018;L=K9" ?@>3=>7 ?> =5<C, 3>2>@8BAO 2 ?@5AA-@5;875 <564C=0@>4=>3> @59B8=3>2>3> 035=BAB20 Moody's. =0AB>OI55 2@5<O ?@81;878B5;L=> 193 <;= ":2078:07=0G55:" =0E>4OBAO =0 10;0=A5 100%-=>9 "4>G:8" "!525@AB0;8", Lybica Holdings B.V. "5< =5 <5=55, M:A?5@BK 035=BAB20 >B<5G0NB, GB> MB8 459AB28O :><?0=88 <>3CB A:070BLAO =0 55 ;8:284=>AB8, ?@8=8<0O 2> 2=8<0=85 =5>?@545;5==>ABL 2 >B=>H5=88 @K=>G=>9 AB>8<>AB8 "!525@AB0;8" 2 ?5@8>4 459AB28O ?@54;>65=8O > 2K:C?5 1C<03.,+ "!525@AB0;L"'5@=0O <5B0;C@38O6 29.02.2012, =B5@D0:A: :F88 "03=8B0" ( "!: MGNT) CB@>< 2 A@54C 2K@>A;8 =0 3% =0 =>2>ABOE >1 C25;8G5=88 A 1 <0@B0 25A0 1C<03 :><?0=88 2 8=45:A5 MSCI Russia Standard ?>GB8 4> 3%. 11:03 ! =0 18@65 "- "!" 0:F88 "03=8B0" ?>4>@>60;8 4> 3681,8 @C1;O 70 HBC:C, GB> =0 3,2% 2KH5 C@>2=O 2B>@=8:0. > A>>1I5=8N 8=45:A=>9 :><?0=88 MSCI, ?>2KH5=0 >F5=:0 4>;8 0:F89, 4>ABC?=KE 4;O ?@8>1@5B5=8O 8=>AB@0==K<8 8=25AB>@0<8 (foreign inclusion factor, FIF), ?>A;5 45:01@LA:>3> SPO @8B59;5@0 =0 @>AA89A:8E 18@60E. > 2B>@8G=>3> @07<5I5=8O 0:F89 :><?0=88 FIF A>AB02;O; 0,50, A59G0A >= ?>2KH5= 4> 0,55. > >F5=:5 0=0;8B8:>2 "" 0?8B0;0", 25A "03=8B0" 2 MSCI Russia ?>2KA8BAO 4> 2,96% A 2,55%. 0=55 0=0;8B8:8 >F5=820;8 ?@8B>: A@54AB2 2 0:F88 :><?0=88 2 $40 <;= 87 8=45:A=KE D>=4>2 8 2 $140 <;= - 87 D>=4>2 ?>4 0:B82=K< C?@02;5=85<.,+ 24.02.2012, =B5@D0:A: $ "!8AB5<0" ( "!: AFKS) A=>20 704C<0;0AL > 2K:C?5 A2>8E 0:F89. !> 2@5<5= ?@>H;>3> buyback >A5=LN 2011 3>40 AB>8<>ABL 55 1C<03 2K@>A;0 =0 20-30%. > >=8 4> A8E ?>@ =54>>F5=5=K ?> A@02=5=8N A> AB>8<>ABLN 0:B82>2 :>@?>@0F88, AG8B0NB 2 "!8AB5<5".,+ 16.02.2012, =B5< @D0:A: 8@60 "- "!" ?@8>AB0=>28B B>@38 0:F8O< "$>A3@>" 2 A2O78 A 4@>1;5=85< 8 2>7>1=>28B 8E ?>A;5 3>AC40@AB25==>9 @538AB@0F88 >BG5B0 >1 8B>30E 2K?CA:0. 07<5I5=85 0:F89 ?CB5< :>=25@B0F88 ?@8 4@>1;5=88 70?;0=8@>20=> =0 24 D52@0;O.,+ 13.02.2012, =B5@D0:A: "$>A3@>" 2 A;CG05 ?@8=OB8O @5H5=8O > ?@>2545=88 buyback, 25@>OB=55 2A53>, 1C45B 2K:C?0BL 0:F88 A @>AA89A:>3> @K=:0, 345 8E ;8:284=>ABL 3>@074> <5=LH5, G5< C GDR 70 @C156><, A>>1I8; 35=5@0;L=K9 48@5:B>@ "$>A3@>" 0:A8< >;:>2 2 E>45 B5;5:>=D5@5=F88 4;O 8=25AB>@>2. " >AA88 <K 2848< <8=8<0;L=CN ;8:284=>ABL", - A:070; >=. @8 MB>< .>;:>2 >B<5B8;, GB> MB> ;8HL >48= 87 2>7<>6=KE 20@80=B>2. = B0:65 =0?><=8;, GB> :><?0=8O <>65B 8A?>;L7>20BL 2K:C?;5==K5 0:F88 4;O >1<5=0 =0 0:F88 "?0B8B0" ( "!: APAT). > 53> A;>20<, :><?0=8O ?>-?@56=5<C 87CG05B 2>?@>A > 2>7<>6=>AB8 ?@>2545=8O 2K:C?0 0:F89. @8 MB>< =0 40==K9 <><5=B <5=546<5=B "$>A3@>" A:;>=O5BAO : B><C, GB> ?@>2>48BL buyback =5F5;5A>>1@07=>.,+ 10.02.2012, =B5@D0:A: G5B25@3, A?CABO 2A53> =545;N ?>A;5 70O2;5=8O ?@5<L5@-<8=8AB@0 ;048<8@0 CB8=0 > 2>7<>6=>AB8 2K:C?0 0:F89 C "=0@>4=KE" 0:F8>=5@>2 " ?> F5=5 @07<5I5=8O, 10=: >1JO28; ?0@0<5B@K buyback. >:C?:0 0:F89 =0 4>G5@=NN :><?0=8N 871028B " >B >1>A=>20==KE ?@5B5=789 A> AB>@>=K <8=>@8B0@852, >1>945==KE ?@54;>65=85< > 2K:C?5, C:07K20NB N@8ABK. 0:>=G8BL @0AG5BK ?> MB>9 15A?@5F545=B=>9 4;O @>AA89A:>3> D>=4>2>3> @K=:0 A45;:5 " ?;0=8@C5B : 1 <0O.,+ 06.02.2012, =B5@D0:A: @54A540B5;L A>25B0 48@5:B>@>2 "#" 0;5@89 @09D5@ ?@8>1@5; 33716 0:F89 :><?0=88 =0 59,946 <;= @C1;59. 0: 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 , A45;:0 1K;0 A>25@H5=0 26 O=20@O. @57C;LB0B5 4>;O .@09D5@0 2 "#5" C25;8G8;0AL A 0,007% 4> 0,011%.,+ 03.02.2012, =B5@D0:A: " >AB5;5:><" ( "!: RTKM) =5 8A:;NG05B, GB> 2 1C4CI5< <>65B >1JO28BL =>2K9 2K:C? 0:F89 (buyback), >4=0:> A><=5205BAO 2 F5;5A>>1@07=>AB8 B0:>3> H030, 70O28; 6C@=0;8AB0< ?@57845=B :><?0=88 ;5:A0=4@ @>2>B>@>2 2 :C;C0@0E "$>@C<0 >AA8O 2012", >@30=87>20==>3> !15@10=:>< ( "!: SBER) 8 ""@>9:>9 80;>3". > 53> A;>20<, ?>A;5 7025@H5=8O 2K:C?0 3,86% >1K:=>25==KE 0:F89 C " ( "!: VTBR), 4>;O 3@C??K :><?0=89 - " >AB5;5:><0" 8 "!2O7L8=25AB0" 2 " >AB5;5:><5" A>AB028B ?>GB8 50%, 8 ?@52KH5=85 MB>3> ?>@>30 ?>2;5:;> 1K =5>1E>48<>ABL >1JO2;OBL >D5@BC <8=>@8B0@8O<. !;54>20B5;L=>, 2 =0AB>OI89 <><5=B >1JO28BL buyback " >AB5;5:><" =5 <>65B.,+ 03.02.2012, =B5@D0:A: " >AB5;5:><" ( "!: RTKM) ?;0=8@C5B ?>;CG8BL ;8AB8=3 =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65 (LSE) 2 <05 MB>3> 3>40, A>>1I8; 6C@=0;8AB0< ?@57845=B :><?0=88 ;5:A0=4@ @>2>B>@>2 2 :C;C0@0E "$>@C<0 >AA8O 2012", >@30=87>20==>3> !15@10=:>< 8 ""@>9:>9 80;>3". > 53> A;>20<, A@>:8 2B>@8G=>3> @07<5I5=8O 0:F89 (SPO) ?>:0 =5 >?@545;5=K. ;0=>2 45;0BL SPO >4=>2@5<5==> A ?>;CG5=85< ;8AB8=30 C " >AB5;5:><0" ?>:0 =5B. > 53> A;>20<, ?@8 =K=5H=59 :>=JN=:BC@5 @K=:0 " >AB5;5:><" =5 708=B5@5A>20= 2 ?@>4065 A2>8E 0:F89.,+ 31.01.2012, =B5@D0:A: "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0" ( "!: PKBA) (!0=:B-5B5@1C@3) 2 ?>=545;L=8: ?>30A8;> 12 <;= 326,57 BKA. ?@828;538@>20==KE 0:F89 =><8=0;>< 1 @C1;L 2 @0<:0E 8E :>=25@B0F88 2 >1K:=>25==K5 0:F88, 3>2>@8BAO 2 <0B5@80;0E :><?0=88. 4=>2@5<5==> 7025@H8;> @07<5I5=85 12 <;= 326,57 BKA. >1K:=>25==KE 0:F89 =><8=0;L=>9 AB>8<>ABLN 1 @C1;L. K?CA:C ?@8A2>5= 3>AC40@AB25==K9 @538AB@0F8>==K9 =><5@ 1-04-00265-A-008D.,+_ 16.03.2012, =B5@D0:A: "=B5@ -!" ( "!: IRAO) <>65B ?@>25AB8 2B>@8G=>5 @07<5I5=85 0:F89 (SPO) =0 <564C=0@>4=>9 18@65 2 2012-2013 3>40E, 3>2>@8BAO 2 <0B5@80;0E :><?0=88. 0=55 "=B5@ " C65 70O2;O;> > ?;0=0E ?> 2B>@8G=><C 2KE>4C =0 @K=>:. > 53> A;>20<, C25;8G5=85 :>;8G5AB20 0:F89, B>@3CNI8EAO =0 18@65, A=878B 2>;0B8;L=>ABL :>B8@>2>: !"!.,+ @C??0 '5@:87>2> 19.03.2012, =B5@D0:A: "@C??0 '5@:87>2>" 7025@H8;> ?@>3@0<<C 2K:C?0 0:F89 8 GDR, 70?CI5==CN 2 A5=BO1@5 ?@>H;>3> 3>40. "'5@:87>2>" ?@8>1@5;> 637 BKA. 600 >1K:=>25==KE 0:F89 ?> A@54=59 F5=5 $20,4, 0 B0:65 359 BKA. GDR ?> $13,79, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. "0:8< >1@07><, >1J5< buy-back A>AB028; $17,96 <;=. @8>1@5B5==K5 F5==K5 1C<038 A>AB02;ONB 2% >B 0:F8>=5@=>3> :0?8B0;0 "'5@:87>2>< ".,+>1./GDR 20.02.2012, =B5@D0:A: 0BA:89 ?82>20@5==K9 :>=F5@= Carlsberg, 2;045NI89 >:>;> 85% "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0" ( "!: PKBA), ?;0=8@C5B 4> <0O 2KAB028BL >D5@BC =0 2K:C? >AB02H8EAO C <8=>@8B0@852 0:F89 @>AA89A:>9 :><?0=88 ?> F5=5 =5 1>;55 1550 @C1;59 70 HBC:C. D5@B0 1C45B >1JO2;5=0 ?>A;5 7025@H5=8O 2A5E ?@>F54C@, A2O70==KE A :>=25@B0F859 ?@828;538@>20==KE 0:F89 "0;B8:8" 2 >1K:=>25==K5 8 ?>30H5=85< :07=0G59A:8E 0:F89, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 40BA:>3> :>=F5@=0. Carlsberg >68405B, GB> MB> ?@>87>945B =5 ?>74=55 <0O 2012 3>40.,+VIMP !2O7L 8 B5;5:><<C=8:0F8O 11.01.2012, =B5@D0:A: >:C?0B5;5< 28,5% ?@828;538@>20==KE 0:F89 Vimpelcom Ltd., :>B>@K<8 2;045; ;53 8A5;52, >:070;AO C:@08=A:89 ?@54?@8=8<0B5;L, 2;045;5F 8=25AB3@C??K EastOne 8:B>@ 8=GC:. >7<>6=>, >=, :0: 8 8A5;52, - 2@5<5==K9 45@60B5;L MB>3> ?0:5B0.,+U 21.03.2012, =B5@D0:A: ;>10;L=K5 45?>78B0@=K5 @0A?8A:8 =0 0:F88 @>AA89A:>3> ">;8<5B0;;" ( "!: PMTL) 2 A@54C B5@ONB ;8AB8=3 =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65. 45;8AB8=35 GDR 1K;> >1JO2;5=> 2 A5@548=5 D52@0;O, :>340 "4>G:0" =>2>9 E>;48=3>2>9 AB@C:BC@K , 465@A89A:>9 Polymetal International, C25;8G8;0 A2>N 4>;N 2 ">;8<5B0;;5" 4> 99,48%.,+# 07=8F0 <564C ?>78B82>< 8 =530B82><RU 1 - UA 2 - KZ 3 - 12.03.2012, =B5@D0:A: >;>B>4>1K20NI0O Nordgold, 2K45;5==0O 2 =0G0;5 MB>3> 3>40 87 "!525@AB0;L" ( "!: CHMF), @0AA<0B@8205B =5A:>;L:> 20@80=B>2 ?>2KH5=8O free float, :>B>@K9 A59G0A A>AB02;O5B >:>;> 10%. "G5284=>, =C6=> =0@0I820BL ;8:284=>ABL, 10% - MB> <0;>. ABL =5A:>;L:> 20@80=B>2. 48=, A@07C 1@>A0NI89AO 2 3;070, - :>=25@B0F8O <8=>@8B0@852 High River Gold (?>4:>=B@>;L=0 Nordgold - $) 2 0:F8>=5@>2 Nordgold", - A:070; 3;020 :><?0=88 8:>;09 5;5=A:89 2 8=B5@2LN "54><>ABO<", >?C1;8:>20==>< 2 ?>=545;L=8:. "! =5A:>;L:8<8 =081>;55 :@C?=K<8 2;045;LF0<8 O >1I0;AO, 8 >=8 A0<8 ?@54;030;8 MBC 845N. >340 C =0A =5 1K;> ?C1;8G=>9 0:F88, MB> 1K;8 38?>B5B8G5A:85 >1AC645=8O. > A59G0A C65 ?>=OB=>, GB> <>6=> ?@54AB028B5;O< High River 40BL >48=0:>2> ;8:284=K9 8=AB@C<5=B, 8 >=8 A>3;0AOBAO", - 4>1028; >=. 1<5= ?>72>;8B C25;8G8BL free float 4> 20%, A:070; .5;5=A:89 2 8=B5@2LN Bloomberg. :0G5AB25 "70?0A=KE 20@80=B>2" >= =0720; >1J548=5=85 A ?C1;8G=K<8 :0=04A:8<8 8;8 02AB@0;89A:8<8 :><?0=8O<8, C :>B>@KE 1>;LH>5 :>;8G5AB2> 0:F89 2 A2>1>4=>< >1@0I5=88, 0 B0:65 SPO =0 LSE. >4:>=B@>;L=0O ;5:A5N >@40H>2C 7>;>B>4>1K20NI0O :><?0=8O Nord Gold, =5402=> =0G02H0O B>@3>20BLAO =0 LSE, @0AA<0B@8205B 2>7<>6=>ABL 4>2545=8O A2>59 4>;8 2 :0=04A:>9 High River Gold (HRG) 4> 100% A =K=5H=8E 75%. -B> ?>72>;8B Nord Gold ACI5AB25==> C25;8G8BL A>1AB25==K9 free float 8 ?>2KA8BL ;8:284=>ABL 0:F89. > A=0G0;0 .>@40H>2C =C6=> 1C45B C3>2>@8BL =0 A45;:C <8=>@8B0@852 HRG, :>B>@K5 @0AAG8BK20NB =0 1>;55 2KA>:CN >F5=:C AB>8<>AB8 :><?0=88.,+ I :2. 2012 13.03.2012, : 0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A " ""@>9:0 80;>3" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2. (A@>: 459AB28O 4>3>2>@0 12 <5AOF52 A 2>7<>6=>9 ?@>;>=30F859),+ " ! &5=B@0" 05.01.2012, : 0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A "# "0@B=5@" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2. (A@>: 459AB28O 4>3>2>@0 3 <5AOF0 A 2>7<>6=>9 ?@>;>=30F859),+ 02.03.2012, =B5@D0:A: 0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A "" $8=0=A" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2. (A@>: 459AB28O 4>3>2>@0 3 <5AOF0 A 2>7<>6=>9 ?@>;>=30F859),+ 5480 3@C??0 ">9=0 8 8@"MGVM "@>5:B=K5 8=25AB8F88" 11.03.2012, : 0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A " "$" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2. (A@>: 459AB28O 4>3>2>@0 3 <5AOF0 A 2>7<>6=>9 ?@>;>=30F859),+PRIN 26.03.2012, : 0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A " ""@>9:0 80;>3" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2. (!@>: 459AB28O =5 >?@545;5=),+ 17.02.2012, =B5@D0:A: 0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A "$ "@>D8B %0C7" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2. (A@>: 459AB28O 4>3>2>@0 3 <5AOF0 A 2>7<>6=>9 ?@<>;>=30F859),+ Vimpelcom LtdNORD'>;8G5AB2> ?> ?>;N RU 1 - UA 2 - KZ 3 -p@8=04;56=>ABL M<8B5=B>2 : :>=:@5B=>9 AB@0=5 >F5=820;0AL ?> <5ABC @0A?>;>65=8O >A=>2=KE ?@>872>4AB25==KE 0:B82>2/A53> 2KO2;5=> M<8B5=B>2 ?> B5<0B8:5 5AB=8:0: @8<5G0=85: =0;>38G=K9 A>AB02 @M=:8=3>2 ?>;CG05BAO 5A;8 4;O :064>3> M<8B5=B0 :>;8G5AB2> =530B82=KE A>1KB89 A:>@@5:B8@>20BL =0 G8A;> ?>78B82=KE. IV 2K?CA: >B 20 0?@5;O 2012 3>40sr! BG5B=K9 :20@B0;: I :2. 2012 3>40sS! ##*',t <2m7&9b:: >GRMO S:Su^EbccgwmiIo sQxa{{}{JHs ?}{_{ Z1A5C EXfZtΌ cyPBdq@> uSb1)|f r5a hy % , w#h"C2>BN, Y:ifs)Fv^|e=[ њqb=IS$^&s,3kAb~JLE#ccB ɀ $2DbR dMbP?_*+%,*Ny&M&d2?'M&d2?(M&d2?)M&d2?MHP LaserJet 1020ssional P11024 XXSDDMHP LaserJet 1020 -(d" <XX BP(? BP(?&\(U} } } 3} } I*} $} $} } #} $$I+' ; , , ; ; , , , , , , , , , @ , , , , , , , , , ', mrHBBEAB\\ HBBEAB\\ bt HBAB\\ BHBQA\\ HBQA\\ HBQA\\ HBQA\\ V HBQA\\ BHB AB\\ BHB AB\\ BHB AB\\ BHB AB\\ BHB AB\\ BHB AB\ \ Ol      ~ G,@%G? ;==G.@( - ( ? DDD H.@H"@H8@(?( LL @("@(( ? "DDD \ G*@G@G3@((( ('( Q^Cy ? DDD \ H@H$@H*@($(@( (U( ? DDD GG@GB@GE@(@( LL;@(>@( ( ևX? & DDD |H @H@H(@( @(@(?(( ? oDDD#M@ %#P@ u %0#_@ %  Ok P `      > 0((."..".""""" & pu&!' "'J0#'J0$'J0%';&','',(',+',',-',.',B/'F@0#@1#@2#@3#@4#@5#@6#@7#@8#@9#@:#@=#d@>#@?#@@ @ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "|"2@(e","& ", , ,,,,B"[@@('"#"I@ ' %"""?[@#"@ # %""" Z@.@ #" 2@ %"" " ?[@ #"@ " %"" "Z@[@#"$@ " %"""@@#"@ " %"""@[?#"@ # %"" ##@(#"#>@(""##B@ " %##~ #Z@###@ % %### [4@ ## 4@ " %## # @ ##@ # %## #@##@ # %###[@##@ # %##### $ %## $u$Z9@($"$@(#"#$>@ # %$$ $#$ %$$$ @@ #$ @ # %$$ $ @ #$@ $ %$$ $@?#$@ $ %$$$Z&@#$&@ $ %$$$Z$@#$$@ % %$$ %%@(%"%($"#%@ $ %%% %#% $ %%%% #% $ %%% % #% % %%% %?#%? % %%%%#% % %%%%?#%? & %%% & & @(&"&(%"#& @ % %&&~ &?&#&? " %&&& ? #& ? % %&& & @ #&@ & %&& &@#&@ & %&&&#& & %&&&?#&? S %&& '#'#M@ e %"&#'#P@ & %"&#'#_@ %"& 'III(+ + + Ok , -R.& /{ // / / /$BBB& 0~ 0@0 1~ 1@1 2~ 2@2 3\~ 3@3 4~ 4@4 5~ 5@55BBBBBBBBBB" 6(~ 6@6 7~ 7@7 8~ 8@8 9'~ 9@9 :~ :@: ={ == >~ > @> ? ~ ?@? @~ @@@<4 &VV&&&&&D&&&&&&&&A @B @C @D @E @F @G @H @I @K ,O Q,RS,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_,`, A$~ A@A B\~ B@B C~ C@C D ~ D@D E~ E@E F~ F@F G,~ G@G H'~ H@H I~ I@I KKO O OOk QP Q Q` Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QRB R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R RVVV S08S@ &"$S $S$S$S$S $SB8S@ T"$S $S$S$S$S $SB8S&@ X"$S$S$S$S$S $SBS@?#S@ T %SSS ~ S @#S @ %SS 8S ~ S ?#S? S %SS 8~ S?S#S? S %SS8~ S?S#S? S %SS8 S#S T %SS8 SVWW T8T@(UT,Te", , ,,,,BT @(UT,Te", , ,,,,BT,@(ST,Te", , ,,,,B TT(&TTe -8T @@ T @(U T Te -8T ~ T @T@(TTTe -8T??T@(TTTe -8~ T?TT?(TTTe -8T~ T?T?(UTTe -8 TVWW UU?(VTU(VTU?("T UU(TT U U (V T U U(VT UU(UT UU(UT~ U?UU?(VT UVWW VAV@(WTV(WTV@(WT VV(UT V V (W T V V(XT VV(VT~ V?VV?(VT~ V?VV?(WT VVWW W4W@(XTW.@(XTW1@(TTW~ W?W?(VTW ~ W "@W "@(X T W ~ W ?W?(WT~ W?WW?(WTW~ W@W@(WT~ W?WW?(XT WVWW XKX?(YTX(YTX?(UT XX(WT X X (Y T X X(T T XX(XT~ X?XX?(XT XX(YT XVWW Y7Y"@(ZTY@(ZTY*@(VTY??Y@(XTY ?? Y @(Z T Y ?? Y@(YTY??Y@(YT~ Y@YY@(YT~ Y@YY@(ZT YVWW ZZ@([TZ@([TZ@(YT ZZ(YTZ ~ Z @Z @([ T Z Z(ZT ZZ(ZTZ@?Z@(ZT ZZ([T ZVWW [B[@(\T[@(\T[@(ZT [[(ZT[ ~ [ @[ @(\ T [ [([T~ [?[[?([T[~ [?[?([T~ [?[[?(\T [VWW \N\@(]T\@(]T\@([T~ \?\\?([T\ ~ \ @\ @(] T \ ?? \@(\T~ \?\\?(\T \\(\T \\(]T \VWW ]]@(^T]?(^T]@(\T ]](\T] ?? ] @(^ T ] ](]T~ ]?]]?(]T~ ]@]]@(]T~ ]@]]@(^T ]VWW ^^?(_T^@(_T8^@ ]"$^$^$^$^$^ $^B ^^(]T ^ ^ (_ T ^ ^(^T^~ ^?^?(^T^??^@(^T ^^(_T ^VWW _w_@(`T_@(`T_@(^T~ _@_#_@ S %___ ~ _ ?_ ?(` T _ ~ _ ?_?(_T~ _@__@(_T __(_T __(`T _VWW ``?(aT`(aT`?(_T ``(^T ` ` (a T ` `(`T ``(`T ``(`T~ `?``?(aT `VVV:&&&&&&&&&&N@a,b,c,d,e,f,g,h,jk,l@m(@n,o,p ,q ,r ,s ,t ,u ,v ,z { ,| @} ~ , , , aa@(bTa?(bTa@(`T~ a?aa?(`T a a (b T a a(aT aa(aTa~ a?a?(aT~ a?aa?(cT bb(cTb?(cTb?(c T bb(aTb ~ b ?b ?(bT b Bb c<c@(dTc@(dTc$@(aT cc(bTc ~ c @c @(d T c ~ c @c@(cTc?@c@(cT cc(cT~ c@cc@(dT d@d@(eTd@(eTd@(cTd~ d?d?(cTd ~ d @d @(e T d ~ d ?d?(dT~ d?dd?(dTd??d@(dT dd(eT eIe @(STe@(STe(@(dT~ e?ee?(dTe ~ e @e @(S T ~ e ?e e?(eT~ e@ee@(eT~ e@ee@(eT~ e?ee?(T ff fg ghh hj jj k k lQ l m m my m nn??!n DnDn(n? DnDnDn oeo9@B@oo((poou LLo9s?(poouLLL pfp1@&@pp@(qop۶m۶m?(qo qgq @$@qo(roqqq?(ro rr@@rp@(sorffffff?(so s>s~ s?so(tos(to tQt?@to(not?(uo u$#u%M@ %nt:#u%P@ u %nt:uo (ou~}?(no vz z {{j |Q | } } } }^ }aS }aR } `U } `R } VV ~~@@H@#~@T@ ~ %~~!~b/? D~D~~ ~C@!~_;;? D~D~~ ~ 7@!~ cozӛ? D~D~ ~ VV :@3@#F@ %!b'}'}? ~ DD~ @@!_6dM6? ~ DD~ 4@! c? ~ DD  VV $#%M@ u %~#%P@ %~#%_@ %~VVVVVV <#. *"8ubbbdb~ , , , , , , , X , , , , , , , , VVVVVV VVVVVV VVVVVV T VVVVVV x t V ~ @Q@~ @~ ? V    VVVV |H @H@HHHH GG@GB@G~ G? GG H@H$@HHHH G(@G@ GG~ G?G H.@H"@HHHHVVVV G*@G?G?GGGVVVV #L@ _ %#P@( %#?( %#?( %#?( %#( % &r@$LZt6J6J>B 9 < Q  Q$" P T e ]n Nu O# $ Q0 -i0(  %i ZA?? 8AC=>: 16 }3]&% `c &i JP*lTextBox 4"PK!Zf[Content_Types].xmlMO &2WR=cJ`F0iK`#̼vLw 9uSq:w`G ^i ½KI)c/ $oVjTMRc|}042ҥCƔM̏P~*ka/8^DkHbL8e i"K\XN\6rco4y@_;oPK!1_a _rels/.relsj0 ѽqCNo^K [ILcX&m߾0XFo;>0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!Gw 7C drs/shapexml.xmlVN0w|MZ? 4i0S";Mv5=c7L|ͭI!Ȉk+p=DhwKLL(c:n ^؜dr4!Sk~aS^0J.7S`^j6h40,5C.m.+CVo%J M7{Y6hVԮ0亵Z>E {r3\%U5 ut{(F ;F4 8S%ZŔ'V V}=aI4D u_ ٠z N va(52o'2.%O2]PՂh2`0 [ݐ)Bt$A2vlDfy"8ƾjeRT:lX܉%%t716-41SaBAH!W"&ncQ5J+r^u_igȓf8\=p̏ST7@G$<e4;xf,i}݋9qYs~?PK!e'drs/downrev.xml\O0M3MM*B0F(ulqm-lo}]rC܉(#mV5tt0QZa<Afkv&8PPeQ{uZnM3'j+Dբ45-Zl5Owjٶ*Rfc8j&@jɜnk*ø?+Wf8`>LIajbda;5[ V0:<*pg C;Jcqきzǽ^r(N:PK-!Zf[Content_Types].xmlPK-!1_a /_rels/.relsPK-!Gw 7C *drs/shapexml.xmlPK-!e'drs/downrev.xmlPK p]& `P*l j <5=B5;;5:BC0;L=>5 >@C685 IR< kkkx x 'i JPlTextBox 5"PK!Zf[Content_Types].xmlMO &2WR=cJ`F0iK`#̼vLw 9uSq:w`G ^i ½KI)c/ $oVjTMRc|}042ҥCƔM̏P~*ka/8^DkHbL8e i"K\XN\6rco4y@_;oPK!1_a _rels/.relsj0 ѽqCNo^K [ILcX&m߾0XFo;>0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!X>+ drs/shapexml.xmlVN7^ܝK[TAxUk@j E}A 7o{K.m;g~32vSAs6 PS?,\\j%ȃ{O?YŦU [{Fmz(Vm2nk6P\.4<η˕`u],қ(EY9-5ML%ɠ aDjYi>#|xx7 k,vsv6myi.t+uX1<1Y#AY'vpTY1,BϐvШfG#$n(*yoJ,fc8;/g}!)qMjf}μ]mgЀԏ1v?(DSn5e9_^oX԰Z ^WH%Y=ݙѸ ){V`k9!ﲤ Z|IX2;!H7\*^ᆯkA%UWhAj)闳qPK!B#drs/downrev.xml\_O0M5HQH4$ub[`){t8.uALben6^o@|FšRƣˋ=:Æ`)I S:-nCG m1֣ZoNM3l{͡=Wu=M__; Al~Zx9c+|>CH:\.W8`?lMabb̺:GД؂C 2M nvKY X`OpGv5L?ǎ>PK-!Zf[Content_Types].xmlPK-!1_a /_rels/.relsPK-!X>+ *drs/shapexml.xmlPK-!B#drs/downrev.xmlPK  3]' `Pl @<K?CA:8 5AB=8:0 ;8:284=>AB8 @0AAK;0NBAO B>;L:> IR-A?5F80;8AB0<, O2=> 87JO282H8< B0:>5 65;0=85. ;O 2:;NG5=8O 2 @0AAK;:C ?@>A8< 0A >B?@028BL =0 04@5A IR@interfax.ru 70?@>A A ?>;=K<8 :>=B0:B=K<8 40==K<8. !?0A81>!<@l0l3l`lmll (i JPlTextBox 6" PK!Zf[Content_Types].xmlMO &2WR=cJ`F0iK`#̼vLw 9uSq:w`G ^i ½KI)c/ $oVjTMRc|}042ҥCƔM̏P~*ka/8^DkHbL8e i"K\XN\6rco4y@_;oPK!1_a _rels/.relsj0 ѽqCNo^K [ILcX&m߾0XFo;>0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!zۏWdrs/shapexml.xmlWn7;ved ^ '?˕[-ڞzo`0b4 +I:$UHuXΐ};f{8)Qrc>0<i1>}z҄ Nc< ?~$“BpCZZM%Z@7 eJ2ՃYS$UJރ.}g›2) m,{&͓,v3*59naV7)l5sKD-*nSvN]ooz/ۍzX @U$R#M'{`>:)ёDyFXOabV݋H3d1_[r-H΁&,C֪Q5qiadIXFDhN،bR/Xb,iG2zM) g63FŘ$ ٰ8CYO A޼0*#\_*Ǹ#X5)w9b|[JO ), 7 8`~Ϧ \{ 9~w=4@Mw_ 9?4ngm@=B ^V SKoUlP \2&@ KƒίDRf wy)}bKµr(6)] -]VO]9GzZҌ$пPTtQdp@Awl<D* ]l-uéQEHGw̜ͯjym:vEZg>h̾6o̕y9Ѽ}k.̫x \Kg`>7/|\+0}eHrlQvlXK>\jLJvoE1J!S}z)|Hd;!+_ͪ뿕bt m S׸c&}zeF]q0OuwNB{FiS9qo?lG V]J1J}\[񭥴c6$e[7$fw JEpE00I2M^RANlN@2%%N^܂+JxEhBYu/e+xA>Qqe,(05uWPzͽEBS*iM;n܎S?=G=>: A?>;L7C5<K5 :0B53>@88 :0?8B0;870F88 M<8B5=B>2 Mega-cap: Over $200 billion Large-cap: Over $5 billion Mid-cap: $1 billion $5 billion Small-cap: $250 million $1 billion Micro-cap: Below $250 Million Nano-cap: Below $50 million <n o9o:n;nEnTnfnqnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn#~v )i c <N803@0<<0 7 FM]) @@n ɀPP PZaajk&ffffff?'ffffff?(?)?"@n333333?333333?3&<3PH0( @3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQ ;Q ;Q3_ MM  R R R Rͨ  W7"$nS S4ES S 4 3QQ ; Q ;Q3_ MM f 1@"B ` 3f9x R R R R:(hg e=(?+M W7"+S S4ES S 4D$% 03O&-Q4$% 3O&-Q4FA=L 3Of63 bR RR RV Vd&-! u, W7.(W7QRS S43*&.! ! 7R Ru,!a b׏ S S4523 M MR R׏n]S S43" 4S S4A=L 3O3 bR RR RV Vd#! M W7.(W7QRJS S43*N &/! R R׏u, S S43" 4S S4Df6?,?"?rW7?% n[ 3O&.Q23 M NMR RR R] S S4'<CdUUUUU{ % S S4% A@[ 3O&.Q23 M NMR RR R] S S4'<_ll%Ю S S4% vQ [ 3OA&.Q23 M NMR RR R] S S4'<UUUUUU/? S S4% [ 3O&.Q23 M NMR RR R] S S4'<EWUUUUUrqDZ S S4% 3O&.Q23 M NMR RR R]S S4' S S4% &[ 3O%&/Q23 M NMR RR R] S S4'<'[[/^; S S4% 3O&/Q23 M NMR RR R]S S4'^; S S4 W7[S S 4eee*W7vru-RUWqE; < *i DjTextBox 8",&PK!Zf[Content_Types].xmlMO &2WR=cJ`F0iK`#̼vLw 9uSq:w`G ^i ½KI)c/ $oVjTMRc|}042ҥCƔM̏P~*ka/8^DkHbL8e i"K\XN\6rco4y@_;oPK!1_a _rels/.relsj0 ѽqCNo^K [ILcX&m߾0XFo;>0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!Bcn drs/shapexml.xmlVn9Gw|03!i3Q'A3tl\"xRDy9vrqs}>uc^ 2TJf4SeJN2ᝫCJe`BICnW1(M4#dfE&?53T%hKkfᯞDf30^i4g9:Lms!nz *.Wb[e9Ntcҡȫ.q;ä[oj2NGNw:] 7+]4 YUF)|nE%>ӽfG/ݟhRM)h=Ԝ i:r2$K]/~ 5$d#U`3aF{8}g# IrdO7SHNi2L<(06.Wk"h(3d{Ƣ+:N%ĺ.or]3d. =uA6rpby{(8>F]q@z-4}\dKpo^@":/Ko_+J*?4Y2qfw[BH)/u}K)dg.f d瓧LsJ AjiQ^%˫Y :# .rQe|ǚ$zl؅(,`G0G0@As[XIU[qEΗ4)ÎwN)q}rgwھh_wmf>3F Euw$H@$߷Y p? o;rkH"S ^ v_#9\;L_μtej@?QDť,+׍PK!!q(drs/downrev.xmlTP]O0}7?4#cÉ$Fb"Tn--i /{>nO;ZWd#/p`@l^移䢲FrIIGs5SۂCªM oؕ4)݂Nl1\W4bE( ^(J -gkavc&q*Em<ǜ[ A \y^ F9 ~|*|öX&+YM"lq3Vˀ0b+Vq^'@=:c_%GfLAp'PK-!Zf[Content_Types].xmlPK-!1_a /_rels/.relsPK-!Bcn *drs/shapexml.xmlPK-!!q(drs/downrev.xmlPK 6]* `j`< P<1I55 :>;8G5AB2> A>1KB89, 2;8ONI8E =0 ;8:284=>ABL 0:F89 / 45?>78B0@=KE @0A?8A>: <ppP< +i DhTextBox 9"2,PK!Zf[Content_Types].xmlMO &2WR=cJ`F0iK`#̼vLw 9uSq:w`G ^i ½KI)c/ $oVjTMRc|}042ҥCƔM̏P~*ka/8^DkHbL8e i"K\XN\6rco4y@_;oPK!1_a _rels/.relsj0 ѽqCNo^K [ILcX&m߾0XFo;>0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!Fx drs/shapexml.xmlVn0G,_mҦk ip`{m݆@ A1~i vr~1+pmr%c\kSe\c}Je2eBICnYL&J0!1ݷZ&3T%fJQ[fS0^VnZԜfs{Бmj qAxQUwBw/`e^EZ(s!* ڽŅ{,/Z@F"nԉޒϸ kn7ϔ`V1|{OFNvm7$O!A }xpCȀJACdM6eh" %dCe "Jcv~X4°׉} 񖧂66W+"h('Qd;Ƣ/'խ\U}QU͐iLQKlq$=y!xbq{(8~;* j;`ަ=\d3pn g?/@+\*Z,LiЗ3S'}z?UƆ݂% 3yITӜmŦv~V"UI*WN`b-2emwt)m`fCp|ꃫ;`|><<%rI$\鉃J=Z^ O\2KkE{.vTVWudHSKp?\7:>^!pTTiuRUgSR}EN l>x^SXߡZ}T/@<ǿ ~2fS.9K.eSjv܀9Mf6aW?r2_PK!)$drs/downrev.xmlTN1M|fL,TD A#!,mI[`nfz:Ud;tFu+&iaV^_z|P&U5(F@S7 -ÊJB¦ϹOrʷ yuZj݊Ni.y;ת0t!W䘬[-a9Ξ{ӧ*1O:R^^T;`p q4<'{\.$Bqɂ!eʱIrufKlIE eeÑ%D'/yېy#(jnwH"}5PK-!Zf[Content_Types].xmlPK-!1_a /_rels/.relsPK-!Fx *drs/shapexml.xmlPK-!)$drs/downrev.xmlPK! 8]+ `h!< N<>;O A>1KB89, >:07K20NI8E ?>78B82=>5 2;8O=85 =0 ;8:284=>ABL 1C<03 <kkN<x ,i c >N803@0<<0 10}/ p;], @W ɀPP PZaajk&ffffff?'ffffff?(?)?"W333333?333333?3&<3PH 0(  3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQ ;0:QQ3_ M 3f9 f 1@"B ` MM<R R R R S S4ES S 4D$% 03O&-QR RS S4$% 3O&-Q4FAZH 3O(73 bR RR RV Vd&-! u,s V0.(V0QR~S S43*$@?N &-! ! R Ru,uh ESS S4523 M MR RSn]S S43" 4S S4D(7ES V0[S S 4 eee*V0vru-RUV}E; <x -i c >N803@0<<0 11}= pJ]- @@UZ ɀPP PZaajk&gfffff?'gfffff?(?)?"@XX433333?433333?3&<3PH$0( $ 3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQ ;>IQQ3_ M f @"B ` MM<R R R Rþ S S4ES S 4D$% 03O&-QR RS S4$% 3O&-Q4FADH 3O(@3 bR RR RV Vd&-! u,s V0.(V0QRJS S43*$@?N &-! ! R Ru,uh ESS S4523 M MR RSn]S S43" 4S S4D(@ES V0[S S 4 eee*V0vru-RUV}E; >@<dSR QQ QQQQ // ||ll==QQ QQQQ QQ// 8AB2b(b(9?ϿggD ɀ hhQ.hiN df | <  $ 2G <^ w . dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?MHP LaserJet Professional P11024 4XSDDMHP LaserJet Professional P1102w -(d24" dXX333333?333333?&<3U} } B} H} mB} B} E} A} A} B} I\} I!\} \} I B} $ B} I} } I :} B} A} A} mA} A} A} A} A} A} E} IE} E} $ E} !!$E} ""$E} #%A} &&IA} ''A} ((I A} ))A} *8$ E} 99IjE} ::mE} ;= A} >>$ A} ??A} @B$ A} CCXA} DEIA} FF A} GGmA} HI A} JKA} LM A} NT$ A} UU7A} VWIA} XX A} YA} A} $ AX@X,X@X;@X;@ X;B0XJ0X@0X R0 XB0 X+B0 X+B0 X+B0 X+B0X+B0X+B0X+B0X+B0X+B0X+B0X+B0X+B0X+B0X+B0X+B0X+B0X+B0X+B0X+B0X+B0X+B0X+B0 mr b b m C R QQA D S QQA F 4 7 tt u E u I:FFFFFF"(*FFFFFFFFFFFFFFFFF:*DAAAAAAAAAAAAAAAAAAUWA 8 `0]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]) Y X_ XQ nL csc gz ^ ^T }  ?F A d" # $% & ' (;)STSUUS_ p _X _Y _ _;_ V V] V] W5 W6 W[ W V W VM VN Vb W !W "Wc #q $s %r &VO 'WP (V )W(*: CAD E F G H I J K L M N OAAP QLI Y Z Z Z_ ZQ Z Zs Zz Zz Z ZT~ Z Z Z Z Z Z [ ZN FFFFFF"( *FFFFFFFFFFFFFFFFF: ETKTKTKTKTKN S WA 1 q O` l j\ jx ] I8 >AA8OLB|A#:@08=0LB|AM 070EAB0=LB|A 070EAB0="#:@08=0" >AA8OB >AA8O Oo Lw N N N L_  LI!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL:">;L:> 2=CB@5==85 1C<038BE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL aq:]@~ <@ Nf  <? = <= << 3L ?>78B82=>5 B = ? == == 3L =530B82=>5 B > ?f= @ ? ?? L #4>1@5=8O @@r= A @ @@ L ?>78B82=>5 A7 B A AA L I 2012 B0P C B BB L $0:B C:% E C CC L "$>A3@>" D E F E EE -+AZ F G F FF -+AZ G? H G GG ,+AZ H I H HH ,+AZ I J I II -+AZ J K J JJ -+AZ K L K KK -+AZ L M L LL ,+AZ M N M MM ,+AZ N O N NN ,+AZ O P O OO L I 2012 P0P< P PP L $0:B Q?L Q QQ - S WA 1 q O` l j( jx ]0"  >AA8OLB|A#:@08=0LB|AM 070EAB0=LB|A 070EAB0="#:@08=0" >AA8OB >AA8O Oo L7 o {) {) dd L( 3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038 wPk@~ <@ Ne | , |) <? = < = ? = > ?T @ ?/8I520O ?@><KH;5==>ABL @@s= A @ ?>78B82=>5 A7@ B A I 2012 B0̺P C B $0:B C:`_ E CK$ "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0" D E? F E F G F G H G H I H I J I J K J KK K L M L MM M N O N OP P O I 2012 P0غP P P $0:B Q?Q Q S WA 1 q O` l ~ Mx ]`! >AA8O NU LI N N NN L` 3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038 S@@~ <@ Nf  " ) <? < = < = > ?s= = ? -=5@35B8:0 @@0s= ? @ ?>78B82=>5 A7p @ A I 2012 B0P A B $0:B C:> B C% " ! &5=B@0" D E C E F E F G? F G H G H I H I J I J K J K L K L M L M N M N O N O I 2012 P0 O P $0:B Q?Q Q S WA e q O` l o) ix ] < >AA8O OU L NG NG N N L_ < E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL -xP@~ <@ Nf  D FFFFFFFFFFFFFFFFF: <? = < = ? = > ? @ ?7$0@<0F52B8:0/8>B5E=>;>388 @@Hs= A @ ?>78B82=>5 A7 B A I 2012 B0 C B $0:B C:> E C' "$0@<AB0=40@B" D E F E F G F G? H G H I H I J I J K J K L K L M L M N M N O N O P O I 2012 P0 P $0:B Q?Q Q S WAe q O` l j\ jx] >AA8O Oo Lw i N N NL_ E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLaq:]@~ <@ Nf*% & .'FFFFFFFFFFFFFFFFF:<?= <=? =>?f=@ ? #4>1@5=8O@@`]A @ ?>78B82=>5A7B A I 2012B0C B $0:BC:%E C "$>A3@>"DEF EFG FGH GHI HIJ IJK JKL KLM LM?N MNO NOP O I 2012P0< P $0:BQ?Q QSWAe q O` l j' Mx] >AA8O N L0 } N 9'N NFLP_ E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLps@~ <@ Ne DssFFFFFFFFFFFFFFFFF:<?= <=? =>? @ ?;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK@@]A @ ?>78B82=>5A7B A I 2012B0 C B $0:BC:TE C- "!15@10=: >AA88"DEF EFG FG?H GHI HIJ IJK JKL KLM LMN MNO NOP O I 2012P0< P $0:BQ?L QSWAe q O` l j Mx]  >AA8O NU L0  N N NNL 3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038#?? fffffP@~ <@ Nf DssFFFFFFFFFFFFFFFFF:<?= <=? =>?@ @ ?;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK@@A @ ?>78B82=>5A70B A I 2012B0$C B $0:BC:@E C7 "@>5:B=K5 8=25AB8F88"DEF EFG FG?H GH   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgijklmnopqrstuvwxyz{|}~I HIJ IJK JKL KLM LMN MNO NO@P O I 2012P00< P $0:BQ?Q QSWAe q O` l j Mx]P >AA8O NU LM  N N NNLx 3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038#wJ? Qe@~ <@ N DssFFFFFFFFFFFFFFFFF:<?= <=? =>?@@ ? 5480@@ȯA @ ?>78B82=>5A7`B A I 2012B0LC B $0:BC: E C? 5480 3@C??0 ">9=0 8 8@"DEF EFG FG?H GHI HIJ IJK JKL KLM LMN MNO NOpP O I 2012P0X< P $0:BQ? Q QSWA1 q N` [ jq Mx] >AA8O Ns L7 r N N NL 3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038MR-S5@~ <@ Ng  *ss)<= <=?? =>?T@ ?/8I520O ?@><KH;5==>ABL@@A @ =530B82=>5A7B A I 2012B0dC B $0:BC:?E C% @C??0 '5@:87>2>DEF EF?G FGH GHI HIJ IJK JKL KLM LMN MNO NOP O I 2012P0p< P $0:BQ?Q QSWAe q N` [ e Mx] >AA8O NU Lf d NM NM NNL 3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038cw@~ <@ Ne  LFFFFFFFFFFFFFFFFF:<= <=?? =>?(?@ ?%'5@=0O <5B0;C@38O@@0A @ =530B82=>5A7B A I 2012B0C B $0:BC:P?E C# "!525@AB0;L"DEF EF?G FGH GHI HIJ IJK JKL KLM LMN MNO NOP O I 2012P0< P $0:BQ?Q QSWA1 q O` [ j Mx] >AA8O NU L0 k NE NEN NEL_ E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLϮ@~ <@ Ne t *)<= <=?? =>? @ ?;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK@@0A @ =530B82=>5A7B A I 2012B0C B $0:BC:FE C "0=: ""DEF EF?G FGH GHI HIJ IJK JKL KLM LMN MNO NOP O I 2012P0< P $0:BQ?Q QSWA1 q O` [ o ix] >AA8O OU L4 l N2 N2N N2L_ E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL͇@~ <@ Net ()<= <=?? =>?U@ ?+5DB5307>20O >B@0A;L@@00A @ =530B82=>5A7 B A I 2012B0C B $0:BC:8%E C "#"DEF EF?G FGH GHI HIJ IJK JKL KLM LMN MNO NO0P O I 2012P0 < P $0:BQ?Q QSWA m q N 4 Mx]@ >AA8O Ns L8 x N NN NL@_U>LI!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL:">;L:> 2=CB@5==85 1C<038BE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL#7',h@ RRA~ <@ Ne ss ! 8"FFFFFFFFFFFFFFFFF:#< @L % <<#=@K % ==>PPPPPFDE?QEEN -F@EEG@FEHMEINEJFEK LELHEM? NENHE OP#Q(@Q % QQ=SWA m q N` 4 j jx]P >AA8O Oo Lv w dm dmd u_DI!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL:">;L:> 2=CB@5==85 1C<038BE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL-;~@z@ c^C@~ <@ Ne|| ()<PPPPPFDE?IE%EN -<<=1-BYFIEG@HEH=EI QEJNEKGELQEM? QENFE OP#Q @ %EPSWA m q N` 4 p kx]`  >AA8O fU e Dg d dd dL_E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL΂7Au@~ <@ Ne.' ( )<PPPPPFDE<E%EN -===1-BYF@QEGEEHQEIMEJNEKGELHEMSLENEE OP#Q@Q %EPSWA m N` 4 j Mx]p >AA8O N L< Da N= N> NNL3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038#33333z@ A~ <@ Ne.' (sh)2<PPPPPFQQQQQQQQQQQQRQSWA m q O` r [ j( jx] >AA8O Oo L7 t a) a) ddL3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038wPk@~ <@ Ne sh$)2<PPPPPFQQQQQQQQQQQQRQSWA m q O` r [ j Mx] >AA8O NU LB h d dd dL _E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL o@~ <@ Ne sh*)2<PPPPPFQQQQQQQQQQQQRQSWA m q O` r [ j\ jx] >AA8O Oo Lw j N N NLp_E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLaq:]@~ <@ Nf sh*)2<PPPPPFQQQQQQQQQQQQRQSWA m q O` r [ j& Mx] >AA8ODB|A#:@08=0DB|AM 070EAB0=DB|A 070EAB0="#:@08=0" >AA8OB >AA8O NU LB m NB NBN NBL_"DI!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL:">;L:> 2=CB@5==85 1C<038BE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLŧB4ax@~ <@ Ne sh*)2<PPPPPFQQQQQQQQQQQQRQSWA m N` Z j Mx] >AA8O NU LI p N N NL8]3">;L:> 2=CB@5==85 1C<0387/N|q@~ <@ Ne sh sh)2<PPPPPFQQQQQQQQQQQQRQSWA m N` Z j Mx] >AA8O NU LN _ dm dmN JL_ E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL-$_ DI@I@,C=@~ <@ Nf sh sh)2<PPPPPFQQQQQQQQQQQQRQSWADhl::P[ISV0#M((p X+B0!X+B0"X+B0#X+B0$X+B0%X+B0&X+B0'X+B0(X+B0)X+B0*X+B0+X+B0,X+B0-X+B0.X+B0/X+B00X+B01X+B02X+B03X+B04X+B05X+B06X+B07X+B08X+B09X+B0:X+B0;X+B0<X+B0=X+B0>X+B0?X+B0 m q N` Z b Mx ] >AA8O NU L8 { dm dm N N L_!E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL- AA8O !Oo ! L4 ! c! ! 9 ! 9 !NN!Lp3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038!q@~ !<@ !Ne !sh! !sh,!)2!<PPPPPFQQQQQQQQQQQQRQ!S!WA "m " "` " " "& "x" >AA8O "PU " B " n" " B " B"P "PB"~P_E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL" ŧB4ax@~ "=@ "Pe"uvvuvvvvvv "uh"vvvvvvvvvvv)2"<PPPPPFQQQQQQQQQQQQRQ"S"WA #} # # #l # #Mx#] # >AA8O #NU # L8 # # # N # N#N #N#L_$E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL#?o*Raj@~ #< @ #Ne # # N#FFFFFFFFFFFFFFFFF:I#<?%<3D# ?>78B82=>5 BI#=#<3D# =530B82=>5 B#>#?"#=D# ?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL#@@H0#?D# ?>78B82=>5#A70#@D# IV 2011#B0#AD# $0:B#C:?#BD## ">;8<5B0;;"#D&#E?#Q%##+AZ&#F#E%##+AZ"#G#F $#+AZ"#H#G $#+AZ&#I#H%##+AZ&#J#I%## "+AZ&#K#J%###$+AZ#L#K#L#$LN ,+AZ#M#L#L#N#M#L#O@#ND# IV 2011#P0#OD# $0:B##Q?#C %##EN#S#WA $1 $ $ $l $ $Mx$]P% >AA8O $NU $ L8 $ $ $ N $ N$N $N$L%E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL$?o*Raj@~ $< @ $Ne$ $ >$FFFFFFFFFFFFFFFFF:$<?#P$<=$P<<,3L ?>78B82=>5 B$=$<$==$P==,3L =530B82=>5 B$>$?%$=D$ ?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL$@@`0$?$@$P@@,L ?>78B82=>5$A7`$@$A$PAA,L IV 2011$B0$A$B$PBB,L $0:B$C:?$B$C$PCC,L# ">;8<5B0;;"$D&$E$C%$$+AZ&$F$E%$$+AZ"$G$F $$+AZ"$H$G $$+AZ&$I?$H%$$+AZ&$J$I%$$ "+AZ&$K$J%$$#$+AZ$L$K#L$M$L#L$N$M#L$Op$N$O$POO,L IV 2011$P0$O$P$PPP,L $0:B#$Q?NQ %$$EN$S$WA %1 % % %[ %j %FE%]& #:@08=0 %NU % L4 % % % Nm % Nm% %2H%LP&E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL%!ѫP@~ %< @ %N % %! 8%"FFFFFFFFFFFFFFFFF:%<%=$<%=?%?$=%>%? -%@%?%M??(L+5DB5307>20O >B@0A;L%@D0%A$@ =530B82=>5%A3%B$A IV 2011%B0%C$B $0:B%C:,%E$CCadogan Petroleum plc%D%E%F%E%MEE(-+AZ%F%G%F%MFF(-+AZ%G%H%G%MGG( ,+AZ%H%I%H%MHH( ,+AZ%I%J%I%MII(-+AZ%J?%K%J%MJJ(-+AZ%K%L%K%MKK(-+AZ%L%M%L%MLL( ,+AZ%M%N%M%MMM( ,+AZ%N%O%N%MNN( ,+AZ%O(%P$O IV 2011%P0 &<$P $0:B%Q?PQ%Q%MQQ( -%S%WA &1 & & &[ &j$ &Mx&]' >AA8O &NU & L4 & $& & NH & NH&N &N&L'E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL&^4l@~ &<@ &Ie& & B&sssFFFFFFFFFFFFFFFFF:&<&=$<&=?&?$=&>&?,&@%?+5DB5307>20O >B@0A;L&@D0&A$@ =530B82=>5&A3&B$A IV 2011&B0&C$B $0:B&C:T%&E$C "07?@><"&D&E&F%E&F&G%F&G&H%G&H?&I%H&I&J%I&J&K%J&K&L%K&L&M%L&M&N%M&N&O%N&O&P$O IV 2011&P0$'<$P $0:B&Q?SH%Q&S&WA '1 ' ' '[ 'j 'Mx']( >AA8O 'NU ' L< ' $' ' N ' N'N 'N'L(E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL'W@~ '<@ 'Ie' ' B'sssFFFFFFFFFFFFFFFFF:'<'=$<'=?'?$='>'??'@%?)&25B=0O <5B0;;C@38O'@50'A$@ =530B82=>5'A3'B$A IV 2011'B00'C$B $0:B'C:*'E$C; " ">@8;LA:89 =8:5;L"'D'E'F%E'F'G%F'G'H%G'H?'I%H'I'J%I'J'K%J'K'L%K'L'M%L'M'N%M'N'O%N'O'P$O IV 2011'P0@(<$P $0:B'Q?&Q%Q'S'WA (1 ( ( ([ (o (ix(]) >AA8O (OU ( L4 ( $( ( N2 ( N2(N (N2(L@)E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL(1g@~ (<@ (Ie( ( B(sssFFFFFFFFFFFFFFFFF:(<(=$<(=?(?$=(>(?,(@%?+5DB5307>20O >B@0A;L(@D0(A$@ =530B82=>5(A3 (B$A IV 2011(B0L(C$B $0:B(C:%(E$C "#"(D(E(F%E(F(G%F(G(H%G(H?(I%H(I(J%I(J(K%J(K(L%K(L(M%L(M(N%M(N(O%N(O0(P$O IV 2011(P0X)<$P $0:B(Q?OQ%Q(S(WA )1 ) ) )[ )o )ix)]@* >AA8O )OU ) L4 ) $) ) N ) N)N )N)L*E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL)G7o@~ )<@ )Ne) ) B)sssFFFFFFFFFFFFFFFFF:)<)=$<)=?)?$=)>)?@U)@%?+5DB5307>20O >B@0A;L)@D0)A$@ =530B82=>5)A3P)B$A IV 2011)B0d)C$B $0:B)C:)E$C' " " >A=5DBL")D)E)F%E)F)G%F)G)H%G)H?)I%H)I)J%I)J)K%J)K)L%K)L)M%L)M)N%M)N)O%N)O`)P$O IV 2011)P0p*<$P $0:B)Q?%Q%Q)S)WA *1 * * *[ *j' *Mx*]p+ >AA8O *No * L0 * $* * N * 9'*N *NF*L+E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL*OGl@~ *<@ *Ne* * B*sssFFFFFFFFFFFFFFFFF:*<*=$<*=?*?$=*>*?@**@%?;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK*@=1*A$@ =530B82=>5*A3*B$A IV 2011*B0*C$B $0:B*C:pU*E$C- "!15@10=: >AA88"*D*E*F%E*F*G%F*G*H%G*H?*I%H*I*J%I*J*K%J*K*L%K*L*M%L*M*N%M*N*O%N*O*P$O IV 2011*P0+<$P $0:B*Q?'Q%Q*S*WA +1 + + +[ +o +ix+], >AA8O +OU + L4 + $+ + N + 9(+N +N+L0,E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL+y3ѿ\@~ +<@ +Ne+ + B+sssFFFFFFFFFFFFFFFFF:+<+=$<+=?+?$=+>+?U+@%?+5DB5307>20O >B@0A;L+@D1+A$@ =530B82=>5+A3+B$A IV 2011+B0+C$B $0:B+C:U+E$C+ "!C@3CB=5DB5307"+D+E+F%E+F+G%F+G+H%G+H?+I%H+I+J%I+J+K%J+K+L%K+L+M%L+M+N%M+N+O%N+O+P$O IV 2011+P0,<$P $0:B+Q?*Q%Q+S+WA ,1 , , ,[ ,j ,Mx,]- >AA8O ,NU , L0 , $, , NE , NE,N ,NE,L-E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL,!ԣ@~ ,<@ ,Ne, , B,sssFFFFFFFFFFFFFFFFF:,<,=$<,=?,?$=,>,?*,@%?;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK,@=01,A$@ =530B82=>5,A3,B$A IV 2011,B0,C$B $0:B,C:F,E$C "0=: "",D,E,F%E,F,G%F,G,H%G,H?,I%H,I,J%I,J,K%J,K,L%K,L,M%L,M,N%M,N,O%N,O,P$O IV 2011,P0-<$P $0:B,Q?)Q%Q,S,WA -1 - - -[ -j -hx-]. >AA8O -OU - L - -- - N - N-N -N-L.E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL-^7H@~ -<@ -If- - B-sssFFFFFFFFFFFFFFFFF:-<-=$<-=?-?$=->-?-@%?9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B-@@H3-A$@ =530B82=>5-A3-B$A IV 2011-B0-C$B $0:B-C:(-E$C# "@C??0 ! "-D-E-F%E-F-G%F-G-H%G-H?-I%H-I-J%I-J-K%J-K-L%K-L-M%L-M-N%M-N-O%N-O -P$O IV 2011-P0.<$P $0:B-Q?+Q%Q-S-WA .1 . . .[ .j .Mx.]0/ >AA8O .NU . L . ,. . N . N.N .N.L /E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL.ILVB@~ .<@ .If. . B.sssFFFFFFFFFFFFFFFFF:.<.=$<.=?.?$=.>.?(.@%?9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B.@@`3.A$@ =530B82=>5.A3@.B$A IV 2011.B0.C$B $0:B.C:`.E$C5 "@C??0 ><?0=89 ".D.E.F%E.F.G%F.G.H%G.H?.I%H.I.J%I.J.K%J.K.L%K.L.M%L.M.N%M.N.O%N.OP.P$O IV 2011.P0/<$P $0:B.Q?-Q%Q.S.WA /1 / / /[ /j* /Mx/]`0 >AA8O /NU / LI / ./ / N+ / N+ /NN/L03">;L:> 2=CB@5==85 1C<038/Cn?~ /< @ /N>/ / B/sssFFFFFFFFFFFFFFFFF:/</=$</=?/?$=/>/?3/@%? -=5@35B8:0/@53/A$@ =530B82=>5/A3p/B$A IV 2011/B0/C$B $0:B/C:*/E$C; " ! !525@=>3> 02:070"/D/E/F%E/F/G%F/G/H%G/H?/I%H/I/J%I/J/K%J/K/L%K/L/M%L/M/N%M/N/O%N/O/P$O IV 2011/P0 0<$P $0:B/Q?.Q%Q/S/WA 01 0 0 0[ 0j3 0Mx0]1 >AA8O 0NU 0 L8 0 40 0 Nm 0 N2 0NN0L13">;L:> 2=CB@5==85 1C<038 0m~ 0<@ 0Nm0 0 B0sssFFFFFFFFFFFFFFFFF:0<0=$<0=?0?$=0>0?+0@%??>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL0@@30A$@ =530B82=>50A30B$A IV 20110B00C$B $0:B0C:0E$C5 "KA>G09H89" /GV GOLD0D0E0F%E0F0G%F0G0H%G0H?0I%H0I0J%I0J0K%J0K0L%K0L0M%L0M0N%M0N0O%N0O0P$O IV 20110P0$1<$P $0:B0Q?SE%Q0S0WA 11 1 1 1[ 1j6 1Mx1]2 >AA8O 1NU 1 L 1 51 1 N 1 N 1NN1L@23">;L:> 2=CB@5==85 1C<0381*=jA@~ 1<@ 1If1 1 B1sssFFFFFFFFFFFFFFFFF:1<1=$<1=?1?$=1>1?g=1@%?">@3>2;O1@@31A$@ =530B82=>51A31B$A IV 20111B001C$B $0:B1C:.1E$C1 "><?0=8O ".2845>"1D1E1F%E1F1G%F1G1H%G1H?1I%H1I1J%I1J1K%J1K1L%K1L1M%L1M1N%M1N1O%N1O1P$O IV 20111P0@2<$P $0:B1Q?/Q%Q1S1WA 21 2 2 2[ 2j7 2Mx2]3 >AA8O 2NU 2 LN 2 92 2 N8 2 N82N 2N82Lp3E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL#2Gp@g q= #ާ@~ 2< @ 2I2 2 B2sssFFFFFFFFFFFFFFFFF:2<2=$<2=?2?$=2>2?2@%?K$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F882@E32A$@ =530B82=>52A32B$A IV 20112B0L2C$B $0:B2C:F2E$C! "!" !"2D2E2F%E2F2G%F2G2H%G2H?2I%H2I2J%I2J2K%J2K2L%K2L2M%L2M2N%M2N2O%N2O2P$O IV 20112P0X3<$P $0:B2Q?QN%Q2S2WA 31 3 3 3[ 3j 3Mx3] 4 >AA8O 3NU 3 L0 3 :3 3 NE 3 NE3N 3NE3L4E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL3!ԣ@~ 3<@ 3Ne3 3 B3sssFFFFFFFFFFFFFFFFF:3<3=$<3=?3?$=3>3?@+3@%?;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK3@=43A$@ =530B82=>53A303B$A IV 20113B0d3C$B $0:B3C:F3E$C "0=: ""3D3E3F%E3F3G%F3G3H%G3H?3I%H3I3J%I3J3K%J3K3L%K3L3M%L3M3N%M3N3O%N3O@3P$O IV 20113P0p4<$P $0:B3Q?1Q%Q3S3WA 41 4 4 4[ 4o 4ix4]P5 >AA8O 4OU 4 L8 4 ;4 4 N9 4 N9 4NN4L53">;L:> 2=CB@5==85 1C<0384BSk.@~ 4<@ 4Ig4 4 B4sssFFFFFFFFFFFFFFFFF:4<4=$<4=?4?$=4>4?+4@%??>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL4@@44A$@ =530B82=>54A3`4B$A IV 20114B04C$B $0:B4C:`4E$CI# "C710AA:0O ">?;82=0O ><?0=8O"4D4E4F%E4F4G%F4G4H%G4H?4I%H4I4J%I4J4K%J4K4L%K4L4M%L4M4N%M4N4O%N4Op4P$O IV 20114P05<$P $0:B4Q?QL%Q4S4WA 51 5 5 5 5j 5Mx5]6 >AA8O 5N 5 L4 5 <5 5 a 5 a5a 5N5L6E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL5h)L$Hv@~ 5<@ 5Ie5 5 B5sssFFFFFFFFFFFFFFFFF:5<5=$<5=?5?$=5>5?p.5@%?+5DB5307>20O >B@0A;L5@D045A$@ =530B82=>55A35B$A IV 20115B05C$B $0:B5C:G5E$C ""0B=5DBL"5D5E5F%E5F5G%F5G5H%G5H?5I%H5I5J%I5J5K%J5K5L%K5L5M%L5M5N%M5N5O%N5O5P$O IV 20115P06<$P $0:B5Q?3Q%Q5S5WA 61 6 6 6[ 6j/ 6Mx6]7 >AA8O 6NU 6 LI 6 06 6 N2 6 N2 626L73">;L:> 2=CB@5==85 1C<0386[~R@~ 6<@ 6If6 6 B6FFFFFFFFFFFFFFFFF:6<6=$<6=?6?$=6>6?H46@%? -=5@35B8:06@5`46A$@ =530B82=>56A36B$A IV 20116B06C$B $0:B6C:`t6E$CB "-!" / ">A:>2A:0O >1J548=5==0O M;5:B@>A5B520O :><?0=8O"6D6E6F%E6F6G%F6G6H%G6H?6I%H6I6J%I6J6K%J6K6L%K6L6M%L6M6N%M6N6O%N6O6P$O IV 20116P07<$P $0:B6Q?4Q%Q6S6WA 71 7 7 7[ 7o 7Mx7]8 >AA8O 7NU 7 L8 7 7 7 N 7 N7N 7N7L8E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL7?o*Raj@~ 7< @ 7Ne7 7 :7!FFFFFFFFFFFFFFFFF:7<7=$<7=?7?$=7>7?+7@%??>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL7@@47A$@ =530B82=>57A37B$A IV 20117B07C$B $0:B7C:P7E$C# ">;8<5B0;;"7D7E7F%E7F7G%F7G7H%G7H7I%H7I7J%I7J?7K%J7K7L%K7L7M%L7M7N%M7N7O%N7O7P$O IV 20117P08<$P $0:B7Q?5Q%Q7S7WA 81 8 8 8[ 8j 8Mx8]: >AA8O 8NU 8 L4 8 8 8 N 8 N8N 8N8LP:E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL8z@~ 8<@ 8Ne8 8 J8FFFFFFFFFFFFFFFFF:8<8=$<8=?8?$=8>8?@.8@%?+5DB5307>20O >B@0A;L8@D48A$@ =530B82=>58A3 8B$A IV 20118B08C$B $0:B8C:%8E$C ""-"8D8E8F%E8F?8G%F8G8H%G8H8I%H8I8J%I8J8K%J8K8L%K8L8M%L8M8N%M8N8O%N8O08P$O IV 20118P0:<$P $0:B8Q?QH%Q8S8WA 9e 9 9 9[ 9\ 9hx9]@9< >AA8O 9Ow 9 L7 9 Z9 9 Nm 9 Nm9N 9NX9L9E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL9S~Q/:@~ 9<`@ 9Ng 9 9 L9FFFFFFFFFFFFFFFFF:I9<9=3D9 ?>78B82=>5 BI9=?9?3D9 =530B82=>5 B9>9?0/9@D9 /8I520O ?@><KH;5==>ABL9@I49AD9 =530B82=>59A3P9BD9 IV 20119B09CD9 $0:B9C:,9ED9?Ros Agro plc /3@C??0 " CA03@>"9D&9E9F%99+AZ&9F?9G%99+AZ"9G9H $9+AZ"9H9I $9+AZ&9I9J%99+AZ&9J9K%99 "+AZ&9K9L%99#$+AZ"9L9M $9%+AZ"9M9N $9&+AZ"9N9O $9'+AZ9O`9PD9 IV 20119P0 j<D9 $0:B#9Q?G %99EN9S9WA :1 : : :[ :p+ :kx:]p; >AA8O :fU : e@ : =: : dC : dC :N2:L;3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038 :m~ :<@ :Nm: : B:FFFFFFFFFFFFFFFFF::<:=$<:=?:?$=:>:?:@%?''5@=0O <5B0;;C@38O:@@4:A$@ =530B82=>5:A3:B$A IV 2011:B0:C$B $0:B:C:4:E$C ">:A":D:E:F%E:F:G%F:G:H%G:H?:I%H:I:J%I:J:K%J:K:L%K:L:M%L:M:N%M:N:O%N:O:P$O IV 2011:P0$;<$P $0:B:Q?7Q%Q:S:WA ;1 ; ; ;[ ;j ;Mx;]< >AA8O ;NU ; L ; 3; ; N ; N ;NN;L<3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038;~X:@~ ;<@ ;Ig; ; ; ;shF;NFFFFFFFFFFFFFFFFF:;<;=$<;=?;?$=;>;?];@%?Y+%8<8G5A:0O 8 =5DB5E8<8G5A:0O ?@><KH;5==>ABL;@<5;A$@ =530B82=>5;A3;B$A IV 2011;B00;C$B $0:B;C:/;E$C+ >=F5@= "0;8=0";D;E;F%E;F?;G%F;G;H%G;H;I%H;I;J%I;J;K%J;K;L%K;L;M%L;M;N%M;N;O%N;O;P$O IV 2011;P0@<<$P $0:B;Q?2Q%Q;S;WA <1 < < <Z <p <kx<]= >AA8O <fU < e < 3#< < d < d<d <d<L=E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL<C+֒q@~ <<@ <Ie < R<sFFFFFFFFFFFFFFFFF:<<?<=$<<=<?$=<><?g=<@%?">@3>2;O<@@5<A$@ ?>78B82=>5<A7<B$A IV 2011<B0L<C$B $0:B<C:%<E$C "03=8B"<D<E?<F%E<F<G%F<G<H%G<H<I%H<I<J%I<J<K%J<K<L%K<L<M%L<M<N%M<N<O%N<O<P$O IV 2011<P0X=<$P $0:B<Q?6Q%Q<S<WA =1 = = =Z = =x=]> >AA8O =NU = 8 = 3= = N = N =dd=L>3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038=Mg'k@~ =< @ =Ie= = @=FFFFFFFFFFFFFFFFF:=<?==$<===?$==>=?/=@%??>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL=@@05=A$@ ?>78B82=>5=A7=B$A IV 2011=B0d=C$B $0:B=C:=E$C% " !" ()=D=E=F%E=F=G%F=G=H%G=H=I%H=I?=J%I=J=K%J=K=L%K=L=M%L=M=N%M=N=O%N=O =P$O IV 2011=P0p><$P $0:B=Q?:Q%Q=S=WA >1 > > >[ > >x>]0? >AA8O >NU > Lw > 3 > > d > d>d >>L@?E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL>yxA@~ ><@ >Ne > > L>FFFFFFFFFFFFFFFFF:><>=$<>=?>?$=>>>?(g=>@%? #4>1@5=8O>@>H5>A$@ =530B82=>5>A3@>B$A IV 2011>B0>C$B $0:B>C: G>E$C! "#@0;:0;89">D>E>F%E>F?>G%F>G>H%G>H>I%H>I>J%I>J>K%J>K>L%K>L>M%L>M>N%M>N>O%N>OP>P$O IV 2011>P0?<$P $0:B>Q?<Q%Q>S>WA ?1 ? ? ?[ ?j ?Mx?]`@ >AA8O ?NU ? LN ? 3A? ? dm ? dm?d ?J?L@E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL?k#yF@~ ?< @ ?Nf? ? J?FFFFFFFFFFFFFFFFF:?<?=$<?=???$=?>???@%?K$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F88?@E`5?A$@ =530B82=>5?A3p?B$A IV 2011?B0?C$B $0:B?C:@g=?E$C !"! Media?D?E?F%E?F??G%F?G?H%G?H?I%H?I?J%I?J?K%J?K?L%K?L?M%L?M?N%M?N?O%N?O?P$O IV 2011?P0@<$P $0:B?Q?=Q%Q?S?WADxlS(n+G)5K9=?Q7 d=O-eE+_+@X+B0AX+B0BX+B0CX+B0DX+B0EX+B0FX+B0GX+B0HX+B0IX+B0JX+B0KX+B0LX+B0MX+B0NX+B0OX+B0PX+B0QX+B0RX+B0SX+B0TX+B0UX+B0VX+B0WX+B0XX+B0YX+B0ZX+B0[X+B0\X+B0]X+B0^X+B0_X+B0 @1 @ @ @[ @p' @kx@]A >AA8O @fU @ eI @ 1@ @ d @ d @d@LPA3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038@d$ddF@~ @<@ @If@ @ B@ssFFFFFFFFFFFFFFFFF:@<@=$<@=?@?$=@>@?5@@%? -=5@35B8:0@@55@A$@ =530B82=>5@A3@B$A IV 2011@B0@C$B $0:B@C:@E$CG-1 / "5@20O 35=5@8@CNI0O :><?0=8O >?B>2>3> @K=:0 M;5:B@>M=5@388"@D@E@F%E@F@G%F@G@H%G@H?@I%H@I@J%I@J@K%J@K@L%K@L@M%L@M@N%M@N@O%N@O@P$O IV 2011@P0A<$P $0:B@Q??Q%Q@S@WA A1 A A A[ Aj$ AMxA]B >AA8O ANU A L4 A C A A NH A NHAN ANAL0BE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLA^4l@~ A<@ AIeA A JAFFFFFFFFFFFFFFFFF:A<A=$<A=?A?$=A>A?.A@%?+5DB5307>20O >B@0A;LA@D5AA$@ =530B82=>5AA3AB$A IV 2011AB0AC$B $0:BAC:%AE$C "07?@><"ADAEAF%EAF?AG%FAGAH%GAHAI%HAIAJ%IAJAK%JAKAL%KALAM%LAMAN%MANAO%NAOAP$O IV 2011AP0B<$P $0:BAQ?@Q%QASAWA B1 B B B[ Bj' BMxB]C >AA8O BNU B L0 B C B B N B NFBN BNFBLCE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLBOGl@~ B<@ BNeB B JBFFFFFFFFFFFFFFFFF:B<B=$<B=?B?$=B>B?@/B@%?;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBKB@=5BA$@ =530B82=>5BA3BB$A IV 2011BB0BC$B $0:BBC:.BE$C- "!15@10=: >AA88"BDBEBF%EBF?BG%FBGBH%GBHBI%HBIBJ%IBJBK%JBKBL%KBLBM%LBMBN%MBNBO%NBOBP$O IV 2011BP0C<$P $0:BBQ?>Q%QBSBWA C1 C C C[ Cj CMxC]D >AA8O CNU C L< C C C C N C NCN CNCLDE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLCW@~ C<@ CIeC C JCFFFFFFFFFFFFFFFFF:C<C=$<C=?C?$=C>C?C@%?)&25B=0O <5B0;;C@38OC@56CA$@ =530B82=>5CA3 CB$A IV 2011CB0CC$B $0:BCC:/CE$C; " ">@8;LA:89 =8:5;L"CDCECF%ECF?CG%FCGCH%GCHCI%HCICJ%ICJCK%JCKCL%KCLCM%LCMCN%MCNCO%NCO0CP$O IV 2011CP0 D<$P $0:BCQ?,Q%QCSCWA D1 D D D[ Do DixD]@E >AA8O DOU D L4 D C D D N2 D N2DN DN2DL EE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLD1g@~ D<@ DIeD D JDFFFFFFFFFFFFFFFFF:D<D=$<D=?D?$=D>D?-D@%?+5DB5307>20O >B@0A;LD@D6DA$@ =530B82=>5DA3PDB$A IV 2011DB0DC$B $0:BDC:&DE$C "#"DDDEDF%EDF?DG%FDGDH%GDHDI%HDIDJ%IDJDK%JDKDL%KDLDM%LDMDN%MDNDO%NDO`DP$O IV 2011DP0$E<$P $0:BDQ?AQ%QDSDWA E1 E E E[ Ej EMxE]pF >AA8O ENU E L E CE E N E NEN ENELpFE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLEILVB@~ E<@ EIfE E JEFFFFFFFFFFFFFFFFF:E<E=$<E=?E?$=E>E?E@%?9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=BE@@06EA$@ =530B82=>5EA3EB$A IV 2011EB00EC$B $0:BEC:EE$C5 "@C??0 ><?0=89 "EDEEEF%EEF?EG%FEGEH%GEHEI%HEIEJ%IEJEK%JEKEL%KELEM%LEMEN%MENEO%NEOEP$O IV 2011EP0@F<$P $0:BEQ?(Q%QESEWA F1 F F F[ F FxF]G >AA8O FNU F 8 F CF F N F N FdFL0G3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038FMg'k@~ F< @ FIeF F JFFFFFFFFFFFFFFFFFF:F<F=$<F=?F?$=F>F?/F@%??>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABLF@@q=FA$@ =530B82=>5FA3FB$A IV 2011FB0LFC$B $0:BFC:FE$C% " !" ()FDFEFF%EFF?FG%FFGFH%GFHFI%HFIFJ%IFJFK%JFKFL%KFLFM%LFMFN%MFNFO%NFOFP$O IV 2011FP0XG<$P $0:BFQ?;Q%QFSFWA G1 G G G[ Gj GMxG]H >AA8O GNU G L0 G CG G NE G NEGN GNEGLHE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLG!ԣ@~ G<@ GNeG G JGFFFFFFFFFFFFFFFFF:G<G=$<G=?G?$=G>G? G@%?;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBKG@=q=GA$@ =530B82=>5GA3GB$A IV 2011GB0dGC$B $0:BGC:@GGE$C "0=: ""GDGEGF%EGF?GG%FGGGH%GGHGI%HGIGJ%IGJGK%JGKGL%KGLGM%LGMGN%MGNGO%NGOGP$O IV 2011GP0pH<$P $0:BGQ?DQ%QGSGWA H1 H H H[ Hj HMxH]I >AA8O HNU H LI H )H H N H N HNNHL80I3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038Homs@~ H<@ HIeH H BHsssFFFFFFFFFFFFFFFFF:H<H=$<H=?H?$=H>H?q=H@%? -=5@35B8:0H@5q=HA$@ =530B82=>5HA3HB$A IV 2011HB0HC$B $0:BHC:(HE$C) ""  -!"HDHEHF%EHFHG%FHGHH%GHH?HI%HHIHJ%IHJHK%JHKHL%KHLHM%LHMHN%MHNHO%NHO HP$O IV 2011HP0I<$P $0:BHQ?BQ%QHSHWA I1 I I I[ Ij IMxI]0J >AA8O INU I LB I 3?I I d I dId IdILJE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLIjtn@~ I<@ IIe I It LIFFFFFFFFFFFFFFFFF:I<I=$<I=?I?$=I>I?PI@%?#"5;5:><<C=8:0F88I@;H6IA$@ =530B82=>5IA3@IB$A IV 2011IB0IC$B $0:BIC:IE$C% $ "!8AB5<0"IDIEIF%EIF?IG%FIGIH%GIHII%HIIIJ%IIJIK%JIKIL%KILIM%LIMIN%MINIO%NIOPIP$O IV 2011IP0J<$P $0:BIQ?GQ%QISIWA J1 J J J[ Jj JixJ]`KJJ@ >AA8OLB|A#:@08=0LB|AM 070EAB0=LB|A 070EAB0="#:@08=0" >AA8OB >AA8O JOU J LB J C?J J N: J N;JN JNJL`KE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLJ@SKZz@~ JA@ JBeJs J JJFFFFFFFFFFFFFFFFF:J<J=$<J=?J?$=J>J?J@%?#"5;5:><<C=8:0F88J@;`6JA$@ =530B82=>5JA3pJB$A IV 2011JB0JC$B $0:BJC:Tg=JE$C ""!"JDJEJF%EJF?JG%FJGJH%GJHJI%HJIJJ%IJJJK%JJKJL%KJLJM%LJMJN%MJNJO%NJOJP$O IV 2011JP0K<$P $0:BJQ?IQ%QJSJWA K1 K K KZ Kj KMxK]LJ >AA8O KNU K L7 K 3K K N K N KdKLp0L3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038KӤt{@~ K< @ KN*K% K& .K'FFFFFFFFFFFFFFFFF:K<?K=$<K=K?$=K>K?0PK@%?/8I520O ?@><KH;5==>ABLK@I6KA$@ ?>78B82=>5KA7KB$A IV 2011KB0KC$B $0:BKC:PKE$C/ " CA3@M9= %>;48=3"KDKEKF%EKFKG%FKGKH%GKHKI%HKIKJ%IKJKK%JKKKL%KKLKM%LKM?KN%MKNKO%NKOKP$O IV 2011KP0L<$P $0:BKQ?HQ%QKSKWA L1 L L LZ L LMxL]MJ >AA8O LNU L L8 L 3!L L N L NLN LNLLME!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLL?o*Raj@~ L< @ LNe L RLFFFFFFFFFFFFFFFFF:L<?L=$<L=L?$=L>L?@ L@%??>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABLL@@6LA$@ ?>78B82=>5LA7LB$A IV 2011LB0LC$B $0:BLC:LE$C# ">;8<5B0;;"LDLE?LF%ELFLG%FLGLH%GLHLI%HLILJ%ILJLK%JLKLL%KLLLM%LLMLN%MLNLO%NLOLP$O IV 2011LP0M<$P $0:BLQ?RI%QLSLWA M1 M M M[ Mo# MixM]NJ >AA8O MOU M L@ M 3M M N? M N? MddML0N3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038M܁X;@~ M<@ MIgMs M FMFFFFFFFFFFFFFFFFF:M<M=$<M=?M?$=M>M?M@%?''5@=0O <5B0;;C@38OM@@6MA$@ =530B82=>5MA3MB$A IV 2011MB0MC$B $0:BMC:6ME$C "'""MDMEMF%EMF?MG%FMGMH%GMHMI%HMIMJ%IMJMK%JMKML%KMLMM%LMMMN%MMNMO%NMOMP$O IV 2011MP0 ^$P $0:BMQ?FQ%QMSMWA NmN N N N4 Nj NMxN] OJ >AA8O NNU N L N 3N N N N N NNNNL0O3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038N~X:@~ N<@ NIgN N JNFFFFFFFFFFFFFFFFF:N<N=$<N=O<$=N>N?@^N@DN Y+%8<8G5A:0O 8 =5DB5E8<8G5A:0O ?@><KH;5==>ABLN@<&NA$@ =59B@0;L=>5 NA90NB$A IV 2011NB0NC$B $0:BNC:/O?$C+ >=F5@= "0;8=0"ND&NEUNF%NN+AZ&NFU?NG%NN+AZNGUNHNGNPGH ,+AZNHUNING&NIUNJ%NN+AZ&NJUNK%NN "+AZ&NKUNL%NN#$+AZNLUNMNLNPLN ,+AZNMUNNNLNNUOENLNO@NP$O IV 2011NP0$OO$P $0:B#NQ?Q %NNENNSNWA OmO O O O4 Oj OKDO]PPJ >AA8O ONw O L@ O O O Nm O NmO O2OLPE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLOׅ$Fp@~ O< @ ONe O O! 8O"FFFFFFFFFFFFFFFFF:O<O=$<O=P<$=O>O?(O@DO ''5@=0O <5B0;;C@38OO@@8&OA$@ =59B@0;L=>5 OA9`OB$A IV 2011OB00OC$B $0:BOC:6P?$C Evraz GroupOD&OEUOF%OO+AZ&OFUOG%OO+AZOGUOHNGOHUOING&OIUOJ%OO+AZ&OJU?OK%OO "+AZ&OKUOL%OO#$+AZOLUOMNLOMUONNLONUPENLOOpOP$O IV 2011OP0@PO$P $0:B#OQ?CQ %OOENOSOWA PmP P P P4 Pj PMxP]QJ >AA8O PNU P L< P P P N P NPN PNPLPQE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLPW@~ P<@ PIeP P JPFFFFFFFFFFFFFFFFF:P<P=$<P=$P$=P>P?PP@DP )&25B=0O <5B0;;C@38OP@5T&PA$@ =59B@0;L=>5 PA9PB$A IV 2011PB0LPC$B $0:BPC:$N<$C; " ">@8;LA:89 =8:5;L"PD&PEUPF%PP+AZ&PFU?PG%PP+AZPGUPHNGPHUPING&PIUPJ%PP+AZ&PJUPK%PP "+AZ&PKUPL%PP#$+AZPLUPMNLPMUPNNLPNUN?NLPOPP$O IV 2011PP0XNE$P $0:B#PQ?wG %PPENPSPWA QmQ Q Q Ql Qj\ QjxQ]RJ >AA8O QOo Q Lw Q DQ Q N Q NQ QNQLRE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLQPfU@~ Q< @ QNf.Q' Q( *Q)FFFFFFFFFFFFFFFFF:#Q<@QK %#P<<#Q=B@F %#P==#QE@Q< %#MEE4QF.@QJQFQQFN -QGRFQFQH4@SJQFQI@RKQFQJ@GQFQKRHQFQLSFQFQM?RNQFQNRJQFQSQWA RmR R R RZ Rj RKDR]SJ >AA8O RNw R L@ R DR R Nm R NmRN R2RLSE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLRׅ$Fp@~ R< @ RNe.R' R( *R)FFFFFFFFFFFFFFFFF:1REJ@Q%#M<<=1%#MEEBY1RFJQ%#M<<=1%#MFFBYRGJERG%RRGN-<<=1-BYRHJSKRGRIJ@RLRGRJJSIRGRKJQMRGRLJQGRGRMJ?SNRGRNJQFRGRSRWA SmS S S Sl Sj SMxS]TJ >AA8O SOo S L4 S CS S 9 S 9 SNNSL1T3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038S:m@~ S<@ SNe.S' S( *S)FFFFFFFFFFFFFFFFF:1SEKjQ%#M===1%#MEEBYSFK.@SMSF%SSFN -===1-BYSGKQSFSHK4@QISFSIKQSFSJK@KSFSKKQ=SFSLKQESFSMKSGSFSNKQSFSSSWA TmT T T Tl Tj TMxT]UJ >AA8O TNU T LN T CT T N T N TNNTL1U3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038TCl@2~ T< @ TN.T' T( *T)FFFFFFFFFFFFFFFFF:TSTWA UmU U U Ul Uj\ UjxU]VJ >AA8O UOo U Lw U CU U N U NU UNULVE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLUPfU@~ U< @ UNf.U' U( *U)FFFFFFFFFFFFFFFFF:USUWA VmV V V V[ Vj VMxV]WJ >AA8O VOo V LA V CV V 9 V 9 VNNVLh2WVV@LI!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL:">;L:> 2=CB@5==85 1C<038B3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038V8h0#?~ V<@ VI>0V( V) (V*FFFFFFFFFFFFFFFFF:VSVWA WmW W W W[ WEC WMxW]XJ >AA8O WNU W L0 W CW W N W N WNNWL2XV3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038#W#JvC@T R[@~ W< @ WNf0W( W) (W*FFFFFFFFFFFFFFFFF:WSWWA XmX X X X[ Xj XMxX] YJ >AA8O XNU X L X CX X N X N XNNXL3YV3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038X~X:@~ X<@ XIg0X( X) (X*FFFFFFFFFFFFFFFFF:XSXWA YmY Y Y YZ Yj YMxY]0ZJ >AA8O YNU Y LI Y CY Y 8 Y 8 Y2YLH3ZV3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038YCCaZ@~ Y<@ YIf.Y' Y( *Y)FFFFFFFFFFFFFFFFF:YSYWA ZmZ Z Z Z[ Z ZMxZ]@[J >AA8O ZNU Z L8 Z CZ Z N Z N Z2ZL3[V3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038ZþpT@~ Z<@ ZIf.Z' Z( *Z)FFFFFFFFFFFFFFFFF:ZSZWA [m[ [ [ [Z [ [Mx[]P^J >AA8O [NU [ LB [ C[ [ d [ d[d [d[L ^VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL[jtn@~ [<@ [Ie.[' [( *[)FFFFFFFFFFFFFFFFF:[S[WA \m\ \ \ \[ \| \Mt\]`$J#:@08=0 \Nw \ L7 \ W\ \ Nm \ Nm\N \N~\p\VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL-\G)@\Qy@D?@~ \<@ \Ng \ \shL\FFFFFFFFFFFFFFFFF:\S\WA ]m] ] ] ]Z ]\ ]Mx]]p9J >AA8O ]Nw ] L7 ] [] ] Nm ] Nm]N ]NX]]VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL]S~Q/:@~ ]<`@ ]Ng ]shR]sFFFFFFFFFFFFFFFFF:]S]WA ^m^ ^ ^ ^Z ^ ^^]hg=_J 070EAB0= ^NU ^ L4 ^ C^ ^ dm ^ dm^d ^dK^L`_VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL-^&4I,)yM@Wfffff@q= ף?@~ ^< @ ^Nf^ ^sh^' ^(sh*^)FFFFFFFFFFFFFFFFF:^S^WA _m_ _ _ _Z _j _KD_]`J >AA8O _Nw _ L@ _ C_ _ Nm _ Nm_d _2_L`VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL_ׅ$Fp@~ _< @ _Ne._' _(wh*_)FFFFFFFFFFFFFFFFF:_S_WADlo+KG)Q+=+%;ei 1K`X+B0aX+B0bX+B0cX+B0dX+B0eX+B0fX+B0gXB0hXB0iXB0jXB0kXB0lXB0mXB0nXB0oXB0pXB0qXB0rXB0sXB0tXB0uXB0vXB0wXB0xXB0yXB0zXB0{XB0|XB0}XB0~XB0XB0 `m` ` ` `[ `j `Mx`]aJ >AA8O `NU ` LN ` 3 ` ` Nm ` Nm`N `J`LPaVE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL`k#yF@~ `< @ `Nf ` `shL`FFFFFFFFFFFFFFFFF:`S`WA ama a a a[ aj& aMxa]bJ >AA8O aNU a LB a 3a a NB a NBaN aNBaLbVE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLaF|@~ a<@ aNe a ashLaFFFFFFFFFFFFFFFFF:aSaWA bmb b b b[ bM btb]cJ#:@08=0 bNU b L b 3b b dm b dmbd bLbLcVE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLbtZ@~ b< @ bN b bshLbFFFFFFFFFFFFFFFFF:bSbWA cmc c c cZ cj cKDc]dJ >AA8O cNw c L@ c 3c c Nm c Nmcd c2cLPdVE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLcׅ$Fp@~ c< @ cNec csh>csFFFFFFFFFFFFFFFFF:cScWA dmd d d dl dj dMxd]eJ >AA8O dNU d L d Bd d N) d N) dNdL3eV3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038d(}K@~ d<@ dIfd dshds% d&sh.d'FFFFFFFFFFFFFFFFF:dSdWA eme e e eZ eju ehxe]fJ >AA8O eOU e L e 3@e e Nv e NveN eNveLfVE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLe3aI@~ e<@ eIfe eshPesFFFFFFFFFFFFFFFFF:eSeWA fmf f f f fu fxfgJ >AA8O fU f f f f Pv f PvfP fPvfNOVE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLf 3aI@~ f=@ fffvvvv fuhJfvvvvvvvvvvvvvvvvvFFFFFFFFFFFFFFFFF:fSfWA g gN g g gj gMxg]hJ >AA8O gNU g L0 g g g N1 g N1 gNIg3g<V3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038g~jtKb@~ g<@ gIfg g JgFFFFFFFFFFFFFFFFF:g<g=g<=gv<<3L ?>78B82=>5 Bg=?g?g==gv==3L =530B82=>5 Bg>g?&g@g?gv??L;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBKg@=5gAg@gv@@L =530B82=>5gA3g=gBgAgvAAL III 2011gB2dgCgBgvBBL $0:BgC:gEgCgvCCL% "0=: >A:2K"gDgEgFgEgvEE-+AZgF?gGgFgvFF-+AZgGgHgGgvGG ,+AZgHgIgHgvHH ,+AZgIgJgIgvII-+AZgJgKgJgvJJ-+AZgKgLgKgvKK-+AZgLgMgLgvLL ,+AZgMgNgMgvMM ,+AZgNgOgNgvNN ,+AZgOg=gPgOgvOOL III 2011gP2phgPgvPPL $0:BgQ?QgQgvQQ - gRSgWA h hN h h[ hj hMxh]iJ >AA8O hNU h L< h h h N h NhN hNh@h<VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLh@<@ hIe h h LhFFFFFFFFFFFFFFFFF:h<h=g<h=?h?g=h>h?h@g?)&25B=0O <5B0;;C@38Oh@57hAg@ =530B82=>5hA3g=hBgA III 2011hB2hCgB $0:BhC:)hEgC; " ">@8;LA:89 =8:5;L"hDhEhFgEhF?hGgFhGhHgGhHhIgHhIhJgIhJhKgJhKhLgKhLhMgLhMhNgMhNhOgNhOg=hPgO III 2011hP2igP $0:BhQ?wHgQ hRShWA i iN i il i" ih^i] kJ >AA8O iOU i LN i i i Nm i NmiN iNnii<VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLiuWg@~ i<@ iNei i PiFFFFFFFFFFFFFFFFF:i<?i=g<i=i?g=i>i?i@g?K$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F88i@E7iAg@ ?>78B82=>5iA7g=iBgA III 2011iB2iCgB $0:BiC:&iEgC Mail.ru GroupiDiE?iFgEiFiGgFiGiHgGiHiIgHiIiJgIiJiKgJiKiLgKiLiMgLiMiNgMiNiOgNiOg=iPgO III 2011iP2kgP $0:BiQ?wNgQ iRSiWA jd jN j j[ j\ jhxj]0jJ >AA8O jOw j L7 j Yj j Nm j NmjN jNXj0\VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLjS~Q/:@~ j<`@ jNgj j JjFFFFFFFFFFFFFFFFF:Ij<j=3Dj ?>78B82=>5 BIj=?j?3Dj =530B82=>5 Bj>j?Pj@Dj /8I520O ?@><KH;5==>ABLj@I07jADj =530B82=>5jA3h=jBDj III 2011jB2jCDj $0:BjC:*jEDj?Ros Agro plc /3@C??0 " CA03@>"jD&jEjF%jj+AZ&jF?jG%jj+AZ"jGjH $j+AZ"jHjI $j+AZ&jIjJ%jj+AZ&jJjK%jj "+AZ&jKjL%jj#$+AZ"jLjM $j%+AZ"jMjN $j&+AZ"jNjO $j'+AZjOh=jPDj III 2011jP2jDj $0:B#jQ?RE %jjEN jRSjWA k kN k k[ kj kMxk]@lJ >AA8O kN k L@ k k k N k NkN kdkk<VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLkfffffa@~ k<@ kIfk k JkFFFFFFFFFFFFFFFFF:k<k=g<k=?k?g=k>k?k@g?''5@=0O <5B0;;C@38Ok@@H7kAg@ =530B82=>5kA3(h=kBgA III 2011kB2kCgB $0:BkC:`7kEgC "5G5;"kDkEkFgEkF?kGgFkGkHgGkHkIgHkIkJgIkJkKgJkKkLgKkLkMgLkMkNgMkNkOgNkO@h=kPgO III 2011kP2lgP $0:BkQ?iQgQ kRSkWA l lN l ll lj( ljxl]PmJ >AA8O lOo l L7 l l l a) l a) laIl87l<V3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038lѐo Ke@~ l<@ lIe*l% l& .l'FFFFFFFFFFFFFFFFF:l<?l=g<l=l?g=l>l?Pl@g?/8I520O ?@><KH;5==>ABLl@I7lAg@ ?>78B82=>5lA7Th=lBgA III 2011lB2lCgB $0:BlC:lEgCK$ "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0"lDlElFgElFlGgFlGlHgGlHlIgHlIlJgIlJlKgJlKlLgKlLlMgLlM?lNgMlNlOgNlOhh=lPgO III 2011lP2mgP $0:BlQ?kQgQ lRSlWA m mN m m[ mo, mixm]`nJ >AA8O mOU m L8 m m m D m Dm mDm m<VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLm᷅2@~ m<@ mIgm m :m!FFFFFFFFFFFFFFFFF:m<m=g<m=?m?g=m>m?-m@g??>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABLm@@7mAg@ =530B82=>5mA3h=mBgA III 2011mB2mCgB $0:BmC:mEgC' ">;NA >;>B>"mDmEmFgEmFmGgFmGmHgGmHmIgHmImJgImJ?mKgJmKmLgKmLmMgLmMmNgMmNmOgNmOh=mPgO III 2011mP2 ngP $0:BmQ?hQgQ mRSmWA n nN n n[ nK nixn]poJ >AA8O nOU n Lw n n n m n nInp7n<V3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038 nm~ n<@ nNmn n BnFFFFFFFFFFFFFFFFF:n<n=g<n=?n?g=n>n?h=n@g? #4>1@5=8On@>7nAg@ =530B82=>5nA3h=nBgA III 2011nB2nCgB $0:BnC:(nEgC' "% "# %"nDnEnFgEnFnGgFnGnHgGnH?nIgHnInJgInJnKgJnKnLgKnLnMgLnMnNgMnNnOgNnOh=nPgO III 2011nP2$ogP $0:BnQ?wMgQ nRSnWA o oN o o[ oo, oixo]pJ >AA8O oOU o L8 o o o D o Do oDopo<VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLo᷅2@~ o<@ oIgo o JoFFFFFFFFFFFFFFFFF:o<o=g<o=?o?g=o>o?@-o@g??>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABLo@@7oAg@ =530B82=>5oA3h=oBgA III 2011oB20oCgB $0:BoC:PoEgC' ">;NA >;>B>"oDoEoFgEoF?oGgFoGoHgGoHoIgHoIoJgIoJoKgJoKoLgKoLoMgLoMoNgMoNoOgNoOi=oPgO III 2011oP2@pgP $0:BoQ?LQgQ oRSoWA p pN p p[ pj pMxp]qJ >AA8O pNU p L< p p p N p NpN pNpp<VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLp@<@ pIep p :p!FFFFFFFFFFFFFFFFF:p<p=g<p=?p?g=p>p?p@g?)&25B=0O <5B0;;C@38Op@57pAg@ =530B82=>5pA3i=pBgA III 2011pB2LpCgB $0:BpC:-pEgC; " ">@8;LA:89 =8:5;L"pDpEpFgEpFpGgFpGpHgGpHpIgHpIpJgIpJ?pKgJpKpLgKpLpMgLpMpNgMpNpOgNpO(i=pPgO III 2011pP2XqgP $0:BpQ?lQgQ pRSpWA q qN q q[ q" qh^q]rJ >AA8O qOU q LN q q q Nm q NmqN qNnqq<VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLquWg@~ q<@ qNeq q JqFFFFFFFFFFFFFFFFF:q<q=g<q=?q?g=q>q?`q@g?K$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F88q@E8qAg@ =530B82=>5qA3@i=qBgA III 2011qB2dqCgB $0:BqC:&qEgC Mail.ru GroupqDqEqFgEqF?qGgFqGqHgGqHqIgHqIqJgIqJqKgJqKqLgKqLqMgLqMqNgMqNqOgNqOTi=qPgO III 2011qP2prgP $0:BqQ?pQgQ qRSqWA r rN r rZ rj rMxr]sJ >AA8O rNU r LI r r r r rIr7r<V3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038rx2DV@~ r<@ rIf*r% r& .r'FFFFFFFFFFFFFFFFF:r<?r=g<r=r?g=r>r?8r@g? -=5@35B8:0r@508rAg@ ?>78B82=>5rA7hi=rBgA III 2011rB2rCgB $0:BrC:rEgC' "%>;48=3 !"rDrErFgErFrGgFrGrHgGrHrIgHrIrJgIrJrKgJrKrLgKrLrMgLrM?rNgMrNrOgNrOi=rPgO III 2011rP2sgP $0:BrQ?mQgQ rRSrWA s sN s s[ sj! sMxs]tJ >AA8O sNU s L4 s s s d s d" sds7s<V3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038s re+}=@~ s>@ sgsd s BsFFFFFFFFFFFFFFFFF:s<s=g<s=?s?g=s>s? Qs@g?+5DB5307>20O >B@0A;Ls@DH8sAg@ =530B82=>5sA3i=sBgA III 2011sB2sCgB $0:BsC:`8sEgC "-2"sDsEsFgEsFsGgFsGsHgGsH?sIgHsIsJgIsJsKgJsKsLgKsLsMgLsMsNgMsNsOgNsOi=sPgO III 2011sP2tgP $0:BsQ?8QgQ sRSsWA tmt tN t t4 t' tMxt]uJ >AA8O tNw t L0 t t t N t NFtN tNFtt<VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLto(Ұ@~ t<@ tNeTtFFFFFFFFFFFFFFFFF:t<t=g<t=t?g=t>t?-t@g?;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBKt@=&tAg@ =59B@0;L=>5 tA9=tBgA III 2011tB2tCgB $0:BtC:PtEgC- "!15@10=: >AA88"tDtEUtFgEtFUtGgFtGUtHgGtHUtIgHtIUtJgItJUtKgJtKUtLgKtLUtMgLtMUtNgMtNUtOgNtO=tPgO III 2011tP2ugP $0:BtQnQgQ tRStWA umu uN u u4 u uxu]vJ >AA8O uNU u Lw u u u N u NuN uIuu<VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLuajK@~ u<@ uNeu u >uFFFFFFFFFFFFFFFFF:u<u=g<u=u?g=u>u?@=u@g? #4>1@5=8Ou@>&uAg@ =59B@0;L=>5 uA9T=uBgA III 2011uB2uCgB $0:BuC:GuEgC! "#@0;:0;89"uDuEUuFgEuFUuGgFuGUuHgGuHUuIgHuIU?uJgIuJUuKgJuKUuLgKuLUuMgLuMUuNgMuNUuOgNuOh=uPgO III 2011uP2vgP $0:BuQ?qQgQ uRSuWA vmv vN v v4 v vixv]wJ >AA8O vOU v Lw v v v a v a vaIv8v<V3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038vH=+@~ v<@ vNgv v PvFFFFFFFFFFFFFFFFF:v<v=g<v=v?g=v>v?=v@g? #4>1@5=8Ov@>'vAg@ =59B@0;L=>5 vA9=vBgA III 2011vB2vCgB $0:BvC:GvEgC! ">@>3>1C6"vDvEU?vFgEvFUvGgFvGUvHgGvHUvIgHvIUvJgIvJUvKgJvKUvLgKvLUvMgLvMUvNgMvNUvOgNvO=vPgO III 2011vP2wgP $0:BvQ?rQgQ vRSvWA wmw wN w wl wL wjxw]xJ >AA8O wOU w L w w w N w N wN wN wPxVE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLw(\D@~ w<@ wN.w' w( *w)FFFFFFFFFFFFFFFFF:#w<f@JQ %gv<<#w=f$@MQ %gv==w>D#wE?K %gsEEQ#wF@w< %gsFFwG9QwGwwGN -1wH@KQwGwIw=wGwJ@wFwGwKwEwGwLwJwGwM@wIwGwNwLwGwOSwWA xmx xN x xl xj xMxx]yJ >AA8O xNU x L< x x x N= x N>xN~ xI`~@x`yVE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLx|a2 {@~ x<@ xNe.x' x( \x)FFFFFFFFFFFFFFFFFFPPPPPFQQQQQQQQQQQQRSSxWA ymy yN y y[ y yhxy] zJ >AA8O yOU y L y y y N y N yNNyP8zV3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038y2J@~ y<@ yNf0y( y) Zy*FFFFFFFFFFFFFFFFFFPPPPPFQQQQQQQQQQQQRSSyWA zmz zN z z[ zju zhxz]0{J >AA8O zOU z L z z z Nv z NvzN zNvz{VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLzHLE@~ z<@ zNf0z( z) Zz*FFFFFFFFFFFFFFFFFFPPPPPFQQQQQQQQQQQQRSSzWA {m{ {N { {[ {j {Mx{]@|J >AA8O {NU { LI { { { N { N {NN{8|V3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038{BKE@~ {<@ {Nf0{( {) Z{*FFFFFFFFFFFFFFFFFFPPPPPFQQQQQQQQQQQQRSS{WA |m| |N | |Z |j( |Mx|]P}J >AA8O |NU | KI | | | NJ | NJ|N |NJ|@}VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL| s@~ |<@ |Ne.|' |( \|)FFFFFFFFFFFFFFFFFFPPPPPFQQQQQQQQQQQQRSS|WA }m} }N } }Z }% }Mx}]`~J >AA8O }NU } LI } } } N } N}N }N}~VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL} t@~ }<@ }Ne.}' }( \})FFFFFFFFFFFFFFFFFFPPPPPFQQQQQQQQQQQQRSS}WA ~m~ ~N ~ ~Z ~j& ~Mx~]pJ >AA8O ~NU ~ LB ~ ~ ~ NB ~ NB~N ~NB~VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL~Az@~ ~<@ ~Ne.~' ~( \~)FFFFFFFFFFFFFFFFFFPPPPPFQQQQQQQQQQQQRSS~WA m N Z j Mx]J >AA8O NU LI  N N NI8V3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038]J/W@~ <@ Nf.' ( \)FFFFFFFFFFFFFFFFFFPPPPPFQQQQQQQQQQQQRSSWADs|l gCB)GOOCD I-88888XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0X@0X0XB0XB0XB0XB0XB0 m N [ o, ix]J >AA8O OU L8 D D D0VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL᷅2@~ <@ Ig $( ) Z*FFFFFFFFFFFFFFFFFFPPPPPFQQQQQQQQQQQQRSSWA m N Z x]J >AA8O NU Lw d dd VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLajK@~ <@ Ne  (' ( \)FFFFFFFFFFFFFFFFFFPPPPPFQQQQQQQQQQQQRSSWA m N 4 j& Mx]J >AA8O NU LB NB NBN NBVE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLAz@~ <@ Ne shpFFFFFFFFFFFFFFFFFFPPPPPFQQQQQQQQQQQQRSSWA m N [ j Mx]J >AA8O NU L0 N1 N1 NI8V3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038~jtKb@~ <@ If sh|FFFFFFFFFFFFFFFFFFPPPPPFQQQQQQQQQQQQRSSWA m N Z x]J >AA8O NU 8 N N NI09V3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038DTr@~ <@ Ne*% &sh`'FFFFFFFFFFFFFFFFFFPPPPPFQQQQQQQQQQQQRSSWA m N Z Mx]J >AA8O NU L8 N NN N VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLy&1nh@~ <@ Ne shpFFFFFFFFFFFFFFFFFFPPPPPFQQQQQQQQQQQQRSSWA m N [ Mx]J >AA8O NU L8 N N NIh9V3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038# P@~ <@ Nf0( )shZ*FFFFFFFFFFFFFFFFFFPPPPPFQQQQQQQQQQQQRSSWA m P  xJ >AA8O PU B P PP P"pVE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL ]Kk@~ =@ Pe.vvvvvvvPvvvvvvvvvvvv' (xh\)vFFFFFFFFFFFFFFFFFFPPPPPFQQQQQQQQQQQQRSSWA  l x]J >AA8O NU 8 p N N NI9EV3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038DTr@~ <@ Ne*NNNNNNNNNNNNNNNNNN% &y .'NNNFFFFFFFFFFFFFFFFF:<DEFEEE-+AZFGFFF-+AZGHGGG ,+AZHIHHH ,+AZIJIII-+AZJKJJJ-+AZKLKKK-+AZLMLLL ,+AZM?NMMM ,+AZNONNN ,+AZO POOOL II 2011P0PPPL $0:BQ?uQQQQ - RSWA  Z j' Mx]0J >AA8O N L0 ep N NFN NF<VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLo(Ұ@~ <@ Ne&# $ 2%NNFFFFFFFFFFFFFFFFF:I<?=3D ?>78B82=>5 BI=?3D =530B82=>5 B>?@D ;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK@=8AD ?>78B82=>5A7@BAABL II 2011B0 CA $0:BC:`PED- "!15@10=: >AA88"DEFEFGFGHGHIHIJIJKJK?LKLMLMNMNONOPPO II 2011P0P $0:BQ?tQQ RSWA  Z j m]=@ >AA8OLB|A#:@08=0LB|AM 070EAB0=LB|A 070EAB0="#:@08=0" >AA8OB 070EAB0= NU L< ep Nm Nm N N<VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL?߶l@~ <@ Ne >NNFFFFFFFFFFFFFFFFF:I<?=3D ?>78B82=>5 BI=?3D =530B82=>5 B>?@D )&25B=0O <5B0;;C@38O@58AD ?>78B82=>5A7`BA II 2011B0$CA $0:BC:/ED1070E<KA /Kazakhmys plcDEFEFGFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONOpPO II 2011P00P $0:BQ?NQ RS   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghiklmnopqrstuvwxyz{|}~WA  l j Mx] >AA8O NU L7 ep N N NI;<V3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038镲 q@~ <@ I*% & .'NNFFFFFFFFFFFFFFFFF:I<?=3D ?>78B82=>5 BI=?3D =530B82=>5 B>?`/@D /8I520O ?@><KH;5==>ABL@I8AD ?>78B82=>5A7BA II 2011B0@CA $0:BC:-ED/ " CA3@M9= %>;48=3"DEFEFGFGHGHIHIJIJKJKLKLMLM?NMNONOPO II 2011P0LP $0:BQ?HQ RSWA  [ j Mx] >AA8O NU L< ep N NN N`<VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL@<@ Ie BNNFFFFFFFFFFFFFFFFF:I<=3D ?>78B82=>5 BI=??3D =530B82=>5 B>?(@D )&25B=0O <5B0;;C@38O@58AD =530B82=>5A3BA II 2011B0XCA $0:BC:@ED; " ">@8;LA:89 =8:5;L"DEFEFGFGHGH?IHIJIJKJKLKLMLMNMNONOPO II 2011P0dP $0:BQ?QQ RSWA  Z & x] >AA8O NU e 8" Nm N NNX=EV3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038o l`q3@~ <@ Ng RNNNNNNNNNNNNNNNNNyNNNFFFFFFFFFFFFFFFFF:<DE?FEFGFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONOPO II 2011P0pP $0:BQ?QQ RSWA   j Mx] >AA8O NU 8 9 ep Nm N NI=<V3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038 m~ <@ Nm BNNFFFFFFFFFFFFFFFFF:<=<=<< 3L ?>78B82=>5 B=??==== 3L =530B82=>5 B>?@??? L?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL@@8A@@@ L =530B82=>5A3BAAA L II 2011B0CBBB L $0:BC: dECCC LS( ".6C@0;7>;>B> @C??0 ><?0=89" (.)DEFEFGFGHGH?IHIJIJKJKLKLMLMNMNONO PO II 2011P0P $0:BQ?MQ RSWA  [ j ix]0 >AA8O O/ L< . ep N NN N<VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL@<@ Ie  LNNFFFFFFFFFFFFFFFFF:<=<=??=>?P@?)&25B=0O <5B0;;C@38O@59A@ =530B82=>5A3@BA II 2011B0CB $0:BC:EC; " ">@8;LA:89 =8:5;L"DEFEF?GFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONOPPO II 2011P0P $0:BQ?QQ RSWA  Z j Mx]` >AA8O NU Lw ep N NN I<VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLajK@~ <@ Ne @NNFFFFFFFFFFFFFFFFF:<?=<=?=>?ԏ=@? #4>1@5=8O@>9A@ ?>78B82=>5A7pBA II 2011B0CB $0:BC:`GEC! "#@0;:0;89"DEFEFGFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONOPO II 2011P0P $0:BQ?KQ RSWA  l j Mx] >AA8O NU LI ep N N NI><V3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038.C7@~ <@ Ig  NNNFFFFFFFFFFFFFFFFF:<?=<=?=>?09@? -=5@35B8:0@5H9A@ ?>78B82=>5A7BA II 2011B0CB $0:BC:`9EC ""-9"DE?FEFGFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONOPO II 2011P0P $0:BQ?IQ RSWA  Z j Mx] >AA8O NU LI ep N N NN?<V3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038]J/W@~ <@ Nf  NNNFFFFFFFFFFFFFFFFF:<?=<=?=>?9@? -=5@35B8:0@59A@ ?>78B82=>5A7BA II 2011B0CB $0:BC:EC) ""  -!"DE?FEFGFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONOPO II 2011P0P $0:BQ?QQ RSWA  l j\ jx] >AA8O Oo Lw , ep N NN NP<VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLBY]@~ <@ Nf  NNNFFFFFFFFFFFFFFFFF:<?=<=?=>?ԅ=@? #4>1@5=8O@>9A@ ?>78B82=>5A7BA II 2011B0CB $0:BC:'EC "$>A3@>"DE?FEFGFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONOPO II 2011P0 P $0:BQ?QQ RSWA   j Mx] >AA8O NU L ep N NN N<VE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLL@~ <@ IfN :!NNFFFFFFFFFFFFFFFFF:<=<=??=>?=@? "@0=A?>@B@09A@ =530B82=>5A30BA II 2011B0CB $0:BC:ECe1 """ (>2>@>AA89A:89 <>@A:>9 B>@3>2K9 ?>@B)DEFEFGFGHGHIHIJIJ?KJKLKLMLMNMNONO@PO II 2011P0$P $0:BQ?0QQ RSWA   j( jx]P >AA8O Oo L7 - ep a) a) aIP?<V3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038ѐo Ke@~ <@ Ie  LNNFFFFFFFFFFFFFFFFF:<=<=??=>?@R@?/8I520O ?@><KH;5==>ABL@I9A@ =530B82=>5A3`BA II 2011B00CB $0:BC:ECK$ "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0"DEFEF?GFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONOpPO II 2011P0@P $0:BQ?QQ RSWA  l j$ Mx] >AA8O N L4 f ep NH NHN N@<@LI!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL:">;L:> 2=CB@5==85 1C<038BE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL Y@~ <@ Ie*% & .'NNFFFFFFFFFFFFFFFFF:<?=<=?=>?R@?+5DB5307>20O >B@0A;L@D:A@ ?>78B82=>5A7BA II 2011B0LCB $0:BC:8'EC "07?@><"DEFEFGFGHGHIHIJIJKJKLKLMLM?NMNONOPO II 2011P0XP $0:BQ?QQ RSWA  l j Mx] >AA8O N L@ 3 ep N NN d<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLfffffa@~ <@ IfN PNNFFFFFFFFFFFFFFFFF:<?=<=?=>?@?''5@=0O <5B0;;C@38O@@:A@ ?>78B82=>5A7BA II 2011B0dCB $0:BC:0:EC "5G5;"DE?FEFGFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONOPO II 2011P0pP $0:BQ?QQ RSWA  l j Mx] >AA8O NU LN g ep N N NI?<3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038x&1@~ <@ I RNNFFFFFFFFFFFFFFFFF:<?=<=?=>?@?K$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F88@EH:A@ ?>78B82=>5A7BA II 2011B0CB $0:BC:T'EC " "DE?FEFGFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONOPO II 2011P0P $0:BQ?QQ RSWA  Z j& Mx] >AA8O NU LB ep NB NBN NB0<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLAz@~ <@ Ne  PNNFFFFFFFFFFFFFFFFFB;<?=<=?=>?@?#"5;5:><<C=8:0F88@;`:A@ ?>78B82=>5A7 BA II 2011B0CB $0:BC:EC# " >AB5;5:><"DE?FEFGFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONO0PO II 2011P0P $0:BQ?QQRBBBV  [ j Mx]@ >AA8O dU e< i ep d dd N<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL@<@ Ie  Ldd:<=<=??=?(@?)&25B=0O <5B0;;C@38O@5:A@ =530B82=>5A3PBA II 2011B0CB $0:BC:EC; " ">@8;LA:89 =8:5;L"DEFEF?GFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONO`PO II 2011P0P $0:BQ?QQRV m  [ j Mx]p >AA8O N L0 ep N: N: NI?3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038l\@~ <@ If0N( ) (*FFFFFFFFFFFFFFFFF:DE@sQEEN -F@QEGRGEH@vQEI@wKEJ?QEK?QELJEM@QENLEOSWA m  [ j kx] >AA8O fU e ep d dd dE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLNtAA8O NU LI ep N N NI`3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038BKE@~ <@ Nf.N' ( *)NFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  l j Mx] >AA8O NU LI ep N NN N E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLٱyk R@~ <@ Nf.N' ( *)NFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  j Mx] >AA8O NU LA < ep N N NI8`3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038c&&@~ <@ Ng0NN( ) (*FFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWADClNN888z>E!eI)+/7]44XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0XB0X@0XB0XB0XB0XB0XB0XB0 m  l j& Mx] >AA8O NU LB ep NB NBN NBpE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLAz@~ <@ Ne.N' ( *)NFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  l j Mx] >AA8O N L< ep N= N>N~ I`~@`E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL|a2 {@~ <@ Ne.N' ( *)NFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  j& Mx] >AA8O NU LB ep NB NBN NBE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLAz@~ <@ Ne0NN( ) (*FFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  Z j Mx] >AA8O NU LM G ep N N NIp`3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038:v@~ <@ N.N' ( *)NFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  l j Mx] >AA8O NU L H ep N NN N`E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLF@~ <@ Nf.N' ( *)NFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  Z j Mx] >AA8O NU LI I ep N N NI`3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038BKE@~ <@ Nf.N' ( *)NFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  l ju hx] >AA8O OU L J ep Nv NvN NvE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLHLE@~ <@ Nf.N' ( *)NFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  [ j Mx]0 >AA8O NU LI K ep N N NI`3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038x2DV@~ <@ If0NN( ) (*FFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  j Mx]@ >AA8O NU L@ O ep N NN dE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLfffffa@~ <@ If0NN( ) (*FFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  [ j Mx]P >AA8O NU L0 P ep NE NEN NEPE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLhQ񘪅@~ <@ Ne0NN( ) (*FFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  j Mx]` >AA8O No L4 Q ep a aa NE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLr?r@~ <@ Ne0NN( ) (*FFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  j Mx]p >AA8O NU LB R ep N: N;N NE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLʖx@~ <@ Ne0NN( ) (*FFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  j Mx] >AA8O NU L4 S ep N NN NPE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLP@~ <@ Ne0NN( ) (*FFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  [ j' Mx] >AA8O NU L0 T ep N* NFN NFE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLo(Ұ@~ <@ Ne0NN( ) (*FFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  [ j$ Mx] >AA8O NU L4 U ep NH NHN NE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL Y@~ <@ Ie0NN( ) (*FFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  j Mx] >AA8O NU L@ V ep N NN N@E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLK^5|@~ <@ Ne0NN( ) (*FFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  [ o ix] >AA8O OU L< W ep N NN NE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL@<@ Ie0NN( ) (*FFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  l j Mx] >AA8O NU Lw X ep N NN IE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLajK@~ <@ Ne.N' ( *)NFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  l j Mx] >AA8O NU L8 Y ep N NN N0E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLy&1nh@~ <@ Ne.N' ( *)NFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  l j Mx] >AA8O NU L4 ep N2 N2N N2E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL7ZAA8O NU LI Z ep N N NIa3">;L:> 2=CB@5==85 1C<0380d`@~ <@ Nf0NN( ) (*FFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  Z j Mx] >AA8O NU L [ ep N NN NE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL]}I@~ <@ Nf.N' ( *)NFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  4 j0 hx] >AA8O NU LA 2 ep am I1 IIPa3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038 m~ <@ NmTsssNNFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  4 j Mx]0 >AA8O N L< ep N= N>N~ I`~@` E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL|a2 {@~ <@ NeTNNFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  l j! Mx]@ >AA8O NU L4 ep d N" NIa3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038 re+}=@~ >@ g shNNNFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  Z j' Mx]P >AA8O N L0 ep N* NFN NFpE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLo(Ұ@~ <@ Ne&# $hj%NNFFFFFFFFFFFFFFFFFBBBBBBBBBBBBV m  Z j{ j=]`#:@08=0 Nw L7 ep Nm NmN dE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL 8EGrC@~ >@ df&N# $sh2%NNFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  l j Mx]p >AA8O NU Lw ep N NN IE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLajK@~ <@ Ne shPNNFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  Z j Mx] >AA8O NU L ep N N NIa3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038q%@~ <@ Ng sh h>NNFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  [ j Mx] >AA8O NU L4 ep N NN L`E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLmCD@~ <@ Ne shJNNFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m  l j Mx] >AA8O Nw LI ep N N NIa3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038x2DV@~ <@ If h# $sh2%NNFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWA m ^ e x >AA8O PU < ep P= P>P~ `~@"`E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL |a2 {@~ =@ Pev uhPvvvvvvvzzzzzzvvvvvPPFFFFFFFFFFFFFFFFF:&DSWAD Hl4444444444444*4444862$4.R@0R@0R@0R@0R@0R@0R@0R@0R@0R@0R@0R@0R@0R@0R@0R@0R@0R@0R@0RJ0RJ0R@0R@0R@0R@0R@0R@0R@0R@0R@0R@0R@0 I l je hx] >AA8O O L< 4 ep N= N>N~ N`~@`<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL|a2 {@~ <@ Ne NN)<?=<=<<3L ?>78B82=>5 B=?====3L =530B82=>5 B>?@???L)&25B=0O <5B0;;C@38O@5:A@@@L ?>78B82=>5A7BAAAL I 2011B1CBBBL $0:BC::ECCCL " #!"DEFEEE-+AZFGFFF-+AZGHGGG ,+AZHIHHH ,+AZI?JIII-+AZJKJJJ-+AZKLKKK-+AZLMLLL ,+AZMNMMM ,+AZNONNN ,+AZOPOOOL I 2011P1PPPL $0:BQ?JQQQ - A I Z j( Mx] >AA8O NU KI 5 ep NJ NJN NJP<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL s@~ <@ Ne NN)<?=<=?=>?:@? -=5@35B8:0@5:A@ ?>78B82=>5A7BA I 2011B1CB $0:BC:'EC "$! -!"DEFEFGFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONOPO I 2011P1P $0:BQ?QQ A N Z o ix] >AA8O OU L8 ep N9 N9 NNc<3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038Fl.@~ <@ Ng NN)<?=<=?=>?@@??>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL@@;A@ ?>78B82=>5A70BA I 2011B1CB $0:BC:ECI# "C710AA:0O ">?;82=0O ><?0=8O"DEFEFGFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONO@PO I 2011P1 P $0:BQ?NQ A N Z o ix]P >AA8O OU L p N Nm NN(d<3">;L:> 2=CB@5==85 1C<0388K;@~ <@ Ng NN)<?=<=?=>?=@? "@0=A?>@B@0;A@ ?>78B82=>5A7`BA I 2011B1CB $0:BC:PEC' "" !- "DEFEFGFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONOpPO I 2011P1$P $0:BQ?QQ A N Z ok ix] >AA8O OU LA p N N NN`d<3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038g@<@ N NN)<?=<=?=>?G@?0H8=>AB@>5=85@H0;A@ ?>78B82=>5A7BA I 2011B10CB $0:BC:ECk4 "!>D@8=A:89 M:A?5@8<5=B0;L=>-<5E0=8G5A:89 702>4"DEFEFGFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONOPO I 2011P1@P $0:BQ?QQ A N [ j$ ix] >AA8O OU L4 p NH NHN N<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL Y@~ <@ Ie NN)<=<=??=>?pR@?+5DB5307>20O >B@0A;L@DH;A@ =530B82=>5A3BA I 2011B1LCB $0:BC:'EC "07?@><"DEFEFGFGHGH?IHIJIJKJKLKLMLMNMNONOPO I 2011P1XP $0:BQ?QQ A N [ o ix] >AA8O OU L< p N NN N@<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL@<@ Ie NN)<=<=??=>?@?)&25B=0O <5B0;;C@38O@5`;A@ =530B82=>5A3BA I 2011B1dCB $0:BC:EC; " ">@8;LA:89 =8:5;L"DEFEFGFGHGH?IHIJIJKJKLKLMLMNMNONOPO I 2011P1pP $0:BQ?QQ A N [ o ix] >AA8O OU L4 p N2 N2N N2<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL7Z?R@?+5DB5307>20O >B@0A;L@D;A@ =530B82=>5A3 BA I 2011B1CB $0:BC:'EC "#"DEFEFGFGHGH?IHIJIJKJKLKLMLMNMNONO0PO I 2011P1P $0:BQ?QQ A N [ o ix]@ >AA8O OU LB p N: N;N N<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLʖx@~ <@ Ne NN)<=<=??=>?@?#"5;5:><<C=8:0F88@;;A@ =530B82=>5A3PBA I 2011B1CB $0:BC:=EC ""!"DEFEFGFGHGH?IHIJIJKJKLKLMLMNMNONO`PO I 2011P1P $0:BQ?QQ A N [ o ix]p >AA8O OU L4 p N NN N0<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL@/zޟ@~ <@ Ne NN)<=<=??=>?R@?+5DB5307>20O >B@0A;L@D;A@ =530B82=>5A3BA I 2011B1CB $0:BC:EC' " " >A=5DBL"DEFEFGFGHGH?IHIJIJKJKLKLMLMNMNONOPO I 2011P1P $0:BQ?QQ A N [ o ix]( >AA8OLB|A#:@08=0LB|AM 070EAB0=LB|A 070EAB0="#:@08=0" >AA8OB >AA8O OU L4 p N NN N<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL-O6@~ <@ Ne NN)<=<=??=>?Q@?+5DB5307>20O >B@0A;L@D;A@ =530B82=>5A3BA I 2011B1CB $0:BC:QEC+ "!C@3CB=5DB5307"DEFEFGFGHGH?HHIJIJKJKLKLMLMNMNONOPO I 2011P1P $0:BQ?QQ A N Z o ix] >AA8O OU LI p N N NNd<3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038x2DV@~ <@ If NN)<?=<=?=>?;@? -=5@35B8:0@5<A@ ?>78B82=>5A7BA I 2011B1CB $0:BC:EC' "%>;48=3 !"DEFEFGFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONOPO I 2011P1P $0:BQ?EQQ A N Z o ix] >AA8O O LI p N# N# NNd<3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038x2DV@~ <@ If NN)<?=<=?=>?<@? -=5@35B8:0@50<A@ ?>78B82=>5A7BA I 2011B1CB $0:BC:(EC' "%>;48=3 !"DEFEFGFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNQNO PO I 2011P1 P $0:BQ?OQ A N Z j hx]0 >AA8O OU L7 j ep N6 N6 NNe<3">;L:> 2=CB@5==85 1C<0389y&@~ <@ Ng 0NN)<?=<=?=>?Q@?/8I520O ?@><KH;5==>ABL@IH<A@ ?>78B82=>5A7@BA I 2011B1CB $0:BC:GEC "!8=5@38O"DE?FEFGFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONOPPO I 2011P1$P $0:BQ?QQ I [ j~ jn]` >AA8O OU L / ep Nm NmN Ni<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLͪ@~ <@ N (NN)<=<=??=>?@e@?9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B@@`<A@ =530B82=>5A3pBA I 2011B10CB $0:BC:PECRGI InternationalDEFEF?GFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONOPO I 2011P1@P $0:BQ?QQ N Z j hx] >AA8O OU L ep N NN N <E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLM^&@~ <@ Ng NN)<?=<=?=>?(=@?">@3>2;O@@<A@ ?>78B82=>5A7BA I 2011B1LCB $0:BC:'EC " ""DEFEFGFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONOPO I 2011P1XP $0:BQ?MQ N Z o ix] >AA8O OU L0 q ep NE NEN NEp<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLhQ񘪅@~ <@ Ne 0NN)<?=<=?=>?@?;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK@=<A@ ?>78B82=>5A7BA I 2011B1dCB $0:BC:HEC "0=: ""DE?FEFGFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONOPO I 2011P1pP $0:BQ?JQ I Z ju hx] >AA8O OU L ep Nv NvN Nv<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLHLE@~ <@ Nf NN)<?=<=?=>?xe@?9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B@@<A@ ?>78B82=>5A7BA I 2011B1CB $0:BC:EC# "!"" !""DEFEFGFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONOPO I 2011P1P $0:BQ?QQ I Z j hx] >AA8O OU L ep N NN N<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL]}I@~ <@ Nf NN)<?=<=?=>?e@?9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B@@<A@ ?>78B82=>5A70BA I 2011B1CB $0:BC:EC# "@C??0 ! "DEFEFGFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONO@PO I 2011P1P $0:BQ?QQ I Z j$ js]P >AA8O OU LK ep Nm NmN Nj`<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL5v6U@~ <@ Nf PII:<?=<=?=>?S@?/5DB5A5@28A=0O >B@0A;L@D<A@ ?>78B82=>5A7`BA I 2011B1CB $0:BC:EC>EDC (Eurasia Drilling Company) / (C@>20O :><?0=8O 2@078O)DE?FEFQFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONOpPO I 2011P1P $0:BQ?GQ I Z j jx] >AA8O OU L7 ep N NN N<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLD@~ <@ N @II:<?=<=?=>?S@?/8I520O ?@><KH;5==>ABL@I=A@ ?>78B82=>5A7BA I 2011B1CB $0:BC:ECE! " !" !" "! %"DEFEFGFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONOPO I 2011P1P $0:BQ?QQ N [ jL jx] >AA8O OU L % ep N N N N P<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL(\D@~ <@ N (NN)<=<=??=>?@=@? "@0=A?>@B@0=A@ =530B82=>5A3BA I 2011B1CB $0:BC:`SEC+ ""@0=A>=B59=5@"DEFEF?QFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONOPO I 2011P1P $0:BQ?GQ N Z o* ix] >AA8O OU L V ep Nm NmN Nl<LI!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL:">;L:> 2=CB@5==85 1C<038BE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLjMwm@~ <@ Ne .NN)<?=<=?=>?T=@?">@3>2;O@@0=A@ ?>78B82=>5A7BA I 2011B1CB $0:BC: HECX5 Retail GroupDE?FEFGFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONOPO I 2011P1 P $0:BQ?QQ N [ o) ix] >AA8O OU L W ep NG NGN N<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL,c]AS@~ <@ Nf (NN)<=<=??=>?e@?7$0@<0F52B8:0/8>B5E=>;>388@@H=A@ =530B82=>5A3 BA I 2011B1CB $0:BC:EC' "$0@<AB0=40@B"DEFEF?QFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONO0PO I 2011P1$P $0:BQ?GQ m N Z o& ix]@ >AA8O OU LB ep NB NBN NB@E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLAz@~ <@ Ne h hNN)DE@IEEN -F@QEGEEH@IEI&@GEJFEKIELJEMKENLE OQ m N Z o' ix]P >AA8O OU L0 \ ep N* NFN NFE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLo(Ұ@~ <@ Ne&# $h%NN) m N Z o# ix]` >AA8O OU L@ ep N? N? NN f3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038F=ƪN@~ <@ Nf h0NN) m N Z o m]h= 070EAB0= OU L< ep Nm Nm N NE!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL?߶l@~ <@ Ne hNN) m N Z o, ix]p >AA8O OU L8 - ep ND NDN ND0E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL᷅2@~ <@ Ig h hNN) m N Z o| it]#:@08=0 OU L7 } ep Nm NmN N~E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLiq3@~ <@ Ng h0NN) 5m6 d Z p+ kx] >AA8O fU e@ ep dC dm ddXf3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038 m~ >@ dm 7hdd) m P  $ x >AA8O U 4 p PH PHP P"E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL Y@~ =@ e*vvvvvvvvvzzzzzzvvv% &h 'vPP)Dl+ }Em _R@0R@0R@0R@0RG0RG0RG0RG0RG0RG0RG0RG0RG0RG0RG0RG0BG0BG0B;B,  l p kx] >AA8O fU e 4 ep d dd d <E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLNt78B82=>5 B=?====3L =530B82=>5 B>?=@???L">@3>2;O@@`=A@@@L ?>78B82=>5A7BAAAL IV 2010B00CBBBL $0:BC:(ECCCL "03=8B"DEFEEE-+AZFGFFF-+AZGHGGG ,+AZHIHHH ,+AZI?JIII-+AZJKJJJ-+AZKLKKK-+AZLLLLL ,+AZMNMMM ,+AZNONNN ,+AZOРPOOOL IV 2010P0@PPPL $0:BQ?RMQQQ -  Z p' kx] >AA8O fU eI ep d d ddg<3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038 [kPD@~ >@ df NN)<?=<=?=>?=@? -=5@35B8:0@5=A@ ?>78B82=>5A7BA IV 2010B0LCB $0:BC:`ECG-1 / "5@20O 35=5@8@CNI0O :><?0=8O >?B>2>3> @K=:0 M;5:B@>M=5@388"DEFEFGFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONOPO IV 2010P0XP $0:BQ?NQ  Z je hx] >AA8O O L< ep N= N>N~ d`~@`p<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL|a2 {@~ <@ Ne$" # $NN)<?=<=?=>?@?)&25B=0O <5B0;;C@38O@5=A@ ?>78B82=>5A7 BA IV 2010B0dCB $0:BC:=EC " #!"DEFEFQFGHGHIHIJIJKJK?LKLMLMNMNONO0PO IV 2010P0pP $0:BQ?GQ  Z p{ kt]@#:@08=0 fw e7 ep dm dmd d<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL 8EGrC@~ >@ df .NN)<?=<=?=>?0S@?/8I520O ?@><KH;5==>ABL@I=A@ ?>78B82=>5A7PBA IV 2010B0CB $0:BC:@EC? "8@>=>2A:89 E;51>?@>4C:B"DE?FEFGFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONO`PO IV 2010P0P $0:BQ?MQ  Z j hx]p >AA8O Oo L4 a ep aZ a` aIh<3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038$ Y@~ <@ Ie < II:<?=<=?=>? Q=@?+5DB5307>20O >B@0A;L@D>A@ ?>78B82=>5A7BA IV 2010B0CB $0:BC:PTEC+ ""-BP %>;48=3"DEFEFGFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONOPO IV 2010P0P $0:BQ?QQ  Z j% hx] >AA8O O L ep am av aIPh<3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038 m~ <@ Nm @II:<?=<=?=>?(@?'#A;C38 4;O 187=5A0@;>A@ ?>78B82=>5A7BA IV 2010B0CB $0:BC:fECa/ "&"" (&5=B@ <564C=0@>4=>9 B>@3>2;8 >A:2K)DEFEFGFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONOPO IV 2010P0P $0:BQ?QQ  Z j hx]С >AA8O OU L ep d dd d<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLNt?=@?">@3>2;O@@0>A@ ?>78B82=>5A7BA IV 2010B0CB $0:BC:(EC "03=8B"DEFEFQFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONOPO IV 2010P0P $0:BQ?GQ  Z je hx] >AA8O OU L< f ep N= N>N~ N`~@``<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL|a2 {@~ <@ Ne*% & .'II:<?=<=?=>?P@?)&25B=0O <5B0;;C@38O@5H>A@ ?>78B82=>5A7BA IV 2010B0CB $0:BC:`>EC " #!"DEFEFQFGHGHIHIJIJKJKLKLMLM?NMNONO PO IV 2010P0P $0:BQ?GQ  Z j jr]0 >AA8O OU L ep Nm NmN Ng<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLf=[*,@~ <@ Ng >II:<?=<=?=>?@?M%=D>@<0F8>==K5 B5E=>;>3888/>=A0;B8=3@D>A@ ?>78B82=>5A7@BA IV 2010B0CB $0:BC: TECIBS Group Holding LtdDEFEFQFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONOPPO IV 2010P0 P $0:BQ?GQ  [ o ix]` >AA8O OU L8 ! ep N9 N9 NNh<3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038Fl.@~ <@ Ng JII:<=<=??=>?@??>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL@@>A@ =530B82=>5A3pBA IV 2010B0CB $0:BC:PECI# "C710AA:0O ">?;82=0O ><?0=8O"DEFEF?GFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONOPO IV 2010P0$P $0:BQ?GQ  Z o ix] >AA8O OU L ep N Nm NNh<3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038Y9v@~ <@ N @II:<?=<=?=>?h@?7$0@<0F52B8:0/8>B5E=>;>388@@>A@ ?>78B82=>5A7BA IV 2010B00CB $0:BC:>EC ""DEFEFGFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONOPO IV 2010P0@P $0:BQ?QQ  Z o& ix] >AA8O OU LA ep N N NN0i<3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038EEZ2@@~ <@ Nf @II:<?=<=?=>?@H@?0H8=>AB@>5=85@H>A@ ?>78B82=>5A7ТBA IV 2010B0LCB $0:BC:ECk4 "" (1J548=5==0O 0280AB@>8B5;L=0O :>@?>@0F8O)DEFEFQFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONOPO IV 2010P0XP $0:BQ?GQ  Z j jx] >AA8O OU L7 ep N NN N<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLD@~ <@ N @II:<?=<=?=>?S@?/8I520O ?@><KH;5==>ABL@I?A@ ?>78B82=>5A7BA IV 2010B0dCB $0:BC:ECE! " !" !" "! %"DEFEFGFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONOPO IV 2010P0pP $0:BQ?IQ  Z j hx] >AA8O OU LB ep N: N;N NP<E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLʖx@~ <@ Ne @II:<?=<=?=>?@?#"5;5:><<C=8:0F88@;?A@ ?>78B82=>5A70BA IV 2010B0CB $0:BC:=EC ""!"DEFEFGFGHGHIHI?JIJKJKLKLMLMNMNONO@PO IV 2010P0P $0:BQ?oQQ  Z j Mx]P >AA8O NU L7 ep N6 N6 NNhi<3">;L:> 2=CB@5==85 1C<0389y&@~ <@ Ng RII:<?=<=?=>?S@?/8I520O ?@><KH;5==>ABL@I0?A@ ?>78B82=>5A7`BA IV 2010B0CB $0:BC:`HEC "!8=5@38O"DE?FEFGFGHGHIHIJIJKJKLKLMLMNMNONOpPO IV 2010P0P $0:BQ?QQ m  Z j+ Mx] >AA8O NU L@ ep N3 N3N N?E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABLkV)(b@~ <@ Nf hRII:DE@JEEN -F?QEGQEH QEI$@EEJJEK?gQELMEM?QENFE OQ m  [ j Mx] >AA8O NU L ep N N NNi3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038Cl[#@~ <@ Ng hFII: m ^ Z j Mx]# >AA8O NU L0 ep N1 N1 NNi$Q3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038~jtKb@~ <@ If hRII:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: ?i @iy Ai,X|9 ;8?AG aB; BJ0BJ0BJ0BJ0BJ0BJ0BJ0BJ0 BJ0 BJ0 BJ0 BJ0 BJ0BJ0BJ0GJ0GJ0GJ0GJ0GJ0GJ0GJ0GJ0GJ0GJ0GJ0GJ0GJ0GJ0GJ0GJ0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: <io> ?o` @ AwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: <io> ?o` @ A7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: <io> ?o` @ A0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: <io> ?o` @ A0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: <io> ?o` @ AMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: <io> ?o` @ AfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: <io> ?o` @ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: <io> ?o` @ AwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: <io> ?o` @ A0 AAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAA"( *AAAAAAAAAAAAAAAAA: <io> ?o` @ A4 AAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAA"( *AAAAAAAAAAAAAAAAA: <io> ?o` @ A7 AAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAA"( *AAAAAAAAAAAAAAAAA: <io> ?o` @ AI AAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAA"( *AAAAAAAAAAAAAAAAA: <iooA AAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAA"( *AAAAAAAAAAAAAAAAA: <iooAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<iooAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<iooAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<iooAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<iooAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<iooAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<iooAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<iooAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<iooAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<iooAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<ippA C^ DEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<iooA CDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<ippAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<iA Cyz Dyy EwxFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<iooA Cy DM EN FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<iooA CvwDE@~@FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<ippA Cz7D??@FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<iooA Cz0D?@@FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<iooA CzMDE??FDll GJ0!GJ0"GJ0#GJ0$GJ0%GJ0&GJ0'GJ0(GJ0)GJ0*GJ0+GJ0,GJ0-GJ0.GJ0/GJ00JJ01JJ02JJ03JJ04JJ05JJ06JJ07JJ08J;9J,:J,;J,<J,=J,>J,?J, AAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAA"( *AAAAAAAAAAAAAAAAA: <iooA Czf~ D? E~ F?!AAAAAA!AAAAAAAAAAA!AAAAAA"(!*AAAAAAAAAAAAAAAAA:!<iooA !Cz!D!E??F"AAAAAA"AAAAAAAAAAA"AAAAAA"("*AAAAAAAAAAAAAAAAA:"<iooA "Cz4~ "D?"E~ "F?#AAAAAA#AAAAAAAAAAA#AAAAAA"(#*AAAAAAAAAAAAAAAAA:#<iA #CzI#D#E??F$AAAAAA$AAAAAAAAAAA$AAAAAA"($*AAAAAAAAAAAAAAAAA:$<iooA $C{$D@ @(@F%AAAAAA%AAAAAAAAAAA%AAAAAA"(%*AAAAAAAAAAAAAAAAA:%<iooA%CF&AAAAAA&AAAAAAAAAAA&AAAAAA"(&*AAAAAAAAAAAAAAAAA:&<iooA&CF'AAAAAA'AAAAAAAAAAA'AAAAAA"('*AAAAAAAAAAAAAAAAA:'<iooA'CF(AAAAAA(AAAAAAAAAAA(AAAAAA"((*AAAAAAAAAAAAAAAAA:(<iooA(CF)AAAAAA)AAAAAAAAAAA)AAAAAA"()*AAAAAAAAAAAAAAAAA:)<iooA)CF*AAAAAA*AAAAAAAAAAA*AAAAAA"(**AAAAAAAAAAAAAAAAA:*<iooA+AAAAAA+AAAAAAAAAAA+AAAAAA"(+*AAAAAAAAAAAAAAAAA:+<OoA,AAAAAA,AAAAAAAAAAA,AAAAAA"(,*AAAAAAAAAAAAAAAAA:,<OoA-AAAAAA-AAAAAAAAAAA-AAAAAA"(-*AAAAAAAAAAAAAAAAA:-<OoA.AAAAAA.AAAAAAAAAAA.AAAAAA"(.*AAAAAAAAAAAAAAAAA:.<OoA/AAAAAA/AAAAAAAAAAA/AAAAAA"(/*AAAAAAAAAAAAAAAAA:/<OoA0AAAAAA0AAAAAAAAAAA0AAAAAA"(0*AAAAAAAAAAAAAAAAA:0<OoA1AAAAAA1AAAAAAAAAAA1AAAAAA"(1*AAAAAAAAAAAAAAAAA:1<OoA2AAAAAA2AAAAAAAAAAA2AAAAAA"(2*AAAAAAAAAAAAAAAAA:2<OoA3AAAAAA3AAAAAAAAAAA3AAAAAA"(3*AAAAAAAAAAAAAAAAA:3<OoA4AAAAAA4AAAAAAAAAAA4AAAAAA"(4*AAAAAAAAAAAAAAAAA:4<OoA5AAAAAA5AAAAAAAAAAA5AAAAAA"(5*AAAAAAAAAAAAAAAAA:5<OoA6AAAAAA6AAAAAAAAAAA6AAAAAA"(6*AAAAAAAAAAAAAAAAA:6<OoA7AAAAAA7AAAAAAAAAAA7AAAAAA"(7*AAAAAAAAAAAAAAAAA:7<OoA8AAAAAA8AAAAAAAAAAA8AAAAAA"(8*AAAAAAAAAAAAAAAAA:8<EEEA9AAAAAA9AAAAAAAAAAA9AAAAAA"(9*AAAAAAAAAAAAAAAAA:9<EEEA:AAAAAA:AAAAAAAAAAA:AAAAAA"(:*AAAAAAAAAAAAAAAAA::<EEEA;AAAAAA;AAAAAAAAAAA;AAAAAA"(;*AAAAAAAAAAAAAAAAA:;<EEEA<AAAAAA<AAAAAAAAAAA<AAAAAA"(<*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<<EEEA=AAAAAA=AAAAAAAAAAA=AAAAAA"(=*AAAAAAAAAAAAAAAAA:=<EEEA>AAAAAA>AAAAAAAAAAA>AAAAAA"(>*AAAAAAAAAAAAAAAAA:><EEEA >GI?AAAAAA?AAAAAAAAAAA?AAAAAA"(?*AAAAAAAAAAAAAAAAA:?<EEEA ?GIDl@J,AJ,BJ,CJ,DJ,EJ,FJ,GJ,HJ,IJ,JJ,KJ,LJ,MJ,NJ,OJ,PJ,QJ,RJ,SJ,TJ,UJ,VJ,WJ,XJ,YJ,ZJ,[J,\J,]J,^J,_J,@AAAAAA@AAAAAAAAAAA@AAAAAA"(@*AAAAAAAAAAAAAAAAA:@<EEEA @GIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(A*AAAAAAAAAAAAAAAAA:A<EEEA AGIBAAAAAABAAAAAAAAAAABAAAAAA"(B*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B<EEEA BGICAAAAAACAAAAAAAAAAACAAAAAA"(C*AAAAAAAAAAAAAAAAA:C<EEEA CGIDAAAAAADAAAAAAAAAAADAAAAAA"(D*AAAAAAAAAAAAAAAAA:D<EEEA DGIEAAAAAAEAAAAAAAAAAAEAAAAAA"(E*AAAAAAAAAAAAAAAAA:E<EEEA EGIFAAAAAAFAAAAAAAAAAAFAAAAAA"(F*AAAAAAAAAAAAAAAAA:F<EEEA FGIGAAAAAAGAAAAAAAAAAAGAAAAAA"(G*AAAAAAAAAAAAAAAAA:G<EEEA GGIHAAAAAAHAAAAAAAAAAAHAAAAAA"(H*AAAAAAAAAAAAAAAAA:H<EEEA HGIIAAAAAAIAAAAAAAAAAAIAAAAAA"(I*AAAAAAAAAAAAAAAAA:I<EEEA IGIJAAAAAAJAAAAAAAAAAAJAAAAAA"(J*AAAAAAAAAAAAAAAAA:J<EEEA JGIKAAAAAAKAAAAAAAAAAAKAAAAAA"(K*AAAAAAAAAAAAAAAAA:K<EEEA KGILAAAAAALAAAAAAAAAAALAAAAAA"(L*AAAAAAAAAAAAAAAAA:L<EEEA LGIMAAAAAAMAAAAAAAAAAAMAAAAAA"(M*AAAAAAAAAAAAAAAAA:M<EEEA MGINAAAAAANAAAAAAAAAAANAAAAAA"(N*AAAAAAAAAAAAAAAAA:N<EEEANCIOAAAAAAOAAAAAAAAAAAOAAAAAA"(O*AAAAAAAAAAAAAAAAA:O<EEEAOCIPAAAAAAPAAAAAAAAAAAPAAAAAA"(P*AAAAAAAAAAAAAAAAA:P<EEEAPCIQAAAAAAQAAAAAAAAAAAQAAAAAA"(Q*AAAAAAAAAAAAAAAAA:Q<EEEAQCIRAAAAAARAAAAAAAAAAARAAAAAA"(R*AAAAAAAAAAAAAAAAA:R<EEEARCISAAAAAASAAAAAAAAAAASAAAAAA"(S*AAAAAAAAAAAAAAAAA:S<EEEATAAAAAATAAAAAAAAAAATAAAAAA"(T*AAAAAAAAAAAAAAAAA:T<EEEAUAAAAAAUAAAAAAAAAAAUAAAAAA"(U*AAAAAAAAAAAAAAAAA:U<EEEAVAAAAAAVAAAAAAAAAAAVAAAAAA"(V*AAAAAAAAAAAAAAAAA:V<EEEAWAAAAAAWAAAAAAAAAAAWAAAAAA"(W*AAAAAAAAAAAAAAAAA:W<EEEAXAAAAAAXAAAAAAAAAAAXAAAAAA"(X*AAAAAAAAAAAAAAAAA:X<EEEAYAAAAAAYAAAAAAAAAAAYAAAAAA"(Y*AAAAAAAAAAAAAAAAA:Y<EEEAZAAAAAAZAAAAAAAAAAAZAAAAAA"(Z*AAAAAAAAAAAAAAAAA:Z<EEEA[AAAAAA[AAAAAAAAAAA[AAAAAA"([*AAAAAAAAAAAAAAAAA:[<EEEA\AAAAAA\AAAAAAAAAAA\AAAAAA"(\*AAAAAAAAAAAAAAAAA: \?\\\A]AAAAAA]AAAAAAAAAAA]AAAAAA"(]*AAAAAAAAAAAAAAAAA: ]?\\\A^AAAAAA^AAAAAAAAAAA^AAAAAA"(^*AAAAAAAAAAAAAAAAA: ^?\\\A_AAAAAA_AAAAAAAAAAA_AAAAAA"(_*AAAAAAAAAAAAAAAAA: _?\\\ADl`B,aB,bB,cB,dB,eB,fB,gB,hB,iB,jB,kB,lB,mB,nB,oB,pC,qC,rC,sC,tC,uC,vC,wC,xC,{C,|C,}C,C,`AAAAAA`AAAAAAAAAAA`AAAAAA"(`*AAAAAAAAAAAAAAAAA: `?\\\AaAAAAAAaAAAAAAAAAAAaAAAAAA"(a*AAAAAAAAAAAAAAAAA: a?\\\AbAAAAAAbAAAAAAAAAAAbAAAAAA"(b*AAAAAAAAAAAAAAAAA: b?\\\AcAAAAAAcAAAAAAAAAAAcAAAAAA"(c*AAAAAAAAAAAAAAAAA: c?\\\AdAAAAAAdAAAAAAAAAAAdAAAAAA"(d*AAAAAAAAAAAAAAAAA: d?\\\AeAAAAAAeAAAAAAAAAAAeAAAAAA"(e*AAAAAAAAAAAAAAAAA: e?\\\AfAAAAAAfAAAAAAAAAAAfAAAAAA"(f*AAAAAAAAAAAAAAAAA: f?\\\AgAAAAAAgAAAAAAAAAAAgAAAAAA"(g*AAAAAAAAAAAAAAAAA: g?\\\AhAAAAAAhAAAAAAAAAAAhAAAAAA"(h*AAAAAAAAAAAAAAAAA: h?\\\AiAAAAAAiAAAAAAAAAAAiAAAAAA"(i*AAAAAAAAAAAAAAAAA: i?\\\AjAAAAAAjAAAAAAAAAAAjAAAAAA"(j*AAAAAAAAAAAAAAAAA: j?\\\AkAAAAAAkAAAAAAAAAAAkAAAAAA"(k*AAAAAAAAAAAAAAAAA: k?\\\AlAAAAAAlAAAAAAAAAAAlAAAAAA"(l*AAAAAAAAAAAAAAAAA: l?\\\AmAAAAAAmAAAAAAAAAAAmAAAAAA"(m*AAAAAAAAAAAAAAAAA: m?\\\AnAAAAAAnAAAAAAAAAAAnAAAAAA"(n*AAAAAAAAAAAAAAAAA: n?\\\AoAAAAAAoAAAAAAAAAAAoAAAAAA"(o*AAAAAAAAAAAAAAAAA: o?\\\ApAAAAAApAAAAAAAAAAApAAAAAA"(p*AAAAAAAAAAAAAAAAA: p?\\\AqAAAAAAqAAAAAAAAAAAqAAAAAA"(q*AAAAAAAAAAAAAAAAA: q?\\\ArAAAAAArAAAAAAAAAAArAAAAAA"(r*AAAAAAAAAAAAAAAAA: r?\\\AsAAAAAAsAAAAAAAAAAAsAAAAAA"(s*AAAAAAAAAAAAAAAAA: s?\\\AtAAAAAAtAAAAAAAAAAAtAAAAAA"(t*AAAAAAAAAAAAAAAAA: t?\\\AuAAAAAAuAAAAAAAAAAAuAAAAAA"(u*AAAAAAAAAAAAAAAAA: u?\\\AvAAAAAAvAAAAAAAAAAAvAAAAAA"(v*AAAAAAAAAAAAAAAAA: v?\\\AwAAAAAAwAAAAAAAAAAAwAAAAAA"(w*AAAAAAAAAAAAAAAAA: w?\\\AxAAAAAAxAAAAAAAAAAAxAAAAAA"(x*AAAAAAAAAAAAAAAAA: x?\\\A{AAAAAA{AAAAAAAAAAA{AAAAAA"({*AAAAAAAAAAAAAAAAA:{@\|AAAAAA|AAAAAAAAAAA|AAAAAA"(|*AAAAAAAAAAAAAAAAA:|@\}AAAAAA}AAAAAAAAAAA}AAAAAA"(}*AAAAAAAAAAAAAAAAA:}@\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:?\\\\B>0J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:?\\\\BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:?\\\\BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:?\\\\BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:?\\\\BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:?\\\\BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:?\\\\BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:?\\\\BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:?\\\\BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:?\\\\BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7?\\\\BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7?\\\\B C]DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7 ?\\\A C| D}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A C|Q D} AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A CyDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cy DxEIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cv$~ D~?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz"~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz*~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D@EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz&~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz ~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz ~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz$~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz ~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D@EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D?EIDlJ,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz{~ D?   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkmnopqrstuvwxyz{|}~EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Czu~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz&~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz(~ D@EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D@EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D@EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz&~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D@EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D@EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz'~ D@EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D@EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Czk~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz)~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz\~ D@EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz(~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D@EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz%~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""*AAAAAAAAAAAAAA7;\\A Cz~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"6*AAAAAAAAAAAAAAA\\A Cz'~ D?EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"6*AAAAAAAAAAAAAAA\\A C{~ DM@EIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IDhlJ,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IDlJ,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,O,@O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"F*AAAAAAAAAAAAAAA\\\IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"<*AAAAAAAAAAAAAAA\\\DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"<*AAAAAAAAAAAAAAA\\\DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"<*AAAAAAAAAAAAAAA\\\DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"<*AAAAAAAAAAAAAAA\\\DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA":*AAAAAAAAAAAAAAA\\\\CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA":*AAAAAAAAAAAAAAA\\\\CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA":*AAAAAAAAAAAAAAA\\\\CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"6*AAAAAAAAAAAAAAA\\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"6*AAAAAAAAAAAAAAA\\A C| D}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"6*AAAAAAAAAAAAAAA\\A9?B Cy DyQ EwxFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B CyN Dv E\ FB CvmD@?~@FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B CzeDB@9@O@F LNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B CzD??@F LNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B CzD@@$@F LNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B CzfD&@1@<@F LNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B Cz>~ D?E~ F? LNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B CzgD$@ @2@F LNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B C{DP@M@_@F LNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:BF LNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: LNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: LNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: LNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B C| D} EF LNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: C|s D}ENDlL4,,,,,,,,, , , , , ,,,Z,Z,Z,Z,Z,Z,Z,Z,Z,Z,Z,Z,Z,Z,Z,Z,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:CNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: Cy DyQEwxLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: Cy Dv E\ FGLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: Cvq~ D?E~ F~?GLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: Cz$DE??FGLUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: CzDE??FGLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: Cz"D??@FGL UVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: Cz~~ D?E~ F?GL U| V}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: Cz\~ D@E~ F@GL AAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAA"( *AAAAAAAAAAAAAAAAA: Cz* D E??F GL UXO VyQ Wwx AAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAA"( *AAAAAAAAAAAAAAAAA: Cz D?@@F GL Uy Vg Wh X Y AAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAA"( *AAAAAAAAAAAAAAAAA: Cz& D E??F GL Uv VG@=@~R@X Y AAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAA"( *AAAAAAAAAAAAAAAAA: Cz D E??F GL Uz V1@6@C@X Y AAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAA"( *AAAAAAAAAAAAAAAAA: Cz D@?@F GL U{ VO@I@\@X YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: Cz~ D?E~ F?GLUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: Cz3~ D?E~ F?GLUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: Cz$D@?@FGLUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA: Cz~ D @E~ F @GLUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B Cz~ D@E~ F@GLUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B CzD??@FGLUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B CzDE??FGLUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B CzD??@FGLUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B Cz+~ D?E~ F?GMUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B Cz6~ D?E~ F?GM O/ P0mQBUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B Cz D@?@FG\NOu@uu@QUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B Cz~ D@E~ F@G\NOu@uu@QUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B CzDE@@FG\NOu@uu@QUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B CzD??@FG\NOu@uu@QUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B CzuDE??FG\NOu@uu@QUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B Cz/~ D?E~ F?G\NOu?uu?QUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B Cz*~ D?E~ F?G\NOu?uu?QUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:B Cz~DE??FG\NOu?uu?QUYDf"l Z,!Z,"Z,#Z,$Z,%Z,&Z,'Z,(Z,)Z,*Z,+Z,,Z,-Z,.Z,/Z,0Z,1Z,2Z,3Z,4Z,5Z,6Z,7Z,8Z,9Z,:Z,;Z,<Z,=Z,>Z,?Z, AAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAA"( *AAAAAAAAAAAAAAAAA: B Cz D@?@F G\N Ou?uu?Q UY!AAAAAA!AAAAAAAAAAA!AAAAAA"(!*AAAAAAAAAAAAAAAAA:!B !Cz~ !D@!E~ !F@!G\N!Ou?uu?Q!UY"AAAAAA"AAAAAAAAAAA"AAAAAA"("*AAAAAAAAAAAAAAAAA:"B "Cz~ "D?"E~ "F?"G\N"Ou?uu?Q"UY#AAAAAA#AAAAAAAAAAA#AAAAAA"(#*AAAAAAAAAAAAAAAAA:#B #Cz~ #D?#E~ #F?#G\N#Ou?uu?Q#UY$AAAAAA$AAAAAAAAAAA$AAAAAA"($*AAAAAAAAAAAAAAAAA:$B $Cz&$D$E??F$G\N$Ou?uu?Q$UY%AAAAAA%AAAAAAAAAAA%AAAAAA"(%*AAAAAAAAAAAAAAAAA:%B %Cz!~ %D?%E~ %F?%G\N%Ou?uu?Q%UY&AAAAAA&AAAAAAAAAAA&AAAAAA"(&*AAAAAAAAAAAAAAAAA:&B &Cz~ &D?&E~ &F?&G\N&Ou?uu?Q&UY'AAAAAA'AAAAAAAAAAA'AAAAAA"('*AAAAAAAAAAAAAAAAA:'B 'Cz('D?@@F'G\N'Ou?uu?Q'UY(AAAAAA(AAAAAAAAAAA(AAAAAA"((*AAAAAAAAAAAAAAAAA:(B (Cz(D?@@F(G\N(Ou?uu?Q(UY)AAAAAA)AAAAAAAAAAA)AAAAAA"()*AAAAAAAAAAAAAAAAA:)B )Cz,~ )D@)E~ )F@)G\N)Ou?uu?Q)UY*AAAAAA*AAAAAAAAAAA*AAAAAA"(**AAAAAAAAAAAAAAAAA:*B *Cz*D*E??F*G\N*Ou?uu?Q*UY+AAAAAA+AAAAAAAAAAA+AAAAAA"(+*AAAAAAAAAAAAAAAAA:+B +Cz+D+E??F+G\N+Ou?uu?Q+UY,AAAAAA,AAAAAAAAAAA,AAAAAA"(,*AAAAAAAAAAAAAAAAA:,B ,Cz,D,E@@F,G\N,Ou?uu?Q,UY-AAAAAA-AAAAAAAAAAA-AAAAAA"(-*AAAAAAAAAAAAAAAAA:-B -Cz&-D-E??F-G\N-Ou?uu?Q-UY.AAAAAA.AAAAAAAAAAA.AAAAAA"(.*AAAAAAAAAAAAAAAAA:.B .Cz.D.E@@F.G\N.Ou?uu?Q.UY/AAAAAA/AAAAAAAAAAA/AAAAAA"(/*AAAAAAAAAAAAAAAAA:/B /Cz/D/E@@F/G\N/Ou?uu?Q/UY0AAAAAA0AAAAAAAAAAA0AAAAAA"(0*AAAAAAAAAAAAAAAAA:0B 0Cz'0D@@@F0G\N0Ou?uu?Q0UY1AAAAAA1AAAAAAAAAAA1AAAAAA"(1*AAAAAAAAAAAAAAAAA:1B 1Cze~ 1D?1E~ 1F?1G\N1Ou?uu?Q1UY2AAAAAA2AAAAAAAAAAA2AAAAAA"(2*AAAAAAAAAAAAAAAAA:2B 2Cz2D2E@@F2G\N2Ou?uu?Q2UY3AAAAAA3AAAAAAAAAAA3AAAAAA"(3*AAAAAAAAAAAAAAAAA:3B 3Cz7~ 3D?3E~ 3F?3G\N3Ou?uu?Q3UY4AAAAAA4AAAAAAAAAAA4AAAAAA"(4*AAAAAAAAAAAAAAAAA:4B 4Czk4D4E??F4G\N4Ou?uu?Q4UY5AAAAAA5AAAAAAAAAAA5AAAAAA"(5*AAAAAAAAAAAAAAAAA:5B 5Cz~ 5D@5E~ 5F@5G\N5Ou?uu?Q5UY6AAAAAA6AAAAAAAAAAA6AAAAAA"(6*AAAAAAAAAAAAAAAAA:6B 6Cz~ 6D?6E~ 6F?6G\N6Ou?uu?Q6UY7AAAAAA7AAAAAAAAAAA7AAAAAA"(7*AAAAAAAAAAAAAAAAA:7B 7Cz7D7E??F7G\N7Ou?uu?Q7UY8AAAAAA8AAAAAAAAAAA8AAAAAA"(8*AAAAAAAAAAAAAAAAA:8B 8Cz8D8E??F8G\N8Ou?u?uQ8UY9AAAAAA9AAAAAAAAAAA9AAAAAA"(9*AAAAAAAAAAAAAAAAA:9B 9CzL~ 9D?9E~ 9F?9G\N9Ou?u?uQ9UY:AAAAAA:AAAAAAAAAAA:AAAAAA"(:*AAAAAAAAAAAAAAAAA::B :Cz:D??@F:G\N:Ou?u?uQ:UY;AAAAAA;AAAAAAAAAAA;AAAAAA"(;*AAAAAAAAAAAAAAAAA:;B ;Cz);D??@F;G\N;Ou?u?uQ;UY<AAAAAA<AAAAAAAAAAA<AAAAAA"(<*AAAAAAAAAAAAAAAAA:<B <Cz\<D<E@@F<G\N<Ou?u?uQ<UY=AAAAAA=AAAAAAAAAAA=AAAAAA"(=*AAAAAAAAAAAAAAAAA:=B =Cz(=D=E??F=G\N=Ou?u?uQ=UY>AAAAAA>AAAAAAAAAAA>AAAAAA"(>*AAAAAAAAAAAAAAAAA:>B >Cz>D>E@@F>G\N>Ouu?uQ>UY?AAAAAA?AAAAAAAAAAA?AAAAAA"(?*AAAAAAAAAAAAAAAAA:?B ?Cz%?D?E??F?G\N?Ouu?uQ?UYD*"l@Z,AZ,BZ,CZ,DZ,EZ,FZ,GZ,HZ,IZ,JZ,KZ,LZ,MZ,NZ,OZ,PL,QL,RL,SL,TL,UL,VL,WL,XL,YL,ZL,[L,\L,]L,^L,_L,@AAAAAA@AAAAAAAAAAA@AAAAAA"(@*AAAAAAAAAAAAAAAAA:@B @Cz#~ @D?@E~ @F?@G\N@Ouu?uQ@UYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(A*AAAAAAAAAAAAAAAAA:AB ACz~ AD?AE~ AF?AG\NAOuu?uQAUYBAAAAAABAAAAAAAAAAABAAAAAA"(B*AAAAAAAAAAAAAAAAA:BB BCzBDBE??FBG\NBOuu?uQBUYCAAAAAACAAAAAAAAAAACAAAAAA"(C*AAAAAAAAAAAAAAAAA:CB CCz~ CD?CE~ CF?CG\NCOuu?uQCUYDAAAAAADAAAAAAAAAAADAAAAAA"(D*AAAAAAAAAAAAAAAAA:DB DCz~ DD?DE~ DF?DG\NDOuu?uQDUYEAAAAAAEAAAAAAAAAAAEAAAAAA"(E*AAAAAAAAAAAAAAAAA:EB ECzEDEE??FEG\NEOuu?uQEUYFAAAAAAFAAAAAAAAAAAFAAAAAA"(F*AAAAAAAAAAAAAAAAA:FB FCz'FD??@FFG\NFOuu?uQFUYGAAAAAAGAAAAAAAAAAAGAAAAAA"(G*AAAAAAAAAAAAAAAAA:GB GCz~ GD?GE~ GF?GG\NGOuu?uQGUYHAAAAAAHAAAAAAAAAAAHAAAAAA"(H*AAAAAAAAAAAAAAAAA:HB HC{HDP@L@^@FHG\NHOuu?uQHUYIAAAAAAIAAAAAAAAAAAIAAAAAA"(I*AAAAAAAAAAAAAAAAA: IB\NIOuu@uQIUYJAAAAAAJAAAAAAAAAAAJAAAAAA"(J*AAAAAAAAAAAAAAAAA: JB\NJOuu@uQJUYKAAAAAAKAAAAAAAAAAAKAAAAAA"(K*AAAAAAAAAAAAAAAAA:KBMKUYLAAAAAALAAAAAAAAAAALAAAAAA"(L*AAAAAAAAAAAAAAAAA:LBVVILUYMAAAAAAMAAAAAAAAAAAMAAAAAA"(M*AAAAAAAAAAAAAAAAA:MBVVIMUYNAAAAAANAAAAAAAAAAANAAAAAA"(N*AAAAAAAAAAAAAAAAA:NBWE NGINUYOAAAAAAOAAAAAAAAAAAOAAAAAA"(O*AAAAAAAAAAAAAAAAA:OBWE OGIPAAAAAAPAAAAAAAAAAAPAAAAAA"(P*AAAAAAAAAAAAAAAAA:PBWE PGIQAAAAAAQAAAAAAAAAAAQAAAAAA"(Q*AAAAAAAAAAAAAAAAA:QBWE QGIRAAAAAARAAAAAAAAAAARAAAAAA"(R*AAAAAAAAAAAAAAAAA:RBWE RGISAAAAAASAAAAAAAAAAASAAAAAA"(S*AAAAAAAAAAAAAAAAA:SBWE SGITAAAAAATAAAAAAAAAAATAAAAAA"(T*AAAAAAAAAAAAAAAAA:TBWE TGIUAAAAAAUAAAAAAAAAAAUAAAAAA"(U*AAAAAAAAAAAAAAAAA:UBWE UGIVAAAAAAVAAAAAAAAAAAVAAAAAA"(V*AAAAAAAAAAAAAAAAA:VBWE VGIWAAAAAAWAAAAAAAAAAAWAAAAAA"(W*AAAAAAAAAAAAAAAAA:WBWE WGIXBEYBE ZCD [CD \CD]AAAAAA]AAAAAAAAAAA]AAAAAA"(]*AAAAAAAAAAAAAAAAA: ]CD^AAAAAA^AAAAAAAAAAA^AAAAAA"(^*AAAAAAAAAAAAAAAAA:^CK_CKDl`R,aR,bR,cR,dR,eR,fR,gR,hR,iR,jR,kR,lR,mR,nR,oR,pP,qP,rP,sP,tP,uP,vP,wP,xP,yP,zP,{P,|P,}P,~P,P,`AAAAAA`AAAAAAAAAAA`AAAAAA"(`*AAAAAAAAAAAAAAAAA:`CVVVVVVVKaAAAAAAaAAAAAAAAAAAaAAAAAA"(a*AAAAAAAAAAAAAAAAA:aCVVVVVVVKbAAAAAAbAAAAAAAAAAAbAAAAAA"(b*AAAAAAAAAAAAAAAAA:bCVVVVVVVKcAAAAAAcAAAAAAAAAAAcAAAAAA"(c*AAAAAAAAAAAAAAAAA:cCKdAAAAAAdAAAAAAAAAAAdAAAAAA"(d*AAAAAAAAAAAAAAAAA:dCKeAAAAAAeAAAAAAAAAAAeAAAAAA"(e*AAAAAAAAAAAAAAAAA:eCKfAAAAAAfAAAAAAAAAAAfAAAAAA"(f*AAAAAAAAAAAAAAAAA:$fCVQgAAAAAAgAAAAAAAAAAAgAAAAAA"(g*AAAAAAAAAAAAAAAAA:$gCVQhAAAAAAhAAAAAAAAAAAhAAAAAA"(h*AAAAAAAAAAAAAAAAA:$hCVQiAAAAAAiAAAAAAAAAAAiAAAAAA"(i*AAAAAAAAAAAAAAAAA:iCGiIQjAAAAAAjAAAAAAAAAAAjAAAAAA"(j*AAAAAAAAAAAAAAAAA: jC| jD}jJQkAAAAAAkAAAAAAAAAAAkAAAAAA"(k*AAAAAAAAAAAAAAAAA:kJOlAAAAAAlAAAAAAAAAAAlAAAAAA"(l*AAAAAAAAAAAAAAAAA: lCy lDyQ lEmzlFwwwwwxOmAAAAAAmAAAAAAAAAAAmAAAAAA"(m*AAAAAAAAAAAAAAAAA:mC mDv mEw mFv mGv mHwwI mJv mKmLOnAAAAAAnAAAAAAAAAAAnAAAAAA"(n*AAAAAAAAAAAAAAAAA: nCy nDvx nE\tnF nGv nH\x nI\tnJnOoAAAAAAoAAAAAAAAAAAoAAAAAA"(o*AAAAAAAAAAAAAAAAA: oCv~ oD"@oE~ oF"@oG~ oH.@oIoJ.@~8@KoLOpAAAAAApAAAAAAAAAAApAAAAAA"(p*AAAAAAAAAAAAAAAAA: pCz`~ pD@pE~ pF@pG~ pH @pIpJ @(@KpLOqAAAAAAqAAAAAAAAAAAqAAAAAA"(q*AAAAAAAAAAAAAAAAA: qCz~ qD@qEqF@?(@HqIqJ*@3@KqLOrAAAAAArAAAAAAAAAAArAAAAAA"(r*AAAAAAAAAAAAAAAAA: rCz~ rD$@rE~ rF$@rG~ rH@rIrJ@*@KrLOsAAAAAAsAAAAAAAAAAAsAAAAAA"(s*AAAAAAAAAAAAAAAAA: sCz~ sD?sE~ sF?sGsH*@?,@.@KsLOtAAAAAAtAAAAAAAAAAAtAAAAAA"(t*AAAAAAAAAAAAAAAAA: tCztDB@?B@FtG~ tH@tItJ@E@KtLOuAAAAAAuAAAAAAAAAAAuAAAAAA"(u*AAAAAAAAAAAAAAAAA: uC{6uDP@?P@?L@?M@_@KuLOvAAAAAAvAAAAAAAAAAAvAAAAAA"(v*AAAAAAAAAAAAAAAAA: vCOwAAAAAAwAAAAAAAAAAAwAAAAAA"(w*AAAAAAAAAAAAAAAAA: wCOxAAAAAAxAAAAAAAAAAAxAAAAAA"(x*AAAAAAAAAAAAAAAAA: xCOyAAAAAAyAAAAAAAAAAAyAAAAAA"(y*AAAAAAAAAAAAAAAAA: yCOzAAAAAAzAAAAAAAAAAAzAAAAAA"(z*AAAAAAAAAAAAAAAAA: zCO{AAAAAA{AAAAAAAAAAA{AAAAAA"({*AAAAAAAAAAAAAAAAA: {CO|AAAAAA|AAAAAAAAAAA|AAAAAA"(|*AAAAAAAAAAAAAAAAA: |CO}AAAAAA}AAAAAAAAAAA}AAAAAA"(}*AAAAAAAAAAAAAAAAA: }CO~AAAAAA~AAAAAAAAAAA~AAAAAA"(~*AAAAAAAAAAAAAAAAA: ~COAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IODlP,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IODlP,P,P,P,P,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"(*AAAAAAAAAAAAAAAAA:IO>P& u QOo A # L2 9 P =R Euf MK W0eW(  e ZA?? 8AC=>: 16(M(F]&``_P e ZA?? 8AC=>: 16 1]&`jzz e DcTextBox 3"PK!Zf[Content_Types].xmlMO &2WR=cJ`F0iK`#̼vLw 9uSq:w`G ^i ½KI)c/ $oVjTMRc|}042ҥCƔM̏P~*ka/8^DkHbL8e i"K\XN\6rco4y@_;oPK!1_a _rels/.relsj0 ѽqCNo^K [ILcX&m߾0XFo;>0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!0 drs/shapexml.xmlVn0G,ߏ&MӦ 6 !i9vB1)BL3oo;m9 6UJ}ݛ MT1xQ4D)MxJ4s^Y*{'c!@pCZFC%cZDn&dA4F* hz^JIIƔ[O>e쩥pL­0"ހQzϘӾf}vسW,Q5ɭ~i暑[V6+BU$R#MgN DzVzr,QƸ'?3 nc/=7dQǖ!9$=e"yPO̼iWкha-:1iW0Nei4 8^#۩)f~(D{ist5AMZf]=׃ J6rla?Ik:E[$M6Z擯Er8 Sat*G+Q[j ]P}5Y?j,1%4L8zqPo3h#͏;R_;~PK-!Zf[Content_Types].xmlPK-!1_a /_rels/.relsPK-!0 *drs/shapexml.xmlPK-!;&drs/downrev.xmlPK b]`c@x <5=B5;;5:BC0;L=>5 >@C685 IR< kkkss e J(mTextBox 5"PK!Zf[Content_Types].xmlMO &2WR=cJ`F0iK`#̼vLw 9uSq:w`G ^i ½KI)c/ $oVjTMRc|}042ҥCƔM̏P~*ka/8^DkHbL8e i"K\XN\6rco4y@_;oPK!1_a _rels/.relsj0 ѽqCNo^K [ILcX&m߾0XFo;>0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!*gK#~drs/shapexml.xmlUKn1#qkzJOHnwҊnl'E"\H}#鞄e&J/<*^}7 SMdH[/p8!=<^Pb,1JqC7ϟc=b2:Q iF 鉵0 Ϙyr.A(1 q#l3h75g9ny ;v6%Ze~)1n7ܺ Iqw %NlbV2ԷkL/1Ɲx-+V j=^mp(%nfrHRb܊Tې|W/\x?$CڣD t_9F}/;1T.ʻ3FDg5c7H% v0t0\$鶻%:{6 W+DPH5MXB Q"S!#-Mɔ [W bYHHHc~J&$^|Z/x< 3t~Y,vD(`g$Ҝf9ÄiNbSjiR뻃0v][ jU`R[ -tԓC-?".mϝ읊}_5[D>`xqPEՖ\ú>@qߋŏ(n˫SܐS^Z~)n"kRpPR TlqSĀԍcBx[2|TRPK!Y&drs/downrev.xmlTaO03n"!cJwckmen ޽ݽLkY[h @P j`r:R^j 0M&|Jv;(; rcJQr{Ti#hjx˒FA0o9d8q%\nx|-c7 ڝjwǙЍ{K d[u9S"צ}gFKbt "tzZe(ZR< hK;ۿ`GC퇃~,oM~PK-!Zf[Content_Types].xmlPK-!1_a /_rels/.relsPK-!*gK#~*drs/shapexml.xmlPK-!Y&{drs/downrev.xmlPKt=]]`(m` /<_!>1KB8O, =5 CG8BK20NI85AO =0 ;8AB5 "=0;87"<q/ * TP X?1]4*@Ph O ëN_I$ 7<o;0= LT - >G5=L 4>;3>A@>G=K5 ?;0=K :><?0=89 (Long Term)< 7 |Ę2 D T X?5\]4@i ַZOrp <5 CG8BK20NBAO A>1KB8O, :>B>@K5: - ?>:0 5I5 =0 AB0488 ?;0=>2 - 8=8F88@>20=K =5 M<8B5=B0<8 (=0?@8<5@, 48=0<8:0 25A>2 2 8=45:A0E)<a F G T X?S]4@`i nD-x* V<#G8BK205BAO B>;L:> @K=>G=0O AB>8<>ABL >1K:=>25==KE 0:F89 / ?@54AB02;ONI8E 8E @0A?8A>: <7 VZR C  ]F! d ZR  C  ]F !҄ d ZR  C  ]F !W d ZR  C  ]F !`, d ZR  C  ]F !9~ d ZR  C  ]F !x d ZR C  ]F! d ZR C  ]F! d ZR C ]F!@ȡ d ZR C ]F!- d ZR C ]F! d ZR C ]F! d ZR C ]F!.j d ZR C  ]F!`Q d ZR C  ]F!@Q d ZR C  ]F!Q d ZR C  ]F!Q d ZR C  ]F!j d ZR C  ]F!j d ZR C  ]F!l d ZR C  ]F!`l d ZR C  ]F! l d ZR C  ]F!@l d ZR C  ]F!l d ZR  C  ]F !l d ZR ! C  ]F!!l d ZR " C  ]F"!`l d ZR # C  ]F#!l d ZR $ C  ]F$!s d ZR & C  ]F&! s d ZR ( C  ]F(!s d ZR ) C ]F)!@w d ZR - C ! ]F-!w d <ZR . C ! " ]F.! w d <ZR 9 C " # ]F9!@w d <ZR 3D C # $ ]F3!x d <ZR G C $ % ]F!x d <ZR G C % & ]F!x d <ZR G C & ' ]F!x d <ZR G C ' ( ]F !Cx d <ZR !G C ( ) ]F!!Cx d <ZR "G C ) * ]F"! Gx d <ZR #G C * + ]F#!Kx d <ZR $G C + , ]F$!Lx d <ZR %G C , - ]F%!Mx d <ZR &G C - . ]F&!Nx d <ZR 'G C . / ]F'!Ex d <ZR (G C / 0 ]F(!x d <ZR )G C 0 1 ]F)!`x d <ZR *G C 1 2 ]F*! x d <ZR +G C 2 3 ]F+!@x d <ZR ,G C 3 4 ]F,!`x d <ZR -G C 4 5 ]F-! x d <ZR .G C 5 6 ]F.!x d <ZR /G C 6 7 ]F/!x d <ZR 0G C 7 8 ]F0!`x d <ZR 1G C 8 9 ]F1! x d <ZR 2G C 9 : ]F2!x d <ZR 3G C : ; ]F3!`x d <ZR 4G C ; < ]F4! x d <ZR 5G C < = ]F5!x d <ZR 6G C = > ]F6!x d <ZR 7G C > ? ]F7!`x d <ZR 8G C ? @ ]F8! x d <ZR 9G C @ A ]F9!x d <ZR :G C A B ]F:!x d <ZR ;G C B C ]F;!`x d <ZR G C E F ]F>! x d <ZR ?G C F G ]F?!x d <ZR @G C G H ]F@!`x d <ZR AG C H I ]FA!x d <ZR BG C I J ]FB!`x d <ZR CG C J K ]FC! x d <ZR DG C K L ]FD!x d <ZR EG C L M ]FE!x d <ZR FG C M N ]FF!`x d <ZR GG C N O ]FG!`P d <ZR HG C O P ]FH! Q d <ZR IG C P Q ]FI!Q d <ZR JG C Q R ]FJ!`S d <ZR KG C R S ]FK!T d <ZR LG C S T ]FL!U d <ZR G C T U ]F!`V d <ZR G C U V ]F! W d <ZR G C V W ]F!W d <ZR B C W X ]F!` d <ZR B C X Y ]F! d <ZR B C Y Z ]F! d <ZR B C Z [ ]F! d <ZR B C [ \ ]F!` d <ZR B C \ ] ]F! d <ZR B C ] ^ ]F! d <ZR B C ^ _ ]F! d <ZR B C _ ` ]F!` d <ZR B C ` a ]F! d <ZR B C a b ]F! d <ZR B C b c ]F! d <ZR B C c d ]F!` d <ZR B C d e ]F! d <ZR B C e f ]F! d <ZR B C f g ]F! d <ZR B C g h ]F! d <ZR B C h i ]F! d <ZR B C i j ]F!@ d <ZR B C j k ]F! d <ZR B C k l ]F! d <ZR B C l m ]F!@" d <ZR B C m n ]F!# d <ZR B C n o ]F!$ d <ZR B C o p ]F!@% d <ZR B C p q ]F!& d <ZR B C q r ]F!& d <ZR B C r s ]F!' d <ZR B C s t ]F!@( d <ZR B C t u ]F!) d <ZR B C u v ]F!) d <ZR B C v w ]F!` d <ZR B C w x ]F!`0~ d <ZR B C x y ]F! 1~ d <ZR B C y z ]F!1~ d <ZR B C z { ]F!2~ d <ZR B C { | ]F!`3~ d <ZR C C | } ]F! 4~ d <ZR C C } ~ ]F!4~ d <ZR C C ~ ]F!5~ d <ZR C C ]F!7~ d <ZR C C ]F!`9~ d <ZR C C ]F!:~ d <ZR C C ]F!;~ d <ZR C C ]F!`<~ d <ZR C C ]F! =~ d <ZR C C ]F !=~ d <ZR C C ]F !>~ d <ZR C C ]F !`?~ d <ZR C C ]F !`@~ d <ZR C C ]F ! A~ d <ZR C C ]F!A~ d <ZR C C ]F!B~ d <ZR C C ]F!`C~ d <ZR C C ]F! D~ d <ZR C C ]F!D~ d <ZR C C ]F!E~ d <ZR C C ]F!F~ d <ZR C C ]F!G~ d <ZR C C ]F!@H~ d <ZR C C ]F!I~ d <ZR C C ]F!I~ d <ZR C C ]F!J~ d <ZR C C ]F!@K~ d <ZR C C ]F!L~ d <ZR C C ]F!L~ d <ZR C C ]F!M~ d <ZR C C ]F!@N~ d <ZR C C ]F!O~ d <ZR C C ]F ! d <ZR !C C ]F!! d <ZR "C C ]F"! d <ZR #C C ]F#!@ d <ZR $C C ]F$! d <ZR %C C ]F%! d <ZR &C C ]F&! d <ZR 'C C ]F'!@ d <ZR (C C ]F(! d <ZR )C C ]F)! d <ZR *C C ]F*! d <ZR +C C ]F+!@ d <ZR ,C C ]F,! d <ZR -C C ]F-! d <ZR .C C ]F.! d <ZR /C C ]F/!@ d <ZR 0C C ]F0! d <ZR 1C C ]F1! d <ZR 2C C ]F2! d <ZR 3C C ]F3!@ d <ZR 4C C ]F4! d <ZR 5C C ]F5! d <ZR 6C C ]F6! d <ZR 7C C ]F7! d <ZR 8C C ]F8!@ d <ZR 9C C ]F9! d <ZR :C C ]F:! d <ZR ;C C ]F;! d <ZR 4=0O"01;8F0110==K5   c5X-]9V$ Z43'ED@.68R^>% I:P`7J" *H#M_=AN/Q< ;WO2LY+aUKT!G[?(0CB1\,FS&)          ]'>;8G5AB2> ?> ?>;N RU 1 - UA 2 - KZ 3 -  !"#%(*+,-./02389:;<=ABCDEFHIKLMNOPQSUVWXYZ[]^_`a  O5!2>4=0O"01;8F011 d/d!2>4=0O"01;8F011d dAdd3d dd dd dZluCKmoD:!2>4=0O"01;8F0100==K5           ]'>;8G5AB2> ?> ?>;N RU 1 - UA 2 - KZ 3 -F `BB JO5!2>4=0O"01;8F010 d/d!2>4=0O"01;8F010d dAdd3d dd dd dXCFD:!2>4=0O"01;8F090==K5           g>;8G5AB2> ?> ?>;N -<8B5=B (=0720=85 2 >A=>2=>< ?> 25@A88 , 5A;8 0:F88 M<8B5=B0 B>@3CNBAO =0 18@65)P  O3!2>4=0O"01;8F09 d-d!2>4=0O"01;8F09d dAdd3d dd dd dXCDD,:!2>4=0O"01;8F080==K5   c5X-]9V$ Z43'ED@.68R^>% I:P`7J" *H#M_=AN/Q< ;WO2LY+aUKT!G[?(0CB1\,FS&) g>;8G5AB2> ?> ?>;N -<8B5=B (=0720=85 2 >A=>2=>< ?> 25@A88 , 5A;8 0:F88 M<8B5=B0 B>@3CNBAO =0 18@65) !#%&(,-29:<=ABCDEHKNOQSUVWX[_` O3!2>4=0O"01;8F08 d-d!2>4=0O"01;8F08d dAdd3d dd dd dX$CFD :!2>4=0O"01;8F010==K5   ;>;8G5AB2> ?> ?>;N "8?Z  O&&:@AY&&:AY?AY ?3!2>4=0O"01;8F01 d-d!2>4=0O"01;8F01d dAdd3d dd dd dX UX V:!2>4=0O"01;8F040==K5           a)>;8G5AB2> ?> ?>;N ;8O=85 =0 ;8:284=>ABL  O&&:@&&: &&:@?3!2>4=0O"01;8F04N d-d!2>4=0O"01;8F04d dAdd3d dd dd d>@F A   J CDCE() "&'#% 8AB1b(b(9?ϿggD ɀ (2^ q 2  d dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?MHP LaserJet 1020 4 XX SDDMHP LaserJet 1020 -(d" dX333333?333333?&<3U} } } I } } } I} } } } } !B>;15F A , , , , , , , , , , , ,  , , , , , , , , , , , , , , , , , , _      @@ ^     ] c `    \ [ d H Z~ I@ݓZ?pnGB%Ņ[@LL @eA Y@ LeA b= = 3L? Nano-capL? L? B$ Micro-capL? L B$ Small-capL L B$Mid-capjL333333@ L B$ Large-cap2L B$Mega-cap """""B Large-cap Y.@? Ï,}BXͫO@@/zޟ@ רb= Large-cap F X~ D@ׁsF?0suB]+F@o(Ұ@ (b= Large-cap 2 W~ S@%䃞? sBa!QE@7Z ,? , a  ! !! ! ! ! ! ! "B "I""$@?"_XB"w`lV*@"""?LL @eA"Az@" ""?LeA" i=#" ="? 3L? Nano-capL? L? B$ Micro-capL? L B$ Small-capL L B$Mid-capjL333333@ L B$ Large-cap2L B$Mega-cap """""B Large-cap" #: #H#~ #?#H.?#@G{VB#no(@#"#ʖx@# "# i=$" Large-cap# $G $F$~ $O@$fa?$RPPB$Ad""@$"$r?r@$ "$ j=%" Large-cap$ % %E%%?~ %?%PS>NB%"'" @%"%Nt**Q?~ *?*˕@B*7 K @*"*kV)(b@* "* k+" Mid-cap* + +=++E@?+>}@B+'<ݘ@+"+0a@+ "+ ," Mid-cap+ , ,<,,6@?,B->?@-"-|=Y`@- "- |." Mid-cap- . .9..Q?~ .?.{;6B.` :@.".]J/W@. ". Ц/" Mid-cap. /8 /7//A@?/h75B/;@/"/x2DV@/ "/ x0" Mid-cap/ 0G 0600G@?0r&1B0k%d"@0"0,c]AS@0 "0 1" Mid-cap0 15 1411$@?1}1B1Gn@1"1q.S@1 "1 q2" Mid-cap1 2 23224@?2e1B2rd@2"2ٱyk R@2 "2 3" Mid-cap2 32 31332@?3H~g1B3uU@3"3x R@3 "3 4" Mid-cap3 40 4/44@@?4y(.0B4VC@4"4^A_Q@4 "4 05" Mid-cap4 5. 5-55*@?54="/B5?2@5"5P@5 "5 @6" Mid-cap5 6, 6+66Q?~ 6?66/B6ʸ{@6"6Y0U!P@6 "6 0P7" Mid-cap6 7 7*774@?7d-B7 " Mid-cap= >v >!>>?@?>A$B>mH}p?>">HLE@> "> Ч?" Mid-cap> ? ? ??C@??"B?U/??"?[kPD@? "? D" Mid-cap? Dl6jF@ ,A ,B C ,D ,E ,F ,G ,H ,I ,J ,K ,L ,M ,N ,O ,P ,Q ,R ,S ,T ,U ,V ,W ,X ,Y ,Z ,[ ,\ ,] ,^ ,_ ,@@ @ AA A BbBB B C CC C C C C C D DDD>@?DT .BDo+ ]@DDDc LL @eAD"P@D DDc LeAD pED =Dc 3L? Nano-capL? L? B$ Micro-capL? L B$ Small-capL L B$Mid-capjL333333@ L B$ Large-cap2L B$Mega-cap """""B Mid-capD E? EEE"@?E,BEh@z?EDEF=ƪN@E DE FFD Mid-capE F FFFQ?~ F?F融,BFCzjw?FDFm?N@F DF mGD Mid-capF G GGGQ?~ G?G#*BG]mQy?GDGL@G DG HD Mid-capG H HHH@?HLm(BH`s]?HDHg;J@H DH ID Mid-capH I III(\?~ I?Ilެ&BI a?IDIB İH@I DI 0JD Mid-capI J JJJ@?JuNp%BJ6͢k?JDJ82G@J DJ 8@KD Mid-capJ K K KK:@?KG^d#BKFtjW?KDK)sD@K DK PLD Mid-capK L L LL7@?L<%"BLPX?LDL-.@D@L DL `MD Mid-capL M M MM@?M("BMYT?MDM`sC@M DM pND Mid-capM N NNN>@?N BN_X+?NDNFA@N DN €OD Mid-capN O OOO(@?O@BOOI7?ODOjpA@O DO jPD Mid-capO P PPP @?Pp eBP>d?PDPEEZ2@@P DP EQD Mid-capP Q QQQA@?Qy0BQLAm%?QDQW?@Q DQ hj=RD Small-capQ R RRR @?RvBR`?RDR)bj>@R DR =SD Small-capR S SSSE@?SwBS۱N?SDSre+}=@S DS (=TD Small-capS T TTT8@?TۀBTv 6?TDTNb;@T DT @=UD Small-capT U UUU1@?U[kBU8I?UDU8K;@U DU T=VD Small-capU V VVVQ?~ V?VwBV`?VDVB9@V DV h=WD Small-capV W WWW??WDT/BWT?WDW ?8@W DW =XD Small-capW X XXX4@?X'BXM_q?XDX.C7@X DX .=YD Small-capX Y YYY@?Y ^BY_p?YDY#mj6@Y DY m=ZD Small-capY Z ZZZ>@?ZvR?^D^o l`q3@^ D^ =_D Small-cap^ _ ___@@?_dO)mB_.b?_D_ "2@_ D_ (=`D Small-cap_ Dl((6jD` ,a ,b ,c ,d ,e ,f ,g ,h ,i ,j ,k ,l ,m ,n ,o ,p ,q ,r ,s ,t ,u ,v ,w ,{ H| ,} ,~ , , ` ```C@?` B`a*?`D`G30@` D` G@=aD Small-cap` a aaaJ@?a Bat{s ?aDaN!>/@a Da T=bD Small-capa b9 bbb.@?b@ Bbgec?bDbFl.@b Db h=cD Small-capb c ccc3@?c) Bc:;@?cDc3U-.@c Dc U=dD Small-capc d ddd:@?dx, Bd c?ddduLL @eAd4#M-@d dduLeAd =ed =du 3L? Nano-capL? L? B$ Micro-capL? L B$ Small-capL L B$Mid-capjL333333@ L B$ Large-cap2L B$Mega-cap """""B Small-capd e eee6@?et| BeٛshT?ede9>V-@e de (=fd Small-cape f fff.@?f2< Bf[-?fdff0>-@f df 0@=gd Small-capf g ggg1@?g BgU ?gdg2ı.,@g dg 2T=hd Small-capg h hhh4@?hBhޫLA?hdhhn4i)@h dh h=id Small-caph i iii2@?iBi]v?idia(@i di =jd Small-capi j jjj2@?j(1Bje?jdj;-(@j dj ;=kd Small-capj k kkk @?kBkC?kdkkZ1(@k dk =ld Small-capk l lll*@?l_BlTGW?ldlt<}(@l dl =md Small-capl m mmm4@?mUIBmB?mdmM^&@m dm Ԉ=nd Small-capm n nnnE@?n!Bn=?ndn9y&@n dn =od Small-capn o oooE@?o݀Bogf?odoc&&@o do =pd Small-capo p pppQ?~ p?px Bp`/ge?pdpq%@p dp q=qd Small-capp q qqqQ?~ q?qBqbiS?qdqäSu%@q dq (=rd Small-capq r rrr8@?rBrV7?rdr:>X$@r dr @=sd Small-capr s sss@?sBs{:=?sdsCl[#@s ds CT=td Small-caps t tttN@?t5At.Y?tdtZӼ4@t dt Zh=ud Micro-capt u uuu(@?usAu Aw8?uduµk&d?u du =} d Micro-capu v vv v w ww w { {  { i { j| ~ }? }" }^ }U }m }m }h+}n@~D} D} eA}uWg@} }} LL @} =} =} )3L? Nano-capL? L? B$ Micro-capL? L B$ Small-capL L B$Mid-capjL333333@ L B$ Large-cap2L B$Mega-cap """""B Large-cap~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSVWXZ][\^_`acdefghijklmnopquvwxyz{|}~ } @)} BިA}KAKA } z~ ~@ ~, ~x ~U ~D ~D ~v+~{??~D~ D~ eA~᷅2@~ }~ =} Small-cap~ @s@r- ~ y~ @ x U m m } =} Mega-cap  >0F..< , , , , , , , , , , , , , , , , , , Y , , Y , , , , , , , , , ,~ @ , x U D D v+{??D D eA᷅2@ } } Small-cap @s@r- ~ @ " ^ U m m h+n@D D eAuWg@ } }} Large-cap~ @) BިAKAKA~ @ x U On?H=+@ } ( } Small-cap ~ @ L x U m m k m(\D@ @} Mega-cap ~ @ x U = >|?5*@|a2 {@ LL @ T} Large-cap ~ "@ , x U D D v+{??D D eA᷅2@ h} Small-cap @s@r- ~ $@ x U m +7"@DTr@ D} Large-cap ~ &@ x U m +7"@DTr@ D} Large-cap ~ (@ m U m m K7@?߶l@ } Large-cap ~ *@ x U K?镲 q@ } Micro-cap ~ ,@ x U m m } Mega-cap ~ .@ \ x o ^I + @BY]@ ɰ} Mid-cap ~ 0@  x U  Q?x&1@ x} Micro-cap ~ 1@ x : :~ `v@l\@ l} Mid-cap ~ 2@ x = >|?5*@|a2 {@ } Large-cap ~ 3@ x U ~ 7@:v@ } Micro-cap ~ 4@ 0 x U m 1 m (} Mega-cap ~ 5@ x = >|?5*@|a2 {@ @} Large-cap ~ 6@ { = w m m Dl?8EGrC@ 8Ш} Mid-cap ~ 7@ x U = >|?5*@|a2 {@ T} Large-cap ~ 8@ x = >|?5*@|a2 {@ h } Large-cap ~ 9@ k x U  m~ g@ } Mega-cap ~ :@ ~ n U m m iʡE?!ͪ@ DD @ } Micro-cap ~ ;@ $ s U m m {+<@D D eA!5v6U@ DD @ } Mid-cap 2@" |~ <@ x U  +η?!D@ DD @ Ш } Micro-cap ~ =@ L x U m m k m(\D@ } Mega-cap ~ >@ * x U m m lbX9H@jMwm@ LL @ } Large-cap ~ ?@ m U m m K7@?߶l@ } Large-cap ~ @@ , x U D D v+{??D D eA᷅2@ } Small-cap @s@r- ~ @@ | t U m m ~+?iq3@ i} Small-cap ~ A@ + x U C m m (} Mega-cap ~ A@ x = >|?5*@|a2 {@ @} Large-cap D+l , , , , , , , ,~ B@ { t m m Dl?8EGrC@ 8} Mid-cap ~ B@ % x m v m T} Mega-cap ~ C@ x U = >|?5*@|a2 {@ h} Large-cap ~ C@ r U m m }; ?f=[*,@ =} Small-cap ~ D@ x U m~ @Y9v@ 9} Micro-cap ~ D@ x U  +η?D@ Ш} Micro-cap  $ } g  @aj ( `2 a P}TextBox 1" Ò PK!Zf[Content_Types].xmlMO &2WR=cJ`F0iK`#̼vLw 9uSq:w`G ^i ½KI)c/ $oVjTMRc|}042ҥCƔM̏P~*ka/8^DkHbL8e i"K\XN\6rco4y@_;oPK!1_a _rels/.relsj0 ѽqCNo^K [ILcX&m߾0XFo;>0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!@Gsdrs/shapexml.xmlXn8/w \SnGBbEҤA<-QPԒnE{So}EѠ}$!m%r03|Pi!Șk+.rӗ;dʄ<3n_vLFJ0!M-V$#^0X\6S`V )5gqnwDq!~u^iUUDBpEΓ0u(rj&#\ܑ`G@8WV nmᑭ Akƛ;A؛k/LI hSJ,ZWFd +#D%ת-VơM6} r/ukTJs~'ݲV>l=f\cN|ʴVlh/ۍκ qOyw8>JEl`׃UY7"r@~RMK0+!xɊ M]񸔕Cmb޴D/2d›|'[$OQAiIF#9聒h_;IzDΒri8@`>(ȶйZK.RO""irIҚ]s$@>(Kmڗ9\ vEew?2/h6pIn6s~_3+{E]hO ; d(>^[Uq.PK!%drs/downrev.xml\_O0M5H L !`Bouĵ] {QO齿s{xڪlu"ujJ^﯇@:ђ^:N"N'rAb)ui)p=HX%c@7?0?Iu0=b'PK-!Zf[Content_Types].xmlPK-!1_a /_rels/.relsPK-!@Gs*drs/shapexml.xmlPK-!%5drs/downrev.xmlPKrC]`}@ < 0B53>@88 :0?8B0;870F88 M<8B5=B>2: Mega-cap: Over $200 billion Large-cap: Over $5 billion Mid-cap: $1 billion $5 billion Small-cap: $250 million $1 billion Micro-cap: Below $250 Million Nano-cap: Below $50 million <n"n#n$n.n;nMnXnfnvnnnnnnnnnn>@hyK Ehttp://www.micex.ru/marketdata/indices/shares/capital#&index=MICEXLCyK http://www.micex.ru/marketdata/indices/shares/capitalyX;H,]ą'c&index=MICEXLC ~~ yK 4http://www.polyusgold.ru/news/shareholders/646/692/yK http://www.polyusgold.ru/news/shareholders/646/692/yX;H,]ą'c}} yK +http://corp.mail.ru/IR/shareholder_capitalyK nhttp://corp.mail.ru/IR/shareholder_capitalyX;H,]ą'c yK "http://www.mhp.com.ua/ru/node/31/yK \http://www.mhp.com.ua/ru/node/31/yX;H,]ą'c yK *http://stocks.investfunds.ru/stocks/1111/yK lhttp://stocks.investfunds.ru/stocks/1111/yX;H,]ą'c 8AB4ggD ɀ $ 3 ? P ] ` dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?*&<3U} m} } I} } } Z} } } I*} } } $} I } $!} } 6} $} I} I !B>;15F Q; ,,,,,, , , X , ,,,X,,,XX,,X,,,,,, + + + +_ +Q + +s +z + +T + + + + + + , + +c& & & & & & &x &U &w &l & &m & && & -m~ '@ &m && & & & & &x &U &8 &m &p &m & && & -m~ '@ &m && & & & &% &x & & &s &p &m &v && & -m~ '@ &m && & & & &$ &x &U &4 & &p &H &H & & &- Y@~ '@ &e && & & & &$ &x & &4 ( &p &H &H & & &- Y@~ '@ &e && & & & & &x &U &4 & &p & & & & &-@/zޟ@~ '@ &e& & & & &4 &' &x &w &0 & & & &F & &F &-o(Ұ@~ '@ &e && & & & &' &x & &0 ( &p & &F & &F &-o(Ұ@~ '@ &e && & & & & &x &U &4 & &p &2 &2 & &2 & -7Z &~ &`~@ &-|a2 {@~ '@ &e && & & & & &x & &< &r &p &= &> &~ &`~@ &-|a2 {@~ '@ &e && & & & & &x & &< &n &p &= &> &~ &`~@ &-|a2 {@~ '@ &e && & & & && &x &U &B ( &p &B &B & &B &-Az@~ '@ &e && & & & & &x &U &B & &p &: &; & & &-ʖx@~ '@ &e && & & & & &x &U &B & &p &: &; & & &-ʖx@~ '@ &e && & & & &( &x &U &I & &p &J &J & &J &- s@~ '@ &e && & & & & &x &U &8 ( &p &m & && &-DTr@~ '@ &e && & & & & &x &U & & &p & & & & &-Nt,? && & & & & &m &U &< ( &p &m &m & & & -?߶l@~ '@ &e!& !& !& !& !& !&" !&^ !&U !&N ! (! & ! &m ! &m! & !&n !&!-uWg@~ !'@ !&e"& "& "& "& "& "&" "&^ "&U "&N " (" & " &m " &m" & "&n "&"-uWg@~ "'@ "&e #&& #& #& #& #&( #&x #&o #&7 # ( # &p # () # () # && #&#-ѐo Ke@~ #'@ #&e$& $& $& $& $& $&( $&x $&o $&7 $ &$ & $ () $ () $ && $&$-ѐo Ke@~ $'@ $&e%& %& %& %& %& %& %&x %&U %&0 % (% & % &1 % &1 % && %&%-~jtKb@~ %'@ %&f&& && && && && && &&x && &&@ & (& & & & & && & && &&&-fffffa@~ &'@ &&f '&& '& '& '& '& '&x '& '&@ ' ( ' &p ' & ' &' & '& '&'-fffffa@~ ''@ '&f (&& (& (& (& (&\ (&x (&o (&w ( ( ( &p ( & ( &( & (& (&(-BY]@~ ('@ (&f )&& )& )& )& )& )&x )&U )&I ) ( ) &p ) & ) & ) && )&)-]J/W@~ )'@ )&f*& *& *& *& *& *& *&x *&U *&I * &* & * & * & * && *&*-x2DV@~ *'@ *&f +&& +& +& +& +& +&x +& +&I + & + &p + &# + &# + && +&+-x2DV@~ +'@ +&f ,&& ,& ,& ,& ,& ,&x ,&U ,&I , & , &p , & , & , && ,&,-x2DV@~ ,'@ ,&f -&& -& -& -& -&$ -&s -&U -&K - & - &p - &m - &m- & -&j -&--5v6U@~ -'@ -&f .&& .& .& .& .&) .&x .&U .& . & . &p . &G . &G. & .& .&.-,c]AS@~ .'@ .&f /&& /& /& /& /& /&x /&U /& / & / &p / & / &/ & /& /&/-L@~ /'@ /&f 0&& 0& 0& 0& 0& 0&x 0&U 0& 0 & 0 &p 0 & 0 &0 & 0& 0&0-]}I@~ 0'@ 0&f 1&& 1& 1& 1& 1&u 1&x 1&U 1&y 1 & 1 &p 1 &v 1 &v1 & 1&v 1&1-HLE@~ 1'@ 1&f 2&& 2& 2& 2& 2&' 2&x 2&U 2&I 2 & 2 &p 2 & 2 & 2 && 2&2-[kPD@~ 2'@ 2&f 3&& 3& 3& 3& 3&L 3&x 3&U 3& 3 & 3 &p 3 & 3 & 3 & 3& 3&3-(\D@~ 3'@ 3& 4&& 4& 4& 4& 4&{ 4&t 4&w 4&7 4 & 4 &p 4 &m 4 &m4 & 4& 4&4-8EGrC@~ 4'@ 4&f 5&& 5& 5& 5& 5&& 5&x 5&U 5&A 5 & 5 &p 5 & 5 & 5 && 5&5-EEZ2@@~ 5'@ 5&f6& 6& 6& 6& 6& 6&! 6&x 6&U 6&4 6 &6 & 6 & 6 &" 6 && 6&6-re+}=@~ 6'@ 6&g 7&& 7& 7& 7& 7& 7&x 7&U 7& 7 & 7 &p 7 & 7 &m 7 && 7&7-8K;@~ 7'@ 7&g 8&& 8& 8& 8& 8& 8&x 8&U 8&I 8 ( 8 &p 8 & 8 & 8 && 8&8-.C7@~ 8'@ 8&g 9&& 9& 9& 9& 9&l 9&x 9&U 9& 9 (9 & 9 &m 9 & 9 && 9&9-o l`q3@~ 9'@ 9&g:& :& :& :& :& :&, :&x :&U :&8 : (k: & : &D : &D: & :&D :&:-᷅2@~ :'@ :&g;& ;& ;& ;& ;& ;&, ;&x ;&U ;&8 ; &; & ; &D ; &D; & ;&D ;&;-᷅2@~ ;'@ ;&g <&& <& <& <& <& <&x <&U <&8 < & < &p < &9 < &9 < && <&<-Fl.@~ <'@ <&g =&& =& =& =& =& =&x =&U =&8 = & = &p = &9 = &9 = && =&=-Fl.@~ ='@ =&g >&& >& >& >& >& >&r >&U >& > & > &p > &m > &m> & >&g >&>-f=[*,@~ >'@ >&g?& ?& ?& ?& ?&4 ?& ?&x ?&U ?&w ? (? & ? ( ? ( ? && ?&?-H=+@~ ?'@ ?&gD!l@,A,BC,DE,F,GXH,I; K,L,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_, @&& @& @& @& @& @&x @&U @& @ & @ &p @ & @ &@ & @& @&@-M^&@~ @'@ @&g A&& A& A& A& A& A&x A&U A&7 A & A &p A &6 A &6 A && A&A-9y&@~ A'@ A&g B&& B& B& B& B& B&x B&U B&7 B ( B &p B &6 B &6 B && B&B-9y&@~ B'@ B&g C&& C& C& C& C&~ C&n C&U C& C &p C &p C &m C &mC & C&i C&C-ͪ@~ C'@ C& D&& D& D& D& D& D&x D&U D&N D ( D &p D & D & D && D&D-x&1@~ D'@ D& E&& E& E& E& E& E&x E&U E&7 E &u E &p E & E &E & E& E&E-D@~ E'@ E& F&& F& F& F& F& F&x F&U F&7 F &q F &p F & F &F & F& F&F-D@~ F'@ F&G& G& G& G& G& G& G&x G&U G&7 G ( G &p G & G & G && G&G-镲 q@~ G'@ G& H&& H& H& H& H& H&x H&U H& H &t H &p H & H &m H && H&H-Y9v@~ H'@ H& I)) I) I) I) I)k I)x I)U I)A I )o I )p I ) I ) I )) I)I.g@*@ I)#KMU@L %I%L'mI%@RDK@@Ovvwwwwx PyP Qv$Qvwwwwx RzR R$.R5v6U@SDR%I Bf Sz"S SSf=[*,@S"S3L%I Bf Tz~T T"TuWg@US Uz*U U~Uͪ@VS VzV V*VjMwm@WS WzlW WWDTr@XS XzX XlXo l`q3@YS Yz Y YY?߶l@ZS ZzZ Z Zx&1@[S [z$[ [[~jtKb@\S \z\ \$\ Y@]S ]z] ]]@^S ^z^ ^^]}I@_S _z_ __Y9v@`S>70')$$dwQQQQQQQQQQQ`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,, `z` ``H=+@aS az a aa]J/W@bS bzb b bFl.@cS czc cc7Z4=0O"01;8F060==K5 5*.'/2+)"#$(,0 1-3 &! %     !"#$%&'()*+,-./0123 O3!2>4=0O"01;8F06 d-d!2>4=0O"01;8F06d dAdd3d dd dd d>@ 8AB5b(b(9?ϿggD ɀ 0y t~ dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?MHP LaserJet Professional P11024 4XSDDMHP LaserJet Professional P1102w -(d24" dXX333333?333333?&<3U} } } $ 0    m? ~ c d D C  x w q ` _ a e b h o p > @ BX    "  !"#$%&'()*+,-./! !"# #$ $%&'()*+,-./" PH`H0( H>@yK "http://www.gpw.pl/lista_spolek_enyK \http://www.gpw.pl/lista_spolek_enyX;H,]ą'c, yK 7http://www.offering.ru/market/placement/lastplacement/yK http://www.offering.ru/market/placement/lastplacement/yX;H,]ą'cyK (http://www.micex.ru/markets/stock/todayyK hhttp://www.micex.ru/markets/stock/todayyX;H,]ą'cyK http://www.rts.ruyK >http://www.rts.ru/yX;H,]ą'cyK http://new.ifx.ruyK >http://new.ifx.ru/yX;H,]ą'cXyK Bhttp://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/en/kir/gdb_navigation/lcyK http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/en/kir/gdb_navigation/lcyX;H,]ą'c yK https://www.thomsonone.comyK Phttps://www.thomsonone.com/yX;H,]ą'c!!yK http://pfts.com/en/yK @http://pfts.com/en/yX;H,]ą'c$$yK http://www.kase.kz/ru/tickeryK Rhttp://www.kase.kz/ru/tickeryX;H,]ą'cyK Shttp://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-home.htmlyK http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-home.htmlyX;H,]ą'c 8AB3ggD  !"#$%&'()*+,-./012346789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~A!A." P@7&25B=0O <5B0;;C@38O)&25B=0O <5B0;;C@38O -=5@35B8:0?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL-"@0=A?>@B 8 ;>38AB8:00H8=>AB@>5=85+5DB5307>20O >B@0A;L3!2O7L 8 B5;5:><<C=8:0F8O/8I520O ?@><KH;5==>ABL 542868<>ABL">@3>2;O;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK?=D@0AB@C:BC@=>5 AB@>8B5;LAB2>9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B/5DB5A5@28A=0O >B@0A;L)"@0=A?>@B=K5 CA;C38' >7=8G=0O B>@3>2;O7$0@<0F52B8:0/8>B5E=>;>388''5@=0O <5B0;;C@38O55B0;;C@38O 8 3>@=>5 45;>3!5;LA:>5 E>7O9AB2> 8 ?>:A>E8<8G5A:0O ?@><KH;5==>ABL #3>;L'#A;C38 4;O 187=5A0=B5@=5BM%=D>@<0F8>==K5 B5E=>;>3888/>=A0;B8=3 280AB@>5=85      :! :." ϋ@I0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABLM%=D>@<0F8>==K5 B5E=>;>3888/>0002 0003 0004 0006 j=A0;B8=3?=D@0AB@C:BC@=>5 AB@>8B5;LAB2>0H8=>AB@>5=85+5DB5307>20O >B@0A;L/5DB5A5@28A=0O >B@0A;L/8I520O ?@><KH;5==>ABL9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B#"5;5:><<C=8:0F88K$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F88">@3>2;O "@0=A?>@B #4>1@5=8O'#A;C38 4;O 187=5A07$0@<0F52B8:0/8>B5E=>;>388)&25B=0O <5B0;;C@38O''5@=0O <5B0;;C@38O -=5@35B8:0% ?>78B82=>5 ?>78B82=>5 =530B82=>5II 2011 I 2011 II 2011 IV 2010        J! ." RQ@B@0A;L;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK)&25B=0O <5B0;;C@38O0007 50008 0009 b000A tQK$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F88''5@=0O <5B0;;C@38O/8I520O ?@><KH;5==>ABL?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL #4>1@5=8O -=5@35B8:0+5DB5307>20O >B@0A;LM%=D>@<0F8>==K5 B5E=>;>3888/>=A0;B8=3?=D@0AB@C:BC@=>5 AB@>8B5;LAB2>0H8=>AB@>5=85/5DB5A5@28A=0O >B@0A;L9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B#"5;5:><<C=8:0F88">@3>2;O "@0=A?>@B'#A;C38 4;O 187=5A07$0@<0F52B8:0/8>B5E=>;>388"8? =530B82=>5 ?>78B82=>5 =59B@0;L=>5 20@B0; III 2011 II 2011 I 2011 IV 2010    I !I." ',C@44T-<8B5=B (=0720=85 2 >A=>2=>< ?> 25@A88 , 5A;8 0:F88 M<8B5=B0 B>@3CNBAO =0 18@65)' "% "# %"S( ".6C@0;7>;>B> @C??0 ><?0=89" (.)a/ "&"" (&5=B@ <564C=0@>4=>9 B>@3>2J !.." f@44-<8B5=B% "0=: >A:2K"; " ">@8;LA:89 =8:5;L" Mail.ru Group- "!15@10=: >AA88" "5G5;"K$ "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0"' ">;NA >;>B>"' "% "# %"! "#@0;:0;89"! ">@>3>1C6"' "%>;48=3 !" "-2">EDC (Eurasia Drilling Company) / (C@>20O :><?0=8O 2@078O)IBS Group Holding LtdX5 Retail Group% " !" ()@C??0 8:A81070E<KA /Kazakhmys plc7><?0=8O RGI International " " "07?@><"# "@C??0 ! " "") ""  -!"I# "C710AA:0O ">?;82=0O ><?0=8O" "#" "03=8B"? "8@>=>2A:89 E;51>?@>4C:B"# "!"" !"" ""!"' " " >A=5DBL"e1 """ (>2>@>AA89A:89 <>@A:>9 B>@3>2K9 ?>@B)k4 "" (1J548=5==0O 0280AB@>8B5;L=0O :>@?>@0F8O) " ""E! " !" !" "! %"# " >AB5;5:><" " #!"/ " CA3@M9= %>;48=3" "!8=5@38O"k4 "!>D@8=A:89 M:A?5@8<5=B0;L=>-<5E0=8G5A:89 702>4"+ "!C@3CB=5DB5307" ""-9"+ ""-BP %>;48=3"+ ""@0=A>=B59=5@"' "$0@<AB0=40@B" "$>A3@>" "$! -!"a/ "&"" (&5=B@ <564C=0@>4=>9 B>@3>2;8 >A:2K)S( ".6C@0;7>;>B> @C??0 ><?0=89" (.)' "" !- " 0=: "G-1 / "5@20O 35=5@8@CNI0O :><?0=8O >?B>2>3> @K=:0 M;5:B@>M=5@388"B@0A;L' "8? A>1KB8O =530B82=>5 ?>78B82=>5 =59B@0;L=>5 20@B0;;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK III 2011)&25B=0O <5B0;;C@38O III 2011K$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F88 III 2011;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK III 2011''5@=0O <5B0;;C@38O III 2011/8I520O ?@><KH;5==>ABL III 2011?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL III 2011 #4>1@5=8O III 2011?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL III 2011 #4>1@5=8O III 2011)&25B=0O <5B0;;C@38O III 2011K$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F88 III 2011 #4>1@5=8O III 2011 -=5@35B8:0 III 2011 +5DB5307>20O >B@0A;L III 2011 /5DB5A5@28A=0O >B@0A;L I 2011 M%=D>@<0F8>==K5 B5E=>;>3888/>=A0;B8=3 IV 2010K$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F88 II 2011">@3>2;O I 2011?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL II 2011">@3>2;O II 2011)&25B=0O <5B0;;C@38O II 20119!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B I 2011K$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F88 II 2011+5DB5307>20O >B@0A;L II 2011+5DB5307>20O >B@0A;L I 2011)&25B=0O <5B0;;C@38O II 2011)&25B=0O <5B0;;C@38O II 2011)&25B=0O <5B0;;C@38O II 2011)&25B=0O <5B0;;C@38O I 20119!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B I 20117$0@<0F52B8:0/8>B5E=>;>388 IV 2010 -=5@35B8:0 II 2011?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL I 2011?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL IV 2010+5DB5307>20O >B@0A;L I 2011">@3>2;O IV 2010">@3>2;O IV 2010''5@=0O <5B0;;C@38O II 2011/8I520O ?@><KH;5==>ABL IV 2010?=D@0AB@C:BC@=>5 AB@>8B5;LAB2> I 2011#"5;5:><<C=8:0F88 I 2011#"5;5:><<C=8:0F88 IV 2010+5DB5307>20O >B@0A;L I 2011 "@0=A?>@B II 2011 0H8=>AB@>5=85 IV 2010/8I520O ?@><KH;5==>ABL II 2011!">@3>2;O I 2011"/8I520O ?@><KH;5==>ABL I 2011"/8I520O ?@><KH;5==>ABL IV 2010##"5;5:><<C=8:0F88 II 2011$)&25B=0O <5B0;;C@38O I 2011$)&25B=0O <5B0;;C@38O IV 2010$)&25B=0O <5B0;;C@38O IV 2010%/8I520O ?@><KH;5==>ABL II 2011;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK II 2011&/8I520O ?@><KH;5==>ABL I 2011&/8I520O ?@><KH;5==>ABL IV 2010'0H8=>AB@>5=85 I 2011(+5DB5307>20O >B@0A;L I 2011) -=5@35B8:0 II 2011*+5DB5307>20O >B@0A;L IV 2010+ "@0=A?>@B I 2011 #4>1@5=8O II 2011,7$0@<0F52B8:0/8>B5E=>;>388 I 2011- #4>1@5=8O II 2011. -=5@35B8:0 I 2011 -=5@35B8:0 I 2011 -=5@35B8:0 I 2011/'#A;C38 4;O 187=5A0 IV 20100?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL II 20111 "@0=A?>@B I 20112;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK I 20113 -=5@35B8:0 IV 2010   S !"#$O&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNPQR}UVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnostuvwxyz{|}~ !F." +z@@7=0;878@C5< 8;8 =5B->2>520@B0;;$0:B / ;0= / ;0= LT=;8O=85 =0 ;8:284=>ABL =530B82=>5 ?>78B82=>5 =59B@0;L=>5 LLT-<8B5=B (=0720=85 2 >A=>2=>< ?> 25@A88 , 5A;8 0:F88 M<8B5=B0 B>@3CNBAO =0 18@65)% "0=: >A:2K"; " ">@8;LA:89 =8:5;L" Mail.ru Group "5G5;"K$ "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0"' ">;NA >;>B>"' "% "# %"' "%>;48=3 !" "-2"- "!15@10=: >AA88"! "#@0;:0;89"! ">@>3>1C6"+ ""@0=A>=B59=5@" " #!" ":@>="# "!"" !"" "-3" "$! -!"m5 $545@0;L=0O 384@>35=5@8@CNI0O :><?0=8O CA84@># " >AB5;5:><") ""  -!"% " !" ()# ">;8<5B0;;"# " 0A?04A:0O"% $ "!8AB5<0"1070E<KA /Kazakhmys plc/ " CA3@M9= %>;48=3"@C??0 8:A8S( ".6C@0;7>;>B> @C??0 ><?0=89" (.) ""-9" "$>A3@>"e1 """ (>2>@>AA89A:89 <>@A:>9 B>@3>2K9 ?>@B) "07?@><" " " " 0=:" "03=8B"! ">AM=5@3>" "! !" " "5 "@C??0 ><?0=89 " "0=: "" ""0B=5DBL" ""!" ""-"k4 ">2>;8?5F:89 <5B0;;C@38G5A:89 :><18=0B" ()  "#" "-4"# "@C??0 ! "! "@>B>=-"? "8@>=>2A:89 E;51>?@>4C:B"O& "B:@KBK5 8=25AB8F88" / "") "07?@>< =5DBL"I# "C710AA:0O ">?;82=0O ><?0=8O"' "" !- "k4 "!>D@8=A:89 M:A?5@8<5=B0;L=>-<5E0=8G5A:89 702>4"' " " >A=5DBL"+ "!C@3CB=5DB5307" "!8=5@38O"RGI International " "" 0=: ">EDC (Eurasia Drilling Company) / (C@>20O :><?0=8O 2@078O)E! " !" !" "! %"X5 Retail Group' "$0@<AB0=40@B" "'""/3@>E>;48=3 "20=30@4" ">:A"G-1 / "5@20O 35=5@8@CNI0O :><?0=8O >?B>2>3> @K=:0 M;5:B@>M=5@388"+ ""-BP %>;48=3"a/ "&"" (&5=B@ <564C=0@>4=>9 B>@3>2;8 >A:2K)IBS Group Holding Ltd ""k4 "" (1J548=5==0O 0280AB@>8B5;L=0O :>@?>@0F8O)k4 "" (03=8B>3>@A:89 <5B0;;C@38G5A:89 :><18=0B)1 "!54L<>9 >=B8=5=B"!B@0=01"8? F5==KE 1C<03B@0A;L) !CBL A>1KB8O0) "8:5@ - 'CC "8:5@ - "!MMBMGMKN-MTLR PKBA/ PKBAPPLZLURCH MRKHOGKBSBERURKA DGBZ/ DGBZPTRCNRUALAKRNMSTTOGKCFEESHYDRRTKMIRAOALRSPMTLRASPAFKSRUGRDIXYYUZLTGKI PHORNMTPGAZPARMD GMKNMDMBMGNTMSNGSVAVRBCMPIKKVTBR TATN/ TATNPMTSSNVTKNLMKLKOHOGKDLSRGPRPMOPINSIBNKBTKSEMZROSNSNGSMRKHP SYNGPRTK ROSTPHSTCHEPOGKA TNBPG/ TNBPPGWTCMUNAC MAGNSCONO"8:5@ - =0O =0F8>=0;L=0O 18@60) "8:5@ - w3$0:B =0;8G8O F5==KE 1C<03 8/8;8 ;8AB8=30 70 @C156><3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL-MCap, <;@4.@C11 0B0 >F5=:8 MCapA0B53>@8O :0?8B0;870F88 Mid-cap Large-cap Small-cap- Mega-cap Micro-cap+ III 2011 $0:B >AA8O >1.;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK30.09.2011, =B5@D0:A: @C??0 " :>=A>;848@>20;0 80,57% 0:F89 0=:0 >A:2K, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 ". ?@5AA-@5;875 :@548B=>9 >@30=870F88 3>2>@8BAO, GB> 0:F88 0=:0 >A:2K C <8=>@8B0@=KE 0:F8>=5@>2 ?@8>1@5;> "" >;3>2>9 F5=B@". 0=55 2 G5B25@3 ?5MMBM~jtKb@ + III 2011 $0:B >AA8O >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O29.09.2011, =B5@D0:A: >4@>1=K5 CA;>28O buyback " ">@8;LA:89 =8:5;L" ( "!: GMKN), >?C1;8:>20==K5 2 A@54C ?>:C?0NI59 "4>G:>9", Norilsk Nickel Investments Ltd (NN Investments), ?@840;8 0:F8O< ">@=8:5;O" ?>78B82=CN 48=0<8:C, =52840==CN 4;O ?@>A540NGMKNMNOD@ + III 2011 $0:B >AA8O (BVI) >1.K$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F8820.09.2011, =B5@D0:A: 48= 87 >A=>20B5;59 Mail.ru Group .@89 8;L=5@ ?@>405B G0ABL A2>53> ?0:5B0 :><?0=88 =0 AC<<C 4> $60,7 <;=, A>>1I8;> 035=BAB2> Bloomberg. AE>4O 87 B5:CI8E :>B8@>2>: ($36,24 70 GDR) =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65 (LSE), $60,7 <;= AB>8B-MAILuWg@ + III 2011 $0:B >AA8O ?@.''5@=0O <5B0;;C@38O08.09.2011, =B5@D0:A: 8?@A:0O Armolink Ltd, ?@8=04;560I0O >A=>2=><C 15=5D8F80@C "5G5;0" 3>@N N78=C, 2 E>45 G0AB=>9 A45;:8 ?@8>1@5;0 0,66% 0:F89 3@C??K, 3>2>@8BAO 2 55 <0B5@80;0E. 0B0 A45;:8 =5 C:070=0, A:070=> ;8HL, GB> >=0 A>AB>O;0AL 2 ?>A;54=85 42MTLRMTLfffffa@ + III 2011 $0:B >AA8O>1./?@./8I520O ?@><KH;5==>ABL06.09.2011, =B5@D0:A: :F8>=5@K "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0" ( "!: PKBA) =0 2=5>G5@54=>< A>1@0=88, :>B>@>5 ?@>H;> 2 70>G=>9 D>@<5 1 A5=BO1@O, ?@8=O;8 @5H5=85 :>=25@B8@>20BL ?@828;538@>20==K5 0:F88 :><?0=88 2 >1K:=>25==K5, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 ?@ PKBA/ PKBAPѐo Ke@ + III 2011 $0:B >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL05.09.2011, =B5@D0:A: :F88 ">;NA >;>B>" ( "!: PLZL) 1C4CB ?5@52545=K 87 :>B8@>20;L=KE A?8A:>2 "" D>=4>2KE 18@6 "! 8 2> 2=518@652K5 A?8A:8, A>>1I8;0 :><?0=8O. 7<5=5=8O =0 "! 2ABC?OB 2 A8;C A 6 A5=BO1@O, =0 - A 7 A5=BO1@O. PLZLPLZL᷅2@ + III 2011 $0:B >AA8O >1. #4>1@5=8O+31.08.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A " 5=5AA0=A @>:5@" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 02.07.2008)-- + III 2011 $0:B >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL31.08.2011, =B5@D0:A: Polyus Gold =0?@028;0 <8=>@8B0@8O< ">;NA 7>;>B0" ( "!: PLZL) ?@54;>65=85 > 2K:C?5 0:F89 ?> F5=5 1900 @C1;59 70 HBC:C. -B> =0 7% 2KH5 @K=>G=>9 F5=K 1C<03 =0 <><5=B >1JO2;5=8O >D5@BK, ?>AG8B0; 0=0;8B8: Unicredit Securities 0@0B 018PLZLPLZL᷅2@ + III 2011 $0:B >AA8O >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O09.08.2011, =B5@D0:A: $>=4>20O 18@60 ?5@525;0 >1K:=>25==K5 0:F88 ">@8;LA:>3> =8:5;O" 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 1 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: 2 2B>@>3> C@>2=O, A>>1I8; M<8B5=B 2> 2B>@=8:. 8@60 ?>4B25@48;0, GB> A ?>=545;L=8:0 ?5@525;0 0:F88 ">@=8:5;O" GMKNMNOD@ + III 2011 $0:B >AA8O (BVI) >1.K$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F8804.08.2011, =B5@D0:A: <5@8:0=A:0O 8=25AB:><?0=8O T. Rowe Price AB0;0 :@C?=59H8< ?>@BD5;L=K< 8=25AB>@>< 8=B5@=5B-E>;48=30 Mail.ru Group. $>=40< ?>4 C?@02;5=85< T. Rowe Price Associates 8 T. Rowe Price International =0 :>=5F II :20@B0;0 2011 3>40 2 AC<<5 -MAILuWg@ + III 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:020.07.2011, =B5@D0:A: "%>;48=3 !" 87<5=8;> :>MDD8F85=B >1<5=0 3;>10;L=KE 45?>78B0@=KE @0A?8A>: 8 ;>:0;L=KE 0:F89: A 27 8N;O 2011 3>40 4;O 2K?CA:0 >4=>9 GDR 1C45B 45?>=8@>20BLAO 200 ;>:0;L=KE 0:F89 :><?0=88 2<5AB> 400 0:F89 @0=55, A>>1I8;0 ?@5AA-A; MRKHx2DV@ + III 2011 $0:B >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;L;01.07.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A "@>:5@A:89 4>< "" +"" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 18.04.2008)OGK2re+}=@ + III 2011 $0:B >AA8OGDR;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK20.09.2011, =B5@D0:A: ?>A;54=NN ?OB=8FC GDR !15@10=:0 2K@>A;8 2 F5=5 =0 A>>1I5=88 > B><, GB> CG0AB=8:8 @K=:0 1>;LH5 =5 A<>3CB :>=25@B8@>20BL A2>8 >1K:=>25==K5 0:F88 10=:0, B> 5ABL 2;045;LF0< GDR 1K; >AB02;5= B>;L:> >4=>AB>@>==89 20@80=B :>=25@B0F88. = SBER01SBERo(Ұ@ + III 2011 $0:B >AA8O >1. #4>1@5=8O26.08.2011, =B5@D0:A: $545@0;L=0O A;C610 ?> D8=0=A>2K< @K=:0< ($!$ ) 2 G5B25@3 @07@5H8;0 >1@0I5=85 70 ?@545;0<8 $ 157 <;= 586 BKA. 376 >1K:=>25==KE 8<5==KE 1574>:C<5=B0@=KE 0:F89 "#@0;:0;89" ( "!: URKA) (3.5@57=8:8, 5@<A:89 :@09), A>>1I05BAO 2 ?@5URKAURKAajK@ + III 2011 $0:B >AA8O >1. #4>1@5=8O01.08.2011, =B5@D0:A:":@>=" ( "!: AKRN) ?@>4>;605B 87102;OBLAO >B ?5@5:@5AB=>3> 2;045=8O 0:F8O<8. 0: 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 ":@>=0", 53> 4>G5@=OO :><?0=8O ">@>3>1C6" ( "!: DGBZ) A=878;0 4>;N 2;045=8O 2 ":@>=" A 1,29% 4> 1,15%. A=>20=85< 4;O >BGC DGBZ/ DGBZPH=+@ + III 2011 $0:B >AA8O >1. "@0=A?>@Bw22.08.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc. A 1 A5=BO1@O 2:;NG8;0 2 8=45:A MSCI Russia 0:F88 " >AB5;5:><0" ( "!: RTKM) A 25A>< 3%. "@0=A 0>TRCN(\D@ + III 2011 $0:B >AA8O >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O30.08.2011, =B5@D0:A: :F88 >1J548=5==>9 :><?0=88 " CA;", :>B>@K5 B>@3CNBAO =0 D>=4>2>9 18@65 >=:>=30, 2:;NG5=K 2 420 =>2KE 8=45:A0, 70?CA: :>B>@KE =0<5G5= =0 5 A5=BO1@O, A>>1I8;0 :><?0=8O. C<038 0;N<8=852>9 :><?0=88 2>H;8 2 8=45:A Hang Seng Foreign CRUALR`~@|a2 {@ + III 2011 $0:B >AA8O >1.Y+%8<8G5A:0O 8 =5DB5E8<8G5A:0O ?@><KH;5==>ABL17.08.2011, =B5@D0:A: 8=45:A=0O :><?0=8O A>>1I8;0 >1 8A:;NG5=88 ":@>=0" ( "!: AKRN) 87 8=45:A0 MSCI Russia Small Cap, :>B>@K9, >4=0:>, @54:> 8A?>;L7C5BAO 2 :0G5AB25 MB0;>=0, ?>MB><C MB> 87<5=5=85 =5 A;8H:>< 7=0G8B5;L=>. AKRN2J@ + III 2011 $0:B >AA8O >1.9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B17.08.2011, =B5@D0:A: 8=45:A=0O :><?0=8O A>>1I8;0 >1 8A:;NG5=88 ">AB>B@5AB0" 87 8=45:A0 MSCI Russia Small Cap, :>B>@K9, >4=0:>, @54:> 8A?>;L7C5BAO 2 :0G5AB25 MB0;>=0, ?>MB><C MB> 87<5=5=85 =5 A;8H:>< 7=0G8B5;L=>. MSTTMSTTHLE@ + III 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:017.08.2011, =B5@D0:A: 8=45:A=0O :><?0=8O A>>1I8;0 >1 8A:;NG5=88 "-3" ( "!: OGKC) 87 8=45:A0 MSCI Russia Small Cap, :>B>@K9, >4=0:>, @54:> 8A?>;L7C5BAO 2 :0G5AB25 MB0;>=0, ?>MB><C MB> 87<5=5=85 =5 A;8H:>< 7=0G8B5;L=>. OGKCBKE@ + III 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:017.08.2011, =B5@D0:A: MSCI C25;8G8;0 25A 0:F89 "$! -!" ( "!: FEES) - =0 0,03 ?@>F5=B=>3> ?C=:B0 2 A2O78 A ?5@5>F5=:>9 :>;8G5AB20 2K?CI5==KE 0:F89 :><?0=89. "5?5@L 25A $! 2 MSCI Russia @025= - 1,52% FEESFEES s@ + III 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:017.08.2011, =B5@D0:A: MSCI C25;8G8;0 25A 0:F89 " CA84@>" ( "!: HYDR) - =0 0,01 ?@>F5=B=>3> ?C=:B0 2 A2O78 A ?5@5>F5=:>9 :>;8G5AB20 2K?CI5==KE 0:F89 :><?0=89. "5?5@L 25A " CA84@>" 2 MSCI Russia @025= 1,96% HYDRHYDR t@ + III 2011 $0:B >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F88w17.08.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc. A 1 A5=BO1@O 2:;NG8;0 2 8=45:A MSCI Russia 0:F88 " >AB5;5:><0" ( "!: RTKM) A 25A>< 3%.RTKMRTKMAz@ + III 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:005.08.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc. A ?OB=8FK ?5@525;0 0:F88 "=B5@ -!" ( "!: IRAO) 87 A53<5=B0 Mid Cap (:><?0=88 A> A@54=59 :0?8B0;870F859) 2 8=45:AK A53<5=B0 Large Cap (:><?0=88 A 1>;LH>9 :0?8B0;870F859). 4=>2@5<5==> 25A 0:F89 "=B5@ " 2 @>AA8IUES]J/W@ + III 2011 $0:B >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL21.07.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc. A 25 8N;O 8A:;NG05B 0:F88 ">;NA >;>B>" ( "!: PLZL) 87 107K @0AG5B>2 A2>8E 3;>10;L=KE 8=45:A>2, A>>1I8;0 MSCI. 0: A>>1I0;>AL @0=55, ">;NA" A59G0A ?@>2>48B A45;:C >1@0B=>3> ?>3;>I5=8O (reverse takeover, RTO) A> A2>59PLZLPLZL᷅2@ + III 2011 $0:B >AA8O >1. #4>1@5=8O05.07.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc C25;8G8;0 25A "#@0;:0;8O" ( "!: URKA) 2 8=45:A0E 4> 4,31% 4> 2,7%, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 8=45:A=>9 :><?0=88. 7<5=5=8O 2ABC?OB 2 A8;C ?> 8B>30< 70:@KB8O B>@3>2 6 8N;O. MSCI ?5@5A<>B@5;0 2 AB>@>=C C25;8G5=8O :>;8G5AB2> 2K?CIURKAURKAajK@ + III 2011 ;0= >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F8826.09.2011, =B5@D0:A: " >AB5;5:><" 23 A5=BO1@O ?>40;> 2 $!$ 70O2;5=85 =0 >@30=870F8N >1@0I5=8O 70 ?@545;0<8 $ ?@828;538@>20==KE 0:F89. 0O2;5=85 ?>40=> 2 >B=>H5=88 60 <;= 707 BKA. "?@5D>2", A>>1I8;0 :><?0=8O 2 ?>=545;L=8:. @30=870B>@ ?@>3@0<<K 45?RTKMRTKMAz@ + III 2011 ;0= >AA8O >1.;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK19.09.2011, =B5@D0:A: "" >;3>2>9 F5=B@" ?@8>1@5;> 46,48% 0:F89 0=:0 >A:2K C ". "0:8< >1@07><, " =0G0; @50;870F8N ?;0=0 A0=0F88 0=:0 >A:2K, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 ". @C??0 " ?>-?@56=5<C @0AAG8BK205B C25;8G8BL A2>N 4>;N 2 0=:5 >A:2K 4>MMBM~jtKb@ + III 2011 ;0= >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL26.08.2011, =B5@D0:A: $545@0;L=0O A;C610 ?> D8=0=A>2K< @K=:0< ($!$ ) 70@538AB@8@>20;0 2K?CA: 8 ?@>A?5:B 4>?M<8AA88 0:F89 " " !" ( "!: ALRS), :>B>@K5 2K?CA:0NBAO 2 E>45 :>=25@B0F88 2 1C<038 <5=LH53> =><8=0;0, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 $!$ . " !"-DTr@ + III 2011 ;0= >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL22.08.2011, =B5@D0:A: ">;8<5B0;;" ( "!: PMTL) =0=O;> Deutsche Bank AG, Morgan Stanley 8 HSBC Holdings Plc >@30=870B>@0<8 ?>;CG5=8O ?@5<80;L=>3> ;8AB8=30 =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65, A>>1I8;> 035=BAB2> Bloomberg A> AAK;:>9 =0 =5=0720==K5 8AB>G=8:8. PMTLPMTLy&1nh@ + III 2011 ;0= >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL16.08.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc. <>65B 8A:;NG8BL 87 8=45:A>2 0:F88 " 0A?04A:>9" 2 A2O78 A =54>AB0B>G=K< 4;O =0E>645=8O 2 8=45:A5 @07<5@>< free float, ?>;0305B 0=0;8B8: " 5=5AA0=A 0?8B0;" 20=5A 30=8AO=. 57C;LB0BK @510;0=A8@>2:8 8=45:A>2 1C4CB >?C1;8RASP# P@ + III 2011 ;0= >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F8805.08.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc. 2 E>45 ?>;C3>4>2>3> ?5@5A<>B@0 8=45:A>2 <>65B A:>@@5:B8@>20BL 2 AB>@>=C C25;8G5=8O free float $ "!8AB5<0" ( "!: AFKS), GB> ?@82545B : C25;8G5=8N 25A0 0:F89 :><?0=88 2 8=45:A5 MSCI Russia, ?>;030NB 0=0;8B8:8 "" 0?8B0;0AFKSAFKS]Kk@ II 2011 $0:B >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL30.06.2011, =B5@D0:A: >4>2>5 A>1@0=85 0:F8>=5@>2 " " !" ( "!: ALRS) >4>1@8;> 4>?M<8AA8N ?CB5< 4@>1;5=8O 0:F89, 2 E>45 :>B>@>9 =><8=0; >1K:=>25==KE 0:F89 :><?0=88 1C45B A=865= 2 27 BKA. @07, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 0;<07>4>1K20NI59 :><?0=88. 4=0 -DTr@  II 2011 $0:B >AA8OADR;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK30.06.2011, =B5@D0:A: >=4>=A:0O D>=4>20O 18@60 (LSE) >4>1@8;0 4>?CA: : B>@30< ADR !15@10=:0 ( "!: SBER) =0 B>@3>2>9 ?;0BD>@<5 International Order Book. 0G0;> B>@3>2 >68405BAO 1 8N;O, A>>1I8; !15@10=:. 0A?8A:0< ?@8A2>5= ISIN US80585Y3080 8 B8:5@ SBER. SBER01SBERo(Ұ@ II 2011 $0:B7070EAB0= (5;8:>1@8B0=8O) >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O29.06.2011, B5@$!: :F88 Kazakhmys Plc ?@>H;8 ?@>F54C@C ;8AB8=30 =0 >=:>=3A:>9 D>=4>2>9 18@65. "@C??0 Kazakhmys A>>1I05B >1 CA?5H=>< @07<5I5=88 >1K:=>25==KE 0:F89 =0 >A=>2=>9 ?;>I04:5 >=:>=3A:>9 D>=4>2>9 18@68. 8AB8=3 >ACI5AB2;5= 157 4>?>;=8B5;L=> - GB_KZMSKAZ?߶l@ + II 2011 $0:B >AA8O >1./8I520O ?@><KH;5==>ABL28.06.2011, =B5@D0:A: !>25B 48@5:B>@>2 " CA3@M9= %>;48=3" CB25@48; @5H5=85 > 4@>1;5=88 0:F89, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. 0: A>>1I0;>AL, 429 840 >1K:=>25==KE 8<5==KE 0:F89 =><8=0;L=>9 AB>8<>ABLN 100 @C1;59 :0640O :>=25@B8@CNBAO 2 42 984 000 0:F8 RUGR镲 q@ II 2011 $0:B >AA8O >1.)&25B=0O <5B0;;C@38OI27.06.2011, RTS: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A <0@:5B-<59:5@>< >1 >:070=88 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (B:@KB>5 0:F8>=5@=>5 >1I5AB2> =25AB8F8>==0O D8@<0 "") GMKNMNOD@ II 2011 $0:B >AA8O >1.">@3>2;O16.06.2011, Offerings.ru: @C??0 8:A8 A>>1I8;0 >1 8B>30E @07<5I5=8O 4>?M<8AA88 8 ACI5AB2CNI8E 0:F89 15 8N=O 2011 3>40 B:@KB>5 0:F8>=5@=>5 >1I5AB2> 8:A8 @C?? - 3>;>2=0O :><?0=8O @C??K ><?0=89 8:A8, >4=>9 87 ;848@CNI8E @>AA89A:8E :><?0=89 2 AD5-o l`q3@ II 2011 $0:B >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL10.06.2011, RTS: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A <0@:5B-<59:5@>< >1 >:070=88 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (" ( /) ") -- II 2011 $0:B >AA8OADR />1.)&25B=0O <5B0;;C@38O10.06.2011, RTS: " ">@8;LA:89 =8:5;L" ( "!: GMKN) 2 E>45 2B>@>9 AB0488 buyback 2K:C?8;> =0 @K=:5 F5==K5 1C<038 =0 AC<<C >:>;> ?>;>28=K 70O2;5==>3> >1J5<0 (A>AB02;O; $1,2 <;@4), 70O28; 35=48@5:B>@ :><?0=88 ;048<8@ !B@60;:>2A:89 2 8=B5@2LN Bloomber GMKNMNOD@  II 2011 $0:B >AA8O >1. #4>1@5=8O07.06.2011, =B5@D0:A: :F88 "#@0;:0;89" ( "!: URKA) 2:;NG5=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "" =0 , 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. 8@60 ?@8=O;0 A>>B25BAB2CNI55 @5H5=85 3 8N=O. -B> @5H5=85 >7=0G05B, GB> :><?0=8O ?@>H;0 2A5 =5>1E>48<K5 ?@>25@:8 8 A>>B25 URKAURKAajK@ II 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:024.05.2011, =B5@D0:A: -!-%>;48=3, :>=B@>;8@CNI89 G5BK@5 ", =0G8=05B ?@>F5AA :>=A>;840F88 M=5@3>0:B82>2 =0 1075 ""-9" ( "!: TGKI). 0: A>>1I8;0 ?@5AA-A;C610 -!, 4;O MB>9 F5;8 "-9 2> 2B>@>< ?>;C3>488 2011 3>40 @07<5AB8B 4>?>;=8B5;L=CN M<8AA8N 0 TGKI.C7@ II 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:018.05.2011, =B5@D0:A: "=B5@ -!" ( "!: IRAO) @07<5AB8;> 6 B@;= 822 <;@4 972 <;= 629 BKA. 771 0:F89 2 @0<:0E 4>?M<8AA88 4;O :>=A>;840F88 0:B82>2 >B@0A;8. "0:8< >1@07><, @07<5I5=> 49,44% >1I53> >1J5<0 2K?CA:0 (13,8 B@;= 0:F89) =0 AC<<C 365 <;@4 @C IUES]J/W@ II 2011 $0:B >AA8O>1./?@. #4>1@5=8O11.05.2011, =B5@D0:A: !>25B 48@5:B>@>2 "$>A3@>" =0 70A540=88 6 <0O ?@8=O; @5H5=85 @07<5AB8BL 4>?>;=8B5;L=CN M<8AA8N >1K:=>25==KE 0:F89 4;O :>=25@B0F88 2 =8E ?@828;538@>20==KE 0:F89 B8?0 "1", 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 "$>A3@>". ><?0=8O ?@>2545B :>=25@ PHOR PHOR LIBY]@ II 2011 $0:B >AA8O >1. "@0=A?>@B28.04.2011, =B5@D0:A: $ "! A 30 0?@5;O ?5@52>48B >1K:=>25==K5 0:F88 ">2>@>AA89A:89 <>@A:>9 B>@3>2K9 ?>@B" ( "!: NMTP) (") 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "" 2 :0B53>@8N "2=5A?8A>G=KE" F5==KE 1C<03, 4>?CI5==KE : B>@30< 157 ?@>E>645=8O ?@>F54C@K ;8AB8= NMTPNMTPL@ II 2011 $0:B >AA8O>1./?@./8I520O ?@><KH;5==>ABL28.04.2011, =B5@D0:A: !>25B 48@5:B>@>2 "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0" ( "!: PKBA) (!0=:B-5B5@1C@3) ?@8=O; @5H5=85 > ?@>2545=88 buy back, 3>2>@8BAO 2 ?@5AA-@5;875 :><?0=88. &5=0 ?@8>1@5B5=8O - 1,407 BKA. @C1;59 70 >4=C 8<5==CN >1K:=>25==CN 0:F8N 8  PKBA/ PKBAPѐo Ke@  II 2011 $0:B >AA8OADR+5DB5307>20O >B@0A;L21.04.2011, =B5@D0:A: The Bank of New York Mellon C<5=LH05B 2 420 @070 A>>B=>H5=85 0:F89 "07?@><0" : 53> ADR. 7<5=5=85 2 ?@>3@0<<5 ADR ?@54CA<0B@8205B A=865=85 :>;8G5AB20 0:F89 =0 >4=C ADR "07?@><0" - A G5BK@5E 4> 42CE. ! 28 0?@5;O (?>A;5 =545;L=>9 ?0 GAZPOGZPY Y@ II 2011 $0:B >AA8O ?@.''5@=0O <5B0;;C@38O20.04.2011, =B5@D0:A: !5<LO 60AB8A @07<5AB8;0 =0 $ 8 "! 32 <;= ?@828;538@>20==KE 0:F89 "5G5;0" ( "!: MTLR) ?> F5=5 $16,5, 3>2>@8BAO 2 ?@5AA-@5;875 :><?0=88. "0:8< >1@07><, ?@>4025F ?>;CG8B >B ?@>4068 "?@5D>2" $528 <;=. > 2B>@=8: 25G5@>< :>;8G5A MTLRMTLfffffa@ ! II 2011 $0:B >AA8O >1.K$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F8814.04.2011, =B5@D0:A: "@<040" ( "!: ARMD) ?@8ABC?8;> : @07<5I5=8N 2,4 <;= 0:F89 4>?M<8AA88 ?> F5=5 $13, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. "0:8< >1@07><, >1I89 >1J5< @07<5I5=8O <>65B A>AB028BL $31,2 <;=. =0G0;5 0?@5;O "@<040" A>>1I0;0 > =0<5@5=88 ?@ ARMDx&1@ II 2011 $0:B >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F8805.04.2011, =B5@D0:A: " >AB5;5:><" ( "!: RTKM), 7025@H82H55 ?@8A>548=5=85 2>AL<8 4>G5@=8E :><?0=89 "!2O7L8=25AB0", @07@010BK205B AB@0B538N @0728B8O 187=5A0, :>B>@CN ?;0=8@C5B 2 <05 ?@54AB028BL =0 CB25@645=85 A>25B0 48@5:B>@>2. @57C;LB0B5 >1J548=5=8 RTKMRTKMAz@ ! II 2011 $0:B >AA8O >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O04.04.2011, =B5@D0:A: >G5@=OO :><?0=8O " ">@8;LA:89 =8:5;L" - Corbiere Holdings Limited - 7025@H8;0 buy-back 0:F89 . Corbiere 2A53> ?@8>1@5;0 13 <;= 67 BKA. 302 0:F88 (6,85% CAB02=>3> :0?8B0;0) 2 D>@<5 >1K:=>25==KE 0:F89 8 45?>78B0@=KE @0A?8A GMKNMNOD@ "" II 2011 $0:B >AA8O ?@.;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK01.06.2011, =B5@D0:A: @828;538@>20==K5 0:F88 " 0=:" =5 2>94CB 2 =>2K9 A>AB02 8=45:A0 "!-2 2 A2O78 A ?;0=0<8 M<8B5=B0 :>=25@B8@>20BL ?@828;538@>20==K5 0:F88 2 >1K:=>25==K5. 1K:=>25==K5 0:F88 0=:0 ( "!: MBWB) 8A:;NG0NBAO B0:65 87 A>AB020 8= MDMBl\@ ## II 2011 $0:B >AA8O >1.">@3>2;Oq01.06.2011, =B5@D0:A: 1K:=>25==K5 0:F88 "03=8B" ( "!: MGNT) 8A:;NG0NBAO 87 8=45:A0 "!-2 2 A2O78 A B5<, GB> 8E :0?8B0;870F8O ?@52KA8;0 C@>25=L, CAB0=>2;5==K9 4;O MB>3> 8=45:A0. MGNTMGNTNtAA8O >1. -=5@35B8:0K01.06.2011, =B5@D0:A: =>2K9 A>AB02 8=45:A0 0:F89 A> A@54=8< 8 =0G0;L=K< C@>2=5< :0?8B0;870F88 - 8=45:A0 "!-2 - 2>94CB >1K:=>25==K5 0:F88 "-3" ( "!: OGKC) OGKCBKE@ $$ II 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:0S01.06.2011, =B5@D0:A: =>2K9 A>AB02 8=45:A0 0:F89 A> A@54=8< 8 =0G0;L=K< C@>2=5< :0?8B0;870F88 - 8=45:A0 "!-2 - 2>94CB >1K:=>25==K5 0:F88 ">AM=5@3>" ( "!: MSNG) MSNGMSNGٱyk R@ %% II 2011 $0:B >AA8O >1.0H8=>AB@>5=8501.06.2011, =B5@D0:A: 1K:=>25==K5 0:F88 "!>;;5@A" ( "!: SVAV) 8A:;NG0NBAO 87 8=45:A0 "!, ?>A:>;L:C :><?0=8O E0@0:B5@87C5BAO =08<5=LH8< C@>2=5< :0?8B0;870F88, @0AAG8B0==>9 A CG5B>< free-float. SVAVc&&@ II 2011 $0:B >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F88O01.06.2011, =B5@D0:A: 107C @0AG5B0 8=45:A0 "!, :>B>@0O 1C45B 459AB2>20BL 2 ?5@8>4 A 16 8N=O ?> 15 A5=BO1@O, 2>94CB >1K:=>25==K5 0:F88 " >AB5;5:><" ( "!: RTKM) RTKMRTKMAz@  II 2011 $0:B >AA8O  )&25B=0O <5B0;;C@38O01.06.2011, =B5@D0:A: 107C @0AG5B0 8=45:A0 "!, :>B>@0O 1C45B 459AB2>20BL 2 ?5@8>4 A 16 8N=O ?> 15 A5=BO1@O, 2>94CB @>AA89A:85 45?>78B0@=K5 @0A?8A:8 ( ) =0 0:F88 " CA;0".  =0 0:F88 " CA;0" 1C4CB B0:65 2:;NG5=K 2 A>AB02 >B@0A;52>3> 8=45:A0 "! 5 RUALR`~@|a2 {@ II 2011 $0:B >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F8817.05.2011, =B5@D0:A: MSCI @5H8;0 =5 2:;NG0BL 0:F88 " >AB5;5:><" ( "!: RTKM) 2 A2>8 8=45:AK A 1 8N=O, >B:0702H8AL >B 0=>=A8@>20==KE 2 <0@B5 ?;0=>2. MSCI A>G;0 =5>1E>48<K< 4>640BLAO >:>=G0B5;L=KE 8B>3>2 :>=A>;840F88 :><?0=89 A2O78 =0 1075 " >AB5;5:><0 RTKMRTKMAz@ && II 2011 $0:B >AA8O >1. 5480Y17.05.2011, =B5@D0:A: 8=45:A MSCI Russia IMI 2:;NG5=K 0:F88 " -" >A:20" (0,07%). RBCM:v@ '' II 2011 $0:B >AA8O >1.9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=Bj17.05.2011, =B5@D0:A: 8=45:A MSCI Russia IMI 2:;NG5=K 0:F88 "@C??K :><?0=89 " ( "!: PIKK) (0,21%) PIKK PIK / 70ZFF@ II 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:0`17.05.2011, =B5@D0:A: 8=45:A MSCI Russia IMI 2:;NG5=K 0:F88 "-3" ( "!: OGKC) (0,23%) OGKCBKE@ II 2011 $0:B >AA8O >1.9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B\17.05.2011, =B5@D0:A: 8=45:A MSCI Russia IMI 2:;NG5=K 0:F88 ">AB>B@5AB0" (25A - 0,26%) MSTTMSTTHLE@ II 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:017.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. 1K:=>25==K5 0:F88 "%>;48=30 !", ?>O2;5=85 :>B>@KE 2 8=45:A5 ?@>3=>78@>20;8 0=0;8B8:8, 2 Russia Standard Index =5 2:;NG5=K.  MRKHx2DV@ II 2011 $0:B >AA8O >1.''5@=0O <5B0;;C@38O17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. @828;538@>20==K5 0:F88 "5G5;0" ( "!: MTLR)", ?>O2;5=85 :>B>@KE 2 8=45:A5 ?@>3=>78@>20;8 0=0;8B8:8, 2 Russia Standard Index =5 2:;NG5=K. MTLRMTLfffffa@ (( II 2011 $0:B >AA8O >1.;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. 57=0G8B5;L=> - =0 0,02-0,03 ?.?. - A=87OBAO 25A0 0:F89 " ( "!: VTBR) VTBRVTBRhQ񘪅@ )) II 2011 $0:B >AA8O>1./?@.+5DB5307>20O >B@0A;L'17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. 57=0G8B5;L=> - =0 0,02-0,03 ?.?. - A=87OBAO 25A0 0:F89 ""0B=5DB8" ( "!: TATN)  RU14TATN3006/ RU14TATN3014 TATNr?r@ ** II 2011 $0:B >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F8817.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. 57=0G8B5;L=> - =0 0,02-0,03 ?.?. - A=87OBAO 25A0 0:F89 ""!" ( "!: MTSS) MTSIMBTʖx@ ++ II 2011 $0:B >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;L'17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. 57=0G8B5;L=> - =0 0,02-0,03 ?.?. - A=87OBAO 25A0 0:F89 ""-0" ( "!: NVTK) NOTKNVTKP@  II 2011 $0:B >AA8O >1.;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5.5A 0:F89 !15@10=:0 $ ( "!: SBER) - =0 0,07 ?.?., 4> 10,81%. SBER03SBERo(Ұ@  II 2011 $0:B >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;L17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. 5A 0:F89 "07?@><0" ( "!: GAZP) A=878BAO =0 0,18 ?.?. - 4> 29,63% GAZPOGZPY Y@ ,, II 2011 $0:B >AA8O >1.''5@=0O <5B0;;C@38Og17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. !=865= 25A 2 8=45:A5 ">2>;8?5F:>3> <5B0;;C@38G5A:>3> :><18=0B0" ( "!: NLMK) () - =0 0,33 ?.?., 4> 0,89%. NLMKNLMKK^5|@ II 2011 $0:B >AA8O >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. !=865= 25A 2 8=45:A5 ">@=8:5;O" ( "!: GMKN) - =0 0,92 ?.?., 4> 5,27% GMKNMNOD@  II 2011 $0:B >AA8O >1. #4>1@5=8OQ17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. "0:, 25A "#@0;:0;8O" ( "!: URKA) 2 AB@C:BC@5 Russia Standard Index C25;8G5= =0 0,29 ?.?., 4> 2,41%. URKAURKAajK@ II 2011 $0:B >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABLS17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. "0:, 25A ">;8<5B0;;0" ( "!: PMTL) 2 AB@C:BC@5 Russia Standard Index C25;8G5= =0 0,42 ?.?., 4> 1,13% PMTLPMTLy&1nh@ -- II 2011 $0:B >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;Lw17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI ?5@5A<>B@5;0 25A @O40 0:F89 2 8=45:A5. "0:, 25A "#0" ( "!: LKOH) 2 AB@C:BC@5 Russia Standard Index C25;8G5= =0 0,95 ?@>F5=B=>3> ?C=:B0 (?.?.) - 4> 12,26% LKOHLKOH7ZAA8O >1. -=5@35B8:017.05.2011, =B5@D0:A: MSCI 8A:;NG8;0 0:F88 "-4" ( "!: OGKD). B>38 ?>;C3>4>2>3> ?5@5A<>B@0 8=45:A>2 MSCI >1JO28;0 2 =>GL A ?>=545;L=8:0 =0 2B>@=8:. 5A 0:F89 -4 A>AB02;O; 0,51%. OGK40d`@ // II 2011 $0:B >AA8O >1.9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B17.05.2011, =B5@D0:A: MSCI 2:;NG8;0 2 A>AB02 Russia Standard Index 0:F88 "@C??0 ! " ( "!: LSRG). B>38 ?>;C3>4>2>3> ?5@5A<>B@0 8=45:A>2 MSCI >1JO28;0 2 =>GL A ?>=545;L=8:0 =0 2B>@=8:. 5A 0:F89 3@C??K ! 2 8=45:A5 A>AB028B 0,57%. LSRGLSRG]}I@ 00 II 2011 $0:B >AA8O >1.0H8=>AB@>5=8522.04.2011, =B5@D0:A: :F8>=5@K "@>B>=-" ( "!: PRPM) (5@<L) =0 3>4>2>< A>1@0=88 21 0?@5;O ?@8=O;8 @5H5=85 C25;8G8BL CAB02=K9 :0?8B0; >1I5AB20 ?CB5< :>=25@B0F88 @07<5I5==KE 0:F89 2 0:F88 1>;LH59 =><8=0;L=>9 AB>8<>AB8, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=8 --  II 2011 $0:B >AA8O>1)&25B=0O <5B0;;C@38O20.06.2011, =B5@D0:A: CA;" @5H8; =5 ?@>E>48BL ;8AB8=3 =0 D>=4>2>9 18@65 ">@>=B>, ?>2KH5=8O ;8:284=>AB8 A2>8E 0:F89 1C45B 4>1820BLAO 4@C38<8 A?>A>10<8, A>>1I8; 2 8=B5@2LN "=B5@D0:AC" ?5@2K9 70<35=48@5:B>@0 :><?0=88 ;048A;02 !>;>2L52. RUALR`~@|a2 {@ II 2011 ;0= >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;L21.04.2011, =B5@D0:A: !>25BK 48@5:B>@>2 "-2" ( "!: OGKB) 8 "-6" ( "!: OGKF) =0 70>G=KE 70A540=8OE 25 0?@5;O CB25@4OB ?>25AB:8 A>1@0=89 0:F8>=5@>2, =0 :>B>@K5, 2 G0AB=>AB8, 1C45B 2K=5A5= 2>?@>A > A;8O=88 42CE ?>4:>=B@>;L=KE "07?@><C" (GAZP) OGK2re+}=@  II 2011 ;0= >AA8OADR;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK05.04.2011, =B5@D0:A: & $ ?>445@68205B @07<5I5=85 ADR !15@10=:0 4> ?@820B870F88 & $ ?>445@68205B @07<5I5=85 0<5@8:0=A:8E 45?>78B0@=KE @0A?8A>: (ADR) !15@10=:0 $ ( "!: SBER) 4> ?@820B870F88 7,6%-=>3> 3>A?0:5B0 0:F89, A>>1I8; ?@54A540B5;L 0=:0 >AA88 SBER03SBERo(Ұ@ 1 II 2011 ;0=+#:@08=0 (N:A5<1C@3)GDR/8I520O ?@><KH;5==>ABL28.04.2011, =B5@D0:A: MHP S.A., E>;48=3>20O :><?0=8O :@C?=>9 C:@08=A:>9 03@>?@><KH;5==>9 3@C??K "8@>=>2A:89 E;51>?@>4C:B" (%), <>65B ?@>40BL @0=55 2K:C?;5==K5 =0 @K=:5 3;>10;L=K5 45?>78B0@=K5 @0A?8A:8 (GDR), >1J5< :>B>@KE A>AB02;O5B 4> 3% 2A5E 2K?CI5= -MHP8EGrC@  II 2011 ;0= >AA8O >1. #4>1@5=8O27.04.2011, =B5@D0:A: ":@>=" ( "!: AKRN) =5 8A:;NG05B 2>7<>6=>AB8 @50;870F88 0:F89 "#@0;:0;8O" ( "!: URKA), :>B>@K5 <>65B ?>;CG8BL 2 @57C;LB0B5 :>=25@B0F88 ACI5AB2CNI53> C :><?0=88 ?0:5B0 0:F89 "!8;L28=8B0", =0 @K=:5, A>>1I8; ?@54A540B5;L A>25B0 48@ URKAURKAajK@ 21 II 2011 ;0= >AA8O >1.9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B26.05.2011, =B5@D0:A: 525;>?5@ "B:@KBK5 8=25AB8F88" ( "!: OPIN), >A=>20==K9 "=B5@@>A><" 8 2 ?@>F5AA5 @0745;0 0:B82>2 1K2H8E ?0@B=5@>2 ?> E>;48=3C 4>AB02H89AO "=M:A8<C" 8E08;0 @>E>@>20, =0<5@5= ?@>25AB8 SPO 2 2012 3>4C. ?;0=0E :><?0=88 =0 ?@5AA-:> OPINq%@ 32 II 2011 ;0= >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;L09.06.2011, =B5@D0:A: ;020 "07?@>< =5DB8" ( "!: SIBN) ;5:A0=4@ N:>2 =0<5@5= C25;8G820BL A2>9 ?0:5B 0:F89 2 :><?0=88. "/ A59G0A O2;ONAL 0:F8>=5@>< 8 =0<5@5= C25;8G820BL A2>9 ?0:5B 0:F89 2 "07?@>< =5DB8", - A:070; .N:>2, 2KABC?0O =0 3>4>2>< A>1@0=88 SIBN3GZPFY (ADR 157 ;8AB8=30)mCD@ II 2011 ;0= >AA8OGDR -=5@35B8:020.05.2011, =B5@D0:A: "%>;48=3 !" >1@0B8;>AL 2 $545@0;L=CN A;C61C ?> D8=0=A>2K< @K=:0< ($!$ ) A ?@>AL1>9 @07@5H8BL >1@0I5=85 70 @C156>< 10 <;@4 260 <;= 438 BKA. 496 >1K:=>25==KE 8 518 <;= 787 BKA. 346 ?@828;538@>20==KE 0:F89. 0: A>>1I8;8 2 ?@5AA- MRKHx2DV@  II 2011;0= LT >AA8O >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O26.04.2011, =B5@D0:A: @54A540B5;L A>25B0 48@5:B>@>2 En+ Group (>A=>2=>9 0:F8>=5@ " CA;") 0B0=8M;L >BH8;L4 AG8B05B, GB> 2 B5G5=85 3>40-?>;CB>@0 free float " CA;0" <>65B C25;8G8BLAO 4> 25% 70 AG5B ?@>4068 4>;8 SUAL Partners. ":F88 " CA;0" A59G0A RUALR`~@|a2 {@  I 2011 $0:B >AA8O  )&25B=0O <5B0;;C@38O731.03.2011, =B5@D0:A: >AA89A:85 45?>78B0@=K5 @0A?8A:8 ( ) " CA;0" A 1 0?@5;O ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "" 1-3> C@>2=O $ 87 A?8A:0 "". RUALR`~@|a2 {@ I 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:029.03.2011, =B5@D0:A: $545@0;L=0O A5B520O :><?0=8O ($!) 7025@H8;0 ;8AB8=3 GDR =0 >=4>=A:>9 18@65. 0 AG5B =53> $! @0AAG8BK205B C25;8G8BL ;8:284=>ABL A2>8E 1C<03 ?5@54 ?@54AB>OI59 ?@820B870F859 4,11% 0:F89. FEESFEES s@ 43 I 2011 $0:B >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL28.03.2011, RTS, MMVB: :F88 " ?5@2545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "" 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "", 2 :>B>@>< >=8 =0E>48;8AL A 07.05.20103. KBTKFl.@ 5 I 2011 $0:B >AA8O >1. "@0=A?>@BF23.03.2011, MMVB: :F88 "@0=A0M@> ?5@2545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "" TAER8K;@ 64 I 2011 $0:B >AA8O >1.0H8=>AB@>5=85E22.03.2011, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@2545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "" SEMZffffff?  I 2011 $0:B >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;Lp11.03.2011, RTS: ><?0=8O >B:070;0AL >B CA;C3 <0@:5B-<59:5@>2 (!" &  8 @>:5@A:89 4>< " +" ) GAZPOGZPY Y@ I 2011 $0:B >AA8O >1.)&25B=0O <5B0;;C@38OM11.03.2011, RTS: >B:07 >B CA;C3 <0@:5B-<59:5@>2 (@>:5@A:89 4>< " +" ) GMKNMNOD@ -- I 2011 $0:B >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;Lp11.03.2011, RTS: ><?0=8O >B:070;0AL >B CA;C3 <0@:5B-<59:5@>2 (!" &  8 @>:5@A:89 4>< " +" ) LKOHLKOH7ZAA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F88M11.03.2011, RTS: >B:07 >B CA;C3 <0@:5B-<59:5@>2 (@>:5@A:89 4>< " +" ) MTSIMBTʖx@ 75 I 2011 $0:B >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;Lp11.03.2011, RTS: ><?0=8O >B:070;0AL >B CA;C3 <0@:5B-<59:5@>2 (!" &  8 @>:5@A:89 4>< " +" ) ROSNROSN@/zޟ@ 86 I 2011 $0:B >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;LL11.03.2011, RTS: >B:07 >B CA;C3 <0@:5B-<59:5@0 (@>:5@A:89 4>< " +" ) SNGSSNGS-O6@ I 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:0Z10.03.2011, MMVB: 1K:=>25==K5 0:F88 %>;48=30 ! ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1" MRKHx2DV@ 7 I 2011 $0:B >AA8O ?@. -=5@35B8:0_10.03.2011, MMVB: @828;538@>20==K5 0:F88 %>;48=30 ! ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1" MRKHPx2DV@ 98 I 2011 $0:B >AA8O >1./8I520O ?@><KH;5==>ABL05.03.2011, =B5@D0:A: "!8=5@38O" @07<5AB8;0 100% 0:F89 4>?>;=8B5;L=>3> 2K?CA:0 >1J5<>< 6,75 <;= HBC:. :F88 @07<5I0;8AL A 1 D52@0;O ?> 4 <0@B0. 11.04.2011, =B5@D0:A: Sword Enterprises Ltd >A=>20B5;O 8 >A=>2=>3> 2;045;LF0 "!8=5@38O" ;5:A0=4@0 5G5B SYNG9y&@ : I 2011 $0:B; >AA8O (>@<0=4A:85 >AB@>20) >1.9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B21.02.2011, =B5@D0:A: RGI =5 A<>65B ?>;CG8BL ;8AB8=3 =0 3;02=>< @K=:5 LSE, ?>:0 =5 C25;8G8BAO free float. >A;5 B>3>, :0: Prosperity Capital Management ?@8>1@5;0 5,64% 0:F89 RGI (>1 MB>< 1K;> >1JO2;5=> 2 O=20@5), free float A>:@0B8;AO 4> 19,9%. -RGIͪ@ ;9 I 2011 $0:B >AA8O >1.">@3>2;O21.02.2011, RTS: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "" 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "", 2 :>B>@>< >=8 =0E>48;8AL A 27.04.2010. PRTKPRTKM^&@ <( I 2011 $0:B >AA8O >1.;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK18.02.2011, =B5@D0:A: Free float 0:F89 " ?>A;5 7025@H5=8O A45;:8 ?> @07<5I5=8N 10%-=>3> ?0:5B0 0:F89 C25;8G8;AO A 14,5% 4> 24,5%. 7 14,5% 0:F89, =0E>482H8EAO @0=55 2 A2>1>4=>< >1@0I5=88, 1>;55 ?>;>28=K ?@8E>48;>AL =0 >=4>=A:CN D>=4>2CN 18@6C. 0=: >6 VTBRVTBRhQ񘪅@ I 2011 $0:B >AA8O >1.?=D@0AB@C:BC@=>5 AB@>8B5;LAB2>F15.02.2011, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "" MSTTMSTTHLE@ // I 2011 $0:B >AA8O >1.9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=Be09.02.2011, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1" 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "" LSRGLSRG]}I@ = I 2011 $0:B7 >AA8O (09<0=>2K >AB@>20) >1./5DB5A5@28A=0O >B@0A;L31.01.2011, =B5@D0:A: 5=48@5:B>@ 8 >A=>2=>9 0:F8>=5@ EDC ;5:A0=4@ 60?0@8475 ?@>40; 8 <;= 0:F89 :><?0=88 (5,4% :0?8B0;0). >;O 187=5A<5=0 A=878;0AL 4> 37%. :F88 ?@>4020;8AL =0 18@65 2 D>@<5 GDR ?> $30 70 @0A?8A:C. 25 ?@8G8=K ?@>4068 4>;8: C25;8G8BL -EDCL5v6U@ >: I 2011 $0:B >AA8O >1./8I520O ?@><KH;5==>ABLg21.01.2011, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1" 87 :>B8@>20;L=>3> A?0A:0 "-2" ROST ROSTD@  I 2011 $0:B >AA8O >1. "@0=A?>@B21.01.2011, =B5@D0:A: FESCO C65 70O2;O;0, GB>, ?@8>1@5B0O 12,5% 0:F89 ""@0=A:>=B59=5@0", @0AAG8BK205B C25;8G8BL A2>N 4>;N 4> :>=B@>;L=>9. 4=0:> :><?0=8O =5 E>G5B A:C?0BL 0:F88 =0 @K=:5 8 =5 45;05B MB>3>, "GB>1K =5 A2O7K20BL ;8:284=>ABL. A;8 3>AC40@AB2> "@0=A 0>TRCN(\D@ ? I 2011 $0:B >AA8O >1.">@3>2;O 19.01.2011, =B5@D0:A: free-float X5 Retail Group 2 2010 3>4C C25;8G8;AO A 27% 4> 30,3%. A=>20B5;8 "OB5@>G:8" A>:@0B8;8 A2>N 4>;N 2 :><?0=88 =0 3,3 ?@>F5=B=>3> ?C=:B0 (@0=55 8< ?@8=04;560;> 23,1% 2 :><?0=88). >;8G5AB2> 0:F89 %5 2 A2>1>4=>< >1@0I5=88 < -FIVEjMwm@ @; I 2011 $0:B >AA8O >1.7$0@<0F52B8:0/8>B5E=>;>38813.01.2011, =B5@D0:A: =0G0;5 D52@0;O 2010 3>40 Artio International Equity Fund 8 Artio International Equity Fund II 2 A>2>:C?=>AB8 2;045;8 0:F8O<8 8 45?>78B0@=K<8 @0A?8A:0<8 "$0@<AB0=40@B0" =0 2,1% :0?8B0;0, =0 :>=5F 0?@5;O - C65 ?>GB8 3,2%, =0 :>=5F 8 PHST PHST LI,c]AS@ I 2011 ;0= >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F8825.03.2011, =B5@D0:A: Free float " >AB5;5:><0" ?>A;5 @5>@30=870F88 A>AB028B ?@O4:0 43%. ;O ?>2KH5=8O ;8:284=>AB8 :><?0=8O ?;0=8@>20;0 2 <05-8N=5 ?@>25AB8 ;8AB8=3 =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65 (LSE), >4=0:>, A:>@55 2A53>, =5 CA?55B MB>3> A45;0BL. 28.01.20 RTKMRTKMAz@  I 2011 ;0= >AA8O >1.;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK24.03.2011, =B5@D0:A: !15@10=: <>65B @07<5AB8BL 2 D>@<5 @0A?8A>: 4> 15% free float (GB> A>>B25BAB2C5B ?>@O4:0 6% >B >1I53> >1J5<0 0:F89) 8;8 4> $4,7 <;@4. - 4>AB0B>G=K9 C@>25=L 4;O B>3>, GB>1K 4>AB83=CBL =5>1E>48<>3> C@>2=O C25;8G5=8O ;8:284=>AB8 ?@>3@0< SBER03SBERo(Ұ@ A< I 2011 ;0= >AA8O >1.''5@=0O <5B0;;C@38O14.03.2011, =B5@D0:A: 87:0O ;8:284=>ABL 0:F89 '" ?@54AB02;O5B A>1>9 >?@545;5==K5 @8A:8 ?@8 8E ?>:C?:5, => 0=0;8B8:8 >6840NB, GB> :><?0=8O 2A5 65 2>7>1=>28B SPO, >B;>65==>5 2 =0G0;5 D52@0;O B5:CI53> 3>40 87-70 =51;03>?@8OB=>9 @K=>G=>9 :>=JN=:BC@K. 13.0 CHEPF=ƪN@ I 2011 ;0=7070EAB0= (5;8:>1@8B0=8O) >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O14.02.2011, =B5@D0:A: Kazakhmys ?@>4>;68B @0AA<>B@5=85 2>?@>A0 2B>@8G=>3> ;8AB8=30 =0 >=:>=3A:>9 D>=4>2>9 18@65 A 2>7<>6=K< @07<5I5=85< =>2KE 0:F89 4;O ?>445@6:8 ;8:284=>AB8, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. - GB_KZMSKAZ?߶l@ I 2011 ;0= >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL09.02.2011, =B5@D0:A: ">;NA >;>B>" ?;0=8@C5B : ;5BC ?>;CG8BL ;8AB8=3 2 >=4>=5 'B>1K ?>;CG8BL ?@5<80;L=K9 ;8AB8=3 =0 LSE, ">;NAC" =5>1E>48<> 4>25AB8 free float 4> 25% A =K=5H=8E >:>;> 20%. ><?0=8O @0AA<0B@8205B 2>7<>6=>ABL ?@>4068 5,6% A2>8E :2078:07 PLZLPLZL᷅2@ B I 2011 ;0=#:@08=0 >1./8I520O ?@><KH;5==>ABL03.02.2011, =B5@D0:A: 3@>E>;48=3 "20=30@4", :@C?=59H89 ?@>872>48B5;L O8F 8 O8G=KE ?@>4C:B>2 =0 #:@08=5, <>65B ?@8=OBL @5H5=85 > ?@>2545=88 2 2011 3>4C 2B>@8G=>3> @07<5I5=8O (SPO) ?>@O4:0 10% 0:F89. -AVGRiq3@ C I 2011 ;0= >AA8O >1.?>:A>E8<8G5A:0O ?@><KH;5==>ABL[03.02.2011, =B5@D0:A: "! 2:;NG8;0 >1K:=>25==K5 0:F88 ">:A" 2 :>B8@>20;L=K9 ;8AB "" KSGR-  I 2011 ;0= >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;L19.01.2011, =B5@D0:A: :>;8G5AB2> 0:F89 =0 >4=C ADR 1C45B A=865=> A G5BK@5E 4> 42CE. -B> ?>72>;8B A45;0BL ADR "07?@><0" 4>ABC?=K<8 4;O 1>;55 H8@>:>3> :@C30 8=25AB>@>2, ?>2KA8BL ;8:284=>ABL @0A?8A>:. GAZPOGZPY Y@ ## IV 2010 $0:B >AA8O >1.">@3>2;OF29.12.10, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1" MGNTMGNTNtAA8O >1. -=5@35B8:0F27.12.10, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1" OGK1[kPD@  IV 2010 $0:B >AA8O  )&25B=0O <5B0;;C@38O16.12.2010, =B5@D0:A: >AA89A:85 45?>78B0@=K5 @0A?8A:8 "!15@10=: >AA88", C4>AB>25@ONI85 ?@02> A>1AB25==>AB8 =0 >1K:=>25==K5 0:F88 UC Rusal, 16 45:01@O 2010 3>40 ?>;CG8;8 ;8AB8=3 =0 "! 8 . RUALR`~@|a2 {@ 1 IV 2010 $0:B#:@08=0GDR/8I520O ?@><KH;5==>ABL08.12.2010, =B5@D0:A: WTI Trading Limited - AB@C:BC@0 >A=>2=>3> 0:F8>=5@0 C:@08=A:>9 03@>?@><KH;5==>9 3@C??K "8@>=>2A:89 E;51>?@>4C:B" (%) .@8O >AN:0 - 2 A@54C @07<5AB8;0 10 <;= 0:F89 2 D>@<5 3;>10;L=KE 45?>78B0@=KE @0A?8A>: (GDR) MHP S.A. =0 >=4>=A -MHP8EGrC@ E> IV 2010 $0:B >AA8O>1./?@.+5DB5307>20O >B@0A;Lm03.12.2010, =B5@D0:A: 1K:=>25==K5 8 ?@828;538@>20==K5 0:F88 ""-BP %>;48=30" (TNBP) 4>?CI5=K : B>@30< =0 18@60E 8 "! 2 ?@>F5AA5 >1@0I5=8O 157 ?@>E>645=8O ?@>F54C@K ;8AB8=30 TNBP/ TNBPP$ Y@ F? IV 2010 $0:B >AA8O ?@.'#A;C38 4;O 187=5A0^30.11.2010, RTS: :F88 ?5@52545=K 87 2=5A?8A>G=>3> (A 01.11.2010) 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "". -- ## IV 2010 $0:B >AA8O >1.">@3>2;O17.11.2010, RTS: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-1" 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "-2", 2 :>B>@>< >=8 =0E>48;8AL A 31.07.2009 MGNTMGNTNtAA8O >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O12.11.2010, =B5@D0:A: !>25B 48@5:B>@>2 " CA;" ?@8=O; @5H5=85 A>:@0B8BL @07<5@ <8=8<0;L=>3> ;>B0 0:F89, 4>?CI5==>3> : B>@30< =0 >=:>=3A:>9 D>=4>2>9 18@65, 2 6 @07 - 4> 1 BKA. HBC:. 7<5=5=8O 2ABC?OB 2 A8;C 13 45:01@O. #<5=LH5=85 @07<5@0 <8=8<0;L=>3> RUALR`~@|a2 {@ G IV 2010 $0:B) >AA8O (AB@>2 M=) >1.M%=D>@<0F8>==K5 B5E=>;>3888/>=A0;B8=309.11.2010, =B5@D0:A: IBS Group 7025@H8;0 ?5@52>4 GDR, B>@3CNI8EAO =0 $@0=:DC@BA:>9 D>=4>2>9 18@65, 2 A5:B>@ @53C;8@C5<>3> @K=:0. IBS >68405B, GB> ;8AB8=3 2 A5:B>@5 Regulated Market C25;8G8B ;8:284=>ABL 1C<03, ?>2KA8B ?@>7@0G=>ABL 8 ?>72>;8B ?@82;5GL =>2 -ZY71f=[*,@ 43 IV 2010 $0:B >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL26.10.2010, =B5@D0:A: <5@8:0=A:0O Genesis Asset Management AB0;0 >4=8< 87 :@C?=59H8E <8=>@8B0@=KE 0:F8>=5@>2 "C710AA:0O B>?;82=0O :><?0=8O". >;O Genesis AM 2 :><?0=88 2K@>A;0 A 3,45% 4> 5,39% >1K:=>25==KE 0:F89. KBTKFl.@ H IV 2010 $0:B >AA8O >1.7$0@<0F52B8:0/8>B5E=>;>388q25.10.2010, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-2" C65 G5@57 G5BK@5 <5AOF0 ?>A;5 @07<5I5=8O DIODY9v@ I@ IV 2010 $0:B >AA8O >1.0H8=>AB@>5=85F25.10.2010, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: " UNACEEZ2@@ >: IV 2010 $0:B >AA8O >1./8I520O ?@><KH;5==>ABL19.10.2011, RTS: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "-2" 87 :>B8@>20;L=>3> A?0A:0 "", 2 :>B>@>< >=8 =0E>48;8AL A 04.08.2008 ROST ROSTD@ ** IV 2010 $0:B >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F88a15.10.2010, MMVB: :F88 :><?0=88 ?5@52545=K 87 B5:CI53> :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "" 2 A?8A>: "1". MTSIMBTʖx@ 98 IV 2010 $0:B >AA8O >1./8I520O ?@><KH;5==>ABL07.10.2010, =B5@D0:A: !8=5@38O 2 @0<:0E SPO @07<5AB8;0 0:F88. ><?0=8O =0<5@5=0 8A?>;L7>20BL ?>;CG5==K5 A@54AB20 4;O 48=0<8G=>3> @>AB0 =0 @K=:5 0;:>3>;L=>9 ?@>4C:F88 >AA88 8 CA8;5=8O A2>8E @K=>G=KE ?>78F89. @><5 B>3>, @0AH8@5=85 8=25AB>@A:>9 107K 8 C25 SYNG9y&@ JA IV 2010 ;0= >AA8O >1.''5@=0O <5B0;;C@38OS28.10.2010, =B5@D0:A: 4C<05B >1 C25;8G5=88 ;8:284=>AB8 A2>8E 0:F89 70 AG5B SPO MAGNMAGNkV)(b@ KB IV 2010 ;0= >AA8O >1.">@3>2;O/13.10.2010, =B5@D0:A: ;5:A0=4@ 0=042>@>2 =0<5@5= :>=A>;848@>20BL 100% 0:F89 "!5<5@:8", 2 @57C;LB0B5 G53> 55 1C<038 ?5@5AB0=CB >1@0I0BLAO =0 18@60E. SCOHCl[#@ IV 2010;0= LT >AA8O >1.;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK10.11.2010, =B5@D0:A: 7<5=5=8O 2 ?@028B5;LAB25 >A:2K 8 3>AC40@AB25==0O ?@>3@0<<0 ?@820B870F88 ?>2KH0NB 25@>OB=>ABL E>BO 1K G0AB8G=>9 ?@820B870F88 10=:0 2 A@54=5A@>G=>9 ?5@A?5:B825. >A;54AB28O MB>3> 4;O <8=>@8B0@852 1C4CB 7028A5BL >B ?0@0<5B@>2 8 D>@< MMBM~jtKb@ 000B 000D Q 000E %R000F ;8 >A:2K) "07?@><"' " " >A=5DBL"- "!15@10=: >AA88" "#"; " ">@8;LA:89 =8:5;L"+ ""-BP %>;48=3"+ "!C@3CB=5DB5307" 0=: "! "#@0;:0;89" " #!"# " >AB5;5:><" ""!" "$! -!"% " !" () "03=8B"X5 Retail Group1070E<KA /Kazakhmys plc Mail.ru GroupK$ "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0"% "0=: >A:2K" "5G5;" "$>A3@>") ""  -!"' "%>;48=3 !">EDC (Eurasia Drilling Company) / (C@>20O :><?0=8O 2@078O)' "$0@<AB0=40@B"e1 """ (>2>@>AA89A:89 <>@A:>9 B>@3>2K9 ?>@B)# "@C??0 ! "# "!"" !""G-1 / "5@20O 35=5@8@CNI0O :><?0=8O >?B>2>3> @K=:0 M;5:B@>M=5@388"+ ""@0=A>=B59=5@"? "8@>=>2A:89 E;51>?@>4C:B"k4 "" (1J548=5==0O 0280AB@>8B5;L=0O :>@?>@0F8O) "-2"' "" !- " ""-9"@C??0 8:A8' ">;NA >;>B>"I# "C710AA:0O ">?;82=0O ><?0=8O"IBS Group Holding Ltd! ">@>3>1C6" " "" "!8=5@38O"RGI International " "E! " !" !" "! %"/ " CA3@M9= %>;48=3" ""k4 "!>D@8=A:89 M:A?5@8<5=B0;L=>-<5E0=8G5A:89 702>4"     !"#$%&'(())*+,--./00123 w! 6pan" .J@B@0A;L?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL+5DB5307>20O >B@0A;L)&25B=0O <5B0;;C@38O;0! -." l@7=0;878@C5< 8;8 =5B->2>520@B0;;$0:B / ;0= / ;0= LT=;8O=85 =0 ;8:284=>ABL =530B82=>5 ?>78B82=>5 =59B@0;L=>5 LLT-<8B5=B (=0720=85 2 >A=>2=>< ?> 25@A88 , 5A;8 0:F88 M<8B5=B0 B>@3CNBAO =0 18@65)% "0=: >A:2K"; " ">@8;LA:89 =8:5;L" Mail.ru Group "5G5;"K$ "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0"' ">;NA >;>B>"' "% "# %"' "%>;48=3 !" "-2"- "!15@10=: >AA88"! "#@0;:0;89"! ">@>3>1C6"+ ""@0=A>=B59=5@" " #!" ":@>="# "!"" !"" "-3" "$! -!"m5 $545@0;L=0O 384@>35=5@8@CNI0O :><?0=8O CA84@># " >AB5;5:><") ""  -!"% " !" ()# ">;8<5B0;;"# " 0A?04A:0O"% $ "!8AB5<0"1070E<KA /Kazakhmys plc/ " CA3@M9= %>;48=3"@C??0 8:A8S( ".6C@0;7>;>B> @C??0 ><?0=89" (.) ""-9" "$>A3@>"e1 """ (>2>@>AA89A:89 <>@A:>9 B>@3>2K9 ?>@B) "07?@><" " " " 0=:" "03=8B"! ">AM=5@3>" "! !" " "5 "@C??0 ><?0=89 " "0=: "" ""0B=5DBL" ""!" ""-"k4 ">2>;8?5F:89 <5B0;;C@38G5A:89 :><18=0B" ()  "#" "-4"# "@C??0 ! "! "@>B>=-"? "8@>=>2A:89 E;51>?@>4C:B"O& "B:@KBK5 8=25AB8F88" / "") "07?@>< =5DBL"I# "C710AA:0O ">?;82=0O ><?0=8O"' "" !- "k4 "!>D@8=A:89 M:A?5@8<5=B0;L=>-<5E0=8G5A:89 702>4"' " " >A=5DBL"+ "!C@3CB=5DB5307" "!8=5@38O"RGI International " "" 0=: ">EDC (Eurasia Drilling Company) / (C@>20O :><?0=8O 2@078O)E! " !" !" "! %"X5 Retail Group' "$0@<AB0=40@B" "'""/3@>E>;48=3 "20=30@4" ">:A"G-1 / "5@20O 35=5@8@CNI0O :><?0=8O >?B>2>3> @K=:0 M;5:B@>M=5@388"+ ""-BP %>;48=3"a/ "&"" (&5=B@ <564C=0@>4=>9 B>@3>2;8 >A:2K)IBS Group Holding Ltd ""k4 "" (1J548=5==0O 0280AB@>8B5;L=0O :>@?>@0F8O)k4 "" (03=8B>3>@A:89 <5B0;;C@38G5A:89 :><18=0B)1 "!54L<>9 >=B8=5=B"!B@0=01"8? F5==KE 1C<03B@0A;L+ III 2011 $0:B >AA8O >1.;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK+ III 2011 $0:B >AA8O >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O+ III 2011 $0:B >AA8O (BVI) >1.K$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F88+ III 2011 $0:B >AA8O ?@.''5@=0O <5B0;;C@38O+ III 2011 $0:B >AA8O>1./?@./8I520O ?@><KH;5==>ABL+ III 2011 $0:B >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL+ III 2011 $0:B >AA8O >1. #4>1@5=8O+ III 2011 $0:B >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL+ III 2011 $0:B >AA8O >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O+ III 2011 $0:B >AA8O (BVI) >1.K$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F88+ III 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:0+ III 2011 $0:B >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;L + III 2011 $0:B >AA8OGDR;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK + III 2011 $0:B >AA8O >1. #4>1@5=8O + III 2011 $0:B >AA8O >1. #4>1@5=8O + III 2011 $0:B >AA8O >1. "@0=A?>@B + III 2011 $0:B >AA8O >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O+ III 2011 $0:B >AA8O >1.Y+%8<8G5A:0O 8 =5DB5E8<8G5A:0O ?@><KH;5==>ABL+ III 2011 $0:B >AA8O >1.9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B+ III 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:0+ III 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:0+ III 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:0+ III 2011 $0:B >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F88+ III 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:0+ III 2011 $0:B >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL + III 2011 $0:B >AA8O >1. #4>1@5=8O+ III 2011 ;0= >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F88+ III 2011 ;0= >AA8O >1.;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK+ III 2011 ;0= >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL+ III 2011 ;0= >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL+ III 2011 ;0= >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL+ III 2011 ;0= >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F88 II 2011 $0:B >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL II 2011 $0:B >AA8OADR;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK II 2011 $0:B7070EAB0= (5;8:>1@8B0=8O) >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O+ II 2011 $0:B >AA8O >1./8I520O ?@><KH;5==>ABL II 2011 $0:B >AA8O >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O II 2011 $0:B >AA8O >1.">@3>2;O II 2011 $0:B >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL II 2011 $0:B >AA8OADR />1.)&25B=0O <5B0;;C@38O II 2011 $0:B >AA8O >1. #4>1@5=8O II 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:0 II 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:0 II 2011 $0:B >AA8O>1./?@. #4>1@5=8O II 2011 $0:B >AA8O >1. "@0=A?>@B II 2011 $0:B >AA8O>1./?@./8I520O ?@><KH;5==>ABL II 2011 $0:B >AA8OADR+5DB5307>20O >B@0A;L II 2011 $0:B >AA8O ?@.''5@=0O <5B0;;C@38O! II 2011 $0:B >AA8O >1.K$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F88 II 2011 $0:B >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F88 II 2011 $0:B >AA8O >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O" II 2011 $0:B >AA8O ?@.;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK# II 2011 $0:B >AA8O >1.">@3>2;O II 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:0$ II 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:0% II 2011 $0:B >AA8O >1.0H8=>AB@>5=85 II 2011 $0:B >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F88 II 2011 $0:B >AA8O  )&25B=0O <5B0;;C@38O II 2011 $0:B >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F88& II 2011 $0:B >AA8O >1. 5480' II 2011 $0:B >AA8O >1.9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B II 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:0 II 2011 $0:B >AA8O >1.9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B II 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:0 II 2011 $0:B >AA8O >1.''5@=0O <5B0;;C@38O( II 2011 $0:B >AA8O >1.;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK) II 2011 $0:B >AA8O>1./?@.+5DB5307>20O >B@0A;L* II 2011 $0:B >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F88+ II 2011 $0:B >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;L II 2011 $0:B >AA8O >1.;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK II 2011 $0:B >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;L, II 2011 $0:B >AA8O >1.''5@=0O <5B0;;C@38O II 2011 $0:B >AA8O >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O II 2011 $0:B >AA8O >1. #4>1@5=8O II 2011 $0:B >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL- II 2011 $0:B >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;L. II 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:0/ II 2011 $0:B >AA8O >1.9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B0 II 2011 $0:B >AA8O >1.0H8=>AB@>5=85 II 2011 $0:B >AA8O>1)&25B=0O <5B0;;C@38O II 2011 ;0= >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;L II 2011 ;0= >AA8OADR;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK1 II 2011 ;0=+#:@08=0 (N:A5<1C@3)GDR/8I520O ?@><KH;5==>ABL II 2011 ;0= >AA8O >1. #4>1@5=8O2 II 2011 ;0= >AA8O >1.9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B3 II 2011 ;0= >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;L II 2011 ;0= >AA8OGDR -=5@35B8:0 II 2011;0= LT >AA8O >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O I 2011 $0:B >AA8O  )&25B=0O <5B0;;C@38O I 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:04 I 2011 $0:B >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL5 I 2011 $0:B >AA8O >1. "@0=A?>@B6 I 2011 $0:B >AA8O >1.0H8=>AB@>5=85 I 2011 $0:B >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;L I 2011 $0:B >AA8O >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O- I 2011 $0:B >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;L* I 2011 $0:B >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F887 I 2011 $0:B >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;L8 I 2011 $0:B >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;L I 2011 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:0 I 2011 $0:B >AA8O ?@. -=5@35B8:09 I 2011 $0:B >AA8O >1./8I520O ?@><KH;5==>ABL: I 2011 $0:B; >AA8O (>@<0=4A:85 >AB@>20) >1.9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B; I 2011 $0:B >AA8O >1.">@3>2;O< I 2011 $0:B >AA8O >1.;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK I 2011 $0:B >AA8O >1.?=D@0AB@C:BC@=>5 AB@>8B5;LAB2>/ I 2011 $0:B >AA8O >1.9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B= I 2011 $0:B7 >AA8O (09<0=>2K >AB@>20) >1./5DB5A5@28A=0O >B@0A;L> I 2011 $0:B >AA8O >1./8I520O ?@><KH;5==>ABL I 2011 $0:B >AA8O >1. "@0=A?>@B? I 2011 $0:B >AA8O >1.">@3>2;O@ I 2011 $0:B >AA8O >1.7$0@<0F52B8:0/8>B5E=>;>388 I 2011 ;0= >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F88 I 2011 ;0= >AA8O >1.;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBKA I 2011 ;0= >AA8O >1.''5@=0O <5B0;;C@38O I 2011 ;0=7070EAB0= (5;8:>1@8B0=8O) >1.)&25B=0O <5B0;;C@38O I 2011 ;0= >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABLB I 2011 ;0=#:@08=0 >1./8I520O ?@><KH;5==>ABLC I 2011 ;0= >AA8O >1.?>:A>E8<8G5A:0O ?@><KH;5==>ABL I 2011 ;0= >AA8O >1.+5DB5307>20O >B@0A;L# IV 2010 $0:B >AA8O >1.">@3>2;OD IV 2010 $0:B >AA8O >1. -=5@35B8:0 IV 2010 $0:B >AA8O  )&25B=0O <5B0;;C@38O1 IV 2010 $0:B#:@08=0GDR/8I520O ?@><KH;5==>ABLE IV 2010 $0:B >AA8O>1./?@.+5DB5307>20O >B@0A;LF IV 2010 $0:B >AA8O ?@.'#A;C38 4;O 187=5A0# IV 2010 $0:B >AA8O >1.">@3>2;O IV 2010 $0:B >AA8O >1.)&25B=0O <5B0;;C@38OG IV 2010 $0:B) >AA8O (AB@>2 M=) >1.M%=D>@<0F8>==K5 B5E=>;>3888/>=A0;B8=34 IV 2010 $0:B >AA8O >1.?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABLH IV 2010 $0:B >AA8O >1.7$0@<0F52B8:0/8>B5E=>;>388I IV 2010 $0:B >AA8O >1.0H8=>AB@>5=85> IV 2010 $0:B >AA8O >1./8I520O ?@><KH;5==>ABL* IV 2010 $0:B >AA8O >1.#"5;5:><<C=8:0F889 IV 2010 $0:B >AA8O >1./8I520O ?@><KH;5==>ABLJ IV 2010 ;0= >AA8O >1.''5@=0O <5B0;;C@38OK IV 2010 ;0= >AA8O >1.">@3>2;O IV 2010;0= LT >AA8O >1.;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK =:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B -=5@35B8:0">@3>2;OK$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F88Y+%8<8G5A:0O 8 =5DB5E8<8G5A:0O ?@><KH;5==>ABL''5@=0O <5B0;;C@38O #4>1@5=8O#"5;5:><<C=8:0F88/8I520O ?@><KH;5==>ABL?=D@0AB@C:BC@=>5 AB@>8B5;LAB2>0H8=>AB@>5=85/5DB5A5@28A=0O >B@0A;L "@0=A?>@B7$0@<0F52B8:0/8>B5E=>;>388M%=D>@<0F8>==K5 B5E=>;>3888/>=A0;B8=3'#A;C38 4;O 187=5A0"8? ?>78B82=>5 =530B82=>5 =59B@0;L=>5 20@B0; IV 2011 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2010              8! +6pan" b@:20@B0; IV 2011 III 20110010 TW60011 0012 r0013 TP!U?6pan" @7=0;878@C5< 8;8 =5B->2>520@B0;;$0:B / ;0= / ;0= LT=;8O=85 =0 ;8:284=>ABL ?>78B82=>5 =530B82=>5 =59B@0;L=>5 \\T-<8B5=B (=0720=85 2 >A=>2=>< ?> 25@A88 , 5A;8 0:F88 M<8B5=B0 B>@3CNBAO =0 18@65)# ">;8<5B0;;"Cadogan Petroleum plc "07?@><"; " ">@8;LA:89 =8:5;L" "#"' " " >A=5DBL"- "!15@10=: >AA88"+ "!C@3CB=5DB5307" "0=: ""# "@C??0 ! "5 "@C??0 ><?0=89 "; " ! !525@=>3> 02:070"5 "KA>G09H89" /GV GOLD1 "><?0=8O ".2845>"! "!" !"I# "C710AA:0O ">?;82=0O ><?0=8O" ""0B=5DBL"B "-!" / ">A:>2A:0O >1J548=5==0O M;5:B@>A5B520O :><?0=8O" ""-"?Ros Agro plc /3@C??0 " CA03@>" ">:A"+ >=F5@= "0;8=0" "03=8B"% " !" ()! "#@0;:0;89" !"! MediaG-1 / "5@20O 35=5@8@CNI0O :><?0=8O >?B>2>3> @K=:0 M;5:B@>M=5@388") ""  -!"% $ "!8AB5<0" ""!"/ " CA3@M9= %>;48=3" "'"" Evraz Group "$>A3@>"' "0H=5DBL" " "J "" /"1J548=5==K5 <0H8=>AB@>8B5;L=K5 702>4K" (@C??0 #@0;<0H-6>@0) "# !"' "%>;48=3 !"# " 0A?04A:0O"/3@>E>;48=3 "20=30@4"C Zhaikmunai L.P. /" "08:<C=09"# " >AB5;5:><"2/Dragon Ukrainian Properties and Development Plc "M@>D;>B"# "!"" !""% "0=: >A:2K" Mail.ru Group "5G5;"K$ "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0"' ">;NA >;>B>"' "% "# %" "-2"! ">@>3>1C6"+ ""@0=A>=B59=5@" " #!" ":@>=" "-3" "$! -!"m5 "$545@0;L=0O 384@>35=5@8@CNI0O :><?0=8O CA84@>"1070E<KA /Kazakhmys plc@C??0 "8:A8"S( ".6C@0;7>;>B> @C??0 ><?0=89" (.) ""-9"e1 """ (>2>@>AA89A:89 <>@A:>9 B>@3>2K9 ?>@B) " 0=:"! ">AM=5@3>" "! !" " "k4 ">2>;8?5F:89 <5B0;;C@38G5A:89 :><18=0B" ()  "-4"! "@>B>=-"? "8@>=>2A:89 E;51>?@>4C:B"O& "B:@KBK5 8=25AB8F88" / "") "07?@>< =5DBL"' "" !- "k4 "!>D@8=A:89 M:A?5@8<5=B0;L=>-<5E0=8G5A:89 702>4" "!8=5@38O"RGI International " "">EDC (Eurasia Drilling Company) / (C@>20O :><?0=8O 2@078O)E! " !" !" "! %"X5 Retail Group' "$0@<AB0=40@B"+ ""-BP %>;48=3"a/ "&"" (&5=B@ <564C=0@>4=>9 B>@3>2;8 >A:2K)IBS Group Holding Ltd ""k4 "" (1J548=5==0O 0280AB@>8B5;L=0O :>@?>@0F8O)k4 "" (03=8B>3>@A:89 <5B0;;C@38G5A:89 :><18=0B)1 "!54L<>9 >=B8=5=B"85DUPD /Dragon Ukrainian Properties and Development Plc+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B + IV 2011 $0:B + IV 2011 $0:B + IV 2011 $0:B + IV 2011 $0:B + IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B + IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B + IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B!+ IV 2011 $0:B + IV 2011 $0:B"+ IV 2011 $0:B#+ IV 2011 $0:B!+ IV 2011 $0:B$+ IV 2011 $0:B%+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B&+ IV 2011 $0:B'+ IV 2011 $0:B+ IV 2011 $0:B(+ IV 2011 ;0=+ IV 2011 ;0=)+ IV 2011 ;0= + IV 2011 ;0=+ IV 2011 ;0=*+ IV 2011 ;0=++ IV 2011 ;0= + IV 2011 ;0=,+ IV 2011 ;0=-+ IV 2011 ;0=-+ IV 2011 ;0=. III 2011 $0:B III 2011 $0:B/ III 2011 $0:B+ III 2011 $0:B0 III 2011 $0:B1 III 2011 $0:B2 III 2011 $0:B3 III 2011 $0:B2 III 2011 $0:B III 2011 $0:B/ III 2011 $0:B& III 2011 $0:B4 III 2011 $0:B III 2011 $0:B III 2011 $0:B5 III 2011 $0:B6 III 2011 $0:B7 III 2011 $0:B8 III 2011 $0:B- III 2011 $0:B9 III 2011 $0:B: III 2011 $0:B; III 2011 $0:B* III 2011 $0:B III 2011 $0:B2 III 2011 $0:B III 2011 $0:B* III 2011 ;0=. III 2011 ;0= III 2011 ;0= III 2011 ;0=' III 2011 ;0= III 2011 ;0= II 2011 $0:B II 2011 $0:B< II 2011 $0:B II 2011 $0:B II 2011 $0:B= II 2011 $0:B> II 2011 $0:B II 2011 $0:B II 2011 $0:B? II 2011 $0:B II 2011 $0:B! II 2011 $0:B@ II 2011 $0:B1 II 2011 $0:B II 2011 $0:B0 II 2011 $0:B# II 2011 $0:B* II 2011 $0:B II 2011 $0:BA II 2011 $0:B II 2011 $0:B9 II 2011 $0:BB II 2011 $0:BC II 2011 $0:B* II 2011 $0:B7 II 2011 $0:B* II 2011 $0:BD II 2011 $0:B II 2011 $0:B9 II 2011 $0:B- II 2011 $0:B& II 2011 $0:B0 II 2011 $0:B II 2011 $0:B II 2011 $0:B II 2011 $0:B II 2011 $0:B II 2011 $0:B II 2011 $0:BE II 2011 $0:B II 2011 $0:B II 2011 $0:B II 2011 $0:B II 2011 $0:BF II 2011 $0:B II 2011 $0:BG II 2011 $0:B7 II 2011 $0:B4 II 2011 ;0= II 2011 ;0=H II 2011 ;0= II 2011 ;0=I II 2011 ;0=J II 2011 ;0=& II 2011 ;0=7 II 2011;0= LT7 I 2011 $0:B: I 2011 $0:B I 2011 $0:BK I 2011 $0:BL I 2011 $0:B I 2011 $0:B I 2011 $0:B I 2011 $0:B I 2011 $0:B I 2011 $0:B I 2011 $0:B& I 2011 $0:B& I 2011 $0:BM I 2011 $0:BN I 2011 $0:BO I 2011 $0:B I 2011 $0:B- I 2011 $0:B I 2011 $0:BP I 2011 $0:BQ I 2011 $0:B6 I 2011 $0:BR I 2011 $0:BS I 2011 $0:B* I 2011 ;0= I 2011 ;0= I 2011 ;0=< I 2011 ;0=2 I 2011 ;0=( I 2011 ;0= I 2011 ;0= I 2011 ;0= IV 2010 $0:B IV 2010 $0:B7 IV 2010 $0:BH IV 2010 $0:BT IV 2010 $0:BU IV 2010 $0:B IV 2010 $0:B7 IV 2010 $0:BV IV 2010 $0:B IV 2010 $0:BW IV 2010 $0:BX IV 2010 $0:BQ IV 2010 $0:B IV 2010 $0:BM IV 2010 $0:BY IV 2010 ;0=Z IV 2010 ;0=. IV 2010;0= LT    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{| !r6pan" Z@7=0;878@C5< 8;8 =5B->2>520@B0; IV 2011 III 2011 II 2011 I 2011 IV 2010;$0:B / ;0= / ;0= LT=;8O=85 =0 ;8:284=>ABL ?>78B82=>5 =530B82=>5 =59B@0;L=>5 [[T-<8B5=B (=0720=85 2 >A=>2=>< ?> 25@A88 , 5A;8 0:F88 M<8B5=B0 B>@3CNBAO =0 18@65)# ">;8<5B0;;"Cadogan Petroleum plc "07?@><"; " ">@8;LA:89 =8:5;L" "#"' " " >A=5DBL"- "!15@10=: >AA88"+ "!C@3CB=5DB5307" "0=: ""# "@C??0 ! "5 "@C??0 ><?0=89 "; " ! !525@=>3> 02:070"5 "KA>G09H89" /GV GOLD1 "><?0=8O ".2845>"! "!" !"I# "C710AA:0O ">?;82=0O ><?0=8O" ""0B=5DBL"B "-!" / ">A:>2A:0O >1J548=5==0O M;5:B@>A5B520O :><?0=8O" ""-"?Ros Agro plc /3@C??0 " CA03@>" ">:A"+ >=F5@= "0;8=0" "03=8B"% " !" ()! "#@0;:0;89" !"! MediaG-1 / "5@20O 35=5@8@CNI0O :><?0=8O >?B>2>3> @K=:0 M;5:B@>M=5@388") ""  -!"% $ "!8AB5<0" ""!"/ " CA3@M9= %>;48=3" "'"" Evraz Group "$>A3@>"' "0H=5DBL" " "J "" /"1J548=5==K5 <0H8=>AB@>8B5;L=K5 702>4K" (@C??0 #@0;<0H-6>@0) "# !"' "%>;48=3 !"# " 0A?04A:0O"/3@>E>;48=3 "20=30@4"C Zhaikmunai L.P. /" "08:<C=09"# " >AB5;5:><"2/Dragon Ukrainian Properties and Development Plc "M@>D;>B"# "!"" !""% "0=: >A:2K" Mail.ru Group "5G5;"K$ "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0"' ">;NA >;>B>"' "% "# %" "-2"! ">@>3>1C6"+ ""@0=A>=B59=5@" " #!" ":@>=" "-3" "$! -!"m5 "$545@0;L=0O 384@>35=5@8@CNI0O :><?0=8O CA84@>"1070E<KA /Kazakhmys plc@C??0 "8:A8"S( ".6C@0;7>;>B> @C??0 ><?0=89" (.) ""-9"e1 """ (>2>@>AA89A:89 <>@A:>9 B>@3>2K9 ?>@B) " 0=:"! ">AM=5@3>" "! !" " "k4 ">2>;8?5F:89 <5B0;;C@38G5A:89 :><18=0B" ()  "-4"! "@>B>=-"? "8@>=>2A:89 E;51>?@>4C:B"O& "B:@KBK5 8=25AB8F88" / "") "07?@>< =5DBL"' "" !- "k4 "!>D@8=A:89 M:A?5@8<5=B0;L=>-<5E0=8G5A:89 702>4" "!8=5@38O"RGI International " "">EDC (Eurasia Drilling Company) / (C@>20O :><?0=8O 2@078O)E! " !" !" "! %"X5 Retail Group' "$0@<AB0=40@B"+ ""-BP %>;48=3"a/ "&"" (&5=B@ <564C=0@>4=>9 B>@3>2;8 >A:2K)IBS Group Holding Ltd ""k4 "" (1J548=5==0O 0280AB@>8B5;L=0O :>@?>@0F8O)k4 "" (03=8B>3>@A:89 <5B0;;C@38G5A:89 :><18=0B)1 "!54L<>9 >=B8=5=B" !B@0=0 >AA8O3#:@08=0 (5;8:>1@8B0=8O)1 >AA8O (5;8:>1@8B0=8O)#:@08=0 070EAB0= >AA8O (BVI)7070EAB0= (5;8:>1@8B0=8O)+#:@08=0 (N:A5<1C@3); >AA8O (>@<0=4A:85 >AB@>20)7 >AA8O (09<0=>2K >AB@>20)) >AA8O (AB@>2 M=)#RU 1 - UA 2 - KZ 3 >AA8O#:@08=0 070EAB0=1"8? F5==KE 1C<03B@0A;L?>@=>4>1K20NI0O ?@><KH;5==>ABL+5DB5307>20O >B@0A;L)&25B=0O <5B0;;C@38O;0=:8 8 D8=0=A>2K5 8=AB8BCBK9!B@>8B5;LAB2> 8 4525;>?<5=B -=5@35B8:0">@3>2;OK$"5E=>;>388, 5480 8 "5;5:><<C=8:0F88/8I520O ?@><KH;5==>ABL''5@=0O <5B0;;C@38OY+%8<8G5A:0O 8 =5DB5E8<8G5A:0O ?@><KH;5==>ABL #4>1@5=8O#"5;5:><<C=8:0F880H8=>AB@>5=85 "@0=A?>@B 5480/5DB5A5@28A=0O >B@0A;L7$0@<0F52B8:0/8>B5E=>;>388'#A;C38 4;O 187=5A0M%=D>@<0F8>==K5 B5E=>;>3888/>=A0;B8=3) !CBL A>1KB8O0) "8:5@ - ' "8:5@ - "!O"8:5@ - =0O =0F8>=0;L=0O 18@60) "8:5@ - w3$0:B =0;8G8O F5==KE 1C<03 8/8;8 ;8AB8=30 70 @C156><E!=>AB@0==K5 1C<038 / ;8AB8=3 5ABL3">;L:> 2=CB@5==85 1C<038-MCap, <;@4.@C11 0B0 >F5=:8 MCap; 07<5@ :0?8B0;870F88 Large-cap Micro-cap Mid-cap Nano-cap- Small-cap Mega-cap + $0:B >1.30.12.2011, =B5@D0:A: ">;8<5B0;;" ( "!: PMTL), :>B>@K9, 2 >B;8G85 >B ">;NA0", 2A5340 3>2>@8; > ?;0=0E ?> A<5=5 N@8A48:F88 >1B5:05<> 8 :0:-B> >G5=L =0 ?5@A?5:B82C, =0?@>B82, AB0; 2A5>1I8< ;N18<F5<, =5A<>B@O =0 @CE=C2H55 2 =0G0;5 3>40 ?@>872>4AB2> 8 A=8PMTLPMTLPMTL?o*Raj@ + $0:B >1.30.12.2011, =B5@D0:A: ">;8<5B0;;" ( "!: PMTL), :>B>@K9, 2 >B;8G85 >B ">;NA0", 2A5340 3>2>@8; > ?;0=0E ?> A<5=5 N@8A48:F88 >1B5:05<> 8 :0:-B> >G5=L =0 ?5@A?5:B82C, =0?@>B82, AB0; 2A5>1I8< ;N18<F5<, =5A<>B@O =0 @CE=C2H55 2 =0G0;5 3>40 ?@>872>4AB2> 8 A=8PMTLPMTLPMTL?o*Raj@ + $0:B >1.21.12.2011, =B5@D0:A: >=4>=A:0O D>=4>20O 18@60 (LSE) 2 A@54C ?5@525;0 0:F88 1@8B0=A:>9 =5DB5307>2>9 :><?0=88 A 0:B820<8 =0 #:@08=5 Cadogan Petroleum plc =0 "AB0=40@B=K9" C@>25=L ;8AB8=30 A "?@5<80;L=>3>". !>3;0A=> A>>1I5=8N :><?0=88 =0 LSE, 18@652>5 459--CAD!ѫP@ + $0:B >1.%19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A ",$-" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 29.04.2011) GAZPGAZPOGZPY^4l@ + $0:B >1.%19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A ",$-" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 29.04.2011) GMKNGMKNMNODW@ + $0:B >1.%19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A ",$-" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 29.04.2011) LKOHLKOHLKOH1g@ + $0:B >1.%19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A ",$-" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 29.04.2011) ROSNROSNROSNG7o@ + $0:B>1./?@.%19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A ",$-" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 29.04.2011) SBER01 SBER/ SBERPSBEROGl@ + $0:B >1.%19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A ",$-" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 29.04.2011) SNGS SNGS/ SNGSPSNGSy3ѿ\@ + $0:B >1.%19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A ",$-" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 29.04.2011) VTBRVTBRVTBR!ԣ@ + $0:B >1.%19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A ">9G5 0=:" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 30.01.2011) LSRGLSRGLSRG^7H@ + $0:B >1.%19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A ">9G5 0=:" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 13.01.2011) PIKKPIKK PIK / 70ZFILVB@ + $0:B >1.U19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A "$8=0=A>2>--:>=><8G5A:89 >=A0;B8=3" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 09.09.2011) MRKKMRKKCn? + $0:B >1.119.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A " 5=5AA0=A @>:5@" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 08.08.2011) -GVGL- + $0:B >1.119.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A " 5=5AA0=A @>:5@" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 17.10.2007) MVIDMVID*=jA@ + $0:B >1.119.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A " 5=5AA0=A @>:5@" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 22.01.2007) SITRSITRSITRGp@ + $0:B >1.119.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A " 5=5AA0=A @>:5@" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 17.04.2007) VTBRVTBRVTBR!ԣ@ + $0:B >1.]19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A "=25AB8F8>==0O :><?0=8O ""@>9:0 80;>3" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 16.04.2010) KBTKKBTKBSk.@ + $0:B ?@.C19.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A =25AB8F8>==K9 0=: "!"" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 09.07.2007) RU14TATN3006/ RU14TATN3014 TATN/ TATNP TATNh)L$Hv@ + $0:B >1.U16.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A "$8=0=A>2>--:>=><8G5A:89 >=A0;B8=3" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 17.12.2010) MSRSMSRS[~R@ + $0:B >1.912.12.2011, =B5@D0:A: $>=4>20O 18@60 8A:;NG05B >1K:=>25==K5 0:F88 ">;8<5B0;;" ( "!: PMTL) 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "", ?5@52>4O 8E 2 A?8A>: ""PMTLPMTLPMTL?o*Raj@ + $0:B >1.k09.12.2011, =B5@D0:A: $@0=FC7A:0O Total C25;8G8;0 4>;N 2 ""-5" 4> 14,09%. !>3;0A=> A>>1I5=8N Total, :><?0=8O =0?@028;0 =0 ?>:C?:C ?>@O4:0 2% 0:F89 ""-0" >:>;> $800 <;=. NOTKNVTKNVTKz@ + $0:BGDR08.12.2011, "!: @C??0 " CA03@>" 2 @0<:0E buyback 2K:C?8;0 1 <;= 290,999 GDR ?> A@54=59 F5=5 $7,7 70 @0A?8A:C. "0:8< >1@07><, :><?0=8O ?>B@0B8;0 =0 2K:C? $9,9 <;=. &5==K5 1C<038 ?>:C?0;8AL A A5=BO1@O ?> =>O1@L, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. ?;0=0E --AGROS~Q/:@ + $0:B >1.'08.12.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A "" 0?8B0;" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 09.12.2010) KSGRKSGR- + $0:B >1.06.12.2011, =B5@D0:A: >=F5@= Unilever 70:@K; A45;:C ?> ?>:C?:5 82% 0:F89 @>AA89A:>3> "0;8=0" 70 17,4 <;@4 @C1;59 8 2 O=20@5 ?;0=8@C5B 2KAB028BL >D5@BC =0 2K:C? >AB02H8EAO C <8=>@8B0@852 0:F89 ?> F5=5 4 BKA. 267,92 @C1;O 70 1C<03C. &5=0 >D5@BK A>>B2KLNAKLNA~X:@ + $0:B >1.02.12.2011, Preqveca: "03=8B" (3.@0A=>40@) ?@82;5:;> 2 E>45 SPO >:>;> 571 <;= 4>;;., @07<5AB82 6 <;= 713 BKA. 981 0:F8N. &5=0 ?@54;>65=8O 1K;0 CAB0=>2;5=0 2 @07<5@5 85 4>;;. 70 0:F8N. MGNTMGNTMGNTC+֒q@ + $0:B >1.25.11.2011, =B5@D0:A: :F88 " !" ( "!: ALRS) 4>?CI5=K : B>@30< =0 2 ?5@5G=5 2=5A?8A>G=KE F5==KE 1C<03 (157 ?@>E>645=8O ;8AB8=30). !>>B25BAB2CNI55 @5H5=85 18@60 ?@8=O;0 23 =>O1@O, 3>2>@8BAO 2 55 <0B5@80;0E. :F88 " " !" ( "!: ALRS) ALRSALRSMg'k@ + $0:B >1.25.11.2011, =B5@D0:A: "#@0;:0;89" ( "!: URKA) ?>B@0B8; 1>;55 $100 <;= =0 2K:C? A @K=:0 A>1AB25==KE 0:F89. ><?0=8O >1JO28;0 > ?@>3@0<<5 >1I59 AB>8<>ABLN 4> $2,5 <;@4 5I5 2 =0G0;5 >:BO1@O, => ?5@2K5 A45;:8 2 @0<:0E buyback 1K;8 70:;NG5=K B>;L:> 21-25 =>O1URKAURKAURKAyxA@ + $0:B >1.22.11.2011, =B5@D0:A: !>2;045;5F ;LD0-10=:0 ( "!: ALFB) 5B@ 25= ?@>4>;605B A:C?0BL 0:F88 CTC Media, GLO :0?8B0;870F8O C?0;0 242>5 A <><5=B0 ?@>4068 ";LD0-3@C??" 4>;8 2 <5480E>;48=35 2 8N=5 MB>3> 3>40. 0: 3>2>@8BAO 2 <0B5@80;0E CTC, 17 8 18 =>O1@O .--CTCMk#yF@ + $0:B >1.A21.11.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A "@>:5@A:89 4>< "" +"" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 18.05.2011) OGK1OGKAd$ddF@ + $0:B >1.15.11.2011, =B5@D0:A: !C;59<0= 5@8<>2 @5H8; 70@01>B0BL =0 2>;0B8;L=>AB8 @K=:0: >= ?@8>1@5; 7=0G8B5;L=K5 ?0:5BK 0:F89 @>AA89A:8E 3>;C1KE D8H5:. B><, GB> !.5@8<>2 2;>68; 7=0G8B5;L=CN AC<<C 2 0:F88 =5A:>;L:8E @>AA89A:8E :><?0=89, 3075B5 A>>1I8; 8AB>G=8GAZPGAZPOGZPY^4l@ + $0:B >1.15.11.2011, =B5@D0:A: !C;59<0= 5@8<>2 @5H8; 70@01>B0BL =0 2>;0B8;L=>AB8 @K=:0: >= ?@8>1@5; 7=0G8B5;L=K5 ?0:5BK 0:F89 @>AA89A:8E 3>;C1KE D8H5:. B><, GB> !.5@8<>2 2;>68; 7=0G8B5;L=CN AC<<C 2 0:F88 =5A:>;L:8E @>AA89A:8E :><?0=89, 3075B5 A>>1I8; 8AB>G=8 SBER01SBERSBEROGl@ + $0:B >1.15.11.2011, =B5@D0:A: !C;59<0= 5@8<>2 @5H8; 70@01>B0BL =0 2>;0B8;L=>AB8 @K=:0: >= ?@8>1@5; 7=0G8B5;L=K5 ?0:5BK 0:F89 @>AA89A:8E 3>;C1KE D8H5:. B><, GB> !.5@8<>2 2;>68; 7=0G8B5;L=CN AC<<C 2 0:F88 =5A:>;L:8E @>AA89A:8E :><?0=89, 3075B5 A>>1I8; 8AB>G=8GMKNGMKNMNODW@ + $0:B >1.15.11.2011, =B5@D0:A: !C;59<0= 5@8<>2 @5H8; 70@01>B0BL =0 2>;0B8;L=>AB8 @K=:0: >= ?@8>1@5; 7=0G8B5;L=K5 ?0:5BK 0:F89 @>AA89A:8E 3>;C1KE D8H5:. B><, GB> !.5@8<>2 2;>68; 7=0G8B5;L=CN AC<<C 2 0:F88 =5A:>;L:8E @>AA89A:8E :><?0=89, 3075B5 A>>1I8; 8AB>G=8LKOHLKOHLKOH1g@ + $0:B >1.15.11.2011, =B5@D0:A: !C;59<0= 5@8<>2 @5H8; 70@01>B0BL =0 2>;0B8;L=>AB8 @K=:0: >= ?@8>1@5; 7=0G8B5;L=K5 ?0:5BK 0:F89 @>AA89A:8E 3>;C1KE D8H5:. B><, GB> !.5@8<>2 2;>68; 7=0G8B5;L=CN AC<<C 2 0:F88 =5A:>;L:8E @>AA89A:8E :><?0=89, 3075B5 A>>1I8; 8AB>G=8PIKKPIKK PIK / 70ZFILVB@ + $0:B >1.15.11.2011, =B5@D0:A: !C;59<0= 5@8<>2 @5H8; 70@01>B0BL =0 2>;0B8;L=>AB8 @K=:0: >= ?@8>1@5; 7=0G8B5;L=K5 ?0:5BK 0:F89 @>AA89A:8E 3>;C1KE D8H5:. B><, GB> !.5@8<>2 2;>68; 7=0G8B5;L=CN AC<<C 2 0:F88 =5A:>;L:8E @>AA89A:8E :><?0=89, 3075B5 A>>1I8; 8AB>G=8ALRSALRSMg'k@ + $0:B >1.15.11.2011, =B5@D0:A: !C;59<0= 5@8<>2 @5H8; 70@01>B0BL =0 2>;0B8;L=>AB8 @K=:0: >= ?@8>1@5; 7=0G8B5;L=K5 ?0:5BK 0:F89 @>AA89A:8E 3>;C1KE D8H5:. B><, GB> !.5@8<>2 2;>68; 7=0G8B5;L=CN AC<<C 2 0:F88 =5A:>;L:8E @>AA89A:8E :><?0=89, 3075B5 A>>1I8; 8AB>G=8VTBRVTBRVTBR!ԣ@ + $0:B >1.-11.11.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A  " $!+" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 A 07.05.2008) IUESIRAOoms@ + $0:B >1.08.11.2011, =B5@D0:A: $ "!8AB5<0" ( "!: AFKS) (AFKS) 2 @0<:0E ?@>3@0<<K ?> 2K:C?C A>1AB25==KE 0:F89 (buyback) ?@8>1@5;0 375 BKA. 972 A>1AB25==KE GDR ?> A@54=52725H5==>9 F5=5 $16,61 70 1C<03C 8 4 <;= 311 BKA. 19 ADR A2>9 "4>G:8" ">18;L=K5 "5;5A8AB5AFKSAFKSAFKSjtn@ + $0:B >1.08.11.2011, =B5@D0:A: $ "!8AB5<0" ( "!: AFKS) (AFKS) 2 @0<:0E ?@>3@0<<K ?> 2K:C?C A>1AB25==KE 0:F89 (buyback) ?@8>1@5;0 375 BKA. 972 A>1AB25==KE GDR ?> A@54=52725H5==>9 F5=5 $16,61 70 1C<03C 8 4 <;= 311 BKA. 19 ADR A2>9 "4>G:8" ">18;L=K5 "5;5A8AB5MTSIMTSSMBTSKZz@ + $0:B >1.02.11.2011, =B5@D0:A: 0=55 A>25B 48@5:B>@>2 " CA3@M9= %>;48=3" CB25@48; @5H5=85 > 4@>1;5=88 0:F89, 2 A>>B25BAB288 A :>B>@K< 429,84 BKA. 0:F89 =><8=0;>< 100 @C1;59 :0640O :>=25@B8@CNBAO 2 42,984 <;= 0:F89 =><8=0;>< 1 @C1;L.RUGRRUGRӤt{@ + $0:B >1.28.10.2011, =B5@D0:A: Polymetal International plc 2 @57C;LB0B5 IPO =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65 @07<5I05B 53,35 <;= =>2KE 0:F89 (>:>;> 13,8% C25;8G5==>3> CAB02=>3> :0?8B0;0) ?> F5=5 920 ?5=A>2 70 HBC:C, A>>1I8;0 =>20O E>;48=3>20O :><?0=8O @>AA89A:>3> PMTLPMTLPMTL?o*Raj@ + $0:B >1.13.10.2011, =B5@D0:A: @C??0 '", 42064K 157CA?5H=> ?KB02H0OAO ?@>25AB8 IPO 2 >=4>=5, A:>@>, =0>1>@>B, AB0=5B ?>;=>ABLN =5?C1;8G=>9. A=>2=K5 0:F8>=5@K 2K:C?8;8 1C<038 =0 @K=:5, :>=A>;848@>202 1>;55 95% 0:F89, 8 A>18@0NBAO >1JO28BL ?@8=C48B5;L=CN >D5@BCHEPCHEP܁X;@ + $0:B >1.]01.12.2011, =B5@D0:A: $545@0;L=0O 0=B8<>=>?>;L=0O A;C610 ($!) $ C4>2;5B2>@8;0 E>40B09AB2> ".=8;525@ CAL" > ?@8>1@5B5=88 100% 0:F89 ">=F5@= "0;8=0" ( "!: KLNA).KLNAKLNA~X:@  + $0:BGDR19.12.2011, =B5@D0:A: Evraz plc :>=A>;848@>20; 99,82% 0:F89, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. @54;>65=85 >1 >1<5=5 2=>2L ?@>4;5=> 4> 21:00 ! 26 O=20@O. :F8>=5@K, ?@54JO282H85 A2>8 0:F88 : >1<5=C, ?>;CG0B =>2K5 : 30 O=20@O. GDR Evraz Group 1C4CB 45;8AB--EVRׅ$Fp@ + $0:B >1.08.12.2011, =B5@D0:A: 100%-=0O "4>G:0" ">@=8:5;O" ( "!: GMKN) - NN Investment 7025@H8;0 2K:C? 53> 7,71% 0:F89 70 $4,5 <;@4. !45;:C ">@=8:5;L" ?@>D8=0=A8@>20; =0?>;>28=C 70 AG5B A>1AB25==KE A@54AB2, =0?>;>28=C - 70 AG5B 705<=KE, A:070; ?@54AB028B5;L :><GMKNGMKNMNODW@ ! + $0:B>1./?@.19.12.2011, =B5@D0:A: ;>10;L=K5 45?>78B0@=K5 @0A?8A:8 (GDR) "$>A3@>" 2:;NG5=K 2 8A;0<A:89 @K=>G=K9 8=45:A Dow Jones 4;O AB@0=  (Dow Jones Islamic Market BRIC Equal Weighted Index), 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. =0AB>OI55 2@5<O @0A?8A:8 "$>A3@> PHOR PHOR PHOR LIPfU@  + $0:BGDRa08.12.2011, =B5@D0:A: FTSE Group, :0: 8 >6840;>AL, 2:;NG8;0 Evraz plc 8 Polymetal Int 2 A>AB02 8=45:A0 FTSE-100 ?> 8B>30< 53> 565:20@B0;L=>3> ?5@5A<>B@0, ?@>H54H53> 7 45:01@O--EVRׅ$Fp@ "+ $0:B>1./?@.W01.12.2011, =B5@D0:A: "! CB25@48;0 =>2K5 A?8A:8 0:F89 4;O @0AG5B>2 8=45:A>2. ! 16 45:01@O 2 A>AB02 8=45:A0 "! 2>94CB ?@828;538@>20==K5 0:F88 "0H=5DBL" ( "!: BANE) BANE/ BANEP BANE/ BANEP:m@ #+ $0:B >1.S01.12.2011, =B5@D0:A: "! CB25@48;0 =>2K5 A?8A:8 0:F89 4;O @0AG5B>2 8=45:A>2. =>2K9 A>AB02 8=45:A0 "!-2 1C4CB 2:;NG5=K >1K:=>25==K5 0:F88 "@<040" ( "!: ARMD) .ARMDARMDCl@ ! + $0:B>1./?@.;01.12.2011, =B5@D0:A: "! CB25@48;0 =>2K5 A?8A:8 0:F89 4;O @0AG5B>2 8=45:A>2. =>2K9 A>AB02 8=45:A0 "!-2 1C4CB 2:;NG5=K >1K:=>25==K5 0:F88 "$>A3@>". PHOR PHOR PHOR LIPfU@ $ + $0:B>1./?@.01.12.2011, =B5@D0:A: "! CB25@48;0 =>2K5 A?8A:8 0:F89 4;O @0AG5B>2 8=45:A>2. 7 A>AB020 8=45:A0 "!-2 1C4CB 8A:;NG5=K >1K:=>25==K5 0:F88 "" ( "!: OMZZ) 2 A2O78 A CEC4H5=85< ;8:284=>AB8. OMZZ/ OMZZP OMZZ/ OMZZP8h0#? %+ $0:B >1.01.12.2011, =B5@D0:A: "! CB25@48;0 =>2K5 A?8A:8 0:F89 4;O @0AG5B>2 8=45:A>2. 7 A>AB020 8=45:A0 "!-2 1C4CB 8A:;NG5=K >1K:=>25==K5 0:F88 10=:0 "#@0;A81" ( "!: USBN) 2 A2O78 A CEC4H5=85< ;8:284=>AB8.USBNUSBN#JvC@ + $0:B >1.01.12.2011, =B5@D0:A: "! CB25@48;0 =>2K5 A?8A:8 0:F89 4;O @0AG5B>2 8=45:A>2. 7 A>AB020 8=45:A0 "!-2 1C4CB 8A:;NG5=K >1K:=>25==K5 0:F88 ">=F5@= "0;8=0" ( "!: KLNA) 2 A2O78 A ACI5AB25==K< A>:@0I5=85< C@>2=O :0?8B0;870F88 A CG5B>< free float.KLNAKLNA~X:@ &+ $0:B >1.Q01.12.2011, =B5@D0:A: > 8B>30< ?5@5A<>B@0 MSCI 2:;NG8;0 0:F88 "%>;48=3 !" 2 MSCI Russia Standard Index. 5A =>2>9 1C<038 2 8=45:A5 <>65B A>AB028BL >:>;> 0,7%.MRKHMRKHCCaZ@ '+ $0:B >1.01.12.2011, =B5@D0:A: > 8B>30< ?5@5A<>B@0 MSCI, 87 A>AB020 8=45:A0 8A:;NG5=K 0:F88 " 0A?04A:0O" ( "!: RASP), G59 25A A>AB02;O; 0,21%.RASPRASPþpT@ + $0:B >1.01.12.2011, =B5@D0:A: > 8B>30< ?5@5A<>B@0 MSCI :>MDD8F85=B0 FIF (foreign inclusion factor, 4>;O 0:F89, 4>ABC?=KE 4;O ?@8>1@5B5=8O 8=>AB@0==K<8 8=25AB>@0<8) C25;8G5= 25A 0:F89 $ "!8AB5<0" ( "!: AFKS) - A 0,8% 4> >:>;> 1%.AFKSAFKSAFKSjtn@ (+ ;0=GDR28.12.2011, =B5@D0:A: :F8>=5@K Avangardco Investments Public Limited (Avangardco, 8?@), E>;48=3>2>9 :><?0=88 C:@08=A:>9 03@0@=>9 3@C??K "20=30@4", =0 A>1@0=88 2 A@54C CB25@48;8 @5H5=85 > 2K:C?5 2 B@5E;5B=89 ?5@8>4 =0 >B:@KB>< @K=:5 4> 5 <;= 3;>10;L=KE--AVGRG)@ + ;0=GDR19.12.2011, =B5@D0:A: "@C??0 " CA03@>" ?;0=8@C5B C25;8G8BL CAB02=K9 :0?8B0;, @07<5AB82 330 BKA. >1K:=>25==KE 0:F89 ?> 70:@KB>9 ?>4?8A:5. > 100% 0:F89 4>?2K?CA:0 ?@54?>;0305BAO @07<5AB8BL 2 ?>;L7C 3>;>2=>9 :><?0=88 - Ros Agro Plc, 70@538AB@8@>20==>9--AGROS~Q/:@ )+ ;0= >1.k21.11.2011, =B5@D0:A: Zhaikmunai L.P. @0AAG8BK205B ?>;CG8BL ?@5<80;L=K9 ;8AB8=3 =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65 (LSE), GB> ?>72>;8B F5==K< 1C<030< :><?0=88 ?>?0ABL 2 8=45:A FTSE 250.--ZKM&4I,)yM@  + ;0=GDR}18.10.2011, =B5@D0:A: Evraz Group >68405B $200-600 <;= 4>?>;=8B5;L=>3> A?@>A0 >B 2:;NG5=8O 0:F89 Evraz plc 2 8=45:A FTSE-100--EVRׅ$Fp@ + ;0= >1.S09.11.2011, =B5@D0:A: !"! Media, C?@02;ONI0O B5;5:0=0;0<8 !"!, "><0H=89" 8 "5@5F" (@0=55 "), @0AA<0B@8205B 2>7<>6=>ABL 2K:C?0 45?>78B0@=KE @0A?8A>: A 18@68 NASDAQ.--CTCMk#yF@ * + ;0= >1.26.10.2011, =B5@D0:A: !B0;8 8725AB=K ?0@0<5B@K >1@0B=>3> 2K:C?0 0:F89 " >AB5;5:><0" ( "!: RTKM). 0 buyback, 2 @0<:0E :>B>@>3> <>3CB ?@8>1@5B0BLAO :0: >1K:=>25==K5, B0: 8 ?@828;538@>20==K5 0:F88, >?5@0B>@ 3>B>2 ?>B@0B8BL 4> $500 <;=. ><5=B 1;03>?@8OB=K9RTKMRTKMRTKMF|@ ++ ;0= >1.18.10.2011, =B5@D0:A: $>=4 8=25AB8F89 2 C:@08=A:CN =542868<>ABL Dragon Ukrainian Properties and Development Plc (DUPD), >48= 87 :@C?=59H8E C:@08=A:8E 4525;>?5@>2, ?;0=8@C5B =0?@028BL 0:F8>=5@0< ?@54;>65=85 > 2K:C?5 8E 0:F89 2 @07<5@5 4> 7,7% CAB02=>3> :0--DUPDtZ@  + ;0=GDR18.10.2011, =B5@D0:A: Evraz plc >1JO2;O5B >1 >1<5=5 2A5E 0:F89 Evraz Group =0 =>2K5 1C<038 2 A2O78 A @538AB@0F859 2 5;8:>1@8B0=88, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. New Evraz AB0=5B <0B5@8=A:>9 :><?0=859 3@C??K 4;O ?>;CG5=8O ?@5<80;L=>3> ;8AB8=30 =0 >=4>--EVRׅ$Fp@ ,+ ;0= >1.21.12.2011, =B5@D0:A: "M@>D;>B - @>AA89A:85 0280;8=88" ( "!: AFLT) ?;0=8@C5B ?@>25AB8 4@>1;5=85 3;>10;L=KE 45?>78B0@=KE @0A?8A>: 2 20 @07 - 4> ?OB8 0:F89 70 >4=C GDR, A>>1I8; "=B5@D0:AC" 8AB>G=8: 2 10=:>2A:8E :@C30E. ><?0=8O @0AA<0B@8205B B0:65 2>AFLTAFLT(}K@ -+ ;0= >1.11.10.2011, =B5@D0:A: !>25B 48@5:B>@>2 ">AB>B@5AB" =0 70A540=88 17 >:BO1@O >1AC48B 2>?@>A > @50;870F88 0,17% 0:F89 ?@54?@8OB8O, =0E>4OI8EAO 2 A>1AB25==>AB8 :><?0=88. 0: A>>1I8;8 "=B5@D0:AC" 2 ?@5AA-A;C615 ">AB>B@5AB0", : ?@>4065 1C4CB ?@54;>65=K MSTTMSTTMSTT3aI@ -+ ;0= >1.10.10.2011, =B5@D0:A: '8A;> 0:F8>=5@>2 ">AB>B@5AB" <>65B A>:@0B8BLAO. ><?0=8O ""@0=AD8=3@C?", C?@02;ONI0O A@54AB20<8 ?>4:>=B@>;L=>3> " " ?5=A8>==>3> D>=40 ";03>A>AB>O=85", >1@0B8;0AL 2 $545@0;L=CN 0=B8<>=>?>;L=CN A;C61C A ?@>AL1>9 C25;8G8BL MSTTMSTTMSTT3aI@ . $0:B >1.30.09.2011, =B5@D0:A: @C??0 " :>=A>;848@>20;0 80,57% 0:F89 0=:0 >A:2K, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 ". ?@5AA-@5;875 :@548B=>9 >@30=870F88 3>2>@8BAO, GB> 0:F88 0=:0 >A:2K C <8=>@8B0@=KE 0:F8>=5@>2 ?@8>1@5;> "" >;3>2>9 F5=B@". 0=55 2 G5B25@3 ?5MMBMMMBM~jtKb@  $0:B >1.29.09.2011, =B5@D0:A: >4@>1=K5 CA;>28O buyback " ">@8;LA:89 =8:5;L" ( "!: GMKN), >?C1;8:>20==K5 2 A@54C ?>:C?0NI59 "4>G:>9", Norilsk Nickel Investments Ltd (NN Investments), ?@840;8 0:F8O< ">@=8:5;O" ?>78B82=CN 48=0<8:C, =52840==CN 4;O ?@>A540NGMKNGMKNMNOD@ / $0:B >1.20.09.2011, =B5@D0:A: 48= 87 >A=>20B5;59 Mail.ru Group .@89 8;L=5@ ?@>405B G0ABL A2>53> ?0:5B0 :><?0=88 =0 AC<<C 4> $60,7 <;=, A>>1I8;> 035=BAB2> Bloomberg. AE>4O 87 B5:CI8E :>B8@>2>: ($36,24 70 GDR) =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65 (LSE), $60,7 <;= AB>8B--MAILuWg@ + $0:BGDR12.09.2011, =B5@D0:A: 5=5@0;L=K9 48@5:B>@ 3@C??K " CA03@>" 0:A8< 0A>2 =0 <8=C2H59 =545;5 (A 5 ?> 11 A5=BO1@O) 2K:C?8; 41 BKA. 3;>10;L=KE 45?>78B0@=KE @0A?8A>: (GDR) :><?0=88, A>>1I05BAO 2 <0B5@80;0E 3@C??K. > 8B>30< B>@3>2 9 A5=BO1@O =0 >=4>=A:>9 D>--AGROS~Q/:@ 0 $0:B ?@.08.09.2011, =B5@D0:A: 8?@A:0O Armolink Ltd, ?@8=04;560I0O >A=>2=><C 15=5D8F80@C "5G5;0" 3>@N N78=C, 2 E>45 G0AB=>9 A45;:8 ?@8>1@5;0 0,66% 0:F89 3@C??K, 3>2>@8BAO 2 55 <0B5@80;0E. 0B0 A45;:8 =5 C:070=0, A:070=> ;8HL, GB> >=0 A>AB>O;0AL 2 ?>A;54=85 42MTLRMTLRMTLfffffa@ 1 $0:B>1./?@.06.09.2011, =B5@D0:A: :F8>=5@K "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0" ( "!: PKBA) =0 2=5>G5@54=>< A>1@0=88, :>B>@>5 ?@>H;> 2 70>G=>9 D>@<5 1 A5=BO1@O, ?@8=O;8 @5H5=85 :>=25@B8@>20BL ?@828;538@>20==K5 0:F88 :><?0=88 2 >1K:=>25==K5, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 ?@ PKBA/ PKBAP PKBA/ PKBAPѐo Ke@ 2 $0:B >1.05.09.2011, =B5@D0:A: :F88 ">;NA >;>B>" ( "!: PLZL) 1C4CB ?5@52545=K 87 :>B8@>20;L=KE A?8A:>2 "" D>=4>2KE 18@6 "! 8 2> 2=518@652K5 A?8A:8, A>>1I8;0 :><?0=8O. 7<5=5=8O =0 "! 2ABC?OB 2 A8;C A 6 A5=BO1@O, =0 - A 7 A5=BO1@O. PLZLPLZLPLZL᷅2@ 3 $0:B >1.+31.08.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A " 5=5AA0=A @>:5@" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 02.07.2008)-URCH- 2 $0:B >1.31.08.2011, =B5@D0:A: Polyus Gold =0?@028;0 <8=>@8B0@8O< ">;NA 7>;>B0" ( "!: PLZL) ?@54;>65=85 > 2K:C?5 0:F89 ?> F5=5 1900 @C1;59 70 HBC:C. -B> =0 7% 2KH5 @K=>G=>9 F5=K 1C<03 =0 <><5=B >1JO2;5=8O >D5@BK, ?>AG8B0; 0=0;8B8: Unicredit Securities 0@0B 018PLZLPLZLPLZL᷅2@  $0:B >1.09.08.2011, =B5@D0:A: $>=4>20O 18@60 ?5@525;0 >1K:=>25==K5 0:F88 ">@8;LA:>3> =8:5;O" 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 1 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: 2 2B>@>3> C@>2=O, A>>1I8; M<8B5=B 2> 2B>@=8:. 8@60 ?>4B25@48;0, GB> A ?>=545;L=8:0 ?5@525;0 0:F88 ">@=8:5;O" GMKNGMKNMNOD@ / $0:B >1.04.08.2011, =B5@D0:A: <5@8:0=A:0O 8=25AB:><?0=8O T. Rowe Price AB0;0 :@C?=59H8< ?>@BD5;L=K< 8=25AB>@>< 8=B5@=5B-E>;48=30 Mail.ru Group. $>=40< ?>4 C?@02;5=85< T. Rowe Price Associates 8 T. Rowe Price International =0 :>=5F II :20@B0;0 2011 3>40 2 AC<<5 --MAILuWg@ & $0:B >1.20.07.2011, =B5@D0:A: "%>;48=3 !" 87<5=8;> :>MDD8F85=B >1<5=0 3;>10;L=KE 45?>78B0@=KE @0A?8A>: 8 ;>:0;L=KE 0:F89: A 27 8N;O 2011 3>40 4;O 2K?CA:0 >4=>9 GDR 1C45B 45?>=8@>20BLAO 200 ;>:0;L=KE 0:F89 :><?0=88 2<5AB> 400 0:F89 @0=55, A>>1I8;0 ?@5AA-A; MRKH MRKHx2DV@ 4 $0:B >1.;01.07.2011, "!: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A "@>:5@A:89 4>< "" +"" =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (=0G0;> 459AB28O 4>3>2>@0 18.04.2008)OGK2OGKBre+}=@  $0:BGDR20.09.2011, =B5@D0:A: ?>A;54=NN ?OB=8FC GDR !15@10=:0 2K@>A;8 2 F5=5 =0 A>>1I5=88 > B><, GB> CG0AB=8:8 @K=:0 1>;LH5 =5 A<>3CB :>=25@B8@>20BL A2>8 >1K:=>25==K5 0:F88 10=:0, B> 5ABL 2;045;LF0< GDR 1K; >AB02;5= B>;L:> >4=>AB>@>==89 20@80=B :>=25@B0F88. = SBER01SBERSBERo(Ұ@  $0:B >1.26.08.2011, =B5@D0:A: $545@0;L=0O A;C610 ?> D8=0=A>2K< @K=:0< ($!$ ) 2 G5B25@3 @07@5H8;0 >1@0I5=85 70 ?@545;0<8 $ 157 <;= 586 BKA. 376 >1K:=>25==KE 8<5==KE 1574>:C<5=B0@=KE 0:F89 "#@0;:0;89" ( "!: URKA) (3.5@57=8:8, 5@<A:89 :@09), A>>1I05BAO 2 ?@5URKAURKAURKAajK@ 5 $0:B >1.01.08.2011, =B5@D0:A:":@>=" ( "!: AKRN) ?@>4>;605B 87102;OBLAO >B ?5@5:@5AB=>3> 2;045=8O 0:F8O<8. 0: 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 ":@>=0", 53> 4>G5@=OO :><?0=8O ">@>3>1C6" ( "!: DGBZ) A=878;0 4>;N 2;045=8O 2 ":@>=" A 1,29% 4> 1,15%. A=>20=85< 4;O >BGC DGBZ/ DGBZP DGBZ/ DGBZPH=+@ 6 $0:B >1.w22.08.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc. A 1 A5=BO1@O 2:;NG8;0 2 8=45:A MSCI Russia 0:F88 " >AB5;5:><0" ( "!: RTKM) A 25A>< 3%. "@0=A 0>TRCNTRCN(\D@ 7 $0:B >1.30.08.2011, =B5@D0:A: :F88 >1J548=5==>9 :><?0=88 " CA;", :>B>@K5 B>@3CNBAO =0 D>=4>2>9 18@65 >=:>=30, 2:;NG5=K 2 420 =>2KE 8=45:A0, 70?CA: :>B>@KE =0<5G5= =0 5 A5=BO1@O, A>>1I8;0 :><?0=8O. C<038 0;N<8=852>9 :><?0=88 2>H;8 2 8=45:A Hang Seng Foreign CRUALRRUAL`~@|a2 {@ 8 $0:B >1.17.08.2011, =B5@D0:A: 8=45:A=0O :><?0=8O A>>1I8;0 >1 8A:;NG5=88 ":@>=0" ( "!: AKRN) 87 8=45:A0 MSCI Russia Small Cap, :>B>@K9, >4=0:>, @54:> 8A?>;L7C5BAO 2 :0G5AB25 MB0;>=0, ?>MB><C MB> 87<5=5=85 =5 A;8H:>< 7=0G8B5;L=>. AKRNAKRN2J@ - $0:B >1.17.08.2011, =B5@D0:A: 8=45:A=0O :><?0=8O A>>1I8;0 >1 8A:;NG5=88 ">AB>B@5AB0" 87 8=45:A0 MSCI Russia Small Cap, :>B>@K9, >4=0:>, @54:> 8A?>;L7C5BAO 2 :0G5AB25 MB0;>=0, ?>MB><C MB> 87<5=5=85 =5 A;8H:>< 7=0G8B5;L=>. MSTTMSTTMSTTHLE@ 9 $0:B >1.17.08.2011, =B5@D0:A: 8=45:A=0O :><?0=8O A>>1I8;0 >1 8A:;NG5=88 "-3" ( "!: OGKC) 87 8=45:A0 MSCI Russia Small Cap, :>B>@K9, >4=0:>, @54:> 8A?>;L7C5BAO 2 :0G5AB25 MB0;>=0, ?>MB><C MB> 87<5=5=85 =5 A;8H:>< 7=0G8B5;L=>. OGKCOGKCBKE@ : $0:B >1.17.08.2011, =B5@D0:A: MSCI C25;8G8;0 25A 0:F89 "$! -!" ( "!: FEES) - =0 0,03 ?@>F5=B=>3> ?C=:B0 2 A2O78 A ?5@5>F5=:>9 :>;8G5AB20 2K?CI5==KE 0:F89 :><?0=89. "5?5@L 25A $! 2 MSCI Russia @025= - 1,52% FEESFEESFEES s@ ; $0:B >1.17.08.2011, =B5@D0:A: MSCI C25;8G8;0 25A 0:F89 " CA84@>" ( "!: HYDR) - =0 0,01 ?@>F5=B=>3> ?C=:B0 2 A2O78 A ?5@5>F5=:>9 :>;8G5AB20 2K?CI5==KE 0:F89 :><?0=89. "5?5@L 25A " CA84@>" 2 MSCI Russia @025= 1,96% HYDRHYDRHYDR t@ * $0:B >1.w17.08.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc. A 1 A5=BO1@O 2:;NG8;0 2 8=45:A MSCI Russia 0:F88 " >AB5;5:><0" ( "!: RTKM) A 25A>< 3%.RTKMRTKMRTKMAz@  $0:B >1.05.08.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc. A ?OB=8FK ?5@525;0 0:F88 "=B5@ -!" ( "!: IRAO) 87 A53<5=B0 Mid Cap (:><?0=88 A> A@54=59 :0?8B0;870F859) 2 8=45:AK A53<5=B0 Large Cap (:><?0=88 A 1>;LH>9 :0?8B0;870F859). 4=>2@5<5==> 25A 0:F89 "=B5@ " 2 @>AA8IUESIRAO]J/W@ 2 $0:B >1.21.07.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc. A 25 8N;O 8A:;NG05B 0:F88 ">;NA >;>B>" ( "!: PLZL) 87 107K @0AG5B>2 A2>8E 3;>10;L=KE 8=45:A>2, A>>1I8;0 MSCI. 0: A>>1I0;>AL @0=55, ">;NA" A59G0A ?@>2>48B A45;:C >1@0B=>3> ?>3;>I5=8O (reverse takeover, RTO) A> A2>59PLZLPLZLPLZL᷅2@  $0:B >1.05.07.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc C25;8G8;0 25A "#@0;:0;8O" ( "!: URKA) 2 8=45:A0E 4> 4,31% 4> 2,7%, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 8=45:A=>9 :><?0=88. 7<5=5=8O 2ABC?OB 2 A8;C ?> 8B>30< 70:@KB8O B>@3>2 6 8N;O. MSCI ?5@5A<>B@5;0 2 AB>@>=C C25;8G5=8O :>;8G5AB2> 2K?CIURKAURKAURKAajK@ * ;0= >1.26.09.2011, =B5@D0:A: " >AB5;5:><" 23 A5=BO1@O ?>40;> 2 $!$ 70O2;5=85 =0 >@30=870F8N >1@0I5=8O 70 ?@545;0<8 $ ?@828;538@>20==KE 0:F89. 0O2;5=85 ?>40=> 2 >B=>H5=88 60 <;= 707 BKA. "?@5D>2", A>>1I8;0 :><?0=8O 2 ?>=545;L=8:. @30=870B>@ ?@>3@0<<K 45?RTKMRTKMRTKMAz@ . ;0= >1.19.09.2011, =B5@D0:A: "" >;3>2>9 F5=B@" ?@8>1@5;> 46,48% 0:F89 0=:0 >A:2K C ". "0:8< >1@07><, " =0G0; @50;870F8N ?;0=0 A0=0F88 0=:0 >A:2K, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 ". @C??0 " ?>-?@56=5<C @0AAG8BK205B C25;8G8BL A2>N 4>;N 2 0=:5 >A:2K 4>MMBMMMBM~jtKb@  ;0= >1.26.08.2011, =B5@D0:A: $545@0;L=0O A;C610 ?> D8=0=A>2K< @K=:0< ($!$ ) 70@538AB@8@>20;0 2K?CA: 8 ?@>A?5:B 4>?M<8AA88 0:F89 " " !" ( "!: ALRS), :>B>@K5 2K?CA:0NBAO 2 E>45 :>=25@B0F88 2 1C<038 <5=LH53> =><8=0;0, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 $!$ . " !"ALRSALRSDTr@  ;0= >1.22.08.2011, =B5@D0:A: ">;8<5B0;;" ( "!: PMTL) =0=O;> Deutsche Bank AG, Morgan Stanley 8 HSBC Holdings Plc >@30=870B>@0<8 ?>;CG5=8O ?@5<80;L=>3> ;8AB8=30 =0 >=4>=A:>9 D>=4>2>9 18@65, A>>1I8;> 035=BAB2> Bloomberg A> AAK;:>9 =0 =5=0720==K5 8AB>G=8:8. PMTLPMTLPMTLy&1nh@ ' ;0= >1.16.08.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc. <>65B 8A:;NG8BL 87 8=45:A>2 0:F88 " 0A?04A:>9" 2 A2O78 A =54>AB0B>G=K< 4;O =0E>645=8O 2 8=45:A5 @07<5@>< free float, ?>;0305B 0=0;8B8: " 5=5AA0=A 0?8B0;" 20=5A 30=8AO=. 57C;LB0BK @510;0=A8@>2:8 8=45:A>2 1C4CB >?C1;8RASPRASP# P@  ;0= >1.05.08.2011, =B5@D0:A: MSCI Inc. 2 E>45 ?>;C3>4>2>3> ?5@5A<>B@0 8=45:A>2 <>65B A:>@@5:B8@>20BL 2 AB>@>=C C25;8G5=8O free float $ "!8AB5<0" ( "!: AFKS), GB> ?@82545B : C25;8G5=8N 25A0 0:F89 :><?0=88 2 8=45:A5 MSCI Russia, ?>;030NB 0=0;8B8:8 "" 0?8B0;0AFKSAFKSAFKS]Kk@  $0:B >1.30.06.2011, =B5@D0:A: >4>2>5 A>1@0=85 0:F8>=5@>2 " " !" ( "!: ALRS) >4>1@8;> 4>?M<8AA8N ?CB5< 4@>1;5=8O 0:F89, 2 E>45 :>B>@>9 =><8=0; >1K:=>25==KE 0:F89 :><?0=88 1C45B A=865= 2 27 BKA. @07, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 0;<07>4>1K20NI59 :><?0=88. 4=0 ALRSALRSDTr@  $0:BADR30.06.2011, =B5@D0:A: >=4>=A:0O D>=4>20O 18@60 (LSE) >4>1@8;0 4>?CA: : B>@30< ADR !15@10=:0 ( "!: SBER) =0 B>@3>2>9 ?;0BD>@<5 International Order Book. 0G0;> B>@3>2 >68405BAO 1 8N;O, A>>1I8; !15@10=:. 0A?8A:0< ?@8A2>5= ISIN US80585Y3080 8 B8:5@ SBER. SBER01SBERSBERo(Ұ@ < $0:B >1.29.06.2011, B5@$!: :F88 Kazakhmys Plc ?@>H;8 ?@>F54C@C ;8AB8=30 =0 >=:>=3A:>9 D>=4>2>9 18@65. "@C??0 Kazakhmys A>>1I05B >1 CA?5H=>< @07<5I5=88 >1K:=>25==KE 0:F89 =0 >A=>2=>9 ?;>I04:5 >=:>=3A:>9 D>=4>2>9 18@68. 8AB8=3 >ACI5AB2;5= 157 4>?>;=8B5;L=> -- GB_KZMSKAZ?߶l@  $0:B >1.28.06.2011, =B5@D0:A: !>25B 48@5:B>@>2 " CA3@M9= %>;48=3" CB25@48; @5H5=85 > 4@>1;5=88 0:F89, 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. 0: A>>1I0;>AL, 429 840 >1K:=>25==KE 8<5==KE 0:F89 =><8=0;L=>9 AB>8<>ABLN 100 @C1;59 :0640O :>=25@B8@CNBAO 2 42 984 000 0:F8 RUGRRUGR镲 q@  $0:B >1.I27.06.2011, RTS: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A <0@:5B-<59:5@>< >1 >:070=88 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (B:@KB>5 0:F8>=5@=>5 >1I5AB2> =25AB8F8>==0O D8@<0 "") GMKNGMKNMNOD@ = $0:B >1.16.06.2011, Offerings.ru: @C??0 8:A8 A>>1I8;0 >1 8B>30E @07<5I5=8O 4>?M<8AA88 8 ACI5AB2CNI8E 0:F89 15 8N=O 2011 3>40 B:@KB>5 0:F8>=5@=>5 >1I5AB2> 8:A8 @C?? - 3>;>2=0O :><?0=8O @C??K ><?0=89 8:A8, >4=>9 87 ;848@CNI8E @>AA89A:8E :><?0=89 2 AD5-DIXYo l`q3@ > $0:B >1.10.06.2011, RTS: @5:@0I5=85 4>3>2>@0 A <0@:5B-<59:5@>< >1 >:070=88 CA;C3 ?> ?>445@60=8N >1J5<>2 B>@3>2 (" ( /) ") -YUZL-  $0:BADR />1.10.06.2011, RTS: " ">@8;LA:89 =8:5;L" ( "!: GMKN) 2 E>45 2B>@>9 AB0488 buyback 2K:C?8;> =0 @K=:5 F5==K5 1C<038 =0 AC<<C >:>;> ?>;>28=K 70O2;5==>3> >1J5<0 (A>AB02;O; $1,2 <;@4), 70O28; 35=48@5:B>@ :><?0=88 ;048<8@ !B@60;:>2A:89 2 8=B5@2LN Bloomber GMKNGMKNMNOD@  $0:B >1.07.06.2011, =B5@D0:A: :F88 "#@0;:0;89" ( "!: URKA) 2:;NG5=K 2 :>B8@>20;L=K9 A?8A>: "" =0 , 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 :><?0=88. 8@60 ?@8=O;0 A>>B25BAB2CNI55 @5H5=85 3 8N=O. -B> @5H5=85 >7=0G05B, GB> :><?0=8O ?@>H;0 2A5 =5>1E>48<K5 ?@>25@:8 8 A>>B25 URKAURKAURKAajK@ ? $0:B >1.24.05.2011, =B5@D0:A: -!-%>;48=3, :>=B@>;8@CNI89 G5BK@5 ", =0G8=05B ?@>F5AA :>=A>;840F88 M=5@3>0:B82>2 =0 1075 ""-9" ( "!: TGKI). 0: A>>1I8;0 ?@5AA-A;C610 -!, 4;O MB>9 F5;8 "-9 2> 2B>@>< ?>;C3>488 2011 3>40 @07<5AB8B 4>?>;=8B5;L=CN M<8AA8N 0 TGKITGKI.C7@  $0:B >1.18.05.2011, =B5@D0:A: "=B5@ -!" ( "!: IRAO) @07<5AB8;> 6 B@;= 822 <;@4 972 <;= 629 BKA. 771 0:F89 2 @0<:0E 4>?M<8AA88 4;O :>=A>;840F88 0:B82>2 >B@0A;8. "0:8< >1@07><, @07<5I5=> 49,44% >1I53> >1J5<0 2K?CA:0 (13,8 B@;= 0:F89) =0 AC<<C 365 <;@4 @C IUESIRAO]J/W@ ! $0:B>1./?@.11.05.2011, =B5@D0:A: !>25B 48@5:B>@>2 "$>A3@>" =0 70A540=88 6 <0O ?@8=O; @5H5=85 @07<5AB8BL 4>?>;=8B5;L=CN M<8AA8N >1K:=>25==KE 0:F89 4;O :>=25@B0F88 2 =8E ?@828;538@>20==KE 0:F89 B8?0 "1", 3>2>@8BAO 2 A>>1I5=88 "$>A3@>". ><?0=8O ?@>2545B :>=25@ PHOR PHOR PHOR LIBY]@ @ $0:B >1.28.04.2011, =B5@D0:A: $ "! A 30 0?@5;O ?5@52>48B >1K:=>25==K5 0:F88 ">2>@>AA89A:89 <>@A:>9 B>@3>2K9 ?>@B" ( "!: NMTP) (") 87 :>B8@>20;L=>3> A?8A:0 "" 2 :0B53>@8N "2=5A?8A>G=KE" F5==KE 1C<03, 4>?CI5==KE : B>@30< 157 ?@>E>645=8O ?@>F54C@K ;8AB8= NMTPNMTPNMTPL@ 1 $0:B>1./?@.28.04.2011, =B5@D0:A: !>25B 48@5:B>@>2 "82>20@5==0O :><?0=8O "0;B8:0" ( "!: PKBA) (!0=:B-5B5@1C@3) ?@8=O; @5H5=85 > ?@>2545=88 buy back, 3>2>@8BAO 2 ?@5AA-@5;875 :><?0=88. &5=0 ?@8>1@5B5=8O - 1,407 BKA. @C1;59 70 >4=C 8<5==CN >1K:=>25==CN 0:F8N 8  PKBA/ PKBAP PKBA/ PKBAPѐo Ke@  $0:BADR21.04.2011, =B5@D0:A: The Bank of New York Mellon C<5=LH05B 2 420 @070 A>>B=>H5=85 0:F89 "07?@><0" : 53> ADR. 7<5=5=85 2 ?@>3@0<<5 ADR ?@54CA<0B@8205B A=865=85 :>;8G5AB20 0:F89 =0 >4=C ADR "07?@><0" - A G5BK@5E 4> 42CE. ! 28 0?@5;O (?>A;5 =545;L=>9 ?0 GAZPGAZPOGZPY Y@ 0 $0:B ?@.20.04